6 timmars arbetsdag är oansvarigt

Av , , 5 kommentarer 3

sextimmars

Återigen kommer förslaget upp i Västerbotten om sex timmars arbetsdag med betalt för heltid. Jag kan bara återigen vidhålla att förslaget är oansvarigt och att det saknas en tydlig finansiering för detta om det ska gälla all personal. Det hela är en uppenbar uppvisning i ekonomisk oansvarighet från Vänsterpartiet. Den svenska välfärden behöver fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar, inte färre.

 

I Konjunkturinstitutet analys av arbetstidsförkortningen menar man att det skulle leda till lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion m.m. Studier om sex timmars arbetsdag ger inte heller belägg för att hälsa eller sjukfrånvaro påverkas positivt i sak.

 

Vad vänsterpartiet föreslår nationellt skulle uppgå i hisnande 310 miljarder kronor. Kostnaden för hela landstinget överstiger en miljard kronor. I det rådande ekonomiska läget skulle förslaget vara en ekonomisk katastrof.

 

Att Sverige jobbar är alltså kärnan i vår välfärd. Nya Moderaterna är övertygade om när fler jobbar tickar mer skattepengar in till vårt gemensamma. Därför värnar vi arbetslinjen.

 

Backens hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 2

I onsdags besökte jag Backens hälsocentral och följde distriktsläkaren Tomas för att ta del av hur hans vardagen ser ut. Tomas är även ledamot i Västerbottens läkarförbund. Under förmiddagen fick jag även möjligheten att ta del av deras arbetssätt med en läkarstudentmottagning.

Jag fick dessutom med mig konkreta förslag om hur primärvården bättre kan ges bättre förutsättningar att klara av sitt uppdrag som första linjens hälso- och sjukvård. Sen får man, likt på andra studiebesök, även ta del av saker som är märkliga som tex att det inte går att kopiera och klistra in journalanteckningar till en remiss utan måste istället skrivas om.

Årsredovisningen 2015

Av , , Bli först att kommentera 2

Som jag skrev igår hade landstingsstyrelsen möte i tisdags där årsredovisningen presenterades och Alliansen framhävde vissa särskilda förslag till åtgärder. Under tisdagen så lämnade Alliansen också in följande yttrande till årsredovisningen för 2015, som en kommentar utöver den yttrande vi lade fram:

Årsredovisning 2015

Årsredovisningen speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2015 i förhållande till fastställd budget och landstingsplan. Det är även utifrån denna årsredovisning som avstampet för en ny landstingsplan för innevarande mandatperiod ska tas. Därför kan den i många avseende utgöra en viktig del i utvärderingen av den förda politiken under mandatperioden.

Allians för Västerbotten vill framhålla den insats som personalen gjorde under 2015. Personalens insatser under året är mycket goda utifrån de förutsättningar som funnits vilket leder fram till de medicinska resultat som vi som länsbor kan vara mycket stolta över. 

Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag och ett eget förslag på kostnadsreduceringar och satsningar. Allians för Västerbotten var och är övertygad om att resurser kan överföras från administration, centrala anslag, projekt och annan verksamhet i landstinget till den direkta sjukvården.

Enligt årsredovisningen fortsätter landstinget verksamheter att gå med underskott. Under det året som har varit har inte Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) klarat budget en enda månad. HSN gjorde ett underskott på 233 miljoner exkl. AFA.

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2015 en negativ avvikelse mot budget för verksamhetens nettokostnader med 198 miljoner kronor. 

Precis som årsredovisningen framhåller har tillgängligheten blivit något sämre under föregående år. Vårdgarantin uppfylls till 78 procent jämfört med 79 procent 2014.

Kostnader för köp av personaltjänster, främst så kallade stafettläkare har ökat vilket är fortsatt alarmerande. 2015 köper landstinget in hyrläkare för 37 miljoner kronor vilket är cirka 8 miljoner mer än 2014.. När det gäller avvikelse från måluppfyllelse missar landstinget viktiga mål såsom tillgänglighet inom primärvård och slutenvård samt att minska andelen vårdskador. Tillgängligheten till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är fortsatt alarmerande dålig och bland de absolut sämsta i hela landet.

Årsredovisningen visar att för att vi ska få en trygg och skattefinansierad vård, behövs en politik med mer pengar till sjukvården. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården befinner sig i krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till. Därför är vi även starkt emot försöket med arbetstidsförkortning, som både är dyrt och ineffektivt.

Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal samt för att få en ekonomi i balans.

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (L)
Gruppledare

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Åtgärdsprogram för 2016

Av , , Bli först att kommentera 1

I tisdags var det landstingsstyrelsemöte och årsredovisningen presenterades. Den socialistiska majoriteten presenterade åtgärder för att få en budget i balans. Det är vi i Alliansen i grunden positiva till och skapar bättre förutsättningar för långsiktighet. Men vi kan konstarera att vårdköerna är fortsatt mycket långa och vi innehar flera bottenplaceringar, till exempel får unga med psykisk ohälsa i länet får vänta i köer längst i landet.  Tillgängligheten i länets sjukvård är inte heller tillfredställande, m.m. Alliansen lade följande yrkande i tisdags som går att läsa nedan:

 

Yrkande

Ärende: Landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2016 – sammanfattning av verksamheternas planering utifrån ekonomiska förutsättningar

Motiv

Det är i grunden positivt att den politiska majoriteten presenterar åtgärder för att få en budget i balans. Det är något som skapar långsiktiga förutsättningar för att politiskt styra och leda sjukvården.

Vårdköerna är fortsatt mycket långa. Faktum är att vi år efter år innehar den nationella bottenplaceringen. Detta trots den tidigare alliansregeringens satsning på minskade vårdköer.

Tillgängligheten till sjukvård är inte tillfredsställande, såväl möjligheten att få tid för besök på hälsocentralen, som möjlighet att per telefon få prata med läkare eller annan vårdpersonal. Det växande problemet med människors psykiska ohälsa, särskilt hos unga, måste mötas på ett betydligt bättre sätt. Landstingets personal beskriver samtidigt en ökad stress och höjd arbetsbelastning.

Många av förslagen är nödvändiga och något som Alliansen stödjer. Vi ser dock stora problem att inom primärvården på kort sikt minska beroendet av stafettläkare. Det kommer att slå direkt mot tillgängligheten och därmed förvärra de extremt långa vårdköerna. Vi är även starkt emot försöket med arbetstidsförkortning, som både är en dyr och ineffektiv åtgärd.  

Yrkande:

Att                Försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag utgår

Att                En särskild riskbedömning sker kring reduktionen av inhyrd personal för att motverka en kraftigt försämrad tillgänglighet eller där förslaget riskerar att slå sönder fungerande hälsocentraler

Att                Vindelns folkhögskolas filialverksamhet i Åsele avvecklas

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (L)
Gruppledare

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare