Ett år av ockupation

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I dag är det ett år sedan befolkningen i Dorotea beslutade sig för att ockupera sjukstugan. Detta i protest mot Socialdemokraterna och Miljöpartiets beslut om att ta bort de fyra akutvårdplatser som fanns vid sjukstugan. Sen dess har en outtröttlig kamp pågått som jag med flera imponerats över. Att folkinitiativet tagit det hela så långt som att åstadkomma en folkomröstning visar om inte på vilket enorm kämparglöd det finns för att få tillbaka sina vårdplatser. Ett fullt rimligt krav har vi hela tiden menat från Moderaterna och Alliansen.
 
Ikväll uppmärksammas det hela med uppträdande, tal och sång. Jag har tyvärr inte möjlighet att komma upp men jag önskar alla som är där ikväll en lyckosam kväll.

Hur ska arbetsmiljön vid sjukstugan i Sorsele bli rimlig?

Av , , 1 kommentar 12

 
 
I går besökte jag sjukstugan i Sorsele för att träffa personal och lyssna och lära mig mer om verksamheten där. Under dagen följde jag med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och sjukgymnast för att få en bra inblick i vardagen. Tycker att det fanns många positiva delar som lyftes fram där det fanns områden man jobbade framåt och vill utveckla.
 
Även om det lyfts fram att mycket är bra och personal trivs och patienterna som söker vård där berättar att de är nöjda så är det många saker som skulle kunna bli bättre. De allra tydligaste var den förändring som blivit med Socialdemokraternas sparpaket Projekt balans som först ville ta bort alla vårdplatser på sjukstugan som till slut blev en kompromiss där två platser blev kvar. En lösning som nu har inneburit att personalen inte känner att de orkar med då arbetsmiljön så kraftfullt försämrats. I stort sett så är det tre patienter på två platser vilket skapar en tuff arbetsmiljö.
 
För att få politiska svar på hur den ansvariga för situationen ser på saken nämligen Peter Olofsson (S) har jag lämnat in följande interpellation:
 
 
Hur ska arbetsmiljön vid sjukstugan i Sorsele bli rimlig?
 
Inom ramen för Projekt balans minskades antalet vårdplatser vid sjukstugan i Sorsele från sex platser till två. Ett avtal har tecknats med Sorsele kommun om en sjuksköterska och under kvällar, nätter och helger där landstinget ansvarar för två närsjukvårdsplatser på äldreboendet som ligger i samma lokaler. Ett avtal som där det handlar om två vårdplatser som landstinget ansvarar för de två platserna från tidigare sex platser.
 
Nu har effekterna av försämringen börja på att märkas av med överbeläggningar upp till 150 procent och en personalsituation som beskrivs som ohållbar. Till exempel den personal som finns vid vårdplatserna får till största del jobba ensam då dennes medarbetare finns på mottagningen. Sjukstugan har inte heller möjlighet att avlasta sjukhusen med patienter som tidigare då de redan har maximal beläggning.
 
 
 
Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1. Tycker du en beläggningsgrad på 150 procent är en rimlig nivå?
 
2. Är du beredd att ompröva avtalet för att åstadkomma fler vårdplatser vid sjukstugan i Sorsele?
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Ett nytt förtroende i Umeå centrala moderata partiförening

Av , , Bli först att kommentera 3

Under gårdagskvällen avhöll Umeå centrala moderata förening sitt årsmöte. Föreningen är länets största förening i Moderaterna. Eftersom Katja Isacsson som varit ordförande de senaste åren fått jobb i Stockholm för Moderaterna i landstinget så valde hon att kliva av. Katja har gjort ett stort arbete för föreningen och jag önskar henne stort lycka till i sitt nya arbete.

 
Föreningens årsmöte valde då att välja mig till ordförande vilket känns väldigt ärofyllt och jag ska lovar att göra allt för att förvalta det förtroendet. Föreningen behöver fortsätta att värva nya medlemmar för att stå starka inför valåret som redan är nästa år. Jag vill även jobba med att utveckla medlemskapet i föreningen så att man som medlem känner att man får ett mervärde av sitt medlemskap. 

Besök på Skellefteå lasarett

Av , , Bli först att kommentera 4

 
Förra veckan gjorde jag ett heldagsbesök på lasarettet i Skellefteå. Under dagen besökte jag och proade på akutmottagningen och gjorde besök på kirurg/ortoped kliniken samt medicinmottagningens två avdelningar. Under dagen fick jag även möjlighet att diskutera hur inre och yttre samverkan fungerar på lasarettet med sjukhussamordnaren.
 
Av de runt 200 vårdplatser som finns på sjukhuset är runt 75 procent av dem för patienter som söker akutvård, något som kan göra verksamheten svårplanerad och behovet finns därmed av viss marginal i beläggningar. Efter Socialdemokraternas sparpaket har beläggningsgraden många gånger passerat 100 procent och är idag uppe runt 98-99 i medelbeläggning. Den höga beläggningen är något som gör det riktigt tufft för personalen. Av de saker som lyftes fram hos personalen var det just arbetsmiljön som en av de viktigaste punkterna.
 
Mina samlade intryck är likt gånger som jag varit där förr att Skellefteå lasarett är ett väl fungerande sjukhus som är utgör en viktig del i länets sjukvård.
 
 
 

Besök på psykiatrin

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan var jag och paroade på en av vårdavdelningarna på psykiatrin. Vårdavdelningen har till största del ansvar för yngre patienter med psykiska problem som ändå är över 18 år. Inte helt ovanligt är det att en del av patienterna vistas där enligt de olika tvångslagstiftningarna som finns (LPT, LRV, ÖPT och ÖRV). Under dagen följde jag med en av överläkarna men även övrig personal. Psykiatrin är väldigt annorlunda mot vanlig sjukhusvård eller sjukvård i allmänhet då patienterna är oftast kroppsligt frisk utan har andra psykiska problem. Sen är det så mycket mer än att bota en cancertumör eller fixa ett brutet ben då de psykiska problemen är så komplex och även övriga omgivning har betydelse. Dagen visade tydligt på psykiatrins komplexitet vad gäller hjälpa patienter men även vilka utmaningar som finns då allt fler unga mår sämre. Jag hade en minst sagt intressant och lärorik dag på psykiatrin. 

Länsbor nöjda med vård över telefon

Av , , 1 kommentar 4

 

I november 2012 genomfördes en mätning över hur nöjda patienter är med 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Mätningen utfördes både nationellt och regionalt i Sverige. Undersökningen visar på positiva resultat på nationell nivå men framför allt i Västerbotten.
 
Mätningen undersöker hur nöjda patienterna är med sjuksköterskans bemötande, förståelse och kunskap samt hur nöjda de är med svaret på sitt ärende. I Västerbotten besvarade 563 personer enkäten. Deltagarna besvarade ett antal frågor genom att gradera sina svar från 1 till 5, där 1 betyder mycket dåligt och 5 mycket bra.
 
77 procent av dem som besvarade enkäten anger att de blev mycket bra bemötta av sjuksköterskan som de talade med. 76 procent upplevde att sjuksköterskan lyssnade och förstod dem mycket bra. 54,4 procent bedömer sjuksköterskans kunskap om ärendet som mycket bra och hela 63 procent är mycket nöjda med svaret de fick på sitt ärende.
 
Resultatet känns mycket bra att länsborna är nöjda med vård över telefon. Det är en ingång till vården som vi Moderater vill stärka upp ytterligare med ett enda nummer in till sjukvården. Det skulle göra det enklare och mer effektivt. Exempelvis skulle 1177 kunna boka in en eventuell tid på din Hälsocentral om det bedöms nödvändigt. Att underlätta och göra vården mer tillgänglig är något som är viktigt och avgörande för vårdens framtida utveckling.
 
 

 

Vårdval för logopedi

Av , , 2 kommentarer 9
Min vice gruppledare för moderata landstingsgruppen, Liv Granbom, har lämnat in en motion om att införa ett vårdval i logopedi. Ett vårdval skulle stärka valfriheten för den som har ett behov av stöd av en logoped för att utreda, diagnostisera och behandla kommunikationsproblem till följd av språkstörning, talstörning och röststörning. Erfarenheterna från framförallt Stockholm visar på hur väl ut en vårdvalslösning har fungerat. Till exempel försvann årslånga köer för barn med läs- och skrivsvårigheter. I Västerbotten skulle en liknande modell kunna få positiva effekter på möjligheten att välja vilken logoped man vill gå till.
 
 
Motionen i sin helhet:
 
Vårdval för logopedi
 
 
Primärvården skall vara första linjens sjukvård, och där finns inga logopedresurser.
 
Logopeder är en mycket viktig resurs för att kunna tillhandahålla en god rehabilitering.
 
Det finns två stora grupper som bättre hör hemma i primärvården än i den specialiserade sjukhusvården, och det är barn med tal- och språksvårigheter samt vuxna med förvärvade tal-, språk- och sväljsvårigheter (framförallt stroke).
 
Tillgång till logoped på BVC eller familjecentralerna borde vara en självklarhet såväl för bedömning men framförallt träning och rådgivning.
 
Evidensbaserade behandlingsmetoder för både barn och vuxna bygger på att träffas ofta under en kortare tid, vilket hade varit enklare om logopeden fanns närmare patienten.
 
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för strokevård skall rehabilitering av språket pågå tills patienten inte längre gör framsteg. För att det skall bli möjligt för personer med afasi att få behandling/uppföljning efter tiden på sjukhuset är det nödvändigt att det finns tillgång till logopeder i primärvården.
 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård sägs också att ”En inskränkning gällande tal- och språkförmåga medför i många fall svårigheter att vara delaktig i samhället.” Vi får inte glömma att kommunikation är grundläggande för att tillgodose basala behov.
 
Primärvårdslogopedin har utvecklats alltmer i vårt land. Kan nämna att Jönköpings län fick ca tio nya logopedtjänster på ett bräde!
 
Vårdvalet i Stockholm är ett bra exempel som verkligen gagnar patienter med logopediska behov. Den specialiserade sjukhuslogopedin finns kvar, men all öppenvårdslogopedi är fri- dvs. att både landstingsanknutna mottagningar och privata aktörer kan erbjuda logopedisk öppenvård.
 
 
 
Utifrån ovanstående yrkar jag:
 
Att                 Västerbottens läns landsting inför ett vårdval för logopedi
 
 
 
 
 
Liv Granbom (M)
Fullmäktigeledamot
 

kärleken har olika pris

Av , , Bli först att kommentera 4

På dagens ledare i Norran lyfter debattredaktören Mikael Bengtson fram debatten om att subventionera P-piller utifrån det utspel jag gjorde i fredags. Han resonerar på ett väldigt klokt sätt kring frågan. Han skriver bland annat att:

”Vad landstingets politiker har att ta ställning till är: är det politiken som ska anpassa sig till verkligheten eller är det verkligheten som ska anpassa sig till politiken. Förhoppningsvis är det politiken som, i frågor som denna, ska anpassa sig till verkligheten, till det samhälle som många unga lever i, och då är det svårt att försvara att Västerbotten som enda landsting i landet inte subventionerar p-piller för unga.”

 

Skulle tro att debatten kommer igång på allvar nu i länet kring frågan. Stora frågan är hur Socialdemokraterna kommer att göra då de drivit på väldigt hårt i att hålla kvar i den inslagna politiken. Ska bli spännande att följa.

 

Moderaterna omprövar och är nu för subvention av P-piller

Av , , 3 kommentarer 5

Pressmeddelande 130118: Moderaterna omprövar och är nu för subvention av P-piller
 
Västerbotten är det enda länet i landet som inte valt att subventionera P-piller för unga. Ett beslut som motiverats med att aborttalen varit jämförelsevis låga i Västerbotten jämfört med andra län samt att P-piller minskar användandet av kondom vilket skulle leda till färre könssjukdomar. Detta är nu ett beslut som oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M) vill ompröva.
 
Sandström (M) anger två skäl till beslutet. För det första visar en ny rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) att det finns samband mellan subvention av P-piller och minskat antal aborter. Det andra skälet Sandström anger är att det just nu pågår en nationell diskussion om att få lika regler över hela landet. I stort sett alla landsting har olika regler vilket gör vården ojämlik och svårt att förstå för den enskilda att det kan skilja så mycket i pris och ålder mellan länen.
 
Att subventionera P-piller är inget som utesluter arbetet med att unga ska använda kondom utan det ska ses som ett komplement menar Sandström.
 
För mer information:
 
 
 
 
 

 

Besök på akutmottagningen

Av , , 2 kommentarer 4

 
Förra veckan gick jag med Ellinor som är ST-läkare på akutmottagningen för att lära mig mer om vad som händer där nu och lyssna på personalen. Jag har varit på akuten vid två tillfällen förr och det är alltid lika intressant att se den bredd och variation som en dag kan bjuda på. Variationen är även i arbetstempot då det emellanåt kan vara rätt lugnt så kan det plötsligt bli full fart. Nått som är väldigt påtagligt är hur mycket läkarna måste jobba gentemot avdelningarna för att kunna skriva in patienter på redan fulla eller nästan fulla avdelningar. Under dagen fick jag även tillfället att samtala med personal om olika utvecklingstendenser inom sjukvården och hur en vanlig dag kan vara på akuten. Jag hade en minst sagt givande dag på akuten och ett stort tack till Ellinor!