Vården skall fungera inom rimlig tid

Av , , Bli först att kommentera 1

I dagens Folkbladet har jag och Moderaternas Socialpolitisk talesperson Cecilia Widegren fått publicerat en replik på Gabriel Wikström (S) och Peter Olofsson (S) artikel i Folkbladet 15 juni.

 

 

Vården skall fungera inom rimlig tid

 

Vi delar Gabriel Wikströms uppfattning att skiljelinjen är stor mellan de politiska alternativen gällande hur vi vill att vården ska utvecklas i framtiden. Vänsterregeringen tror att om man fokuserar på mindre än en procent av hälso- och sjukvården så löser man utmaningarna, vi menar att det handlar om att reformera utmaningar.

 

De viktigaste utmaningarna inom svensk vård handlar om att korta Europas längsta väntetider, lösa de omfattande problem som finns gällande personal- och kompetensförsörjningen samt att få vården i Sverige att bli mer effektiv samtidigt som vi bibehåller den höga medicinska kvalitet som vården levererar varje dag.

 

Hur avser den svaga vänsterregeringen att vården ska bli mer jämlik? Vi menar att det är djupt orättfärdigt att en kvinna som är sjuk i lungcancer i Västerbotten får vänta mer än dubbelt så länge som en man i Dalarna på att få sin behandling. Vi föreslår en förstärkt och utvecklad patientlag som stärker patienternas rättigheter till rätt vård i tid av hög kvalitet oavsett bostadsort.

 

Ingen människa ska behöva dö av cancer i en vårdkö. Bostadsort skall inte avgöra vilken vård man får. Det behövs en vidareutvecklad prestationsbunden vårdgaranti som ser till att väntetiderna minskas ned avsevärt. Tyvärr har Wikström (S) och vänsterregeringen med kirurgisk precision tagit bort alla instrument som behövs för att stimulera fram nya arbetssätt att minska vårdköerna.

 

Vad avser resurser är det ytterligt ohederligt att försöka få det att framstå som att moderaterna och övriga allianspartier skulle satsa mindre resurser på cancervården. Vi satsar precis lika stora belopp. Därtill var det alliansregeringen som påbörjade den nuvarande satsningen på cancervården.

 

Därtill har regeringen och stödpartiet (V) avvisat ett samlat alliansförslag i riksdagen om att samla viss avancerad cancervård till ett mindre antal sjukhus i syfte att höja kvalitet och minska väntetider. Ja ni läste rätt. Vänsterregeringen säger i praktiken nej till kortare väntetider och högre kvalitet i t ex cancervården.

 

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

Västerbotten läns landsting

Extremt sorgligt med Brexit

Av , , Bli först att kommentera 1

Det var ett mycket tråkigt besked som mötte mig och många andra på midsommaraftonsmorgonen om Brexit. Själva valrörelsen var allt ifrån saklig och rättvis som präglades av hat, populism och okunskap.

Det finns helt klart mycket som inte är bra med EU vilket också adresserades valrörelsen. Jag tror inte på att mer överstatliga lösningar är rätt väg fram på de flesta områden. På andra kan det finnas goda skäl till det kan det vara ett alternativ. Mycket som är bra med EU är gratis medan sådant som är dåligt är otroligt dyrt. Här finns det stor vikt att reformera EU till att jobba mer med frihandel och den inre marknaden och mindre med subventioner och EU-bidrag av diverse olika slag. Ytterst inom detta är det de folkvalda politiker som vi vart femte år väljer till EU-parlamentet som kan påverka detta.

 

Storbritannien har många gånger varit en motkraft till ett allt mer överstatligt Europa tillsammans med de nordiska länderna. Denna maktbalans kommer säkerligen att förskjutas och då är det viktigt att faktiskt lyssna in den EU-kritik som finns i alla medlemsländer. Att bara fortsätta att ånga som att inget har hänt på blir en farlig väg framåt.

 

Redan när jag gick i årskurs fem under folkomröstningen huruvida Sverige skulle bli medlem i EU så ansåg jag att det var bättre att vara med att påverka än att stå utanför. Jag tycker det är lika relevant idag som det var 1994. Jag är övertygad om att britterna kommer snart att få känna av att så är fallet även för dem. Det är näst intill omöjligt som nation att klara sig själv utan man är beroende av sin omvärld och sina grannar. Om relationer och handel ska fungera behövs gemensamma spelregler och det är något som britterna nu tappar sin möjlighet att påverka. Det är extremt sorgligt att nu Storbritannien röstat för att lämna EU.

 

Nu kommer en tid där alla som tror på de grundläggande idéerna som format Europa om öppenheten, vilja att lösa problem gemensamt, tron på de mänskliga fri- och rättigheterna gemensamt måste ta fortsatt ansvar. I de kommande svenska förhandlingarna gentemot Storbritannien är det av största vikt att åstadkomma så mycket av frihandel och öppenhet som möjligt.  

 

Även de denna mörka stund så får man göra det bästa av situationen och blicka framåt.

M vill införa karriärstjänster för undersköterskor i landstinget

Av , , 2 kommentarer 0

Landstinget i Västerbotten står inför stora utmaningar att säkra personal till dagens och morgondagens sjukvård. Den utmaningen är vi inte ensamma om här i Västerbotten, den delar vi med resten av landet. Samtidigt går stora grupper i pension närmsta åren.

Likt karriärstjänster för lärare där hårt arbete och erfarenhet premieras vill nu moderaterna i landstinget införa en liknande modell för undersköterskor i landstingets verksamheter.

Lena Riedl som är landstingsfullmäktigeledamot för moderaterna i landstinget säger följande om sin motion

 – I undersköterskeyrket är det idag framförallt kvinnor som arbetar. En satsning på bättre karriärsutveckling skulle därför inte bara öka attraktiviteten till yrket det skulle också gynna jämställdheten i landstinget.

Här kan ni läsa motion i sin helhet:

Karriärstjänster för undersköterskor

Landstinget i Västerbotten står inför stora utmaningar att säkra personal till dagens och morgondagens sjukvård. Den utmaningen är vi inte ensamma om här i Västerbotten, den delar vi med resten av landet. En stor grupp människor ska under de närmaste åren gå i pension och trycket ökar på utbildad arbetskraft för landstingets verksamheter.

Alliansregeringen genomförde en lyckad satsning på karriärtjänster för lärare, där de skickligaste lärarna får ett lönepåslag om 5000 kronor i månaden för en förstelärartjänst och 10 000 kronor i månaden för en lektorstjänst. Det skickar en viktig signal till nuvarande och framtida anställda inom skolan för att visa på att hårt arbete och erfarenhet ska premieras.

En liknande modell för karriärtjänster för undersköterskor bör införas inom landstingets verksamheter. Att lyfta duktig personal i sjukvården skapar attraktivitet till yrket. Det finns oerhört kompetent personal som arbetar hårt med en dålig löneutveckling.

I mansdominerade branscher är det betydligt enklare att klättra på lönestegen och det i sig skapar klyftor mellan män och kvinnors löner.

Undersköterskeyrket är idag framförallt kvinnor som arbetar. En satsning på bättre karriärsutveckling skulle därför inte bara öka attraktiviteten till yrket det skulle också gynna jämställdheten i landstinget. 

Med anledning av ovanstående vill jag:

Att Västerbottens läns landsting utreder möjligheten att införa karriärtjänster för undersköterskor.

Lena Riedl (M), landstingsfullmäktigeledamot


100 000 får vårdskador varje år

Av , , Bli först att kommentera 1

Varje år får runt 100 000 personer en vårdskada. Efter en nedgång i andelen skador tenderar de att öka igen, enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten fastslår att den som drabbas av en vårdskada får mer än dubbelt så lång vårdtid. Antalet dagar ökar från sex till 14. Något som kostar enbart sjukhusvården sju miljarder kronor årligen. Därtill kan läggas kostnader för fortsatt öppenvård.

Under Alliansregeringens sista år, plus sista året med Alliansbudget 2013-2015 minskade antalet patienter som drabbades av en vårdskada på svenska sjukhus med 20 000 personer. I pengar räknat innebär det en kostnadsminskning på 1,5 miljarder kronor, i form av minskade vårddagar. Under sista halvåret 2015 tenderade dock antalet vårdskador att öka igen.

– Det är andelen vårdrelaterade infektioner och trycksår som växer. Det är lite förbryllande. Man kan befara att det hänger ihop med att statens stimulansmedel för patientsäkerhetssatsningar till landstingen tog slut vid årsskiftet 2014- 2015 och att fokus på området avtagit. Vi vet inte, men det är ett observandum, säger Hans Rutberg, professor i patientsäkerhet och huvudförfattare till rapporten Skador i vården – utveckling 2013- 2015, en omfattande journalgranskning av över 52 000 vårdtillfällen under 36 månader.

Sjukvård som ska funka

Av , , 1 kommentar 3

Insändare:

I vårt förslag till budget för sjukvården väljer vi att sätta patienten först med en ansvarsfull ekonomisk politik som möter framtidens utmaningar. För att garantera en god och trygg sjuk­vård är det viktigt att andelen människor i arbete ökar och på det viset bidrar till ökade skatteinbetalningar till landstinget. Höjda skatter slår mot jobb och konkurrenskraft. Arbetslinjen är den viktigaste garanten för en god och skattefinansierad hälso- och sjukvård.

Vi vill därför påbörja en förändring av sjukvården, från ett sjukhustungt system till en sjukvård med en välutvecklad primärvård och öppenvård. Ska vi skapa högre kvalitet och ökad tillgänglighet till en lägre kostnad krävs det att primärvården får rimliga förutsättningar att se och höra patienterna och på allvar vara första linjens vård. Sett till finansiering är Västerbotten ett av de landsting som lägger minst andel till primärvården. Därför sker den enskilt största satsningen på primärvården. Den andra viktiga satsningen är på att säkra personal i framtiden genom bland annat utbildningsplatser för läkare samt vidareutbildning för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Sammantaget väljer Nya Moderaterna i sitt budgetförslag att gå fram med nya lösningar som är ekonomiskt hållbara på lång sikt och garanterar en trygg, rättvis och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet nu och i framtiden.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Liv Granbom (M)
Vice gruppledare

Alliansen kritisk till underskottet

Av , , 1 kommentar 2

Tisdagen den 7 juni presenterades delårsrapporten jan-april, vilket är en rapport som ger oss en fingervisning på hur ekonomin går i landstinget. Den väldigt höga kostnadsutvecklingen vi såg förra året har hittills varit lägre. Trots det har rapporten en årsprognos som pekar på ett underskott på hela 150 miljoner.

Vi kan konstatera att tillgängligheten är fortsatt oacceptabelt låg och att budget fortsätter att gå med underskott. Den ökade sjukfrånvaron oroar. Särskilt den ökade sjukfrånvaron bland de yngre medarbetarna. Det föreligger stora utmaningar för landstinget som arbetsgivare att förbättra situationen.

Vi har svårt att tro att åtgärderna som tidigare har presenterats kommer att leda till önskad effekt. För att komma till rätta med rådande situation krävs det mer genomgripande reformer.
Från Allians för Västerbotten har vi presenterat strategier för att möta upp de stora utmaningar som sjukvården står inför. Dess handlar det om hur Västerbottens läns landsting ska bli Sveriges bästa arbetsgivare, få tillstånd en mer resurseffektiv sjukvård, förbättra styrning och ledning samt få vårdkedjor som hänger ihop där patienten är medskapande och har inflytande över sin vård.

Den årsprognos som delårsrapporten pekar på är ett stort underskott och en ohållbar kostnadsutveckling. Alliansen ser därför stora behov av att pröva nya lösningar för att få en ekonomi i balans. Det går att få mer sjukvård för skattepengar genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtid.