Alliansen ifrågasätter effekter av Projekt balans

Av , , Bli först att kommentera 10

Pressmeddelande 121031: Alliansen ifrågasätter effekter av Projekt balans
 
Utifrån den nyligen presenterade rapporten om effekterna av projekt balans vill nu Alliansen i landstinget ha svar på en rad frågor. Alliansen menar att rapporten visar på att de effekter som Socialdemokraterna och Miljöpartiet hoppats på nästan uteblivit. Rapporten visar även på mycket stora problem med genomförandet av projektet vilket alliansens gruppledare Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) beror på de dåliga analyser samt avsaknaden av konsekvensbeskrivningar inför beslutet. Många effekter har istället fått till konsekvens på att länet inte längre har rättvis vård och på många ställen har patientsäkerheten blivit sämre. Även sjukhusen har fått problem då vårdplatserna minskat.
 
Alliansen vill nu ha svar i sin interpellation till Peter Olofsson (S) som ytterst bär ansvaret för Projekt balans om hur han ser på effekterna hittills och om det är något han skulle ha velat göra annorlunda.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
070-254 45 15
 
Marianne Normark (FP)
gruppledare
070-243 57 04
 
Olle Edblom (C)
gruppledare
070-564 44 65
 
Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare
070-278 58 10
 
 
 
Interpellation
2012-10-31
 
Vad blev det av Projekt balans?
 
I slutet av 2011 presenterade majoriteten i landstinget, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, sitt förslag till sparpaket på 150 miljoner kronor. Sparpaketet gick under arbetsnamnet Projekt balans. Alliansen hade ett annat alternativ för besparingar, ”Tid för ansvar” som visade hur landstinget kan uppnå kostandsreduceringar genom att göra andra prioriteringar. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård
 
Den 18 oktober kom den första rapporten om vilka effekter Projekt balans gett. Rapporten visar bland annat att:
 
•                    Överföringen av de 15 000 besöken från slutenvård till primärvård inte fungerat då antalet besök ökat i slutenvården
•                    Problem med borttagandet av ambulanser i länet
•                    Svårigheter i minskningen av vårdplatser inom slutenvården, vårdplatser har återinförts vid kirurgcentrum vid NUS samt medicin/geriatrik i Skellefteå.
•                    Att vårdplatserna vid sjukstugan i Dorotea och Sorsele har avvecklats samt reducerats i Malå.
•                    Svårigheter att minska vårdskador och undvikbar slutenvård
•                    Sammantaget inte gett den ekonomiskt avsedda effekten
 
 
Allians för Västerbotten vill ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1.                   Är du nöjd med effekterna av projekt balans?
2.                   Tycker du att överföringen med besök från slutenvård till primärvård fungerat bra?
3.                   Ser du några problem på länets sjukhus i och med de minskade vårdplatserna?
4.                   Är tillgången till snabb akutsjukvård idag lika god i Åsele som den var innan Projekt balans?
5.                   Anser du att tillgången till patientsäker vård är lika bra idag i Dorotea, Sorsele och Malå?
6.                   Är du nöjd med det ekonomiska utfallet av Projekt balans så här långt?
7.                   Är det något som du velat göra annorlunda?
 
 
 
Allians för Västerbotten
 
 
Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd             Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)                      Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                          Gruppledare
 

Problem med ej avbokade besök

Av , , 5 kommentarer 4

För att få veta mer om det pågår något arbete för att minska ej avbokade besök har jag lämnat in följande interpellation.

 
 
 
Åtgärder för att minska antalet patienter som inte avbokar sitt vårdbesök?
 
Under ett år är det ett antal patienter som inte avbokar sitt planerade vårdbesök. Vissa gånger kan det finnas naturliga förklaringar men många gånger är det helt enkelt för att patienten struntat i att meddela.
 
Även om antalet i procent inte är väldigt hög så är det något som ställer till problem i den dagliga verksamheten. Inte minst utifrån att personalens resurser kunde nyttjas till en annan patient istället.
 
 
Med hänsyn till ovanstående ställer jag mina frågor till landstingsrådet Peter Olofsson (S):
 
 
1.                   Anser du att det är ett problem att patienter inte avbokar sitt vårdbesök?
 
 
2.                   Om så: Vilka åtgärder avser du vidta för att minska detta problem?
 
 
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 

5 kommentarer
Etiketter: ,

Stort tack för alla gratulationer

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I helgen hade jag mitt 30-årsfirande där det blev många besökare. Var verkligen jättetrevligt med alla som ville komma förbi och gratulera mig. Stort tack till er alla ni förgyllde min dag.
 
I dag blir det en intensiv mötesdag med bland annat nästa möte i rekryteringsgruppen för ny landstingsdirektör. Ska bli intressant att få en rapport av hur arbetet fortskrider. Förhoppningsvis går processen bra. Dagen avslutas med avtackning av nuvarande landshövding Birgitta Heijer som har tjänstgjort i skarven mellan Chris heister och nu snart tillträdande Magdalena Andersson.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Alliansen står upp för lasarettet i Skeå

Av , , Bli först att kommentera 3

Alliansen står upp för Skellefteå lasarett

I snart 100 år har Skellefteå lasarett erbjudit den norra länsdelen god sjukvård. Lasarettet är ett modernt och välutrustat länsdelssjukhus med verksamhet inom de flesta vårdspecialiteter.~Vid sjukhuset bedrivs också klinisk forskning på patientnära och angelägna sjukdomsområden. Vissa operationer utförs endast i Skellefteå för länets alla innevånare. Lasarettet är inte enbart en angelägenhet för Skellefteå utan för hela länet. På samma sätt som Norrlands universitetssjukhus inte är en angelägenhet enbart för Umeå utan också för hela länet och för Norrland.

Alliansen följer noga Skellefteåupproret och har stor respekt för de 35~000 personer som skrivit på namnlistor. De förändringar som socialdemokraterna och miljöpartiet genomför i Skellefteå, men även i övriga delar av länet är och har inte varit väl genomtänkta. Besparingarna leder till stora negativa konsekvenser för sjukvården och är ett hån mot Skellefteåborna. Neddragningarna på geriatriken och ortopeden har resulterat i ständiga överbeläggningar. Trots ett socialdemokratiskt vallöfte om en orörd barnavdelning har majoriteten dragit ner platser även där. Detta är inte en utveckling som vi i oppositionen står bakom. Riktigt bedrövligt blir det då sossarna försöker skylla ifrån sig och hävda att det skulle vara alliansregeringens fel. Men socialdemokraterna bär det fulla ansvaret för länets sjukvård.

De förändringar som nu sker beror främst på två orsaker. Den första är de 30 års långa socialdemokratiska maktinnehavet i landstinget som inte lyckats åstadkomma en långsiktighet i ekonomin. Detta leder till tvära kast där neddragning i vården kommer hastigt och utan analys eller konsekvensbeskrivningar. Alliansen hade i sitt alternativa förslag till kostnadsreduceringar andra åtgärder där förändringar skulle ske med större ansvar för ekonomi och för vårdens innehåll. Alliansen kan tänka sig neddragningar på administration, centrala anslag, projekt, Region Västerbotten och annat som inte är direkt sjukvård.  

Den andra orsaken är att vården idag ser annorlunda ut än vad den gjorde tidigare. I dag kan många patienter gå hem på eftermiddagen efter en operation till skillnad från förr då det kunde behövas några dygn för eftervård. Utvecklingen inom vården går idag så snabbt att det är svårt att hänga med när det ständigt utvecklas nya behandlingsmetoder och det erbjuds nya effektivare mediciner. Utvecklingen är oerhört positivt för den enskilde som har behov av sjukvård men det finns dock en prislapp kopplat till den utvecklingen som måste hanteras.

Nya utmaningar ställer även krav på organisation och ledarskap. Alliansen i landstinget ser behovet av en samlad organisation i länet där det finns möjlighet för överblick, transparens och möjlighet för styrning. I den organisationen ser vi möjlighet till att stärka upp det lokala ledarskapet på länets tre sjukhus. Beslut som är möjliga att fatta nära verksamheten ska självklart ligga där. Alla verksamheter ska kunna känna delaktighet och medskapande. Först då går det att lyckas med det lokala ledarskapet. Alliansen vill skapa de förutsättningarna.

Alliansen står upp för Skellefteå lasarett som är en mycket viktig del i ett länsuppdrag att erbjuda bästa tänkbara sjukvård för västerbottningarna. Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att vid nästa val ta över styret för landstinget i Västerbotten och därigenom säkra en trygg vård för skellefteåborna.  

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

 

Ett annat hälsoval är möjligt

Av , , 11 kommentarer 5

Förra veckan då landstingsstyrelsen skulle behandla nästa steg i utformningen av vårdvalet inom primärvården år 2013 befäste sossarna sin syn på att de vill ha så lite förändring som det bara går. Från Moderaterna och alliansen har vi velat utforma hälsovalet annorlunda. Dels med mer resurser kommande år där det fanns i alliansens förslag till landstingsplan och budget 2013-2015 totalt 50 miljoner mer till primärvården för satsning på att öka tillgänglighet, kvalité och god vård.
 
Den andra delen handlar om ett annat ramverk för hälsovalet. Alliansen vill lyfta fram följande. Ersättningsmodellen kunde utvecklas ytterligare för att styra till längsta möjliga och mest effektiva omhändertagandenivå, detta skulle exempelvis kunna vara att styra fler besök till distriktssköterska genom en ökad ersättning.
 
Generellt vill Alliansen att modellen styr mer på de målersättningar som det är kopplat resurser till. Även en översyn bör ske av de kvalitetsmål som det inte har ersättning kopplat till sig för att minska antalet mål, detta då vårdcentralerna upplever att det finns för många mål som det styrs efter.
 
Rent konkret ville Alliansen att följande saker skulle justeras i förslaget. Tyvärr blev det inte så. Något som skulle ha gynnat mångfalden av vårdgivare som erbjuder vård i länet.
 
Yrkande
 
att                  rehabilteringsuppdraget ska ligga utanför basuppdraget
att                  listningssystemet utvecklas så att det går att lista sig hos andra vårdkategorier tex distriktssköterskor
att                  passivt listade patienter som listas om, skall
listas till närmaste hälsocentral, inom tre månader
att                  det utgår en ökad ersättning till utvalda kvalitetsindikatorer
att                  utreda ersättningsmodellen i syfte att styra till lägsta möjliga och mest effektiva omhändertagandenivå.

11 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Det behövs nytt ledarskap för sjukvården i länet

Av , , Bli först att kommentera 10

Just nu pågår stora förändringar i länets sjukvård. Projekt balans som Socialdemokraterna med Peter Olofsson i spetsen lanserat innebär att 140 miljoner ska sparas. Ett sparpaket som inneburit att länets sjukhus fått dra in vårdplatser på bland annat geriatrik, ortoped, psykiatri och barnsjukvård. Åsele har blivit av med sin ambulans och Dorotea med fler kommuner har akutvårdsplatserna vid sjukstugan. De försämringar som sker i sjukvården i länet har varit dåligt genomtänkta, dåligt genomförda och saknat såväl analys som konsekvensbeskrivningar. Det hade gått att välja en annan väg med ett annat ledarskap.

De förändringar som nu sker beror främst på två orsaker. Den första är de 30 år långa socialdemokratiska maktinnehavet i landstinget som inte lyckats åstadkomma en långsiktighet i ekonomin. Den andra orsaken är att vården ständigt utvecklas med nya mediciner och behandlingsmetoder som kostar mer.

Att som nu Socialdemokraterna försöker göra att skylla sina besparingar och tillkortakommanden på Alliansregering är inte att ta ansvar. Ingen annan regering har tillfört så mycket resurser. Ansvaret för sjukvården är och kommer att vara en fråga för de partier som styr landstinget i Västerbotten. Idag är det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som har det fulla ansvaret.

Det behövs ett nytt ledarskap och en ny politik färdriktning för framtidens hälso- och sjukvård i länet som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Moderaterna tillsammans med Alliansen söker det mandatet att vid nästa val ta över styret sjukvården i länet.
 

Påminnelse om att jag blir äldre

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I dagens VK och Folkbladet så finns det två artiklar om att jag fyller 30 år i morgon. Svårt själv att bedöma läsvärdet i själva artiklarna men jag blev mycket nöjd med dem. Om det är något jag vill lyfta fram från de två artiklarna rent politiskt så är det att mitt mål är tydligt inställt att ta över ledarskapet för sjukvården i Västerbotten vid nästa val och jag känner att Alliansen är redo att axla det ansvaret.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Vårdval inom idrott- och motionsrelaterade skador

Av , , Bli först att kommentera 5

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting och regioner att ha ett valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i primärvården. Många landsting däribland Stockholm, Halland och Skåne har valt att gå längre med att införa även vårdval inom specialistsjukvård. Uppdragen har utformats på lite olika sätt beroende på varierande förutsättningar.
 
Vårdval ger patienter större valfrihet och bidrar till ökad kvalité och jämlik vård. Ett vårdval som utgår från patienterna förutsätter höga krav på vårdgivarna i kombination med fri etablering. Vårdvalsmodellerna ska vara konkurrensneutrala. Det är viktigt att landstinget bibehåller kostnadskontroll och att vårdvalsmodellerna löpande följas upp och utvecklas. Alla avtal ska utformas så att forskning och utbildning kan bli en naturlig del.
 
För 2013 har regeringen avsatt 4,6 miljoner till varje landsting för att utveckla vårdvalet. I alliansens budgetförslag för 2013 föreslår finns det 2 miljoner avsatta för att genomföra ett vårdval inom BUP och idrott- och motionsskador.
 
I det upphandlingsunderlag som nu ska upphandlas är volymen för detta minskad med 1 miljon ytterligare. Det medför alltså att färre kommer att få hjälp med idrott- och motionsskador.
 
Då landstingsstyrelsen förra veckan skulle ta beslut om tilldelning av en redan genomförd upphandling så är det omöjligt rent juridiskt att backa ur den. Nu går det trots allt konstatera att den nya upphandlingen blev bra då trots mindre ram så blev priserna betydligt lägre så fler länsbor kan få den vård de behöver inom befintlig ram.
 
Med Alliansens politik skulle detta område vara ett område som passar sig mycket väl att utveckla som ett vårdval. Det skulle betyda att för enskild länsbo som fått remiss för en idrott- och motionsskada så skulle man få välja den vårdgivare man vill för att få sin behandling utförd.
 
 

Vad vilja (S) om vårdplatserna i Dorotea?

Av , , Bli först att kommentera 5

 

 
Dimridåerna om vad socialdemokraterna vill i Dorotea börjar tätna. I går röstade Socialdemokraterna ner ett förslag från Alliansen som hade formuleringen:
 
”Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra vårdplatserna vid sjukstugan.”
 
Det sade man nej till. Några timmar senare står Peter Olofsson (S) i Västerbottensnytt och hävdar att de nu kan tänka sig ha vårdplatserna på sjukstugan. Däremot att så skulle bli fallet är mycket svårt att tänka sig utifrån vad som förmedlas tidigare från (S) gentemot kommunen och medborgarna. Då har det viktigaste varit att vårdplatserna fanns i ett sammanhang där det kan ske i samverkan med övrig verksamhet vilket vill säga på kommunens äldreboende. Så om nu inte kommunen plötsligt svänger och flyttar äldreboendet till vårdcentralen så känns det tämligen liten sannolikhet att vårdplatserna skulle hamna där.
 
Från Moderaterna och Alliansen har vi under det senaste året framhållit att den förändring som nu sker skapar enorm otrygghet på orten. I det budgetförslag som vi har presenterat har vi fullt ut finansierat de vårdplatser som fanns förut på sjukstugan.  

 

Andra förslag från Alliansen på landstingsstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 6

 

I dag har det varit landstingsstyrelse med ett antal viktiga ärenden. Ett av de ärendena jag särskilt vill lyfta fram är landstingsstyrelsens verksamhetsplan. Landstingsstyrelsens ansvarar för primärvården samt logistik och service därtill har styrelsens ett övergripande ansvar för landstingets verksamhet. I verksamhetsplanen hade alliansen ett antal avvikande uppfattningar. Uppfattningar som baserar sig på att vi vill annorlunda med styrning och ledning av sjukvården i länet.
 
De förändringar som Moderaterna och Alliansen ville få igenom såg ut enligt följande:
 
Landstingsstyrelse 2012-10-18
 
Yrkande
 
Punkt 4 landstingsstyrelsens verksamhetsplan med budget 2013
 
Motiv
Allians för Västerbottens hade i sitt förslag till landstingsplan och budget 2013-2015 en annan färdriktning för landstinget. I Alliansens landstingsplan så görs andra prioriteringar och satsningar. Omfördelningar som skulle ha gett andra förutsättningar för landstingstyrelsens verksamhetsplan med budget.
 
De prioriteringar som handlade om landstingsstyrelsen såg ut enligt följande:

 

 

 

 

Yrkande:
 
1.      Den nedsänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre behålls på kliniknivå.
2.      Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram en modell för vården av äldre och multisjuka för att de ska få en gräddfil genom att remitteras direkt från allmänläkaren till specialistkliniker.
3.      Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur dimensioneringen av specialistsjukvården ska se ut för att möta en allt mer åldrande befolkning
4.      Landstinget ska uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet för att årligen få ta del av regeringens särskilda stimulanspaket.
5.      Landstinget ska ta tillvara på seniora medarbetares kunskaper med fullt genomslag år 2016 genom att införa en flexibel sysselsättningsgrad runt pensionsåldern och tillvarata seniorers kunskaper aktivt genom handledning, utbildning och mentorskap för nya medarbetare.
6.      Landstinget ska erbjuda hälsokontroller för åldersgrupperna 30-, 40-, 50-, 60- och 70-åringar.
7.      Öka den ekonomiska ersättningen under utbildningstiden till sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig. Vid utgången av år 2016 ska det inte längre råda brist på specialistsjuksköterskor.
8.      Landstingsstyrelsen får i uppdrag att justera hälsovalet för att underlätta etableringar av mindre hälsocentraler.
9.      Landstingsstyrelsen får i uppdrag att stärka insatserna till rekrytering till primärvården. Detta genom att bland annat erbjuda en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillhandahålla senaste teknik inom telemedicin.
10. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att justera modellen för ekonomistyrning för att nå högre grad av prestationsbaserad ersättning. Inom den modellen ska verksamheterna inom primärvård och slutenvård få behålla 100 procent av sitt överskott/underskott.
11. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att teckna sjukvårdsavtal med länets tre sjukhus. Avtalen ska reglera att landstinget beställer vård och sjukhusen utför det som är beställt.
12. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa en hyresmodell där lokalkostnaderna finns med i verksamheternas budgetar. Detta för att varje berörd verksamhet ska ta ett större ansvar för sina lokaler och därmed kunna frigöra resurser och effektivisera lokalnyttjandet.
13. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
14. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra vårdplatserna vid sjukstugan.
 
 
Nicklas Sandström (m)                              Liv Granbom (m)
 
Marianne Normark (fp)                              Margareta Carlbäck (fp)
 
Olle Edblom (c)                                         Jonny Kärrkäinen (kd)

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,