Blir det en mottagning för ”långtidscovid”?

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande

Alliansen i Region Västerbotten har idag inlämnat en interpellation med frågor kring hur regionen kommer att arbeta med det som kommit att kallas ”långtidscovid”.

Det kommer allt fler rapporter om patienter som har långtidsbesvär efter covid-19. Det har kommit att kallas ”långtidscovid”. Kunskapen om detta är fortsatt låg och myndigheter och forskare jobbar aktivt med att ta fram ny kunskap.

I Alliansens förslag till tilläggsbudget för år 2021 föreslogs att regionen ”skulle påbörja arbetet med en sammanhållen och länsövergripande rehabiliteringsresurs för patienter som haft covid-19 och fortfarande inte blivit återställda”. Nu ställs därför frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson, kring hur arbetet ska samordnas och om Västerbotten kommer att få en mottagning för dessa patienter.

Allians för Västerbotten

 

Interpellation

2021-02-26

Mottagning för ”långtidscovid”?

Det kommer allt fler rapporter om patienter som har långtidsbesvär efter covid-19. Det har kommit att kallas ”långtidscovid”. Kunskapen om detta är fortsatt låg och myndigheter och forskare jobbar aktivt med att ta fram ny kunskap. Även vid Umeå universitet bedrivs forskning.[1]

I exempelvis Storbritannien[2] planerar man att öppna 60 mottagningar. Motsvarande planering finns i Danmark[3]. I Östergötland finns det planer på rehabiliteringsmottagningar på samtliga länets sjukhus[4]. I vårt län kommer allt fler vittnesmål om samma bekymmer. Vi har ett ansvar att hjälpa de som drabbats av den här sjukdomen. Likaså har vi även ett regionalt ansvar för den norra sjukvårdsregionen.

I Alliansens förslag till tilläggsbudget för år 2021 föreslog vi att regionen ”skulle påbörja arbetet med en sammanhållen och länsövergripande rehabiliteringsresurs för patienter som haft covid-19 och fortfarande inte blivit återställda”.

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande fråga till Anna-Lena Danielsson (S)Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

1.  Hur ser arbetet ut för en mottagning för ”långtidscovid”?

2.  Kommer det att ske en samverkan i den norra sjukvårdsregionen kring arbetet med en mottagning för ”långtidscovid”?

Allians för Västerbotten

[1] Covidstudie görs i Umeå – 340 personer följs av forskare | SVT Nyheter
[2] NHS England » Long COVID patients to get help at more than 60 clinics
[3] Nye klinikker til patienter med svære senfølger efter COVID-19 – Sundhedsstyrelsen
[4] Regionen öppnar fler mottagningar för långtidscovidsjuka | SVT Nyheter

Den medicinska kompetensen i äldrevården måste stärkas

Av , , Bli först att kommentera 4

Coronaviruset har slagit hårt mot Sverige. Fram till den 21 februari 2021 har 11 717 personer avlidit i covid-19 enligt Socialstyrelsens statistik. Det är mångdubbelt fler än i våra grannländer. Särskilt äldre har drabbats. 90 procent av dem som dött var över 70 år, 50 procent var över 85 år. De höga dödstalen bland Sveriges äldre har sin grund i den höga allmänna smittspridningen och strukturella brister inom äldreomsorgen, enligt Coronakommissionens bedömning. Något som pandemin tydligt har visat är att den medicinska kompetensen i äldreomsorgen måste förstärkas. Från Moderaternas sida har vi under en mycket lång tid påtalat bristen av samverkan mellan länets kommuner och regionen. Framför allt att ingen har tagit något helhetsansvar utan bollat de mest sjuka patienterna emellan sig. För att förbättra förutsättningarna för läkarmederkan inom kommunal vård- och omsorg föreslår Moderaterna och alliansen en riktad satsning för ökad ersättning för de hälsocentraler som ansvarar för särskilda boenden samt en allmän förstärkning av primärvården. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

 

Utöver det är det mycket glädjande att Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna väljer därför att tillsammans ta initiativ i riksdagen till ett antal förslag för att börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekar på, men också för att påbörja arbetet med att avhjälpa de strukturella bristerna som varit kända under längre tid. Det handlar om ökad medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt ökade möjligheter till tryggt boende. Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver nu liggande budget.

 

Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet inom äldreomsorgen

Vi måste få ned andelen timanställningar och tidsbegränsade anställningar genom att omvandla dem till tillsvidareanställningar. Vi är överens om att föreslå 2 miljarder kronor per år för detta under perioden 1 juni 2021 till budgetperiodens slut 2023. Vår långsiktiga ambition är att andelen tidsbegränsade anställningar halveras, i huvudsak genom att omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid.

 

Ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen

Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver stärkas omgående. Vi föreslår därför 1,35 miljarder kronor för 2021 till utökad läkarkompetens inom äldreomsorgen, fler sjuksköterskor i särskilt boende och för att fler undersköterskor ska kunna utbilda sig till specialistundersköterskor med fokus på äldrevård och demensvård.

 

Ökade möjligheter till tryggt boende för äldre

För att fler äldre ska få tillgång till anpassade boenden snabbare vill vi utöka investeringsstödet för äldrebostäder. Vi föreslår att det befintliga statliga stödet till bostäder för äldre personer utökas med 1 miljard kronor för 2021, där merparten av dessa tillkommande medel öronmärks för trygghetsbostäder.

 

105 miljoner till att korta vårdköer

Av , , Bli först att kommentera 1

Pandemin har inneburit att många operationer och åtgärder fått stå tillbaka och en stor vårdskuld har tillkommit den redan långa vårdkön i S-styrda Västerbotten. Därför vill Moderaterna och Alliansen satsa 105 miljoner kr på att korta vårdköerna i länet som länge haft en av landets längsta köer! Vi ger hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att arbeta fram en konstruktion för att prestationsbaserat ge pengar till verksamheter som kortar köer när pandemin är över.

Ansvar för sjukvården framför en socialistisk fikaklubb

Av , , Bli först att kommentera 2

Budgetanförande tilläggsbudget

Ordförande

Ledamöter och Åhörare

Coronapandemin har slagit till i full kraft mot länet. Situationen är ansträngt och följsamheten till de nationella rekommendationerna är avgörande. De medarbetare som jobbar direkt eller indirekt med pandemin förtjänar all heder och uppskattning som går att uppbringa.

Ett ljus i mörkret är att vaccineringen har påbörjats. Om bara Västerbotten bara får de vaccinleveranser som blivit utlovad från regeringen och de nationella myndigheterna är jag övertygad om att vi kommer att klara av målet att vaccinera alla innan midsommar.

Pandemin påverkar givetvis budgetförutsättningarna dramatiskt för regionen. Det är exempelvis trötta och slutkörda medarbetare, ökade vårdköer, minskade intäkter i regionvård och kollektivtrafik men även med färre arbetade timmar i ekonomin blir det lägre skatteintäkter för regionen. Varje pandemimånad beräknas påverka regionen negativt med 27 mkr.

Det är viktigt att slå fast att Region Västerbotten hade riktigt stora och utmanande problem redan innan pandemin. Dessa problem har förvärrats i och men en lång och utdragen pandemi. Vårdköerna har inte kunnat arbetas bort utan är fortsatt alldeles för långa. Arbetsmiljö och regionens förmåga att jobba för att bli en mer attraktiv arbetsgivare har inte kunnat prioriteras. Men. Framför allt har inte omställningen till en ekonomi i balans försvårats. Det strukturella underskottet är mellan 220-280 miljoner kronor. När det gäller kommande tio års investeringar så är sju av 15 miljarder ofinansierade. Det är oansvarigt att fortsätta att skjuta problem framför sig som rödgröna majoriteten gör.

Herr ordförande

Omställningsplanen som alla partier  i fullmäktige stod bakom är i grunden lovvärd. Planen innehåller minskade sjukresor, effektivisering av administration, produktion och kapacitetsstyrning, ökad digitalisering, förbättrade bemaningsmål samt minskade kostnader för hyrpersonal. När det gäller måluppfyllelse är det däremot svårt att veta vad som är orsakat av pandemin. Vår bedömning är snarare runt 50% och inte 61%. Den tilläggsbudget som majoriteten lägger utgår från att man klarar att nå 100%. Det är uppenbart orealistiskt och därmed en underfinansierad budget i grunden. Med den insikten och viljan att inte skjuta problemen framåt i tid väljer vi från alliansen att sätta ett ekonomiskt mål på omställningen av nära vård på sammantaget 60 miljoner. Det handlar kortfattat att flytta vårdkonsumtion på en lägre och mer kostnadseffektiv vårdnivå. Till det skalar vi bort 51 miljoner i sådant som inte är direkt vård. Sammantaget har vi förslag på 111 miljoner mer i strukturella åtgärder än majoriteten. Totalt är vårt förslag på sista raden 243 mkr. Men vi gör också en prognos med lägre effekt på omställningsplanen och pandemieffekter vilket pekar på att det är kritiskt att lyckas med omställningen till en ekonomi i balans.

Från alliansen sida vill vi återigen uppmana majoriteten att dra tillbaka förslaget om att tillsätta en projektorganisation för att lösa regionens alla problem. I bästa fall blir det en samtalsklubb med mazariner i värsta fall riskerar den att kortsluta de normala beredningsprocesserna och skapa en otydlighet i såväl den politiska som tjänstepersonsorgansiationen. Lägg ned idén.

Herr ordförande

I vårt förslag på tilläggsbudget betonar vi i alliansen vikten av en primärvårdsreform med riktade satsningar på primärvården, snabbare omställning till Nära vård, fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam samt förstärkt läkarmedverkan i kommunernas äldreomsorg. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

I vårt förslag avsätts 105 miljoner till Hälso- och sjukvårdsnämnden för att jobba bort vårdköerna och vårdskulden när så väl pandemin är över och det är möjligt.

Arbetsmiljön måste förbättras så regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning måste vara en självklarhet i det livslånga lärandet. Arbetet mot den psykiska ohälsan måste stärkas, inte minst i gruppen barn och unga. Valfriheten för såväl patienter som personal måste öka.

Det krävs en ny kurs, nytt ledarskap och nya reformer för att vända utvecklingen för länets sjukvård och förmåga till att skapa tillväxt i hela länet. Idag kan fullmäktige ta ett första steg genom att rösta ja till alliansens förslag och lämna ett visionslöst s-styre bakom sig.

Bifall till alliansens förslag på tilläggsbudget för år 2021.

 

 

 

(M) anser att Västerbotten borde lägga sig på mininivå för vård till vuxna som befinner sig illegalt i länet

Av , , 1 kommentar 7

S-ledda Region Västerbotten har beslut på att asylsökande och papperslösa vuxna som vistas i Västerbotten, ska få hälso- och sjukvård (inklusive hjälpmedel) på samma villkor som svenska medborgare. Det är en orimlig hållning. Vuxna som har rättsliga beslut om att lämna landet ska inte underlättas av Region Västerbotten att fortsatt vistas i Sverige. Ett rättssäkert samhälle ska inte ge sådana dubbla signaler från olika myndigheter.

Moderaterna har därför lämnat in en motion om att återgå till Socialstyrelsens riktlinjer om att endast erbjuda vård som inte kan anstå till vuxna som befinner sig illegalt i Västerbotten. Något även Västernorrland där S är med och styr har återgått till.

Det borde inte anses särskilt kontroversiellt att Västerbotten återgår till att som majoriteten av regionerna följa Socialstyrelsens riktlinjer och därmed endast erbjuda vård som inte kan anstå till vuxna som vistas illegalt i Västerbotten. Men tyvärr vill den S-ledda majoriteten inte det.

 

Stora ofinansierade investeringsbehov i regionen

Av , , Bli först att kommentera 2

Merparten av regionens lokaler byggdes på 50, 60 och 70-talet och är i stort behov av renovering men även anpassning för att möta kraven från framtidens hälso- och sjukvård. Fastighetsbeståndet har nått en ålder där planerat underhåll inte längre räcker för att möta kraven på effektivare och mer ändamålsenliga lokaler. Investeringar i regionens fastigheter krävs för en förbättrad arbetsmiljö, patientmiljö och energiåtgång är nödvändigt för att regionen i framtiden ska kunna bedriva en effektiv verksamhet.

De senaste åren har Region Västerbottens investeringsutgifter stigit kraftigt och uppgår för perioden 2017–2020 till närmare fem miljarder kronor. Den kraftigt ökade investeringsnivån de senaste åren beror delvis på en ökad digitalisering och medicinteknisk utveckling men framför allt är det behovet av upprustning och nybyggnation av fastigheter som driver investeringsutgifterna. För att finansiera investeringsutgifterna har regionen under perioden juli 2017 till december 2020 lånat totalt 2 600 miljoner kronor. För att klara finansieringen av investeringsplanen med egna medel krävs att verksamhetsresultatet förbättras jämfört med tidigare år.

Trots att regionen de senaste fyra åren ökat investeringsnivåerna kraftigt med investeringsutgifter på närmare fem miljarder kronor finns det stora investeringsbehov som inte ryms i befintlig plan. Totala investeringsbehovet de närmsta tio åren är beräknat till omkring 15 miljarder kronor. Regionens långsiktiga plan med en investeringsnivå på 700 miljoner kronor per år från och med år 2023 innebär att behov motsvarande cirka sju miljarder kronor prioriteras utanför den tioåriga planeringshorisonten 2022–2032. Det kommer alltså att krävas fortsatt fokus att klara budget i verksamheten och få en långsiktig ekonomi i balans. Annars kommer helt nödvändiga fastighet, IT och medicinsk teknisk utrustning behöva prioriteras bort. För att lyckas med detta krävs en politisk ledning som ser dessa problem på allvar och vågar att prioritera att lösa detta.

 

Inrätta ett kompetenscentrum för att behandla personer med ”långtidscovid”

Av , , Bli först att kommentera 3

Tyvärr ser vi allt fler konsekvenser av coronapandemin. En av dem är att rätt många drabbas av vad som kallas långtidscovid. Dessa patienter har många gånger rätt diffusa men svåra och kvardröjande symptom. För att dessa personer ska få bättre och snabbare hjälp vill vi att Region Västerbotten tillskapar ett kompetenscentrum för att behandla personer med långvariga besvär efter covid-19. En sådan multidisciplinära mottagning skulle kunna samla kompetens kring frågan och på så sätt i samverkan med andra regioner och internationell forskning utarbeta den bästa rehabiliteringen.

Kul när M-förslag blir verklighet

Av , , 2 kommentarer 2

Sedan oktober förra året har Region Västerbotten börjat skicka ut kallelser och provsvar digital till patienter som har en digital brevlåda. Målsättningen är att alla verksamheter ska börja med det här arbetssättet. Det är mycket välkommet! Idag har 4 miljoner svenskar en digital brevlåda (tex Kivra). Det antalet lär fortsätta att växa ytterligare. Redan 1 februari 2018 föreslog Moderaterna att regionen skulle börja med det här arbetssättet. (se motion nedanför). Så riktigt kul att det äntligen blir verklighet.

 

Motion

Umeå den 1 februari 2018

Anslut Västerbottens läns landsting till Mina Meddelanden

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. I verkligheten halkar Sverige ef-ter utvecklingen, i synnerhet är den offentliga sektorn dålig på att leva upp till allmänhetens förväntningar. På sikt riskerar det att urholka förtroendet.

Regeringen tillsatte en särskild utredare i maj 2016 för att utveckla den digitala förvaltningen, med bland annat syfte att utveckla Mina meddelanden och svensk e- legitimation. En delrapport avlämnades i mars förra året, och en slutrapport vid årsskiftet.

Mina meddelanden är en tjänst för att kunna ta emot meddelanden digitalt från olika myndigheter. Tjänsten gör det möjligt att få meddelanden från myndigheter i en säker digital brevlåda i stället för som papperspost.

Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst för säker digital post, tjänsten förvaltas av Skatteverket. Tjänsten är snabb, säker och miljövänlig.

Det är frivilligt för den enskilde att ansluta sig. Men i framtiden kommer den digitala lösningen att vara standard. Det finns med andra ord inga skäl att vänta.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att lands-tingsfullmäktige beslutar:

– Att uppdra till Landstingsstyrelsen att ansluta landstinget till Mina meddelanden

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

Tidigare toppolitiker för S om varför han bytt till M

Av , , Bli först att kommentera 4

Den tidigare S-politikern Christer Lindvall skriver i onsdagens Expressen att fler och fler nu byter från S till M. Lindvall har varit en av de kändaste S-profilerna i Umeå – han har bl.a. varit ordförande för Umeå Arbetarkommun och ordförande för den lokala S-föreningen på Ersboda. Men numera är han aktiv medlem i Moderaterna i Umeå. Han konstaterar att Socialdemokraterna tappar sympatisörer i SCB:s senaste mätning, medan Moderaterna ökar. En av orsakerna bedöms vara frågan om lag och ordning, där M:s linje gällande kriminalitet och otrygghet har ett brett stöd.

Utdrag ur Lindvalls debattartikel:

”Vi lever i en ny tid. Med nya problem. Sverige har förändrats. Umeå har förändrats. Så också politiken och skiljelinjerna. Idag är det bara ett parti som tar frågan om lag och ordning på allvar och samtidigt har tydliga och seriösa lösningar på problemen – det är Moderaterna.

Frågan om att bekämpa brottsligheten står högt på dagordningen för mig här lokalt där jag bor. Vi måste ta krafttag mot de kriminella, och öka tryggheten för umeåborna. Och där jag bor är folk förbannat less på den brottslighet som drabbar området. Men det är bara Moderaterna i Umeå som bryr sig på riktigt, och kommer med tydliga förslag för att vända utvecklingen.”

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Gör som Christer Lindvall och många andra – gå med i Moderaterna och hjälp oss att vinna valet 2022.

Umeå, regionen och Sverige behöver ett maktskifte!

Folkbladets ledarsida ägnar sig åt överdrifter och felaktigheter

Av , , Bli först att kommentera 3

Följande replik är idag publicerad på Folkbladets debattsida.

Ledarsidan ägnar sig åt överdrifter och felaktigheter

Folkbladets politiska redaktör Jonas Bergström (11/2) går till angrepp mot att undertecknad väljer att kritisera de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som öppnade upp för att papperslösa (många med utvisningsbeslut) ska gå före allmänheten i vaccinkön. Självklart ska även denna grupp erbjudas vaccin, men som grupp i den sista fasen. Om det på individnivå finns personer som utifrån medicinsk grund ska vaccineras i en tidigare fas så är det en annan bedömning.

Från Moderaterna anser vi att den allmänna vaccineringen, när medicinska riskgrupper är vaccinerade, ska vara just allmän och präglas av jämlikhet och likabehandling. Regeringen och myndigheterna ska avstå från sortering som bygger på vaga grunder och som riskerar att skapa motsättningar. En sådan prioriteringsordning riskerar att försinka hela vaccinationsprocessen, när diffusa nationella gränsdragningar ska omvandlas till turordning hos regionerna som ska vaccinera. De nya riktlinjer som presenterades var inte heller förankrade med regionerna. Vidare menar Sveriges kommuner och regioner (SKR) att de publicerade rekommendationerna riskerade att skapa oklarheter som kan försvåra för regionernas planering och genomförande, exempelvis i tolkningsfrågor kring var åldersgränser går eller hur olika bakgrundsfaktorer ska beaktas i praktiken. Sammantaget var det positivt att Folkhälsomyndigheten valde att ta bort gruppen ”papperslösa” från de nya riktlinjerna.

Kritiken som tas upp om S-ledningen i Bergströms artikel är tämligen absurd. I juni 2020 skrev jag tillsammans med mina kollegor i alliansen att Region Västerbotten behöver ett nytt ledarskap efter 40 år som kan komma tillrätta med årtal av oansvarig ekonomisk politik med stora underskott, långa vårdköer och en förbättrad arbetsmiljö för vårdens medarbetare. Den kritiken kvarstår, likt behovet av nya reformer. Att antyda att kritiken riktades mot regionens medarbetare, som varje dag kämpar mot pandemin, är varken hederligt eller ärligt. Detsamma gäller att jag skulle vara emot de nya särskilda rekommendationerna som presenterades i början av veckan. Det är ren lögn. Det är tråkigt att Folkbladets ledarsida valt att följa partipiskan och stämmer in i det höga tonläget som Socialdemokraterna och dess anhängare agerat efter de senaste veckorna med lögner och överdrifter.

Jag hade önskat att Folkbladets ledarsida framledes skulle vilja föra en fortsatt konstruktiv debatt som påvisar skillnader i de politiska alternativen. En diskussion som präglas av ärlighet. Demokrati är beroende av politiker och opinionsbildare som kan samtala och kompromissa. Men det har ju knappast präglat ledarsidan under Jonas Bergströms tid vid tidningen.