Kategori: Alliansen

Högspecialiserad vård till Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 2

Tidigare idag var jag med och fattade beslut, inom ramen för Socialstyrelsen Nämnd för Hög specialiserade vård, att Region Västerbotten tillsammans med tre andra regioner ska tilldelas tillståndet att bedriva nationell vård vid förvärvande ryggmärgsskador.

Riktigt kul för NUS att få det tillståndet vilket är ett erkännande för det goda arbetet som bedrivs!

Bli först att kommentera

Ansträngt läge för Skellefteås hälso- och sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 2

Precis som Folkbladet skriver om idag så är situationen på Skellefteå lasarett mycket ansträngt, bland annat på grund av att man under lång tid har brottats med stora rekryteringsproblem och hög arbetsbelastning.Som nämns så har Moderaterna genom Andreas Löwenhöök agerat i frågan och kräver svar från den rödgröna majoriteten vad de tänker vidta för åtgärder. Här nedan är den interpellation som han väckt.:

Ansträngt läge för Skellefteås hälso- och sjukvård

Situationen för hälso- och sjukvården i Skellefteå är mycket ansträngd. Primärvården har under lång tid brottats med stora rekryteringsproblem och hög arbetsbelastning. Regionens senaste omorganisering, DUGA, har inte förbättrat läget. Personal inom primärvården talar om att sjukvården i den norra länsdelen håller på att ”kollapsa”.

Nu vittnar personal på Skellefteå lasarett om en ”katastrofalt tuff” situation på sjukhuset och att personal, som sjuksköterskor, tvingas ”tulla på patientsäkerheten” under vissa tider. Förtroendevalda från Vårdförbundet berättar om medarbetare som säger upp sig för att de inte orkar eller har gått in i väggen. Följden av detta är att vårdplatser inte kan upprätthållas.

Det allvarliga läget bekräftas av Skellefteås närsjukvårdschef.

Sett till den expansiva fas som Skellefteå och den norra länsdelen befinner sig i, med en förväntad befolkningsökning om 10 000 invånare, är detta mycket oroande. Hälso- och sjukvården i norra Västerbotten behöver snarare expandera, både genom ett välfungerande akutsjukhus och en tillgänglig nära vård på hälsocentralerna.

Den problematiska situation som nu beskrivs av personal på sjukhuset och i primärvården står i skarp kontrast till den framtidsbild som regionstyrelsens ordförande målade upp för fullmäktige som svar på min interpellation, nr 30–2018, ”Hälso- och sjukvård i ett växande Skellefteå”.

Personalens beskrivningar om ”kollaps” och ”katastrofalt tuff på Skellefteå lasarett” rimmar illa med det svar som regionstyrelsens ordförandes gav 2018, då han sa ”vi står redo att möta de förändringar som kommer i samband med en växande befolkning”.

Moderaterna vill se en trygg hälso- och sjukvård som kan möta invånarnas behov i hela Västerbotten, däribland i ett växande Skellefteå.

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

  • Hur ser du på hälso- och sjukvårdsverksamheternas beskrivning av den allvarliga situation som råder på Skellefteå lasarett och inom primärvården i Skellefteå?
  • Är den allvarsamma utvecklingen ett hot mot Skellefteå lasaretts funktionssätt som akutsjukhus?
  • Delar du min oro för att personalen tvingas ”tumma på patientsäkerheten”?
  • På vilket sätt ska den allvarliga situationen i Skellefteås hälso- och sjukvård avhjälpas?
Bli först att kommentera

Förhandsvisning av akuten 2.0

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag på förmiddagen har jag besökt akutmottagningen vid NUS för att lära mig mer om hur de jobbat med förändrade arbetssätt och en ny observationsvårdavdelning. Båda två delarna är i sak stora förändringar utifrån hur det fungerar idag. I stället för att varje professionsgrupp arbetar för sig så delas nu arbetslagen upp i multiprofessionella team. Det andra är en ny lätt-vårdavdelning som ska användas för ej akut vård men för de patienter som behöver en del undersökningar och bedömningar innan beslut kan tas om hemgång eller inskrivning till slutenvården. Vecka 44 öppnar avdelningen upp. Det arbetssättet avlastar inte minst akutvårdsavdelningarna inom slutenvården men det viktigaste är ju att patienten slipper bli inskriven på sjukhus i onödan.

Stort tack till verksamhetschefen Paula som visade mig runt och berättade om de pågående förändringarna!

Bli först att kommentera

Fet, dum och lat? Nej, nu är det dags att gå från en fördomsfull till en kunskapsbaserad obesitasvård!

Av , , Bli först att kommentera 2
Igår deltog jag digitalt på en panel vid Folkhälsodalen med rubriken: Fet, dum och lat? Nej, nu är det dags att gå från en fördomsfull till en kunskapsbaserad obesitasvård! Fetma är ett allt växande problem. I diskussionen från professionen och patientföreträdare framkom att 1,1 miljoner svenskar har problem med fetma. Fetma i sig leder förutom stigma till en rad olika följdsjukdomar likt diabetes, hjärt- och kärlproblem samt cancer. Totalt beräknas kostnaderna för samhället uppgå till 70 miljarder årligen. Så det är klart att det är ett problem som måste hanteras såväl inom hälso- och sjukvården som samhället i stort. Min roll var väl framför allt att spegla regionsektorn och ett politiskt perspektiv givet att nya behandlingsriktlinjer är på gång. Tydligen så är blir de första i världen. Även om det var ett kort seminariet så modererade förra socialministern Göran Hägglund det bara bra och frågan beslytes på ett bra sätt. Mycket bra att den här stora folkhälsofrågan belystes på detta sätt.
Bli först att kommentera

Regionmajoriteten bluffar om regionens problem

Av , , Bli först att kommentera 5

Regionmajoriteten bluffar om regionens problem

Den rödgröna regionmajoriteten påtalar att ”Västerbotten inte saknar utmaningar” (VK 25/9). Vi delar den uppfattningen. Region Västerbotten har allvarliga problem som måste åtgärdas. Problem som förvärrats under pandemin och politisk misskötsel under mycket lång tid. Viljan att behålla makten överskuggar allt och gör att nödvändiga förändringar och reformer aldrig blir verklighet eller skjuts på framtiden. De rödgröna vill naivt påskina att mer av rödgröna politiska lösningar skulle vara svaret på regionens utmaningar. Det som gör detta svårt att förstå är att regionens ekonomi är bland de sämsta i landet och den administrativa överbyggnaden som störst. Att de rödgröna dessutom är stolta och nöjda över länets långa vårdköer är häpnadsväckande. Vår målsättning är en köfri vård. Då duger det inte att 6 av 10 får vänta längre på sin operation eller behandling än 3 månader. Sammantaget väntar 8883 patienter på sin vård längre än vårdgarantins gränser, något som är sämre än snittet och tyvärr ett problem som fanns redan före pandemin. Som ett första steg att komma till rätta med vårdköerna vill vi avsätta 200 miljoner kronor för att inom egen regi i samverkan med personal och fackförbund hitta tillfälliga samt långsiktiga lösningar som möjliggör att kapa köer. Utöver det upphandla vård inom landet samt inom Norden.

Det som om möjligt förenar oss är att vi är stolta över vårdens medarbetare som gjorde fantastiska insatser under pandemin. Till skillnad från de rödgröna ser och hör vi samtidigt den misstro och frustration som finns bland personalen. En löneutveckling som inte hänger med riket, karriärvägar som är för få och inte kommer tillräckligt många till del samt ett toppstyrt ledarskap som skapar otydlighet och vanmakt för personalen. Detta måste brytas genom en förstärkt första linjens ledarskap och en arbetsmiljö som bidrar till att personal trivs och vill jobba i regionen.

Vårdens kärna måste värnas och utvecklas medan det som inte är direkt vård minskas ned för att klara av ekonomin. Till skillnad från majoriteten prioriterar vi att minska den administrativa överbyggnaden såväl i tjänster som minskat antalet administrativa processer före minska antalet anställda som jobbar i den direkta vården. Vi vill att vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten.

Vi företräder fyra borgerliga partier med olika profiler men som i grunden gör samma analys och behov av att länet behöver en ny kurs och ledning. Vi är tydliga med att regionen behöver ett maktskifte för få ett slut på tomma löften och fromma förhoppningar. Det krävs konkreta reformer som steg för steg tar tag i regionens problem på allvar och tar fasta på länets möjligheter.

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

 

Artikeln är publicerad i Folkbladet och VK.

Bli först att kommentera

Alliansen prioriterar förlossningsvård och ambulans i ny verksamhetsplan

Av , , Bli först att kommentera 1

Verksamhetsplan för Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden läggs nu i Region Västerbotten. Här satsar de fyra borgerliga partierna ytterligare 22 miljoner på förlossningsvården och ambulans i hela länet.

Västerbotten innehåller stora glesbefolkade områden som ställer särskilda krav på hälso- och sjukvårdens utformning. Det krävs en god och nära vård med starka hälsocentraler och sjukstugor, ambulans, akutsjukvårdsplatser, mobila lösningar och distansöverbryggande teknik. Därför vill de fyra borgerliga partierna i regionen göra större satsningar på stärkt ambulanssjukvård i länet.

Gällande ambulanssjukvården så har den varit underfinansierad under många årVi tillför här 10 miljoner mer än vad de rödgröna gör i vårt förslag till verksamhetsplanerna för Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden.”, säger gruppledarna för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Region Västerbotten.

Region Västerbotten har en hög kvalitet i förlossningsvården men även en stor utmaning i arbetsförhållanden. Det är viktigt att säkra en god arbetsmiljö för att behålla personal med rätt kompetens i hela länet. Slutenvården måste därför bli mer konkurrenskraftig i jämförelse med primärvården och ge möjlighet till kompetenshöjning med löneökning. Det handlar om att både förändra heltidsmåttet för de barnmorskor som arbetar i förlossningsvården/slutenvården men även höjda löner och att utbildning, kompetens och skicklighet ska premieras. Även att få till en ökad grundbemanning på sikt för att framöver undvika dyra och ohållbara lösningar under sommarens semestermånader.

Bli först att kommentera

Alliansen prioriterar vårdpersonalen

Av , , Bli först att kommentera 1

Pressmeddelande 210929: Alliansen satsar på personalen

En av regionens största utmaningar är att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö som behåller och lockar till sig de medarbetare som krävs för att säkerställa sjukvård av hög kvalitet i hela regionen. Därför vill Alliansen satsa på karriärvägar för vårdnära arbetsgrupper samt en ökning av lönepotten.

Redan idag råder det en bristsituation inom flera yrkesgrupper. En situation som tyvärr inte kommer att förbättras kommande år utifrån de demografiska förändringarna med allt färre i arbetsför ålder. Det krävs därför ett batteri av åtgärder och en förändrad personalpolitik. Regionen måste uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för nyutbildade och för seniorer. Personal- och lönepolitiken måste vara långsiktigt, uthållig och prioriteras.

– Vi vill tillskapa fler karriärvägar för personal inom sjukvården. Möjligheten till karriärvägar ska finnas för alla yrkesgrupper. Vi satsar därför 22 miljoner kronor ytterligare för att stärka personalens utveckling och möjlighet till karriär. För att kunna behålla nuvarande personal samt möjliggöra rekrytering av framtida medarbetare krävs en god och rättvis löneutveckling. Vi vill se en generell höjning av ob-tilläggen samt satsa 38 miljoner kronor ytterligare till lönepotten vilket är 10 miljoner mer än vad de rödgröna tillför. Det ska vara attraktivt att arbeta inom hälso- och sjukvården i Västerbotten, säger Alliansgruppledarna.

Detta är en del av de förslag som vi fyra borgerliga partier har i vårt samlade förslag till verksamhetsplanerna för Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden till nästa år.

Bli först att kommentera

Alliansen vill använda 200 mkr för att korta länets långa vårdköer

Av , , Bli först att kommentera 4

Pressmeddelande 210924: Alliansen vill använda 200 mkr för att korta länets långa vårdköer

Redan innan pandemin hade Region Västerbotten långa vårdköer. Pandemin har dessvärre försämrat situationen. Nu när vaccinerna möjliggör att öppna upp samhället och återstarta landet och verksamheten är det av högsta prioritet att leverera på regionens kärnuppdrag – ge sjuka patienter vård menar Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD).

Totalt vill de fyra gruppledarna avsätta 200 miljoner kronor fördelat på i år och nästa år. Dessa medel kan bli ännu mer utifrån hur mycket extra pengar som regeringen tillför regionerna för nästa år med krav om att korta köer.

Dessa medel vill de ska användas för att inom egen regi i samverkan med personal och fackförbund hitta tillfälliga samt långsiktiga lösningar som möjliggör att kapa köer. Utöver det upphandla vård inom landet samt inom Norden. Ett liknande initiativ har tagits av Region Norrbotten. Detta tror de fyra borgerliga partierna skulle kunna skapa väsentligt bättre förutsättningar att kapa en av landets längsta långa vårdköer.

Allianspartierna är mycket kritiska till hur den rödgröna regionmajoriteten väljer att hantera frågan. I år och för nästa år behåller de pengarna i majoritetens eget centralt toppstyrda projekt från regionhuset. För nästa år så avsätter de totalt 89 miljoner kronor varav nästan allt ligger centrala projektmedel. Det är en lösning som allianspartierna kritiserar utifrån att det inte går att kapa köer från regionhuset utan pengarna måste gå till sjukvården. Dessutom är de pengar som majoriteten avsätter alldeles för lite enligt allianspartierna som väljer att gå fram mer kraftfullt med en satsning på minst 200 miljoner kronor.

För mer information

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition ​​​​​

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

Bli först att kommentera

Oviss framtid för Lycksele BB

Av , , Bli först att kommentera 3

VK skriver idag om situationen på förlossningen på BB i Lycksele. Frågan har varit minst i fokus senaste månaderna, med all rätt. Det är djupt problematiskt att en akut verksamhet har sommarstängt. Situationen blir ju inte desto mindre allvarlig när det inte finns någon långsiktig lösning och än mindre någon politisk vilja eller ambition från det styrande och ansvariga s-partiet att sjösätta en handlingsplan som faktiskt kan lösa problemet på kort och lång sikt. Att det varit skört i förlossningsvården i länet kan ju inte komma som någon blixt från klar himmel. Barnmorskor och facken har påtalat detta under en längre tid. Därför blir socialdemokratins handlingsförlamning så beklämmande. Länet behöver tre BB utifrån vår geografi, från Moderaterna sida är detta något vi värnar och vill hitta de lösningar som går för att möjliggöra det.

Bli först att kommentera

Valsedeln fastställd – grunden lagt för ett maktskifte i regionen!

Av , , Bli först att kommentera 7
Enormt hedrad och ödmjuk att en enig nomineringsstämma beslutade att jag ska vara etta på den södra regionvalsedeln! 😊
Valsedeln innehåller ett riktigt bra lag som tillsammans kan lägga grunden till ett maktskifte i Regionen. Valsedeln består av 61 namn vilket är åtta fler än vid förra valet. 💙Ⓜ️
Det är mycket som är bra i sjukvården i Västerbotten när man väl får den. Däremot behöver vi få ordning på regionens långa vårdköer, personalpolitik och urusla ekonomi. Länet är i ett stort behov av ett borgerligt maktskifte som prioriterar att förbättra ekonomin, bättre och kostnadseffektivare hälso- och sjukvård med en god personalpolitik och en köfri vård. Efter nästa val står jag beredd att axla ansvaret att leda regionen. 👊
Bli först att kommentera