Primärvården förtjänar bättre!

Av , , Bli först att kommentera 2

Primärvården i Region Västerbotten har sedan långt tid lidit av tillgänglighetsproblem och långa köer till följd av brist på distriktsläkare och -sköterskor. Det saknas drygt 100 distriktsläkare på hälsocentralerna, varannan stol är tom. Inte nog med det, sedan 2018 har det anställts sex nya administratörer för varje sjuksköterska. Det borde varit tvärtom.

Sommaren har knappt börjat och västerbottningarna har redan fått känna av hur jourcentralen i Umeå och vårdcentraler runt om i länet börjat slå igen dörrarna inför sommarledigheterna. Den (S)-styrda regionen har totalt misslyckats med sin uppgift och inte lyckats rekrytera tillräckligt med vårdpersonal. Nu ger (S) dessutom ett vallöfte att alla västerbottningar ska få kontakt med vården inom 5 minuter. Vem ska ta emot då de vårdsökande tar kontakt när det inte finns tillräckligt med personal? Man har i vanlig ordning ignorerat personalen utan att fråga de som dagligen är i verksamheten. Verksamheten präglas redan nu av en frustration över en tilltagande arbetsmängd och en försämrad arbetsmiljö med en ökad administrativ börda av dåligt utformade IT-system. Den redan usla arbetsmiljön förbättras definitivt inte av (S) vallöfte som saknar koppling till vårdens verklighet.

Moderaterna arbetar för att förbättra primärvården. Regionens invånare ska känna sig trygga om de blir sjuka och utan dröjsmål få kontakt med sin doktor på sin hälsocentral. Alla ska få sin egen fasta namngivna distriktsläkare som man inte delar med mer än 1 500 andra. Onödig dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet minskas. Personalen ska värderas efter förtjänst och arbetsmiljön förbättras för ett varaktigt, hållbart yrkesliv. Fler ST-block i Allmänmedicin tillskapas. En mångfald av arbetsgivare, offentliga som privata, ska finnas att välja mellan. Nya, moderna, användarvänliga och bättre IT-system ska komma på plats.

Moderaterna har definitivt ingenting emot digitala lösningar som är ändamålsenliga,  användarvänliga, sparar tid och inte skapar mera administration. Men mera av samma gamla vara som (S) föreslår gagnar inte patienterna och framför allt inte primärvårdens hårt prövade vårdpersonal. Vårdkvalitet skapas inte av digitala lösningar utan av av kunnig, välutbildad och kompetent personal med stort personligt engagemang för att ge en bra vård om de bara fick möjlighet att ägna sig åt det.

Ulf Wahllöf (M)

Distriktsläkare och f.d. verksamhetschef i primärvården

Kandidat till Regionfullmäktige i Region Västerbotten

 

Artiklen är publicerad i bland annat Folkbladet, länk här.

NUS stänger flest vårdplatser – en ny regionledning krävs

Av , , 3 kommentarer 3

VK skriver idag om Dagens Medicins sammanställning över sommarsituationen på landets sjukhus. Föga förvånade visar det sig att NUS stänger flest vårdplatser i hela landet. Det är ett tydligt resultat av hur Socialdemokraterna skött vården de senaste åren. Arbetsmiljön på de vårdavdelningar som har ett dygnet runt uppdrag året om är riktigt tuff och pandemin har gjort behovet än större att få nödvändig ledighet. Däremot så behöver det betonas att situationen varit annorlunda om vårdavdelningarna haft en högre grundbemanning och på så sätt klarat av att hålla öppet fler vårdplatser.

Från Moderaterna ser vi behovet och har viljan att göra något åt arbetsmiljön på vårdavdelningarna. Då blir det mindre svårt att rekrytera och behålla vårdpersonal. Vid senaste budgeten prioriterade vi 70 miljoner ytterligare till vårdpersonal i form av framför allt en utökad lönepott samt fler karriärvägar och insatser för att förbättra arbetsmiljön på vårdavdelningar med hög vårdtyngd. Dessutom krävs en fungerande individuell löneutveckling som premierar yrkeskunnande och erfarenhet. Det kommer tyvärr inte att räcka. Därför har vi föreslagit att spara 200 miljoner kronor på administrativ överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera på vårdpersonal och att korta köer. Vårdens medarbetare måste få jobba med det som de är utbildade för och vill, nämligen träffa och vårda patienter.

Administrationen ska minska – inte öka som (S) vill

Av , , Bli först att kommentera 6

På senaste regionfullmäktige meddelade S tydligt att administration ska öka i Region Västerbotten inte minska.

Moderaterna anser å andra sidan att vården är till för våra patienter inte för regionens byråkrater. M anser att det är orimligt att sex nya administratörer anställts för varje nya sjuksköterska sedan 2018 i Region Västerbotten.

Därför har vi föreslagit att spara 200 miljoner kronor på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera på vårdpersonal och att korta köer.
Våra prioriterade satsningar för att korta köerna och satsa på vårdpersonalen:

✅ Länets långa vårdköer ska minskas med en prestationsbaserad satsning på 100 miljoner kr!

✅ En stor personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, fler karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd! Dessutom krävs en fungerande individuell löneutveckling som premierar yrkeskunnande och erfarenhet.

✅ Mer resurser till BUP och införande av vårdval så fler aktörer kan erbjuda vård istället för en kölapp till barn och unga som behöver hjälp med psykisk ohälsa.

Regionen överbyggnad behöver en genomlysning för att kunna minska kostnaderna.

Av , , Bli först att kommentera 5

Vården är till för våra patienter inte för regionens byråkrater. Den regionala övergripande byråkratin i Region Västerbotten har under åren svällt ut kraftigt. Sedan 2018 har administrationen ökat med nästan 20 % medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 %. Därtill har vårdplatserna minskat med 9 % och mängden chefer ökat med samma siffra. Paradoxalt nog är det så att de administratörer som jobbar närmast patienterna minskar medan de som är längst bort från kärnverksamheten ökar mest. En viss mängd byråkrati behövs i sjukvården för grundläggande funktioner och för att ge direkt stöd åt vårdpersonalen men när byråkratin på ett dramatiskt sätt sväller över en viss gräns blir den ett hinder. Ökningen av byråkrater i sjukvården är både en fara för patientsäkerheten och ett stort pengaslukande hål.

Regionen har ca 2500 styrdokument. En ökning med nästan 40 procent på fyra år. Det är i grunden positivt att regionen har en systematik i hur beslut ska verkställas och implementeras i organisationen. Däremot förefaller det helt orimligt att det går att styra något över huvud taget med ca 2500 styrande dokument. Varje sådant styrdokument minskar steg för steg de vårdnära yrkenas professionella roll och ansvar. Det resulterar i mer tid framför dataskärmen och mindre tid vid patienten. En helt orimlig utveckling som knappast leder till bättre vård eller omvårdnad.

Det finns alltså mycket goda skäl till att Region Västerbotten behöver göra en extern genomlysning och analys av hela verksamhet för att identifiera besparingspotential samt effektivisering. Till exempel vilka kompetenser behövs idag och i framtiden och vilka går att avveckla? Vilka framför allt administrativa processer är faktiskt värdeskapande utifrån vad som gör störst nytta för patienten? Då går det snabbt att se att det går att göra en minskning av såväl antal medarbetare som antal chefer. Detta ska utgöra ett viktigt stöd till verksamhetsledning.

Norrbotten är ett exempel på detta. Liknande arbete har genomförts i Norrbotten med resultat i en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig förvaltningsstruktur i stab- och stödfunktioner. Där kunde de minska antalet anställda med 335 medarbetare från hösten 2019 till januari 2021, varav 272 tillsvidareanställda. Det är alltså ett exempel på att det går och inte är något omöjlighet. Sen så som i alla andra sammanhang går det inte kopiera saker fullt ut och överföra.

Det blir nästan humoristiskt att motivet till att avslå denna motion är för det fantastiska arbete som har skett med omställningsplanen. Trots att planen gett så goda effekter är det strukturella underskottet oförändrat lika stort.

Ett annat sätt att bara förhålla sig till denna magiska plan är att antalet medarbetare skulle behöva minska med 400 personer för att uppnå målet. Istället har dessa ökat. Från 2018 har antalet tills vidare och visstidsanställda ökat med 501 personer. Om som jag nämnde tidigare är den absolut största ökningen på övergripande regionövergripande administration. Någon som bara utifrån denna jämförelse inte ser behovet av att göra en genomlysning av regionens verksamhet?

Ordförande

Moderaterna vill minska antalet ej vårdnära tjänstemän för att finansiera fler planerade operationer, läkarbesök, nyanställningar av vårdpersonal och läkemedelskostnader. Cirka 1500 ssk som har en legitmation som bor i Västerbotten som inte jobbar i verksamheten.

Utöver mer resurser till vård frigörs även tid vid patienten i stället för vid datorn. Genom att göra tuffa prioritering frigörs resurser till att åstadkomma en köfri vård med hög tillgänglighet samt bättre villkor för vårdens medarbetare. I detta arbete krävs en genomlysning för att ge stöd i denna tuffa omställning.

(Detta anförande hölls på regionfullmäktige den 21 juli)

Alliansen vill se konkreta åtgärder för en bättre vård vid ett borgerligt maktskifte

Av , , Bli först att kommentera 4

Under måndagen presenterade Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ett gemensamt handlingsprogram för nästa mandatperiod utifall att de når ett maktskifte i höstens val. I handlingsprogrammet tar de fram de viktigaste förslagen för att komma till rätta med utmaningarna i vården och för att skapa tillväxt i hela länet. Vi är överens om det stora behovet av att bryta det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet för att på allvar kunna göra något åt de brister som finns i sjukvården säger Nicklas Sandström, oppositionsregionråd (M), Ewa-May Karlsson, gruppledare (C), Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare (L) och Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD).

  • Vi vill halvera vårdköerna innan 2024 samt uppnå en köfri vård år 2026, genom en strategisk plan som beskriver vilka vårdköer som kan hanteras inom Region Västerbotten och vad som behöver köpas från andra säger Nicklas Sandström, oppositionsregionråd (M).
  • Alliansen vill att alla blivande föräldrar ska känna sig trygga i att vården kommer att finnas tillgänglig när det är dags att föda sitt barn. Därför har vi valt att prioritera förlossningsvården och ett året runt öppet BB på alla tre sjukhus säger Ewa-May Karlsson, gruppledare (C).
  • Utan personal ingen vård, därför väljer allianspartierna att prioritera vårdpersonal genom att göra satsningar på god arbetsmiljö, fler karriärvägar, en bra och rättvis löneutveckling samt att kunna styra sitt arbete på det sätt som blir bäst för patienten säger Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare (L).
  • Allianspartierna vill se en fungerande primärvård där de patienter som vill ska få träffa samma läkare. En väl fungerande primärvård är såväl kostnadseffektiv som att den minskar vårdköerna menar Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD).
  • Barn och ungas psykiska ohälsa måste få högsta prioritet. Det förebyggande arbetet på hälsocentraler och ungdomsmottagningar måste utvecklas. Köerna till utredningar ska kortas genom att upphandla utredningar menar de fyra gruppledarna.

Totalt omfattar handlingsprogrammet fem prioriterade valfrågor, vårdpersonal, vårdköer, tillgänglig primärvård, trygg förlossningsvård samt motverka barn- och ungas psykiska ohälsa. Allianspartierna i regionen ser fram emot ett maktskifte i regionen så att arbetet med handlingsprogrammet för en bättre hälso- och sjukvård i Västerbotten kan påbörjas.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

 

 

 

Banta administrationen så vi kan satsa på vården

Av , , Bli först att kommentera 6

Vården är till för våra patienter inte för regionens byråkrater. Den regionala övergripande byråkratin i Region Västerbotten har under åren svällt ut kraftigt. Sedan 2018 har administrationen ökat med nästan 20 % medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 %. Därtill har vårdplatserna minskat med 9 % och mängden chefer ökat med samma siffra.

Därför har vi föreslagit att spara 200 miljoner kronor på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera på vårdpersonal och att korta köer.
Våra prioriterade satsningar för att korta köerna och satsa på vårdpersonalen:

✅ Länets långa vårdköer ska minskas med en prestationsbaserad satsning på 100 miljoner kr!
✅ En stor personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, fler karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd! Dessutom krävs en fungerande individuell löneutveckling som premierar yrkeskunnande och erfarenhet.
✅ Mer resurser till BUP och införande av vårdval så fler aktörer kan erbjuda vård istället för en kölapp till barn och unga som behöver hjälp med psykisk ohälsa.

Kriminella klaner har ingen plats i Sverige!

Av , , 3 kommentarer 12

Minst 40 kriminella klaner verkar i Sverige, enligt polisen. Klanerna använder välfärden som bankomat genom systematiskt bidragsfusk, kontrollerar och sätter skräck i hela stadsdelar, och utmanar både statens våldsmonopol och den demokratiska rättsordningen. Men medan problematiken tilltar, har lagstiftningen hamnat efter. Nu sätter vi stopp för det. Här är Moderaternas 10-punktsprogram mot det hotande klansamhället.

1️⃣ Ge BRÅ i uppdrag att kartlägga de kriminella klaner som är aktiva i Sverige idag.
2️⃣ Kriminalisera klanrättegångar och andra otillbörliga parallella rättsprocesser.
3️⃣ Möjliggör preventiv avlyssning av kriminella klaner.
4️⃣ Inrätta ett särskilt nationellt exit-program för medlemmar i kriminella klaner.
5️⃣ Förbjud kusinäktenskap.
6️⃣ Inrätta en särskild klanenhet inom Polisen enligt tysk modell.
7️⃣ Fler barn som växer upp i kriminella klaner ska omhändertas.
8️⃣ Möjliggör anonymitet för tjänstemän vid myndighetsbeslut som riktar sig mot medlemmar av kriminella klaner.
9️⃣ Säkerhetspröva beslutsfattare på utbetalande myndigheter.
🔟 Fler kriminella klanmedlemmar ska utvisas.

För varje ny sjuksköterska sedan 2018 har den s-ledda regionen anställt sex nya administratörer

Av , , 5 kommentarer 12

😡 Sedan 2018 har regionen i antal 235 nya administratörer anställda men bara 37 nya sjuksköterskor. Det här håller inte.

✅ Att korta få en välfungerande vård som är köfri med vårdpersonal som trivs är vår främsta prioritet om vi vinner regionvalet i höst. Men då behövs en ny politik som vågar skära ned på administration för att kunna satsa på sjukvård och vårdpersonal för att kunna göra vården köfri.

👉 Vården är till för våra patienter inte för regionens byråkrater. Den regionala övergripande byråkratin i Region Västerbotten har under åren svällt ut kraftigt. Sedan 2018 har administrationen ökat med nästan 20 % medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 %. Därtill har vårdplatserna minskat med 9 % och mängden chefer ökat med samma siffra.

Våra prioriterade satsningar för att korta köerna och satsa på vårdpersonalen:
✅ Länets långa vårdköer ska minskas med en prestationsbaserad satsning på 100 miljoner kr!
✅ En stor personalsatsning med 70 miljoner till vårdpersonal som ska gå till en utökad lönepott, karriärvägar samt en förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd!
✅ Mer resurser till BUP och införande av vårdval så fler aktörer kan erbjuda vård istället för en kölapp till barn och unga som behöver hjälp med psykisk ohälsa.
✅ En fungerande arbetsmiljö i primärvården där varje distriktsläkare som mest har 1500 medborgare att ha ansvar för.

På 8 år har det blivit 46 nya skatter och skattehöjningar

Av , , 2 kommentarer 4

På bara åtta år har Socialdemokraterna infört 46 nya skatter och skattehöjningar, och gjort elen dyrare genom att lägga ner fullt fungerande kärnkraft. För en vanlig tvåbarnsfamilj innebär det en kostnadsökning på hela 28 300 kr per år. Det har blivit riktigt dyrt att vara svensk. Nu är det dags att ställa frågan. Har du råd med fyra år till av höjda skatter och dyr el?