Kategori: Alliansen

Situationen för regionen är ohållbar

Av , , Bli först att kommentera 1

När år 2023 ska summeras, kan vi konstatera att situationen nog aldrig varit så allvarlig det för Region Västerbotten någonsin tidigare. I december 2023 var regionen tvungen att låna 350 miljoner för att kunna betala ut löner. Detta ledde till att regionens skuldbörda ökade till 2 220 miljoner. Det strukturella underskottet bedöms vara 700 miljoner. Prognosen för 2024 är att det behövs lånas ytterligare 600 miljoner till för att kunna betala ut löner och göra de allra mest nödvändigaste investeringarna. Trots att regionen nyttjade över 1 000 miljoner mer än vad som fanns ekonomiskt utrymme för, är resultatet mycket svagt. Det är bland de sämsta i landet. Varken vårdköer eller personalens arbetsmiljö har påtagligt förbättrats. Tillgängligheten till vård är en akut utmaning med rekordlånga vårdköer, bristande kapacitet och vårdplatsbrist. Bara sedan januari 2020 fram till december 2023 har antalet vårdplatser minskat med 19 %. Det medför även att kostnaderna för utomlänsvård har ökat med 47 % till 237 miljoner. En ohållbar utveckling. Inte minst då det är framtidens skattebetalare som står för kostnaderna.

Behovet av stora investeringar är högst påtagligt. Uppskattningsvis saknas det minst 6 000–8 000 miljoner för de kommande tio åren. Till detta finns även behov av åtgärder för att möta en ökad förmåga för händelser kopplade till kris och katastrof. Det är alltså gigantiska investeringsbehov som behövs men som det saknas pengar för att genomföra. Det märks tydligt i vården att investeringar i fastigheter, ny medicinteknisk utrustning och IT är eftersatta. Av de pengar som avsätts handlar det i stora delar om att ersätta sådant som måste bytas ut, inte strategiska nya investeringar för att möta framtidens vårdbehov. Vi kan även konstatera att dagens personal inte kommer att kunna ersättas i framtiden, givet den förändring som sker med allt färre i arbetsför ålder. På grund av minskade resurser och bristen på personal kan den vård vi har idag inte tas för givet om vi inte gör saker annorlunda.

Region Västerbotten befinner sig i en ekonomisk kris av historiska proportioner. En sådan utveckling kan tillskrivas flera år av politisk försummelse från de styrande Socialdemokraternas sida. Det är inte en framkomlig väg att använda lånade pengar från framtida skattebetalare för att täcka upp för bristen på finansiering. Under årtionden av rödgrönt styre har besvärliga beslut skjutits på framtiden, vilket har gjort regionen sårbar för ekonomisk instabilitet och en orolig omvärld. Det är tydligt att prioriteringar måste omprövas och fokus läggas på att skydda kärnuppdraget, jobba förebyggande samt att skapa en hållbar utveckling för hela länet.

Ett ljus i mörkret är att de som väl fick vård fick den av hög kvalitet och många är väldigt nöjda. Det tack vare all vårdpersonal som verkligen gör sitt yttersta. Det andra är att det faktiskt går att vända utvecklingen. Men det krävs tuffa prioriteringar. Vi ser behov av att minska överbyggnaden inom centraladministrationen för att frigöra resurser till vården. Ett antal medarbetare som inte arbetar vårdnära kommer att behöva lämna sina tjänster. Vi bedömer att det handlar om 220 tjänster, som inte är patientnära, som måste bort. Tyvärr räcker det inte, utan vi måste även höja avgifterna så att de är mer i nivå med resten av landet. Sammantaget har vi presenterat kostnadsreducerande åtgärder på över 500 miljoner. För att nå ännu längre kommer det att behöva bli tydliga resultat av kloka kliniska val och strukturella etiska prioriteringar av vårdutbudet.

Bättre samverkan med kommunerna är avgörande för medborgarnas bästa och att effektivt nyttja gemensamma resurser. Arbetsmiljön måste förbättras för att regionen ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste skapas, ledarskapet måste stärkas och fortbildning måste prioriteras. Åtgärder för att bemöta den psykiska ohälsan måste stärkas.

Ett växande län medför nya möjligheter och nya krav. Vi vill ta vara på utvecklingen och ser positivt på de utmaningar regionen står inför. Genom tuffa men nödvändiga prioriteringar kan vi vända utvecklingen i regionens organisation och hänga med i den positiva utveckling som sker i resten av länet. För att det ska vara möjligt krävs en politisk vilja att utveckla och förbättra sjukvård och regional utveckling i hela länet. Ett nytt ledarskap med innovativt tänkande är avgörande för Region Västerbotten!

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström(M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Västerbotten har fortsatt bland de längsta vårdköerna i landet

Av , , Bli först att kommentera 4

Problemen i Region Västerbotten är många och omfattande. Inte minst märks det gällande vårdköerna som är en av landets längsta enligt den officiella statistiken.

Det som gör situationen ännu mer allvarsam är att regionen står utan en politisk ledning som har ambition att leda verksamheten.

Om Moderaterna styrde regionen skulle vårdköerna vara vårt främsta problem att åtgärda!
Våra förslag för att korta vårdköerna:

• Ta till vara vårdens medarbetare har många gånger välfungerande lösningar på hur köer snabbare skulle kunna arbetas bort.
• Inrätta en lokal kömiljard som går direkt till verksamheten vilket ökar incitamenten att korta köer när pengarna behålls i verksamheten
• Strukturerat arbete med att skilja på planerat och akut flöde, framför allt på NUS
• Eftersträva där det går att nå 24 vårdplatser per vårdavdelning vilket ger ökad möjlighet att bemanna och resursplanera mer effektivt.
• Tydliggör fler vårdnivåer med intermediärvård samt flexibel utskrivningsavdelning.
• Regionen behöver systematiskt arbeta med att minska den administrativa bördan för vårdpersonal för att frigöra tid.
• Se över de lösningar vi har med en egen bemanningspool för att öka incitamenten att vara anställd där i stället för via ett bemanningsföretag.
• Ta hjälp av privata aktörer för att korta köerna i vården genom olika samverkanslösningar.
• En förstärkt primärvård där första linjens vård ges resurser är nödvändigt för att ta hand om grupper som äldre, kroniker och det ökade antalet patienter med psykiatriska problem. Tidiga diagnoser och behandlingar i primärvården kommer att ge ett minskat tryck på sjukhusvården och därmed kortare köer.
• Prioritera vårdpersonal som jobbar patientnära, denna brist leder till att vårdplatser hålls stängt. Med öppna vårdplatser kan fler få vård och operationer behöver inte ställas in.

Gäst på Moderaterna i Bjurholms årsmöte

Av , , Bli först att kommentera 1
Igår hade jag nöjet att gästa Moderaterna i Bjurholm vid deras årsmöte för att hålla en presentation. Mötet inleddes med en tyst minut till minne av Ingemar Nyman, som tragiskt gick bort förra hösten. Hans betydelse för Bjurholm kan inte nog betonas. Årsmötet förflöt smidigt, där Ronny Jonsson omvaldes till ordförande och Bengt Sundling till vice ordförande.
Under mitt anförande betonade jag de många positiva utvecklingar som sker med den moderatledda regeringen vid rodret. Ett efter ett uppfylls våra vallöften, vilket steg för steg för Sverige mot ett bättre och tryggare land. Jag tog även tillfället i akt att framhålla det stundande EP-valet och vikten av vilka som representerar Sverige. Dock var huvudfokuset på situationen i regionen, särskilt inom hälso- och sjukvården. Vi står inför en försämrad ekonomi, allt längre vårdköer och en vårdpersonal som känner sig otillräcklig. Denna trend måste brytas, och fokus måste åter ligga på kärnuppdraget.
Det är alltid lika glädjande att besöka Bjurholm, en kommun som trots tuffa utmaningar har lyckats utvecklas framgångsrikt. Detta har uppnåtts genom ett starkt förtroende från väljarna, som återvalt Moderaterna över årtionden. Jag är djupt imponerad av detta och av det ledarskap som Christina Lidström visar för kommunen.
Stort tack för att jag fick komma!

Erfarenheter från besök i Kiruna

Av , , 1 kommentar 2
Igår besökte jag Kiruna för att undersöka hur Region Norrbotten hanterar omstruktureringen av sjukvården mot bakgrund av en omfattande samhällsförändring. Det är uppenbart att gruvnäringen dominerar och genomsyrar staden. Utöver detta finns en växande turismsektor och nya initiativ inom exempelvis rymdindustrin. Allt detta ska ske inom ramen för en befolkningstillväxt som inte står i motsvarighet till de behov av arbetskraft som finns tillgänglig. Detta gör det nästan omöjligt att rekrytera kvalificerad arbetskraft inom sektorer som besöksnäring, handel och restaurangbranschen. Dessa frågor diskuterades bland annat under en lunch med den tidigare moderata riksdagsledamoten Richard Herrey, som nu är VD för Aurora kultur och kongress som även innefattar en stor restaurang i nya Kiruna centrum.
Dagen fortsatte med ett möte med Helena, chef för det Akuta omhändertagandet vid Kiruna sjukhus, vilket var ett utmärkt exempel på betydelsen av effektivt ledarskap. Tack vare detta är kliniken inte beroende av inhyrd personal och har lyckats säkerställa en fullständig jourkedja med akutläkare, trots ett upptagningsområde på endast cirka 22 000 invånare. Akutmottagningen hanterar 12 300 patientbesök per år och har 24 platser för medicin/rehabilitering, inklusive två intermediärvårdsplatser för hjärtvård. En av de största utmaningarna är nödsituationer som kan uppstå i gruvan, där en transport till ytan från 1365 meters djup tar 45 minuter, förutom tiden det tar att nå akutmottagningen. Med 700 anställda under jord är risken för olyckor betydande.
En annan viktig fråga i Kiruna är bygget av det nya badhuset, som har kostat över 1,2 miljarder kronor – en enorm summa för ett badhus jämfört med andra platser i Sverige. Nu diskuteras även behovet av ett nytt sjukhus, eftersom det nuvarande ligger inom ett riskområde för sprickbildning. Diskussioner om kostnadsprinciper och framtida vårdbehov är centrala, med tanke på att vårdflöden och byggnadskrav har förändrats sedan sjukhuset ursprungligen byggdes på 50- och 60-talen. Kostnadsestimaten varierar enormt, med en skillnad på över 10 miljarder kronor. Helt oavsett hur det blir så ska någon ta kostnaderna för kapital- och driftskostnader när väl byggnaden är färdig.
Besöket inkluderade även hälsocentralen Norrskenet, som drivs av Praktikertjänst och är belägen i Vittangi med en filial i Kiruna och flera andra i regionens omfattande geografi. Trots utmaningar med avstånd och rekrytering, är hälsocentralen nästan fullbemannad, mycket tack vare ett framgångsrikt ledarskap. De har även uppmärksammats för sitt arbete med psykisk ohälsa bland den samiska befolkningen, ett område där regionen etablerat ett samiskt kompetenscentrum under ledning av den dåvarande borgerliga majoriteten.
De samlade intrycken är många efter en intensiv och lärorik dag. Norrbotten har många likheter med Västerbotten och utmaningarna är liknande. Kirunas samhällsomvandling med brist på arbetskraft och attraktiva bostäder samt behov av en snabb upprustning sjukvårdslokaler har stora likheter med de utmaningar som finns i Skellefteå även om skillnaderna också är påtagliga. Den största är hur synen och förväntan på vad ett statligt bolag ska finansiera och bidra med till den ort som de verkar på. Vilket är förvisso något som går att hänföra till Vattenfall och andra aktörers produktion av el genom vattenkraft i hela Norrland. Dessa intäkter är ju något som staten tar in och använder till andra områden som många gånger inte uppfattas går tillbaka till där värdet faktiskt skapades. En klyfta som måste sägas växa sig allt större uppe i norra Sverige.
Avslutningsvis vill jag rikta ett mycket stort tack till Linda Frohm och Rickhard Lantto som var värdar för dagen. Mycket bra värdskap och upplägg av dagen, mycket tacksam för det!

Det behövs en ny ansvarsfull politisk ledning för Region Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 4
😡 Region Västerbotten tvingades i december att ta lån på 350 miljoner kronor för att betala ut lönerna till de anställda. Detta resulterar i att den totala låneskulden för regionen nu uppnår till 2220 miljoner kronor. Förra året gjorde Region Västerbotten dessutom ett underskott på 1015 miljoner kronor.
👉 De ökade pensionskostnaderna är en bidragande del av underskottet men även en personalökning nästan 21 procent vilket motsvarar 2000 fler heltidsanställningar. Den grupp anställda som ökar mest är dock inte sjukvårdspersonal utan administrativa tjänster.
Efter nästan 50 års oavbrutet socialdemokratiskt styre hopar sig problemen:
– Stora problem med ekonomin och ökade skuldsättning
– En allt större administrativ överbyggnad
– Dålig personalpolitik
– Allt längre vårdköer
Utan förändring kommer länets invånare att bli allt mer skuldsatta för att finansiera utbetalningen av vårdpersonalens löner. Denna negativa trend måste brytas genom ett nytt borgerligt politiskt ledarskap.

Västerbotten har landets största brist på vårdplatser – ett mycket stort misslyckande av (S)

Av , , Bli först att kommentera 9
Dagens Medicin har gjort en sammanställning avseende vårdplatsbristen i Sveriges regioner. I sammanställningen används mått som speglar effekterna av en brist på bemannade vårdplatser, som beläggningsgrad, överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Tyvärr toppar Region Västerbotten listorna för samtliga av dessa kategorier. Konsekvenserna av att inte kunna erbjuda bemannade vårdplatser är omfattande, med bristande patientsäkerhet, en mycket ansträngd arbetsmiljö för vårdpersonal och längre vårdköer som följd. Förutom att den politiska ledningen, bestående av de rödgröna, behöver låna pengar för att kunna betala ut löner, har regionen landets sämsta tillgång på vårdplatser och möjligheter att erhålla vård i tid. Det måste bli en tankeställare för den rödgröna majoriteten att faktiskt lägga fram förslag för att börja åtgärda problemen. Från Moderaterna och de borgerliga partierna har vi presenterat ett batteri av åtgärder:
✅Den administrativa överbyggnaden måste ner till nivåer innan pandemin.
✅Mängden chefer och chefsled måste minska. Vi kan inte ha fler chefer än vårdplatser på våra sjukhus.
✅Ett batteri av åtgärder för att minska hyrpersonal och förbättra regionen som arbetsgivare för vårdanställda
✅En omfattande reform av förvaltningen stärka sjukhusens självständighet med sjukhuschefer med ekonomi/ledning som ska vara till stöd för verksamheten inte tvärtom.

Besök på Ersboda hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan besökte Ulf och jag Ersboda hälsocentral. Det vi fick till oss och kunde se är att det är en välfungerande hälsocentral som har en god bemanning utan behov av hyrpersonal givet det uppdrag som de har även om det många gånger är tufft. Ersboda är till exempel en populär hälsocentral för blivande specialister i allmänmedicin att göra sin utbildning på. Många av utmaningarna är kopplat till en åldrande befolkning samt att tröskeln att söka vård blivit lägre. En annan är att sjukhuset många gånger förväntar sig mer av primärvården utan att det riktigt finns kapacitet för det. Det kan vara rätt avancerade åtgärder som behöver hanteras likt infusioner och injektioner som förut handlagts på en specialistklinik.

Under besöket beskrevs en stor önskan att förändra perspektiv på en primärvårdsreform till en sjukvårdsreform där primärvård och sjukhusvård bättre hänger ihop där båda parter känner och gör vad de är bäst på. Det efterlystes även en primärvårdsledning i regionen vilket saknas idag. Det fanns även en stark önskan att få till en kompetensförsörjningsplan på konkret nivå för primärvården där man kan precisera när och hur man kan nå bland annat målet på att en specialist har 1100 patienter att ansvara för.

Något som även lyftes var uppdragsbeställningen av hälsovalet som driver administration och dokumentation. Ett annan frustration kopplat till det var att den prestationsbaserade ersättningen tillgänglighet endast mäts på 1 av 13 kontaktvägar. Det gör att systemet i sig blir skevt.

Sammantaget ett mycket givande och intressant besök och samtal.

Regionen behöver en ekonomiskt ansvarsfull politisk ledning!

Av , , Bli först att kommentera 7
För att klara att betala ut lönerna i slutet av året behövde regionen låna 350 miljoner!! Föregående år gick sjukvården 1004 miljoner i underskott.
Resultatet av oavbrutet socialdemokratiskt styre i 50 år är att problemen med ekonomi, administrativ överbyggnad, dålig personalpolitik och långa vårdköer blir allt värre.
Vi vill minska ner på följande i Västerbotten för att skydda vården från nedskärningar:
✅ Den administrativa överbyggnaden måste ner till nivåer innan pandemin.
✅Mängden chefer och chefsled måste minska. Vi kan inte ha fler chefer än vårdplatser på våra sjukhus.
✅ Ett batteri av åtgärder för att minska hyrpersonal och förbättra regionen som arbetsgivare för vårdanställda
✅ En omfattande reform av förvaltningen stärka sjukhusens självständighet med sjukhuschefer med ekonomi/ledning som ska vara till stöd för verksamheten inte tvärtom.

Hög tid att städa upp i regionens byråkrati!

Av , , Bli först att kommentera 15
Allt mer av vårdpersonalens arbetstid går åt till administrativa uppgifter så som möten, fylla i formulär som inte bidrar till något värdeskapande samt arbete med policys och strategier istället för att jobba med patienter. Samtidigt växer vårdköerna och kostnaden för hyrpersonal skenar.
Därför föreslår Moderaterna i regionen i en motion och sitt budgetförslag följande:
✅ Att vårdnära chefer får i uppdrag att identifiera onödig, meningslös eller oviktig dokumentation för att i nästa steg avskaffa den dokumentationen.
✅ En stor reform av regionens förvaltning genom en kraftigt minskad administrativ överbyggnad och där förvaltningen över går till att i huvudsak stötta verksamheterna.
🔴 Vi kan inte längre tolerera att vårdpersonalen slösar tid på byråkrati. Det är dags att lämna mycket av pappersarbetet bakom oss och fokusera på att vårda!

 Stor glädje att BB-Lycksele öppnar igen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Region Västerbotten gick igår ut med att BB i Lycksele åter kommer att öppnas den 19 februari. Moderaterna har sedan den första stängningen drivit frågan om hur och när återöppning skulle ske och nu kommer svaret att bemanning finns för återöppning från och med 19 februari, man har avtal med bemanningspersonal över hela våren.

Stängningen och krisen i förlossningsvården är ett av Socialdemokraternas största politiska misslyckanden i regionen och hade kunnat undvikas. Men nu gläds vi åt att det återigen öppnar.

-Äntligen har vi en lösning på plats, vi hoppas att detta är en långsiktig lösning så att vi slipper fler stängningar, för vi har sett vilka konsekvenser en stängning får och vilka svårigheter det är att återöppna en verksamhet som stängts ner. Moderaterna vill idag rikta en enorm tacksamhet till de chefer och personal som jobbat fram denna lösning, det är deras hårda arbete som gjort detta möjligt.