Är det konkurrens på lika villkor?

Av , , 2 kommentarer 5

Pressmeddelande 150127: Är det konkurrens på lika villkor?  

Allianspartierna i landstinget vill veta om konkurrens verkligen sker på lika villkor mellan landstinget och de privat drivna hälsocentralerna. I de avtal som finns mellan landstinget och de privata drivna hälsocentralerna finns skrivningar om att konkurrens skall ske på lika villkor. Det står tydligt att olika former av kompensation och finansiering skall vara konkurrensneutrala.

Det är viktigt att spelreglerna är de samma för privata som för landstingsdrivna hälsocentraler, menar Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Ewa-May Karlsson (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare.

Det är tydligt att villkoren är olika när landstingets egna hälsocentraler tillåts att gå med stora underskott samtidigt som de privata måste klara budget. Detta ger inte likvärdiga förutsättningar att klara uppdraget.

Allianspartierna vill nu ha svar på:

 

  • Hur      ser regelverket ut för avskrivningar av underskott för basenheter inom      ramen för Hälsoval?
  • Vilken      politisk beslutsinstans har fastställt principer för ekonomistyrning      gällande underskottshantering inom hälsoval?
  • På      vilken politisk nivå tas eventuella avskrivningar av basenheters      underskott inom ramen för Hälsoval?
  • Hur      stort är det ackumulerade underskottet för privata respektive      landstingsdrivna basenheter för åren 2012, 2013 och 2014?
  • Hur      har de privata utförarnas underskott inom ramen för Hälsoval hanterats för      åren 2012, 2013 och hur avser man att hantera dem 2014?

Interpellationen i sin helhet

Allians för Västerbotten

 

Interpellation

2015-01-27

Konkurrens på lika villkor?

En privat utförare inom ramen för landstingets Hälsoval i inlandet har nu meddelat att de säger upp sitt avtal från och med den 1 januari 2016. Ett stort förlust för hela sjukvården i länet och de 4500 patienter som varit listade vid den hälsocentralen. En hälsocentral som legat i topp när det gäller kundnöjdhet.

I avtalen där uppdraget preciseras finns skrivningar om att konkurrens skall ske på lika villkor och att därmed VLL inte får behandla de olika hälsocentralerna i länet olika i form av kompensation och finansiering.

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

1. Hur ser regelverket ut för avskrivningar av underskott för basenheter inom ramen för Hälsoval?

2. Vilken politisk beslutsinstans har fastställt principer för ekonomistyrning gällande underskottshantering inom hälsoval?

3. På vilken politik nivå tas eventuella avskrivningar av basenheters underskott inom ramen för Hälsoval?

4. Hur stort är det ackumulerade underskottet för privata respektive landstingsdrivna basenheter för åren 2012, 2013 och 2014?

5. Hur har de privata utförarnas underskott inom ramen för Hälsoval hanterats för åren 2012, 2013 och avses att hanteras 2014?

Allians för Västerbotten

M-förslag om att pröva ambulerande husläkare

Av , , 2 kommentarer 5

Pressmeddelande 150126: M-förslag om att pröva mbulerande husläkare

Moderaternas Liv Granbom (M) vill att landstinget i Västerbotten startar upp en försöksverksamhet med ambulerande husläkare. Försöket handlar om att ge möjlighet till en distriktssköterska att vid behov kalla in en läkare att kunna göra ett hembesök hos patienten istället för patienten ska besöka akutmottagningen. Tidigare försöksverksamheter har visat på att detta har gett vinster för den enskilde patienten som inte behöver uppsöka sjukvården, färre ambulanstransporter, ökad trygghet samt totalt sätt minskade kostnader.

Granbom (M) vill nu ha besked från ansvarigt landstingsråd, Karin Lundström (S), om hon är beredd att starta upp en försöksverksamhet även i Västerbotten.

För mer information:
Liv Granbom

 

Interpellationen i sin helhet:

 

Ambulerande husläkare

Moderaterna har under flera år följt utvecklingen med ambulerande (mobila) husläkare. Redan 2004 ställde jag en enkel fråga på landstingsfullmäktige om införande av mobila husläkare. Svaret på frågan var att det var intressant och en försöksverksamhet skulle genomföras.

Då ingenting hände lyfte moderaterna frågan vid två tillfällen i form av interpellationer, år 2005 och 2007.

Åren gick och 2012 lämnade moderaterna på nytt i en motion där vi ville ge landstingsstyrelsen i uppdrag att inrätta en försöksverksamhet med ambulerande husläkare i Västerbotten. Motionen avslogs.

Det är beklagligt att den politiska majoriteten inte har varit beredd att ta lärdom av dem positiva erfarenheterna från Uppsala läns landsting. Redan 2000 startades en försöksverksamhet med ambulerande husläkare. Hembesök av läkare är lämplig vid smittsamma sjukdomar, rörelsehinder, besvärliga kommunikationer och vid andra akuta tillstånd som inte kräver omedelbar sjukhusvård.

Efter sex år utvärderades försöksverksamheten och resultatet var mycket positivt. Utvärderingen visade att vinsten för de sjuka var betydande. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv sparade landstinget i Uppsala ca fyrtio miljoner kronor under den sex år långa försöksperioden. Numera är det inte bara Uppsala som har ambulerande läkare. Jag kan nämna att vi numera har ambulerande läkare i bl.a. Kalmar, Nyköping och Oxelösund.

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag min fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S):

· Anser du att det är dags att starta upp en försöksverksamhet med ambulerande husläkare även i Västerbotten?

 

Liv Granbom
Moderaterna

Sjukvårdens administrativa börda är för stor

Av , , Bli först att kommentera 6

I senaste numret av Dagens medicin skriver Göran Stiernstedt, nationell samordnare och Daniel Zetterberg, huvudsekreterare i utredningen om Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. I halvtid lyfter de fram ett flertal problem som hindrar den svenska vården från att fungera effektivt. Problemen hänger intimt samman med varandra och med den administrativa börda som vårdens professioner i många fall upplever som orimlig. De lyfter fram att kontinuitet, sammanhållen vård, samverkan och helhetssyn många gånger fungerar bristfälligt. Andra delar som stödet i form av fungerande IT-lösningar är undermåliga och skapar brist i form av patientsäkerhet och dålig arbetsmiljö.

 

Vidare lyfter de fram att andra delar som att organisation och arbetssätt i vården är inte utformade på ett sätt som utgår från patientens väg genom vården. Alltför ofta finns stuprör, organisatoriska mellanrum och illa fungerande övergångar mellan huvudmän, vårdgivare och enskilda medarbetare. Sättet att styra, organisera och arbeta inom vården präglas alltför ofta av synsättet ”någon annans patient” snarare än ”min patient”.

 

Den probleminventering som Stiernstedt och Zetterberg skriver om delar jag i mångt och mycket. Utmaningen är hur lösningarna ska bli verklighet. En del som föreslås är en nationell omtag kring infrastruktur för vården IT-system som jag anser helt nödvändig och bör ske omgående. Det ska bli fortsatt spännande att följa denna utredning i probleminventering och förslag på lösningar.

Varför längst väntan i Västerbotten för att få en cancerbehandling?

Av , , Bli först att kommentera 6

Pressmeddelande 140112: Varför längst väntan i Västerbotten för att få en cancerbehandling?

Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström kräver nu besked av den styrande rödgröna majoriteten för sjukvården i Västerbotten varför det är längst väntan i landet för att få en sjukvårdande behandling. Ett konkret exempel är att rekommendation för att få behandling för bröstcancer är tre veckor så är kötiden i Västerbotten fyra veckor.

Sandström vill nu ha svar på när kötiden för att få till exempel behandling för bröstcancer kommer att vara under tre veckor samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska de långa vårdköerna i länet.

Sandström menar att det är tufft att rekrytera sjuksköterskor är inget isolerat fenomen för Västerbotten utan det som skiljer ut sig är att Västerbotten fortsätter att vara sämst i landet.

– Det är oacceptabelt att västerbottningar ska behöva vänta längst i landet och att vårdköerna har blivit längre under de senaste åren säger Nicklas Sandström. Det krävs krafttag och nya grep kring för att få bort de långa vårdköerna, som medborgare behöver man vård och inte en kölapp avslutar moderaternas Nicklas Sandström.