Bifall på Alliansmotion om fast läkare i primärvården

Av , , Bli först att kommentera 4

På onsdagens regionfullmäktige bifölls glädjande och lite överraskande Alliansens motion om att ta fram en modell för fast läkare i primärvården. Att få träffa samma läkare vid besök på sin hälsocentral är något som patienter värderar väldigt högt. Sverige har medicinska resultat i världsklass, men vi brister i kontinuitet, trygghet och tillgänglighet till läkare. Särskilt problematiskt är det i primärvården. När patienter behöver berätta samma sjukdomshistoria för flera personer behövs längre tid i vårdmötet. Detta är en patientsäkerhetsrisk och ger sämre kvalitet. Det riskerar att leda till frustration för patienten och en onödigt tung arbetsbörda för den enskilde läkaren. Samtidigt är det ett ineffektivt utnyttjande av våra gemensamma skattepengar.

Jag kan konstatera att primärvården är den del av vården som flest personer i befolkningen har kontakt med under ett år. Omkring 70–80 procent av befolkningen besöker primärvården vid minst ett tillfälle varje år. Majoriteten av befolkningen uppger också att de har en ordinarie hälsocentral där de är listade eller som de vanligen går till. Men bara ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen uppger att de har en fast läkarkontakt eller annan fast vårdkontakt vid sin vårdcentral.

26 procent av befolkningen uppger att de har en fast läkarkontakt, vilket kan jämföras med närmare 100 procent i jämförbara länder som Norge, Danmark och Tyskland. Samtidigt upplever många fler sig ha behov av det. Vidare så anser åtta av tio anser att det är viktigt att träffa samma person när de besöker en vårdcentral.

Svensk primärvård har länge lidit av brister i tillgänglighet och kontinuitet, och frågan om fast läkarkontakt har länge funnits på agendan. Trots det visar utvecklingen i Sverige gällande andelen personer med fast läkarkontakt har det inte skett någon förbättring över tid.

Personer med fast läkarkontakt på sin vårdcentral har bättre erfarenheter av vården och upplever i högre grad att de får vara delaktiga i sin behandling jämfört med personer som inte har en fast läkarkontakt. Därför ser jag väldigt mycket framemot att Västerbotten ska komma vidare med denna fråga, inte minst för alla patienter som behöver det här stödet av vården.

Bli först att kommentera

Ansök om att Västerbotten ska bli en försöksregion för gårdsförsäljning

Av , , Bli först att kommentera 2

I en motion som behanlades under gårdagens regionfullmäktige ville vi Moderater att gårdsförsäljning ska starta på försök i Västerbotten. Tyvärr ville endast M och några av ledamöter i C att en försöksverksamhet ska bli verklighet. Resterande röstade nej.

  • Västerbotten har en rad av framgångsrika producenter och mikrobryggerier runt om i länet. Företag som skapar jobb, sätter Västerbotten på dryckeskartan och skapar ett ökat intresse för närproducerad dryck. Deras möjlighet att utvecklas skulle stärkas av möjligheten att sälja direkt till kunden där drycken produceras.
  • Region Skåne och Region Västmanland har redan beslutat att man ska ansöka om ett tillstånd hos regeringen om att starta gårdsförsäljning på försök. Västerbotten borde göra detsamma!
  • En statlig utredning från 2010 (SOU 2010:98) har visat att gårdsförsäljning inte skulle medföra några negativa konsekvenser för folkhälsan, men har en möjlighet att stärka näringsliv, skapa jobb och öka turismen.
  • Riksdagen har en majoritet röstat för att införa gårdsförsäljning och regeringen har med stödpartierna C och L har i sin uppgörelse att gårdsförsäljning ska utredas, vilket gör att den är en bra tidpunkt att ansöka om att bli en försöksregion.

 

Bli först att kommentera

Regionens utmaningar måste tas på större allvar

Av , , Bli först att kommentera 3

Under förmiddagen debatterade regionfullmäktige årsredovisningen för år 2020. I debatten gjorde jag följande inlägg:

Årsredovisning för år 2020

Ordförande

Ledamöter

Åhörare

Föregående år har på så många sätt varit helt unikt. Jag är fullt medveten om att applåder eller digitala tack inte på något sätt står i proportion till de insatser regionens personal gör varje dag och så även under föregående år. Men för vad det är värt, ett innerligt stort tack!

Herr ordförande

De direkta och indirekta konsekvenserna av pandemin kommer vi att få leva med under en lång tid framöver med. Alla de problem som regionen hade innan pandemi har likt ett snötäcke på hösten gömt undan många av de problem som fanns. När så vårens solstrålar breder ut sig och tar fram det som varit gömt så kommer problemen fram igen. Vårdköerna har inte kunnat arbetas bort så vårdskulden har vuxit, arbetsmiljö har inte kunnat förbättrats och förutsättningarna för många av länets företag kunde ha varit ännu bättre. En annan konsekvens är att omställningen till en ekonomi i balans har kraftigt försvårats.

Regionen resultat på sista raden är 98 miljoner kronor. Det är bara Gotland som hade ett sämre redovisat resultat av samtliga regioner. Vid jämförelse av resultatet efter finansiella poster och i procent av skatter och statsbidrag är resultatet det sämsta av alla regioner.  Även om resultatet jämförs som kr/innevånare är det fortsatt sämst i landet.

Att staten kraftigt överkompenserat regionsektorn för 2020 gör inte att regionens ekonomi på sikt blivit bättre. När tillfälliga bidrag och andra pandemirelaterade faktorer rensats bort, uppskattas det strukturella underskottet motsvara 220 till 280 miljoner kronor.

Herr ordförande

Ibland pratas det om att det strukturella underskottet varit ännu högre men då är det viktigt att komma ihåg att det är för att intäktssidan förbättras med högre statsbidrag och genom en ny modell för kostnadsutjämning. Det är alltså inte på grund av effekter av en politisk vilja att komma till rätta med utgiftssidan. Att politiskt ta åt sig äran för det är på gränsen till bedrägligt. I sin allvarligaste form är det självbedrägeri som riskerar att göra att man inte tar nuvarande svåra situationen på allvar och fortsätter att skjuta problem på framtida generationer.

Effekterna av omställningsplanen, som alla partier i fullmäktige stod bakom, har gett svagt resultat och det som går att mäta handlar till stora delar om indirekta konsekvenser av pandemin. 2020 lämnar kvar 90 mkr som behöver jobbas in i år tillsammans med de 175 mkr som tidigare var planerat för i år. Totalt 265 mkr ska omställningsplanen spara i år. Det behöver ske ett omtag i arbetet med hur förverkligandet ska gå till med omställningsplanen. Verksamheten behöver få en styrsignal om att majoriteten faktiskt menar allvar med planen. Om inte så kan det läggas i byrålådan.

Från Moderaterna och alliansens sida vill vi understryka och hålla med om det som framhålls i årsrapporten att. Citat. ”En betydande risk i regionens ekonomi är den egna förmågan att genomföra effektiviseringsarbetet. Det bottnar i förmågan att leda och styra verksamheten.” Precis så är det.

Herr ordförande

Nu när vi blickar tillbaka på 2020 är det inte bara mörker. Vi ser den kraft som finns att lösa gemensamma problem när vi arbetar tillsammans i och utanför vår organisation för att bekämpa pandemin. Ett framgångsrikt arbete som resulterat i mycket låga dödstal i jämförelse med andra. Möjligheterna i att jobba mer digitalt och hur medarbetare växer med ett tillitsbaserat ledarskap. Ett annat ljus är att den forskningsmiljö som finns i länet har bidragit till ett nobelpris.

Men det stora ljuset i mörkret är hur snabbt vår gemensamma omvärld med forskare och experter kunde forska fram ett nytt vaccin, samt påbörja en global vaccinering. Detta snabbare än vad regeringen kunde få på plats en ny pandemilag. Det första visar på handlingskraft och målmedveten. Det andra visar på effekter av svagt, otydligt och frånvarande ledarskap. Precis det som genomsyrar det politiska ledarskapet i Region Västerbotten.

Sammanfattningsvis visar det här året om något på hur angeläget det är med en  ny politisk ledning i Region Västerbotten.

Bifall till upprättat förslag till årsredovisning samt alliansens särskilda yttrande

Bli först att kommentera

Efter M-krav så räddades pollenmätningarna i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 5

Under dagens regionfullmäktige meddelade Regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) att Region Västerbotten har löst pollenmätningar till sommaren. Detta efter att Moderaterna krävt en lösning. Elmer Eriksson från Moderaterna som drivit frågan är mycket nöjd med beskedet. Det här är en väldigt viktig information för alla pollenallergiker som har bekymmer, inte minst under covid-19 pandemin säger Eriksson.

Tyvärr är det här inte första gången den socialdemokratiskt ledda regionen försöker lägga ned pollenmätningarna. 2012 försökte man med det, men protester från bland annat från Moderaterna räddade mätningarna då.

Bli först att kommentera

Extra ersättning till vårdens pandemihjältar

Av , , Bli först att kommentera 3

Även om situationen har förbättrats när det gäller belastningen på vården på grund av covid-19 så är det fortfarande riktigt tuff. Inte minst då det varit ansträngt så länge. M, C, L och KD var ensam om att vilja tillföra en särskild extra engångsersättning. Totalt handlar det om 18 miljoner till de grupper inom hälso- och sjukvården som varit hårdast belastade under pandemin. Totalt handlar det alltså om 36 miljoner extra till vårdens fantastiska hjältar som slitit och sliter hårt under pandemin. Det är en viktig signal till all fantastisk personal som just nu sliter hårt ute i vården.

Bli först att kommentera

Motkrav för full tillgång till välfärden

Av , , Bli först att kommentera 7

Från Moderaterna anser vi att det är rimligt att du som ny i Sverige ska man först jobba och betala skatt innan man får full tillgång till välfärden. Den svenska välfärdsmodellen bygger på att alla som kan jobba gör det. Alla som kommer till Sverige ska steg för steg ska kvalificera sig till bidrag och välfärdsförmåner genom jobb. Utgångspunkten är att ersättningen de första fem åren ska vara lägre än för de som bott här länge. Rätten till försörjningsstöd, etableringstillägg och andra kompletterande bidrag tas bort. Nyanlända ska under perioden istället få etableringsersättning från staten. Moderaterna vill även ha ett bidragstak för personer som lever på försörjningsstöd.

Vi ser idag, inte minst i Västerbotten, att det finns stora utmaningar att finansiera vår gemensamma välfärd därför är en modell med kvalificering en fullt rimlig väg framåt.

 

Bli först att kommentera

Allvarliga brister i regionens förmåga till styrning och ledning

Av , , Bli först att kommentera 5

Regionens revision har gjort en sammanställning för år 2020 konstaterat en rad allvarliga brister. Av alla granskningar påvisas det i 23 av 30 väsentliga brister.  Revisionen skriver i sammanfattningen ”Granskningar som genomfördes under år 2020 visade dock på flera brister i framför allt regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens system för styrning och kontroll. Otydliga ansvarsförhållanden och svagt tjänstemannastöd bidrog till svårigheter i styrningen. Även övriga nämnder behövde, i olika grader, utveckla styrningen och kontrollen.”.Ett av många exempel som lyfts fram är ”åtgärder som nämnden beslutade om inför år 2020 för att komma till rätta med nämndens stora strukturella underskott var heller inte tillräckliga.” ett annat exempel ”Av granskningen framgår att de budgetar som fullmäktige beslutade om fick låg legitimitet i regionen”.

Det som framkommer i revisionens sammanställning för år 2020 är inga nyheter utan det har varit så här en längre tid. Den styrande rödgröna majoriteten i regionens förmåga till styrning och ledning av verksamheten är minst sagt eftersatt. Det återspeglas även i de granskningar på regionens revision gör för 2020. På område efter område krävs ett nytt politiskt ledarskap.

Bli först att kommentera

Hårdare tag mot brottsligheten!

Av , , Bli först att kommentera 10

Under Socialdemokraterna och Löfvens tid som statsminister har otryggheten ökat på alla håll i landet och kriminaliteten har blivit grövre. Barn utsätts för rån och våldet ökar samtidigt som vi har brist på poliser i hela Sverige. År 2020 slog Sverige nytt rekord i

antalet mord. Nästan varannan ung kvinna känner sig otrygg om kvällen i det egna kvarteret.

Moderaterna tar befolkningens oro på allvar! Vi föreslår bl.a:

✅ Fler polisanställda – särskilt i yttre tjänst. Goda villkor så att fler väljer att bli poliser, och fler stannar kvar i yrket.

✅ Hårdare straff: dubbla straff för gängkriminella, slopad mängdrabatt och slopad ungdomsrabatt.

✅ Utvisa utländska brottslingar i betydligt högre utsträckning. Idag utvisas bara 20 procent av de utländska medborgare som döms för våldtäkt och som är folkbokförda i Sverige.

Bli först att kommentera

Sämst ekonomiskt resultat i landet för Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 9

Pandemin har inneburit stora tillskott från staten och många regioner gör rekordöverskott som kan användas för mer sjukvård framöver. Men inte Västerbotten.

Det är en ekonomi som är på väg mot diket:

  • Sämst ekonomiskt resultat av landets samtliga regioner.
  • Miljarder i lån för reinvesteringar och investeringar på grund av underskott i verksamheten.
  • Strukturella underskottet motsvara 220-280 mkr, det är pengar som verksamheten kostar mer än vad det finns resurser för.

Region Västerbotten behöver ett nytt styre som tar ansvar för ekonomin och kortar vårdköerna!

Bli först att kommentera

Deltagande i en internationell konferens som sällsynta sjukdomar

Av , , Bli först att kommentera 4

I början av veckan deltog jag i en paneldiskussion på en nordisk läkemedelskonferens. Totalt nästan 500 anmälda deltagare från 17 olika länder. Diskussionen handlade om hur vi utifrån ett nordiskt perspektiv kan förbättra förutsättningarna för de patienter som lever med sällsynta sjukdomar då med fokus på de nya läkemedlen som är på väg ut på marknaden. Det är inte en allt för enkel frågeställning då Sveriges nuvarande läkemedelssystem samt lagstiftning inte fullt ut är anpassad för att hantera dessa frågor. Ett tydligt exempel är den endemiska Skelleftesjukan som det kommit ett nytt läkemedel för. Ett läkemedel som förbättra livskvalitén för den enskilde patienten men det kommer med en hög prislapp. Regionernas betalningsförmåga för de nya terapierna är minst sagt besvärligt. Utmaningen blir inte enklare av att det är på väg långt fler mer avancerade läkemedelsbehandlingar för många fler grupper. Det är en utmaning som Västerbotten delar med alla andra regioner i Sverige men för den delen samtliga nordiska grannländer med likartade skattefinansierade hälso- och sjukvårdssystem.

Något som även framkom under paneldiskussionen var att vi ser samma problem och behov av att hitta lösningar på hur systemet kan reformeras och lagstiftning kring datahantering förbättras. Just uppföljning av data behöver bli mycket bättre. Det skapar mycket bättre förutsättningar för att hantera avtal med utfallsbaserade prismekanismer. Detta kombinerat med ett behov av att få på plats en tredelad riskdelningsfinansiering mellan stat, region och läkemedelsbolagen.

Västerbotten har genom sitt mycket hårda och målmedvetna arbeta med dessa frågor satt sig på Sverigekartan som ledande i arbetet med att just hitta lösningar. Det hade uppmärksammats även nordiskt vilket var riktigt kul. Inte minst i den vitbok som publicerades för några veckor sedan.

En extra personlig utmaning var att panelsamtalet om systemförändringar inom terapier för sällsynta diagnoser genomfördes på engelska.

 

Bli först att kommentera