Besök i den finska valkampanjen

Av , , Bli först att kommentera 3

Under två dagar har jag tillsammans med M-kollegor i Västerbotten besökt Österbotten för att följa deras valrörelse till riksdagen. På plats har vi träffat representanter från vårt systerparti Samlingspartiet samt Svenska Folkpartiet. Dels har vi fått veta mer om de viktigaste valfrågorna samt hört mer hur de jobbar i sin valrörelse. Genom att de har ett rent personvalsystem så står verkligen kandidaten i fokus på gott och ont. Det har verkligen varit lärorika och givande samtal med sittande riksdagsledamöter samt många taggade kandidater. Väldigt intressant! Det övergripande målet med resan att stärka samarbetet över kvarken tycker jag har uppnåtts. Nu blir det spännande att se hur valet faller ut då valdagen är nu på söndag.

För att vända utvecklingen i vården krävs välfungerande hälsocentraler

Av , , Bli först att kommentera 4

I Region Västerbottens version av sjukvård satsas det ensidigt på de centrala administrativa enheterna. Den ene med finare titel än den andra. Administrationen sväller och frodas med en aldrig sinande ström av strateger, planerare, utvecklare, handläggare och kommunikatörer som fjärrstyr de yrkesprofessionella genom alltmer detaljerade visioner, policys, planer, mål, indikatorer, kommunikationsplaner, riktlinjer och manualer. De skapar onödig administrationstid i kärnverksamheten till en mycket begränsad patient- och medborgarnytta. På myntets baksida svälter kärnverksamheten och går på knäna i en accelererande brist på vårdplatser, sjuksköterskor, distriktssköterskor, distriktsläkare och vårdnära administrativ personal. Nu är det dags att byta kurs och genomföra genomgripande förändringar. När det gäller primärvården presenterar nu Moderaterna 10 förslag med förbättrande åtgärder som skyndsamt borde genomföras. I denna artikel beskriver vi några av dessa förslag.

 

Vi konstaterar att primärvården i Västerbotten är på väg utför med en rasande fart. Personalen flyr den usla arbetsmiljö som råder. Den enskilt viktigaste åtgärden för att återställa primärvårdens fortsatta utveckling och dess personals framtidstro är att fatta beslut om och genomdriva ett listtak för varje distriktsläkare enligt Socialstyrelsens rekommendationer 1 distriktsläkare per 1 100 invånare. Osäkerhet kring arbetets innehåll och omfattning samt ovisshet kring vad morgonda­gen för med sig utgör negativa faktorer för en sund, hälsosam och god arbetsmiljö. Det är därför utomordentligt viktigt att detta måltal sätts och att man strävar mot att verkligen uppfylla det. Det indikerar att man tar primärvårdens bekymmer på allvar.

 

I ett tydligt och välfungerande sjukvårdssystem är det av stor vikt att man som invånare vet vart man ska vända sig när man är sjuk. I en nyligen publicerad rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys poängteras särskilt vikten av ett fastläkarsystem, inte bara för patienten utan även för läkaren. En tilldelad fast läkare skapar trygghet hos invånarna och därför ska alla invånare listas på en fast, namngiven distriktsläkare. Under en övergångsperiod tills alla är listade på en fast läkare kan man upprätta vakanta listor som hyrläkare eller andra specialiteter kan bemanna alternativt lista patienter på en hyrläkarvårdcentral som tillhandahålls av regionen. När nya specialister i Allmänmedicin eller ST-läkare tillkommer kan dessa listor succesivt bemannas av de nya specialisterna/ST-läkarna. Fokus ska läggas på att snabbast ta regionen ur den bristsituation vi har i primärvården idag.

 

Vidare är det nödvändigt att i högre grad prioritera ST-utbildningen till specialister i Allmänmedicin. Från flera andra reg­ioner finns exempel på att man markant ökat ST-tillsättningen i primärvården för att i framtiden kunna lösa bristen på distriktsläkare och kunna satsa på nära vård. Reg­ionen bör skyndsamt följa dessa exempel. Det finns även en stor brist på distriktssjuksköterskor som man behöver komma till rätta med.

 

Framtidens kompetensförsörjning är en jätteutmaning och ödesfråga. Det vi kan vara helt säkra på är att det är helt ohållbart att behålla de arbetsformer och strukturer vi har idag då det helt enkelt inte kommer att finnas tillräckligt med arbetsföra personer för det.

 

Över tid har regionledningen satsat på att bygga ut den icke vårdnära administrationen och centraliserat organisationen alltmer. Mindre basenheter har samlats ihop till mycket stora komplexa och svåröverskådliga organisationsenheter. Verksam­hetscheferna för dessa stora enheter har fråntagits mandat och befogenhet att styra och därmed förutsättningarna för att leda. Vi måste bort från ”kontrollsamhället” och börja lita på medarbetarna. Vi har under en lång tid föreslagit ett tydligare ledarskap baserat på tillit till vårdprofessionen i hur vårduppdraget ska utföras. De många och otydliga chefsleden måste bli färre där medarbetare och chefer vet vem som leder och bestämmer. Mandat och befogenheter måste till­baka till den enskilda hälsocentralen. Idag är det ytterst få läkare som är verksamhetschefer i primärvården. Att i högre grad eftersträva fler läkare som verksamhetschefer kommer sannolikt att vara rekryteringsbefrämjande då verksamhetsche­fens utbildningsbakgrund många gånger har betydelse för hur nöjda läkarna är med ledarskapet, hur de upplever sin arbetsmiljö och inte minst patientsäkerheten. Samti­digt behöver det etableras en kultur där det är lättare att under en tid ta ett ledaran­svar och sedan gå tillbaka till den kliniska verksamheten.

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ulf Wahllöf (M)

Distriktsläkare, specialist i Allmänmedicin

1: a ersättare i regionfullmäktige

Artikeln är publicerad på VK-debatt, länk här.

Köerna till BUP måste bort!

Av , , 3 kommentarer 2

Västerbotten har Sveriges längsta vårdköer till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det skapar enormt mycket lidande och i många fall bryter det ner hela familjer. I ett reportage i Expressen beskriver mammor problemen såhär: ”En röd tråd i deras historier är hur de själva blivit utmattade och sjukskrivna i väntan på hjälp. Många vittnar om att de under väntetiden helt saknat stöd. Och efter utredning följer fler flaskhalsar, och ännu mer väntan till insatser eller habilitering.” Att Västerbotten är sämst i landet är katastrof för barn med psykisk ohälsa och deras familjer. Det här duger inte styrande Socialdemokrater!

Tre reformer styrande S borde införa för kortare vårdköer till BUP:

✅ I Region Västerbotten har vi dessutom med övriga borgerliga partier lagt förslag på miljoner i extra resurser till BUP och ungdomshälsan.

✅ Inför ett fritt vårdval så att flera aktörer kan erbjuda skattefinansierade alternativ. Upphandla fler psykiatriska utredningar för att korta de extremt långa köerna och ta bort remisskravet till BUP i praktiken.

✅ Ge patienten laglig rätt till digitala vårdmöten när så önskas. I Jämtland/Härjedalen har exempelvis en årslång kö till att få träffa psykolog snabbt kunnat betas av med hjälp av digital vård hos utbildade psykologer.

Vård på lika villkor

Av , , Bli först att kommentera 1
Gång på gång visar undersökningar att kvinnor upplever sämre hälsa än män. Allt för länge har kvinnors hälsa åsidosatts. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa och erbjudas vård på lika villkor.
Därför presenteras nu tre nya åtgärder för att stärka arbetet mot en mer jämställd hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor:
✔️Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra insatser för en mer jämlik hälso- och sjukvård, med fokus på sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor.
✔️Socialstyrelsen ska genomföra insatser för mer jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för dem som har utsatts för sexuellt våld.
✔️IVO får i uppdrag att förstärka den statliga tillsynen och särskilt granska vården ur ett patientsäkerhetsperspektiv inom mödravård och förlossningsvård.
Alla har rätt till vård på lika villkor.

Aborträtten ska grundlagsskyddas

Av , , 9 kommentarer 2

Kvinnors rätt till abort handlar om den fundamentala rätten till sin egen kropp, sitt eget liv och sin egen framtid. Att slå fast något i grundlagen visar på värderingar som formar vårt samhälle och skyddar våra rättigheter som människor. När flera länder i världen går åt fel håll och inskränker aborträtten ska Sverige gå åt motsatt håll. Staten måste garantera alla kvinnors självklara rätt att frivilligt avsluta en graviditet. Därför grundlagsskyddar vi nu aborträtten.

S,V och MP kan ha begått ett lagbrott när regionens budget skulle tas fram

Av , , Bli först att kommentera 11
EFTER SVIDANDE KRITIK FRÅN REVISIONEN I REGION VÄSTERBOTTEN: Oppositionen kräver svar kring vad som censurerats och mörkats av S-ledda majoriteten i budgetunderlaget
👉 Revisionen i Region Västerbotten kritiserar kraftigt budgetprocessen. Revisionen går så långt att de dessutom den här gången menar att beredningen av budgeten var partisk och därmed bryter mot lagen då den rödgröna majoriteten har tagit sig möjlighet att censurera vilka förslag som ska gå vidare i beredningen.
👉 Presenteras inte korrekta och opartiska underlag försvårar det kraftigt möjligheten till insyn i det faktiska tillståndet i sjukvården i länet och vilka behov som finns.
Från oppositionen kräver vi svar från Socialdemokraterna:
✅ Vilka underlag har den rödgröna politiska majoriteten dolt för oppositionen i samband med de senaste årens budgetprocesser?
Följande förändringar vill Alliansen se:
✅ Att Regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt och i samverkan med verksamheten ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och vårdprogram. Den nya budgetprocessen ska dessutom vara garanterad opartisk utifrån förvaltningslagen principer om saklighet och opartiskhet och därmed att den hålls åtskild från den politiska beredningen.
✅ Att Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag som styrelser och nämnder lämnar in till styrelsen håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga att genomföra.
✅ Att Regionstyrelsen får i uppdrag säkerställa att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.