Fyra nya idélösa år utan någon politisk viljeinriktning i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 3
Idag på landstingsfullmäktiges andra dag ska nya fullmäktige pröva den omvalda s-majoriteten budget. Inte helt oväntat innehåller den några nyheter sedan den som presenterades före valet detta trots alla vallöften. jag kan bara konstatera att landstinget får fyra nya idélösa år framför sig utan någon politisk viljeinriktning.
Här nedan presenterar jag moderaternas förslag till budget:
Budgetanförande
Fru ordförande
Ledamöter
Och Åhörare
Det känns kul, spännande och utmanade med en ny mandatperiod. Från
Moderaterna och Alliansens sida var vår förhoppning och ambition någon annan
före valet men även nu efter valet kvarstår samma ambition att nå ett maktskifte
2018.
Till er som är nya så vill jag säga att få saker är så kul och utmanande som
sjukvårdspolitik. Den komplexitet som detta politikområde erbjuder gör att de
politiska svaren kräver noggrann analys och eftertanke. Jag hoppas att alla ni
som är nya kommer att trivas med ert uppdrag.
Vi saknar inte utmaningar och utvecklingen står inte heller still. Men det som är
en utmaningen är i själva verket endast möjligheter. Möjligheter till en bättre
sjukvård som kan göra mer och komma fler till del.
I sig är det väldigt naturligt i verksamhet där personalen alltid kan, vill och har
möjlighet att göra mer, erbjuda den senaste behandlingsmetoden eller
medicineringen. Däri står det stora politiska ledarskapet att dels se till att vi
alltid kan erbjuda det senaste och bästa för våra länsbor men även våga
prioritera hur våra skattemedel används så effektivt som möjligt.
Ser vi till hur sjukvårdens resurser nyttjas så tillhör vi de länder som har flest
läkare och sjuksköterskor per 1000 invånare. Samtidigt har vi minst antal
patientbesök per läkare. Därtill har antalet läkarbesök per läkare konstant
sjunkit. Vårdens organisation är inte ändamålsenlig.
Svensk sjukvård är fortfarande organiserad i en organisationsform som inte
ändrats på årtionden där vi ser att personalen som jobbar upplever att de inte
räcker till. De kommande fyra åren måste vi som politiker tillsammans med all
den kunskap som finns inom och utanför sjukvårdens organisation svara på
frågeställningar hur: vårdflöden, IT och annan teknik kan utgöra ett stöd för
personalen, hur arbetssätt och rollfördelning tillsammans med nya
personalkompetenser kan nyttjas så att sjukvården kan bli mer resurseffektiv och
patientnyttan större. Som skattebetalare ska man veta att man får valuta för
skattepengarna.
Fru ordförande
Vi ser att det finns stora skillnader i vården. Dels mellan landstingen men de
största skillnaderna finns inom landstingen mellan olika delar av länet och
mellan befolkningen. Vi ser att vårdkonsumtionen ser olika ut i Umeåregionen
jämfört med andra delar av länet. Vi ser att män och kvinnor behandlas olika vi
ser att människor med högre utbildning tenderar att få bättre sjukvård. Vi ser att
patienters kunskap inte tas till vara på. Här måste vi politiker vara än mer tydliga
och säga att alla länsbor ska ha rätt till vård på lika villkor efter eget val.
Vi har stora utmaningar när det gäller folkhälsan trots att Sverige idag har den
jämnaste fördelningen av livslängd i världen. Som vårdgivare ser vi när det egna
ansvaret för sin hälsa brister vilket får konsekvenser framförallt för den enskilde
men även för sjukvården. Det egna ansvaret får aldrig glömmas bort. Till det
behövs fler uppföljningar och stöd i att sluta röka, leva mer hälsosammare och
motionera mera. Friskvård på recept och Västerbottens hälsoundersökningar är
goda exempel på detta.
I juni lyfte jag fram att vi har tre stora frågor som tydliga politiska besked måste
ges, det är frågorna om: Personal, tillgänglighet och ekonomin. Svaren på dessa
frågor saknas likväl så här efter valet.
Trots tydliga vallöften om mer pengar till sjukvården om socialdemokraterna
skulle få regeringsmakten så syns inga sådana i denna s-budget. Detta får likt
många andra delar sättas upp på listan över brutna vallöften.
Fru ordförande
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för en god sjukvård. Tack vare
Alliansens ansvarsfulla ekonomisk politik har välfärden aldrig haft så mycket
resurser som idag. I grunden handlar det om att Alliansen värnat arbetslinjen.
Detta kommer att hotas av en s-regering som med kirurgisk precision motverkar
drivkrafterna till att fler nya jobb växer till och kommer fler till del, särskilt i
norra Sverige. Det kommer att på sikt hota viktiga skatteintäkter till sjukvården.
Alliansens samlade alternativa förslag till budget innebär kostnadsreduceringar
på det som inte är direkt sjukvård. Vi lyfter fram att sjukvården måste bli bättre
på att hänga ihop i mer sammanhållna vårdkedjor och kortare köer. Mer fokus
på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att
sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt utvecklas.
De fyra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele skulle komma
återställas.
I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för att få en sjukvård
som blir mer rättvis, trygg och jämlik.  Mycket är bra men mycket kan också bli
mycket bättre.
Bifall till alliansens förslag till landstingsplan med budget för 2015 och plan
2016-2017 samt de särskilda yrkanena.

Jag fortsätter som oppositionslandstingsråd

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 2014-11-24

För ytterligare info, Nicklas Sandström, 0702544515

 

 

Sandström (M) fortsätter som oppositionslandstingsråd

 

Den moderaten landstingsfullmäktigegruppen beslutade idag att nuvarande oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström fortsätter i sin roll även för mandatperioden 2014-2018. Alla beslut togs i enighet och följde valberedningens förslag i alla delar.

 

– Det är hedrande och förtroendefullt att få förtroendet att fortsätta som oppositionslandstingsråd även kommande mandatperiod. Moderaternas landstingsfullmäktigegrupp är ett bra lag som kommer att jobba på för att sjukvården ska bli bättre mer rättvis och komma fler till del. Trots att moderaterna backade lite i valet gjorde vi trots allt det näst bästa valet i modern tid säger Nicklas Sandström i en kommentar.

 

 

 

Nedan moderaternas beslutade om följande fördelning av landstingsuppdragen:

 

  Ordinarie Ersättare
Oppositionslandstingsråd Nicklas   Sandström  
     
Landstingsstyrelsen Nicklas   Sandström Andreas   Löwenhöök
  Lena Riedl Isac Öberg
Landstingsstyrelsen   AU Nicklas   Sandström Lena Riedl
Nämnden   för primärvård och folkhälsa i Umeå Liv   Granbom  
     
Nämnden   för primärvård och folkhälsa i Skellefteå Andreas   Löwenhöök Eva   Fransson
     
Nämnden   för primärvård och folkhälsa i Södra lappland   Katarina   Viktorsson
     
     
Hälso- och   sjukvårdsnämnden Lena Riedl Isac Öberg
   Anna-Karin Jonsson Berg  
Nämnden   för funktionsnedsättning och habilitering Elin   Söderberg  
Landstingsrevisionen Christer   Fesse  
Patientnämnden   Per   Hörnsten
    Noomi   Grönberg
Västerbottens   regionförbund Nicklas   Sandström, Elin   Söderberg,
  Andreas   Löwenhöök Lena Riedl
  Anna-Karin   Jonnson Berg Kennth   Isacsson
  Liv   Granbom Isac Öberg
     
Folkhögskolestyrelserna Kent Ärletun  
Samordningsförbundet   Umeå   Kenneth   Isacsson
     
Måltidsnämnden   Skellefteå Eva   Fransson  
Styrelsen   för Skellefteå Museum AB   Sören   Andersson
Styrelsen   för Skogsmuseet i Lycksele Kenneth   Isacsson  
Styrelsen   för Norrlandsoperan AB   Liv Granbom
     
     
     
Viltförvaltningsdelegationen Elisabeth   Björnsdotter Rahm  
Styrelsen   för Västerbottensteatern AB   Berit   Backvid
     
     
Stiftelsen   Edelvik (1+1)   Isak   Sondell
     
     
Norrlands   nätverk för musikteater & dans – styrelse Jeanette   Knutstam  
     
     
Stiftelsen   V-botten arbetsstugor   Anna   Hedman
     
Emma   Ricklunds stiftelse Saxnäs   Göran   Halin
Hovrätten Aurora   Pelli  
  Axel   Bennhage  
  Lillian   Holloway  
  Hans Modig  
Förvaltningsrätten Ingalill Jonsson  
  Elli-Mari   Lundgren  
  Dick   Hellman  
  Lars-Eric   Burman  
  Anton   Bergström  
  Veronika   Håkansson  
Kammarrätten   i Sundsvall Micaela   Molin  
  Harald   Svensson  

 

Riksrevisionen svartmålar vårdvalet i sin nya rapport – DN Debatt

Av , , 2 kommentarer 2

Idag skriver jag tillsammans med 15-tal andra moderata Landsting- och regionråd på DN debatt. Vi går i svaromål mot riksrevisionen och dess slutsatser att vårdvalet i primärvården skulle leda fel. Vi skriver bland annat: ”Rasera inte en lyckad reform. Med märkliga felräkningar och subversiva ordlekar ger Riksrevisionen en ­missvisande bild av vårdvalet i primärvården. ­Rapporten om effekterna av ­vårdvalsreformen bygger på felaktiga antaganden…”

Läs hela artikeln här:

 

Här är alla undertecknade landsting/regioner: Martin Andreasson (M), Västra Götalands­regionen Gösta Bergenheim (M), Region Halland Suzanne Frank (M), Landstinget Kronoberg Tomas Högström (M), Landstinget Västmanland Håkan Jansson (M), Landstinget i Jönköpings län Ola Karlsson (M), Öre…bro läns landsting Nina Lagh (M), Landstinget i Uppsala län Fredrik Larsson (M), Landstinget i Värmland Magnus Leivik (M), Landstinget Sörmland Marie Morell (M), Landstinget i Östergötland Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne Patrik Stenvard (M), Landstinget Gävleborg Per Wahlberg (M), Landstinget Västernorrland Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge

Neurokirurgi vid NUS

Av , , Bli först att kommentera 4

För en tid sedan följde jag med en dag på Neurokirurgen för att se, lyssna och lära. Neurokirurgen är en del av Neurocentrum som är en viktig del av Norra sjukvårdregionen med högspecialiserad neurosjukvård neurokirurgi, neurologi och strokesjukvård samt neurologisk rehabilitering och smärtrehabilitering av regionkaraktär. Dessutom skall Neurocentrum bedriva länssjukvård inom det primära upptagningsområdet.

 

Under min vistelse fick jag ta del av en neurokirurgiskt ingrepp i huvudet för en patient som hade en icke akut hjärnblödning. Ingreppet utfördes professionellt och skickligt av Zandra.

 

Ett stort tack till Peter och Zandra som visade mig runt den dagen!

Byggnation av ett nytt psykiatrihus – rivning av gamla länslasarettet

Av , , Bli först att kommentera 9

I dag har vi haft landstingsstyrelse och ett av de större ärenden som togs beslut om var ansökan om rivningslov av gamla länslasarettet för att uppföra ett nytt psykiatrihus. Inget lätt beslut då det är komplext med många olika infallsvinklar.

 

Den psykiatriska sjukvård som bedrivs idag i Umeå sker i undermåliga lokaler som har ett stort renoveringsbehov. Verksamheten är även utspridd över olika delar av Umeå. Psykiatrin har således behov av att samla ihop sin verksamhet samt få nya fräscha lokaler som ger bästa möjliga förutsättningar att ge bra sjukvård. Närheten till akuten är viktig och nödvändig då många patienter har en samsjuklighet och snabbt behöver komma till akutvård.

 

Förr så var psykiatrisk vård något som man från beslutsfattandet placera så långt bort som möjligt men tiderna förändras och tabun bryts och vi ser ett allt mer växande problem med psykisk ohälsa såväl hos unga men även hos äldre. Att få tillstånd ett nytt psykiatrihus är därmed viktigt och angeläget.

 

Det gamla länslasarettet (byggnad 9A och 9B) är placerade på en av sjukvårdsområdets mest attraktiva platser och går idag inte att använda till vårdändamål då de är en stenbyggnad byggd för dåtidens tidsanda. Kvar återstår att ha lokalerna till administrativa lokaler som dels går att placera vid nuvarande landstingshus samt skulle krävas investeringar på runt 120 miljoner samt tillkommande dyra driftskostnader. Lokalerna är förvisso vackra och återspeglar en del av Umeås gamla sjukvårdshistoria men sammanvägt mot att använda denna yta till ett nytt psykiatrihus så väger detta behov över.

 

Jag hoppas nu att det inte blir allt för många överklagningar och att landstinget kan hålla tidsplanen och komma igång med byggnationer av ett nytt psykiatrihus runt år 2018.

Svalbard – SNAM

Av , , Bli först att kommentera 6

I går fick jag möjlighet att delta på Svensk nationell ambulansflyg (SNAM) övning som gick av stapeln på Svalbard. Scenariot för övningen var att en explosion ombord på ett fartyg på Svalbard, där ett flertal svenskar och andra drabbas av olika typer av trauma. Detta kom scenario kom att orsaka en mycket stor belastning på sjukvården i Helse nord. Utifrån detta blir svenska staten och SNAM efterfrågat för att hämta hem personer från Sverige för fortsatt omhändertagande. Med på övningen förutom Helse nord deltog även det norska försvaret.

 

Själva övningen gick planenligt och logistik och övningssceneriet fungerade vad jag kunde bedöma riktigt bra. Patienttransporten flöt på väl och tidsplan hölls. Att ha fått delta och observera en sådan här övning var fantastiskt spännande och lärorikt. På detta sätt ser vi även att Sverige står rustade utifrån större internationella händelser att transportera hem svårt sjuka patienter såväl nationellt som internationellt för omvårdnad i Sverige. Det känns även riktigt bra att Västerbotten läns landsting är medicinskt ansvarig för denna verksamhet.

Världsledande hjärtsjukvård

Av , , Bli först att kommentera 1

Nyligen var jag på Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus och auskulterade med narkosläkaren Micke. På Hjärtcentrum finns samlat kardiologi, klinisk fysiologi, thoraxkirurgi, arytmienhet, thoraxradiologi, vårdavdelningar och mottagning. De utreder, behandlar och opererar patienter med sjukdomar i hjärta, lungor och kranskärl från hela den norra regionen. Nyligen så utsågs även NUS och bland annat Hjärtcentrum som Sveriges bästa universitetssjukhus och därmed så den sjukvård som bedrivs där även världsledande.

 

På mitt besök så fick bland annat ta del och se avancerad hjärtkirurgi något som var otroligt intressant och spännande. Det blev ett väldigt bra besök och ett stort tack till Micke som visade mig runt.