Framtidspaket för Skelleteå lasarett – vård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag presenterar de ledade Skellefteåföreträdarna för Alliansen i Skellefteå ett framtidspaket för lasarettet. Skellefteå lasarett är ett väl fungerande akutsjukhus och en mycket viktigt pusselbit för att länets vård ska hänga samman. Det är viktigt att se till helheten och därför känns det angeläget att fortsätta att utveckla och värna lasarettet i Skellefteå.
 
De fyra viktigaste områdena i rapporten är:
 
1.      Stärka lasarettets ledning och självstyre. Idag saknas en platschef vid Skellefteå lasarettet som har ett övergripande och sammanhållande ansvar för lasarettets utveckling. Vidare finns idag ingen tydlig målbild för vilket lasarett det är vi vill ha i framtiden. Det är olyckligt för en stor verksamhet som många människor är beroende av.
 
2.      Säkra lasarettets status som akutsjukhus. De senaste besparingarna och planerna på ökad centralisering till Umeå gör att det finns en ökad oro för lasarettets framtid som akutsjukhus. En sammanhållen akutkirurgi och god läkarförsörjning är några viktiga komponenter för att långsiktigt klara detta.
 
3.      Fungerande äldrevård. Skellefteå lasarett har haft stora neddragningar på vårdplatser för äldre och det har i sin tur har resulterat i stora och ständiga överbeläggningar. Dessutom är inte dagens hälso- och sjukvård och kommunala omsorg anpassad utifrån de äldres behov. Det har gjort att många äldre hamnar i kläm och inte får den vård de har rätt till och behöver.
 
4.      God vård för våra barn. Barnklinikens vara och icke vara har diskuterats under många år med sommarstängningar och hot om nedläggning eller nedskärningar. Även BUP i Skellefteå är en mångårig följetong med oacceptabelt långa väntetider. Barnens hälsa och trygghet måste vara högsta prioritet och därför måste något göras åt dagens situation
 
Läs hela deras rapport här.

Uteblivna satsningar drabbar barn och ungdomar

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med mina allianskollegor på situationen för Barn- och ungdomspsykiatrin. Hela artikeln finns att läsa här:

Uteblivna satsningar drabbar barn och ungdomar

Den psykiska ohälsan är den ohälsa som ökar mest i samhället, inte minst bland barn och ungdomar. Denna ohälsa i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. Därför är en tidig insats och en sammanhållen vård för unga så oerhört viktig. Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minskar därigenom risken för framtida psykisk ohälsa. Att inte få hjälp i tid drabbar i första hand den som är i behov av hjälp, men givetvis drabbas även hela familjen.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbottens läns landsting har under en längre tid dragits med stora problem och är sämst i landet när det gäller tillgängligheten. Detta beroende på den styrande majoritetens brist på satsning på psykiatri som givetvis har inneburit att det har blivit svårt att kunna rekrytera specialister i barnpsykiatri, vilket är orsaken till tillgänglighetsproblemet.

Regeringen har satsat tillgänglighetspengar för barn- och ungdomspsykiatri de senaste åren. Trots detta har landstinget inte lyckats öka tillgängligheten. Socialdemokraterna har under flera år haft möjlighet att upphandla barn- och ungdomspsykiatrisk utredning/behandling men tyvärr inte valt att göra det. Ett politiskt beslut som ytterst drabbar unga med psykisk ohälsa. Alliansen i landstinget tycker att situationen för länets barn och unga med psykisk ohälsa är oacceptabelt och föreslår att riktade satsningar görs för att de ska få vård i tid.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Nationell träff kring sjukvårdsfrågor

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag åker jag ner till Stockholm för att delta på landstingsledningsseminarium. På konferensen är det landstingsstyrelsens ordförande och vice samt landstingets landstingsdirektör som är inbjudna. Tillfällena brukar kunna ge utrymme för bra övergripande och framåtsyftande diskussioner i nationellt intressanta frågor. På dagordningen finns bland annat diskussionspunkter kring läkemedelsupphandlingar, träff med socialdepartementets statssekreterare, e-frågor, avtalsfrågor och förslaget på en ny läkarutbildning. Det som jag tror kommer att väcka mest intresse och störst debatt är förslaget om harmonisering av reglerna för subvention av p-piller. I dag har alla landsting olika regler för grad av subvention och till vilken ålder som kan tyckas märklig och även något som vi Moderater i landstinget i Västerbotten har kritiserat och vill ha ändring på. Det ska helt klart bli intressant om det går att nå en samsyn kring denna fråga – jag hoppas på det.

Stärkt patientmakt

Av , , Bli först att kommentera 3

För en tid sedan presenterade regeringens ensamutredare Johan Assarsson patientmaktsutredningen där han föreslår en rad olika förslag för att stärka patientens ställning. Bland annat förslag om stärkt patientinflytande, samlad lagstiftning på vårdområdet, delaktighet och medverkan, rätten till förnyad medicinsk bedömning samt en nationell vårdgaranti.  Utredningen föreslår bland annat att patienter ska kunna välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela landet. Många av förslagen är viktiga och bra som sätter i patienten i första rum framför alla de system som politik och myndigheter byggt upp.
 
I går svarade landstinget remissen på den utredningen. I det förslag som är presenterat så finns det en del oklarheter kring finansiering och en del praktiska konsekvenser av de förslag som är presenterade. Från Alliansen ville vi ha med följande kompletteringar skrivningar i yttrandetexten ”Landstinget anser det är bra att patienternas relation till vårdgivarna klargörs, liksom att det blir tydligt vilket inflytande patienter kan förvänta sig när det gäller den egna vården och möjlighet att söka vård över hela landet. Att patienten sätts i centrum är något som är välkommet.”. Skrivningar som även Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tyckte var okej.
 
Det finns mycket kvar att göra för att stärka patienternas inflyttande och valfrihet på vårdområdet vilket patientmaktsutredningen belyser. Det ska bli spännande att följa vilka förslag som regeringen sedan går vidare med för att förverkliga i nationell lagstiftning. Sen har varje enskilt landsting mycket kvar att göra för att sätta patienten i centrum.  

Lex Assar – akutvård för hela länet

Av , , Bli först att kommentera 6

Akutbilen i Åsele. Foto: Vll
 
I går rapporterade Västerbottensnytt om fallet Assar Eriksson boende utanför Dorotea som runt årsskiftet ramlade ned från sitt tak och blev liggande i snödrivan i flera timmar innan en ambulans kunde komma till undsättning. Den mycket omskrivna akutbilen i Åsele kunde förvisso ha ryckt ut men förbjöds enligt regelverket att passera kommungränsen. Istället fick en annan ambulans komma efter flera timmars väntan.
 
I landstingets avvikelserapporten skrivs att Assar långa väntan på ambulans kunde ha kostat honom livet. En direkt konsekvens av detta var att i det avtal som Socialdemokraterna sedan tecknade med Åsele kommun om akutbilen blev det numera tillåtet att den ambulansliknande akutbilen kan passera kommungränsen. Åtminstone något som kan lika sunt förnuft, dock beklagligt att Assar från Dorotea fick ge upphov till Lex Assar som tvingade fram denna ändring. Allra bäst hade varit att som Moderaterna och Alliansen velat låta bli att dra in på ambulansen i Åsele så hade aldrig Lex Assar behöva komma till.

Lärdomar från Spaninen

Av , , 2 kommentarer 3

Förra veckan var jag i Barcelona med Sveriges kommuner och landstings beredning för primärvård och äldreomsorg. Det blev minst sagt intressanta dagar där med en rad olika spännande och lärorika besök. Något som sammanfattar intrycken mest är att Spanien står inför exakt samma utmaningar som vi gör hemma i Sverige. De har en allt äldre befolkning, svårigheter att finansiera välfärden och hur samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen ska förbättras.
 
En stor skillnad är hur hårt Spanien drabbats av finanskrisen jämfört med Sverige. Vi fick bland annat träffa Barcelonas sjukvårdsborgarmästare som berättade att över en natt fick de sätta in ett ”chock”-program där de drog ned sjukvårdskostnaderna med 10 procent. För Västerbotten skulle de motsvara cirka 800 miljoner eller runt 5 stycken projekt balans i omfattning. Att vi haft en ansvarsfull regering som förvaltat skattemedlen under de här åren är givetvis en stark bidragande orsak till klarar sig så väl i den internationella lågkonjunkturen.

Rotavirusvaccin kan bli gratis för barn

Av , , 7 kommentarer 5

I det borgerligt styrda Stockholm läns landsting pågår ett just nu ett arbete om att se över möjligheten att erbjuda rotavirusvaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Att införa rotavirus är något som vi moderater i Västerbotten presenterade som förslag i oktober förra året. Därför känns det väldigt glädjande att Stockholm går före och se över möjligheten.

 
Rotavirus orsakar en akut diarrésjukdom hos barn och ska vara den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan 6–24 månader. Vaccinet mot rotavirus, som ges före ett halvt års ålder, ska innebära ett 90-procentigt skydd.
 
Smittskyddsinstitutet håller på att sammanställa kunskap om rotavirusinfektionen för att utreda om ett vaccin mot viruset bör ingå i det nationella vaccinationsprogrammet. I september beräknas kunskapsunderlaget bli klart.
 
Mer än 40 länder i världen har redan infört vaccinet i sina barnvaccinationsprogram.
 
Förhoppningsvis kommer det att hända positiva saker på området under året och att därmed barn får tillgång till denna vaccination.
 
 

 

Ambulerande husläkare

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan i landstingsfullmäktige behandlade mina partikollegor Liv Granbom och Andreas Löwenhööks motion om ambulerande husläkare. De ville att läkare ska kunna kallas in för att behandla akut sjuka äldre i hemmet eller i särskild boende. Landstingsfullmäktige beslutade, genom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (44 röster), att avslå motionen. Alliansen röstade för ett bifall (27 röster).

 
Trots goda erfarenheter från andra delar av landet samt att det skulle kunna ge högre kvalitet för de äldre valde den styrande majoriteten av avfärda förslaget.
 
 
Motionen i sin helhet:
 
Ambulerande husläkare
 
Landstinget i Uppsala län påbörjade år 2000 en försöksverksamhet med ambulerande husläkare. Det är en läkarresurs som på initiativ av distriktssköterskan kan kallas in för att behandla akut sjuka äldre i hemmet eller i särskilt boende.
 
Försöksverksamhen utvärderades efter en sexårsperiod, 2006, med mycket positivt resultat. Utvärderingen visade att den mänskliga vinsten för de äldre var betydande. Hjälp i hemmet, färre ambulanstransporter, färre besök på akuten, ökad trygghet samt ökad nöjdhet över omsorgen i stort är värden som lyfts fram.
 
Sett ur ett ekonomiskt perspektiv så sparade landstinget i Uppsala drygt 40 miljoner kronor under försöksperioden. Detta i form av minskade kostnader för ambulanstransporter, inläggningar och diagnostisering. Därtill sjönk belastningen på ambulanssjukvården och akuten.
 
Mot anledning av de goda resultaten av försöket inordnades funktionen med ambulerande husläkare i ordinarie verksamhet 2006.
 
En utredning kring akuta transporter i Västerbottens läns landsting, från 2010-12-01, visar att ambulansverksamheten i länet är underdimensionerad i förhållande till behovet. Sedan dess har omstruktureringar gjorts som ytterligare har försvagat ambulansverksamhetens kapacitet, i till exempel Åsele. Behovet av kompletterande och avlastande insatser till ordinarie ambulansverksamhet har med detta ökat.
 
Vår mening är att ett system med ambulerande husläkare i Umeå och Skellefteå, som effektiviserar ambulans- och akutsjukvården på dessa två orter, kan resultera i att resurser på lång sikt frigöras för att upprätthålla en fullgod ambulansverksamhet i hela länet.
 
Mot bakgrund av de mycket positiva resultaten från Uppsala och behovet av avlastande insatser till ordinarie ambulansverksamhet i länet så vore det rimligt att påbörja ett försök med ambulerande husläkare i Västerbotten.
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
 
Att                uppdra till landstingsstyrelsen att inrätta en försöksverksamhet med ambulerande husläkare i Västerbotten.
 
 
 
Liv Granbom                      Andreas Löwenhöök
Moderaterna Moderaterna
 

Besök i Barcelona

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag åker jag till Barcelona inom ramen för mitt uppdrag för SKL i den nationella beredning för Primärvård- och äldreomsorg. Varje beredning gör under mandatperiod en studieresa för att få nya intryck av hur verksamheter fungerar på andra platser. I Barcelona ska vi göra ett antal studiebesök och diskutera strategiska frågor kring samverkan mellan primärvård och äldreomsorg.

På programmet är det en rad olika företrädare på plats som ska ge sin bild av samverkansfrågor, IT i vården och sjukvårdsfrågor. Beredningen ska även ett studiebesök på ett primärvådcenter. Det ska bli väldigt intressant och programmet är fullbokat med programpunkter vilket gör att det kommer bli ett kort och intensivt besök där.

Kompetensutveckling för biomedicinska analytiker

Av , , Bli först att kommentera 2

 
Idag är det den internationella biomedicinska analytikerdagen och det uppmärksammas i Umeå med en heldags föreläsningar. Syftet med dagen är att belysa etik inom området och lyfta fram utvecklingsarbete som bedrivs av biomedicinska analytiker. Samt att Biomedicinska analytiker och övrig sjukvårdspersonal i norra regionen skall ges möjlighet att ta del av detta.
 
Som politiker fick jag en inbjudan och tog chansen att gå förbi en stund och lyssna. Var väldigt intressant och det känns bra att dagens program innehöll många intressanta och spännande fortbildningspass. Det är bra och viktigt att personalen får möjlighet till fortbildning inom sitt yrke. Tyvärr så upplever man många gånger att just den möjligheten blivit allt mer begränsad.