Vårdsamarbete över kvarken

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår gästade jag Vasa på en inbjudan från Moderaternas systerparti kokoomus för att prata sjukvårdssamarbete mellan NUS, Vasa Centralsjukhus samt sjukhuset i Seinäjoki. Under dagen träffade jag media samt hade ett öppet möte där jag fick ge Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus perspektiv på vinsterna med att kunna samarbeta mer. Det finns många uppsidor för alla parter med att fördjupa samarbete. För NUS handlar det framför allt om att bredda ett för litet patientunderlag för den högspecialiserade vården. För Vasa och Seinäjoki finns det uppsidor med bland annat kunna erbjuda sin befolkning vård som inte finns i området i dag som är mycket närmare än andra alternativt. En annan uppsida är att många i Österbotten har svenska som första språk och då får vård på svenska är en stor vinst.

 

Stort tack till Samlingspartiet/kokoomus som bjöd in mig för att komma! Ser fram emot fler träffar.

 

Norge lockar med jättebonus

Av , , 2 kommentarer 3

VK uppmärksammar i en artikel en rekryteringsannons från en norsk kommun som vill rekrytera sjuksköterskor. Det som sticker ut och är lite av ett trendbrott är den bonus och relativt höga grundlön utifrån ett norskt perspektiv. Enligt rapporter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är det färre svenska sjuksköterskor som söker sig till Norge när hemmavillkoren blivit mycket bättre de senaste åren. Jag uppfattar även i debatten att färre svenska sjuksköterskor åker över till Norge nu än bara för några år sedan. Det kan vara ett trendbrott och en effekt av att de svenska sjuksköterskelönerna och villkoren blivit mycket bättre. Nu är ingångslönen för en nyutbildad sjuksköterska i Västerbotten 27 000 kr och till det tillägg för obekväm arbetstid. Även det senaste löneavtalet med Vårdförbundet gav bra utdelning.

 

Jag hoppas att vi nu ser ett trendbrott och att fler sjuksköterskor väljer att jobba inom sjukvården. Nu hoppas jag även att det går att komma längre med frågor kring arbetsmiljö, karriärvägar och att sjuksköterskor verkligen får jobba med arbetsuppgifter som de är utbildade för.

Nu startar Moderaternas nya vårkampanj

Av , , Bli först att kommentera 2

Moderaterna lanserar vårkampanjen ”Dags att jobba för en ny regeringen”. http://dagsattjobba.se/

En stor del av kampanjen handlar om de allt växande vårdköerna. Alliansregeringen lyckades korta ner vårdköerna rejält under sina år vidmakten, men sedan 2014 ökar köerna och det är rejält. Bara i Västerbotten väntar nu närmare 17 000 människor på vård, enligt vantetider.se. På vissa håll i landet larmar OECD att man nu har Europas längsta vårdköer.

Vårdköer är något som helt förståeligt skapar stor frustration och lidande för många. Ingen blir friskare i en vårdkö.

En del av lösningen menar vi från moderaternas håll är att återinföra en utvecklad kömiljard för att återigen kunna skapa riktiga incitament och fokusera på arbetet runt om i landet med att korta dessa långa vårdköer. Staten kan skapa incitament men sedan är det landstingen som har huvudansvaret att ta fram nya arbetssätt för att lyckas korta köerna. Vi har gjort det förut och vi tänker göra det igen.

Därför behöver Sverige en ny regeringen som tar sjukvårdens långa vårdköerna på allvar.

Alliansen kräver åtgärder för att få ett stopp på det omänskliga bollandet med sjuka äldre

Av , , Bli först att kommentera 2

Socialstyrelsens konstaterade i en rapport nyligen att det finns stora problem med bollandet av äldre i sjukvården. Det bekräftas i en revisionsrapport som granskat samverkan mellan landstinget och Umeå kommun. Det är stora kostnader som går också att koppla till gruppen multisjuka äldre.

Vi i Alliansen  vill nu ha svar av den styrande majoriteten vilka politiska åtgärder majoriteten tänkt sig för de mest sjuka äldre.

Vi menar att bollandet av äldre mellan landsting och kommun måste få ett slut. Detta bollande har skapat stort lidande för många äldre . Vi vill nu veta vad den rödgröna majoriteten som har ansvaret tänker vidta för åtgärder för att lösa det omänskliga bollandet.

 

Interpellationen i sin helhet:

Åtgärder för att få ett stopp på det omänskliga bollandet med sjuka äldre

 

Äldre personer som har omfattande behov av vård och omsorg får ofta inte den vård de behöver. De mest sjuka äldre är beroende av ett effektivt flerproffesionellt samarbete och en sammanhängande vård och omsorgskedja. Det är även viktigt att vården och omsorgen utgår från varje individs behov.

Nyligen presenterade Socialstyrelsen rapporten Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg. Syftet med det uppdrag som redovisats var att stödja kommuner och landsting att identifiera lokala problem i övergången mellan sluten vård och öppen vård och omsorg.

Rapporten visade ett stort bollande av äldre mellan sluten vård och öppen vård och omsorg, särskilt hos gruppen 80 år eller äldre. I den gruppen visade det sig att hälften av dem som skrevs ut från sjukhuset återkom knappt hälften till sjukhuset inom en månad. I livets slutskede visade det sig att återinskrivningar var vanligt förekommande. 8,2 procent av gruppen var inskrivna två eller fler gånger på sjukhus under sina sista 30 dagar i livet.

I en revisionsrapport som granskat hur samverkan fungerar mellan landstinget och Umeå kommun går det att konstatera att den ger samma problembild. Ur den äldres och anhörigas perspektiv  är det förödande att bli föremål för otydliga regler mellan Umeå kommun och landstingets handläggning för en god och värdig vård till dessa multisjuka äldre. För att komma tillrätta med detta problem måste kraftfulla politiska beslut komma till stånd för landstingets del och en samsyn etableras i mötet med den politiska ledningen i kommunen. Äldre multisjuka i Umeå kommun har rätt till en god och säker övergång från landstinget till den kommunala vård och omsorgen för att undvika onödiga inläggningar för denna sköra patientgrupp.

Utifrån detta vill vi ställa följande fråga:

Vilka politiska åtgärder tänker du vidta för att komma till rätta med att allt för många äldre patienter bollas runt utan att någon tar ett helhetsansvar?

Nicklas Sandström                       Marianne Normark

 Moderaterna                                Liberalerna

 

Eva-May Karlsson                        Birgitta Nordvall

 Centerpartiet                                Kristdemokraterna

 

Mer frihet för äldre när de kan välja bättre linser i samband med operation

Av , , 2 kommentarer 1

Gråstarr är en mycket vanlig åkomma bland äldre. Fler kvinnor än män drabbas. Idag är en operation av gråstarr en ganska enkel åtgärd som tar cirka 20 minuter och patienten får gå hem samma dag. Det en patient inte får är progressiva linser i samband med linsbytet. Västerbottens läns landsting erbjuder i dag monofokal lins i samband med operationen. Den lins landstinget tillhandahåller är en inte korrigerande utan ersätter endast ögats lins vid operation

Liv Granbom (M) som sitter i landstingsfullmäktige vill införa samma system som Stockholms, Sörmlands och Jönköpings läns landsting har idag där patienten kan få multifokala linser som ersätter glasögon men får då betala mellanskillnaden själv. Valfriheten att kunna välja en bättre lins i samband med en gråstarrsoperation fanns förbättra livet för många äldre.

Jag kan bara hålla med om att det är dags att vi i Västerbotten också erbjuder äldre denna möjlighet som redan finns i Stockholm, Sörmland och Jönköping.

Motionen i sin helhet:

Mer frihet på ålderns höst med bättre syn

”Dagens pensionärer lever ett annat liv än tidigare; jobbar ofta långt upp i åldrarna. Det blir mer vanligt med synkrävande aktiviteter. Äldre blir mer datoriserade och för detta krävs en bra syn.

Ögats lins blir grumligare när vi blir äldre vilket gör att synskärpan försämras. Gråstarr är mycket vanligt och fler kvinnor än män drabbas. Själva operationen vid gråstarr är numera en mycket enkel åtgärd som tar cirka 20 minuter. Patienten kan gå hem samma dag.

Vårt landsting erbjuder i dag monofokal lins i samband med operationen. Den lins landstinget tillhandahåller är en inte korrigerande utan ersätter ögats lins vid operation.

Stockholms, Sörmlands och Jönköpings läns landsting har idag ett system där patienten kan få multifokala linser men får då betala mellanskillnaden själv. Fördelen med multifokala linser är att de kan ersätta glasögon, som är en dyr kostnad för patienter med nedsatt syn.

Ögonkliniken NUS får ofta frågan varför inte denna möjlighet finns i vårt landsting. Om man vill ersätta sina glasögon med en lins när man ändå ögonopereras så borde det vara rimligt att man kan få jobbet gjort givet att man betalar.

Med anledning av ovanstående vill jag:

Att Västerbottens läns landsting ska ge patienter möjligheten att få multifokala linser eller bättre om de själva betalar för merkostnaden.

Liv Granbom (M), landstingsfullmäktigeledamot

 

 

BRIS larmar – samhället har misslyckats med ungas psykiska ohälsa

Av , , Bli först att kommentera 0

Under 2016 hade Bris 26 996 kurativa kontakter, en ökning med 3 procent jämfört med 2015. 4 av 10 kontakter handlade om psykisk ohälsa som är fokus för Bris årsrapport. Rapportens övergripande slutsats, från genomgången av forskning och från barnens samtal till Bris, är att samhället har misslyckats att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.

I Bris årsrapport sammanställs forskning om barns psykiska ohälsa, barns egna beskrivningar av hur de mår och deras oro för vad som ska hända om de söker hjälp. Barn berättar om bristande information från vårdgivare, om brutna tystnadslöften och brist på inflytande över och delaktighet i sin egen vård. De berättar också om föräldrar som inte orkar stötta och om hur skolan inte förmår ge rätt stöd.

I Västerbotten har vi sedan 10 år tillbaka bland de längsta köerna i Sverige till Barn- och ungdomspsykiatrin. Det sägs från majoritetens sida att det ska bli bättre, varje år, men inget händer. Vi i Alliansen vill särskilt satsa på just Barn- och ungdomspsykiatrin och har flera gånger lagt skarpt förslag om att ta in andra aktörer genom vårdval så patienter kan välja bort landstingets BUP som inte fungerar särskilt bra, för att komma till bukt med de omfattande problemen. Tyvärr säger majoriteten nej, gång efter gång. Men vi kommer självklart att fortsätta driva frågan. Sedan finns det såklart fler delar av problematiken inte minst på kommunnivå.