Kategori: sjukvård

Dags att byta ut S-ledningen i regionen!

Av , , 2 kommentarer 7

DAGS ATT BYTA UT DEN S-LEDDA MAJORITETEN I REGIONEN – FÖR ATT RÄDDA NUS

Läget på NUS har gått från ansträngt till kris. Lägesbilden är på inget sätt ny utan varit en del av en långsiktig trend där universitetssjukhuset sakta men säkert urholkats år efter år. Region Västerbotten är det län som stänger flest vårdplatser i landet under sommaren. Men redan innan sommaren antalet vårdplatser nere på historiskt låga nivåer.

Larmrapporterna har avlöst varandra från chefer och personal.

Men hur har regionen hamnat här? Framför allt på grund av en svag politisk socialdemokratisk ledning som prioriterat annat före patientvård. Den regionala övergripande byråkratin i Region Västerbotten har under åren svällt ut kraftigt. Sedan 2018 har ej vårdnära administrationen ökat med nästan 20 % medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 %. Det här håller inte.

Några av våra förslag för att vända utvecklingen:
✅ Spara 200 miljoner kronor på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera på vården!
✅ En stor personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd!
✅ 100 miljoner till avdelningarna för att korta de långa vårdköerna
✅ 30 miljoner mer till förlossningsvården i hela länet för att bidra till en lösning av förlossningskrisen!
✅ Avdelningarna och chefer ska ha mer makt och ansvar över beslut och ekonomi
✅ Det ska löna sig bättre att utbilda och kompetensutveckla sig och alla yrkesgrupper ska ha karriärvägar.
✅ Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal

2 kommentarer

Det akuta vårdkaoset kräver ett politisk ansvarsutkrävande

Av , , Bli först att kommentera 7

Larmrapporterna om den extremt pressade situationen på länets sjukhus avlöser varandra. Som situationen ser ut nu är det mer en tolkningsfråga huruvida man klarar av vårdens akutuppdrag när prioriterade canceroperationer förskjuts framåt i tid. Det är lätt att glömma att Norrlands universitetssjukhus (NUS) har ett mycket större uppdrag än bara länet då det är ett specialistsjukhus för hela Norrland. Detta uppdrag klaras inte av just nu vilket gör att våra grannlän skickar patienter till andra regioner.

Hos den ansvariga socialdemokratiska majoriteten verkar det som om försvarslinjerna är att de inte såg detta komma alternativt att det är någon annans fel. Detta trots att det i åratal påtalats om den urholkning som skett av den patientnära vården. När det gäller nutid så inkom redan i februari en skrivelse till regionledningen från ett flertal verksamhetschefer. Skrivelsen var en orosanmälan inför sommaren. Där liknades situationen redan då som en översvämning i ett badkar. ”Vattnet strömmar över kanten på badkaret”. ”…vår nuvarande hantering är att tillgängliga resurser försöker hålla golvet torrt”. Man efterlyste  konkreta beslut om vårdplatser och vårdpersonal för att kunna lösa situationen. Det framhölls att det under året har det aldrig varit så få öppna vårdplatser öppna någonsin. Det som beskrivs i denna skrivelse  är ett läge som det ser ut  när vården ska fungera som bäst och produktionen gå på för fullt. I samma orosrapporter och i andra redogörelser av läget så befarar personal och chefer att sommarsituationen kommer bli än värre. Inte minst då behovet av vård inte avtar särskilt mycket under sommarmånaderna. Nu är vi där och situationen behöver hanteras utifrån att hantera krisen dag för dag.

Lägesbilden är på inget sätt ny utan varit en del av en långsiktig trend där universitetssjukhuset sakta men säkert urholkats. 2010 fanns närmare 700 vårdplatser, för fem år sedan cirka 400 och nu under sommaren är siffran cirka 310. Den förändringen hör framför allt ihop med personalbrist i den vårdnära verksamheten även om den medicinska utvecklingen med ökad dagkirurgi/poliklinisering kan förklara en del. Emellertid så har stora delar av de tyngst belastade vårdavdelningarna nästan hela sitt intag av patienter via akuten. Det inflödet är inte något vi genom beslut om stabsläge, neddragen primärvårdjour på något sätt ändrar på. Det här inflödet handlar oftast om väldigt vårdkrävande patienter som få personer ska hantera på kort tid. Det kan vara akuta förgiftningar, drunkningstillstånd, uttorkning, anorexipatienter med ett BMI runt 11, multisjuka äldre där en demens föreligger, benbrott, hjärtinfarkter. Det kan vara du och jag eller våra anhöriga.

Problemet var att redan i våras att när vården skulle flyta på som bäst är det stora överbeläggningar och akut brist på vårdplatser. Patientinströmningen tar inte sommar-semester för att det är sommar. De krävs ett fungerande akut omhändertagande. När då antalet vårdplatser halveras ytterligare en gång så är det inte konstigt att vårdplatserna tar slut och det blir mycket stora överbeläggningar. Detta leder till en patientosäker vård, extremt pressad och dålig arbetsmiljö för vårdens medarbetare. Samvetsstress och ”världens roligaste jobb” känns inte särskilt kul alls. Förutom det praktiska arbetet med att ta om hand om patienterna så ställer vi en extremt hög moraliskt-etisk press på våra medarbetare i den direkta vården då man ska prioritera mellan vilka individer som ska tilldelas vårdplats och vilka som ska skickas hem. De som jobbar närmast patienterna slutar eller söker sig till jobb som inte har den typen av arbetsuppgifter.

Hur har regionen hamnat här? Framför allt på grund av en svag politisk socialdemokratisk ledning som prioriterat annat före patientvård. Den regionala övergripande byråkratin i Region Västerbotten har under åren svällt ut kraftigt. Sedan 2018 har ej vårdnära administrationen ökat med nästan 20 % medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 %. Därtill har vårdplatserna minskat med 9 % och mängden chefer ökat med samma siffra. Det finns dessutom goda skäl att anta att av de cirka 2900 sjuksköterskor som jobbar i regionen är det allt färre som jobbar patientnära.

Vi behöver prioritera våra resurser på rätt sätt. Det skulle kunna frigöra genom att prioritera det som är viktigt på riktigt. Då kan vi frigöra resurser för den direkta vården. En av de viktigaste prioriteringarna är att förbättra arbetsmiljö, karriärvägar, fortbildning och löner för de yrkesgrupper som sköter den patientnära vården som bedrivs året runt dygnets alla timmar. Det duger inte att Västerbotten ligger i botten när det gäller löner. Mandat och befogenheter måste flyttas närmare första linjens chef som gör att det vårdnära ledarskapet har förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Antalet vårdplatser måste bli fler och differentieras så att det finns en mellanvårdsavdelning (intermediärvård) samt i samverkan med Umeå kommun skapa en utskrivningsavdelning för patienter som inte behöver sjukhusvård men en högre vårdnivå än vad ett särskilt boende kan erbjuda.

För att ta oss ur vårdkaoset och krisen behövs det ett nytt politiskt borgerligt ledarskap. Ett ledarskap som vill utveckla och inte avveckla NUS som ett starkt och välfungerande universitetssjukhus. Vi behöver prioritera vårdpersonal, vårdplatser och en fungerande sjukvård. Ett ledarskap som kan få vården att hänga ihop bättre och skapa en framtidsoptimism bland vårdens medarbetare.

 

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Anna Hedman (M)
Avdelningschef på Norrlands universitetssjukhus
Kandidat till Regionfullmäktige

Tobias Kyrk (M)
Läkare på Norrlands universitetssjukhus
Kandidat till Regionfullmäktige

 

Artiklen är publicerad på VK-debatt, länk här.

Bli först att kommentera

Primärvårdskollapsen i Skellefteå och länet måste åtgärdas  

Av , , Bli först att kommentera 2

I början av maj bjöd Alliansen i Region Västerbotten in allmänheten till ett öppet möte för att diskutera situationen i primärvård i Skellefteå. Distriktsläkarföreningen gav en mycket tydlig bild av att läget var djupt problematiskt och att det dagens cirka 12 distriktsläkare måste ökas med 40 för att nå en rimlig nivå och en dräglig arbetsmiljö. Till det saknas det ett flertal andra yrkesgrupper för att få en fungerande primärvård. Utöver det krävs nya ändamålsenliga lokaler och ett bättre samarbete med sjukhuset.

Ytterst ansvarig för situationen är de styrande Socialdemokraterna. De har under årtionden blundat för problemen utan att vidta nödvändiga åtgärder för att vända utvecklingen. Det går inte att hävda att det är svårt att rekrytera till den växande staden Skellefteå. Orsaken handlar i praktiken om att Regionen inte är en tillräckligt attraktiv arbetsplats att jobba på. Vi behöver få en långsiktig handlingsplan på plats som skapar en framtidstro inom primärvården. Det handlar i grunden om att skapa en hållbar arbetsmiljö för samtliga anställda där uppdrag och resurser hänger ihop. Förutsättningar för kompetensutveckling behöver säkras, listningstak behöver övervägas och förutsättningarna för att kunna påverka sin arbetssituation förstärkas. Vi föreslår utöver det en resursförstärkning till primärvården samt en välkomnande inställning till att privata alternativ kan etablera sig. Idag saknar Skellefteå helt andra alternativ att vända sig till, vilket är tämligen unikt för en så pass stor stad.

Privata utförare är dock bara en del av helheten. Problemen i primärvården är så pass allvarliga och djupgående att det kommer att ta både tid och resurser för att vända utvecklingen. Men en sak är säker: att en kursändring bara går att åstadkomma genom ett nytt ledarskap för vården i länet och i Skellefteå.


Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström(M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

 

Artikeln är publicerad på Norran.se, länk här.

Bli först att kommentera

Bra respons på alliansmöte om primärvården

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår arrangerade Alliansen ett öppet möte om primärvården i Skellefteå. Glädjande nog var det fullsatt. Under kvällen kom vittnesmål om hur det är att jobba i primärvården, vad som händer när det gäller lokaler samt möjligheten att bättre kunna nyttja privata utförare. Det blev mycket bra inspel från såväl inbjuda gäster som en engagerad publik där många har eller hade kopplingar till sjukvården i Skellefteå. Det krävs helt uppenbart ett nytt ledarskap för vården i länet för att vända utvecklingen.

Bli först att kommentera

Det som har gått sönder i vården behöver byggas starkt igen. Vi behöver en vård vi kan lita på.

Av , , 2 kommentarer 2

År 2021 påminde oss återigen om allvaret och de stora strukturella problem och utmaningar hälso- och sjukvården i Västerbotten har. Pandemin har på många sätt blixtbelyst just detta. Förvisso är det inget nytt för dem som valt att lyssna på vårdens medarbetare som påtalat detta under många år. För alla som lyssnat på alla de berättelser ifrån patienter med stora behov som fått vänta ibland flera år på att få sin behandling. Många av dem är glädjande nog nöjd med vården när de väl har fått den. Dessa allvarliga problem är inget nytt utan fanns redan före pandemin. Pandemin har bara förvärrat dem.

Senast förra veckan var det Lennart som vittnade om att smärtan är olidlig i väntan på operation. Ungefär samtidigt gjordes vårdpersonalen på en av länets största kliniker en anmälan till arbetsmiljöverket om bristande arbetsmiljö. I närtid berättade Emelie, Kajsa och Jonna om att de inte står ut i väntan på att deras barn ska få hjälp från BUP. Det är bara från förra veckan. Exemplen är så många fler.

Ett flertal anmälda avvikelser såväl under 2021 som tidigare och nu i närtid beskriver händelser där vården på grund av resurs eller vårdplatsbrist har tvingats bortprioritera eller senarelägga medicinska åtgärder eller flytta patienten mellan vårdavdelningar. Resultatet för den enskilda patienten är en betydligt försämrad medicinsk situation, utvecklingen av komplikationer eller så har det i värsta fall bidragit till patientens död. Vi har i många avseenden en dysfunktionell vård som på grund av resurs eller vårdplatsbrist leder fram till dyra och dåliga lösningar för såväl patienter som skattebetalarna.

Herr ordförande

2021 års årsredovisning är bara ett i raden av konsekvensen av åratal av politisk försummelse och vanstyre av vården i länet. Det är så uppenbart att den socialdemokratiskt ledda majoriteten även under 2021 misslyckats med att styra, leda och utveckla sjukvården i länet. Det gör nu att vi har en akut situation där vårdpersonal bävar inför hur sommaren ska bli när antalet vårdplatser ska minskas ytterligare. Redan i februari började de första interna orosrapporterna inför sommaren komma. Det finns tveksamheter om ens akutuppdraget under sommaren kommer att kunna hanteras. En situation som ser likvärdig ut i hela länet. Under 2021 var BB i Lycksele stängt två gånger. Trots mycket tydliga krav från verksamhet och barnmorskorna om akuta åtgärder så att detta inte inträffar igen så står vi inför en sommar där endast ett mirakel skulle medföra att BB i Lycksele inte sommarstänger återigen. För att vara tydlig så ska inte vårdens planering och bemanning utgå från tron om mirakel, det finns det andra som får syssla med.

För NUS del ser vi att 2021 har varit del av en långsiktig trend där en urholkning ständigt sker av möjlighet att erbjuda högkvalitativ vård för länets och den norra sjukvårdsregionens patienter. När fokus bara är att hantera dagsaktuella akuta situationen minskar också möjligheten att bedriva forskning och utveckling. Detta kommer framför allt märkas om några år då områden där vi idag är starka och delvis internationellt ledande förvandlas till att vara hjälplöst efter andra universitetssjukhus och länder. Även om det skett investeringar på NUS så är det inte ens i närheten av behovet för att hantera nuet, än mindre hantera de strategiska behov som är nödvändiga på några år sikt. Inte minst i arbetet med de nationella processerna kring vart den mycket sällanförekommande högt specialiserade vården ska bedrivas. Att vara ett riktigt kvalificerat universitetssjukhus med bland annat läkar- och tandläkarutbildning är inget som går att ta för givet utan en position som måste försvars varje dag.

Herr ordförande

När det uppstår ett gap mellan vad chefer samt politiker säger och vad vårdpersonalen och patienterna upplever ute i verksamheten skadas förtroendet för ledningen. Den politiska S-styrda majoriteten lovar år efter år att det ska satsas mer på kärnverksamheten, men varje år blir det tuffare och tuffare att få verksamheterna att gå ihop på ett patientsäkert sätt. I stället ökar den ej vårdnära administrationen dubbelt så mycket som läkare och omvårdnadspersonal. Trots tomt prat om åtgärder för att få en ekonomi i balans har regionen fortsatt ett strukturellt underskott på 200 mkr. Den så kallade omställningsplanen var inget annat än ett luftslott.

Vi behöver prioritera det som är viktigt på riktigt som kan frigöra resurser till den direkta vården. En av de viktigaste prioriteringarna är att förbättra arbetsmiljö, karriärvägar, fortbildning och löner för de yrkesgrupper som sköter den patientnära vården som bedrivs året runt dygnets alla timmar. Om vi lyckas där är det möjligt att rekrytera och behålla vår personal. Utan personal kan vi inte säkerhetsställa att vi har ett starkt universitetssjukhus, fungerande akutsjukhus i Skellefteå och Lycksele samt en fungerande primärvård.

Herr ordförande

Det som har gått sönder i vården behöver byggas starkt igen. Vi behöver en vård vi kan lita på. En vård utan köer. En vård där att träffa patienter och bota, lindra och trösta patienter är viktigare än att skriva rapporter som ingen har efterfrågat.  Regionen behöver en nytt politiskt, borgerligt, ledarskap som kan få vården att hänga ihop på ett bättre sätt och skapa en framtidsoptimism bland vårdens medarbetare. Ett ledarskap som tar tillvara våra fantastiska medarbetares vilja och engagemang när säger att de har världens bästa jobb som gör skillnad på riktigt men att det finns problem som måste fixas. Ett ledarskap som skapar framtidsoptimism inför de problem som måste lösas och hantera de utmaningar som vi står inför. Helt enkelt något som vi inte har idag men som vi kan få efter nästa val.

 

Avslutningsvis yrkar jag bifall till alliansen yrkande och protokollsanteckning.

 

2 kommentarer

Endoskopi

Av , , Bli först att kommentera 4

I veckan har jag proat på Kirurgcentrum. Jag fick bland annat följa med verksamhetschefen som även delvis jobbar kliniskt. Där fick jag ta del av hur han genomförde två avancerade operationer genom endoskopi. Ingrepp som utförs på få andra universitetssjukhus. Under mitt besök hann jag samtala med många i personalgruppen på Endoskopienheten om hur de såg på sin arbetssituation. Något som var påfallande var hur ansträngt läget var och inte minst utifrån att vårdköerna var så extremt långa. Många som inte bedöms vara akuta kan numera få vänta minst 7 månader, och sannolikt blir det över 1 år. Det får så klart många följdverkningar. Inte minst för alla de patienter som står i vårdkö. Fick även med mig många kloka förslag på lösningar men även en stor vädjan till nya politiska beslut som kan vända utvecklingen.

Bli först att kommentera

El-priserna är orimligt höga

Av , , 6 kommentarer 9

Dina elpriser är orimligt höga. För att mildra effekterna av de rekordstora elpristopparna vill Moderaterna slopa elskatten under januari och februari år 2022. Det motsvarar omkring 1500-2000 kronor i månaden för en vanlig villa.

6 kommentarer

Tillsätt en samordnare för att lösa BB-krisen i Västerbotten

Av , , 8 kommentarer 4

Moderaterna tar nu initiativ i Hälso- och sjukvårdsnämnden för att Region Västerbotten ska tillsätta en särskild samordnare för att lösa BB-krisen i länet. Samordnaren för förlossnings- och kvinnosjukvården ska ha uppdraget att hitta lösningar för BB-krisen på kort sikt, presentera en process för hur attraktiviteten för arbetet vid förlossningsklinikerna ska ske på lång sikt samt hur Västerbottens kvinnosjukvård kan stärkas. Partiet föreslår också att kvinnosjukvården ska tillförsäkras friska och ändamålsenliga lokaler.

– Nu krävs det en dedikerad samordnare för att lösa BB-krisen i länet. Erfarenheter från andra regioner visar att en samordnare kan hitta nya lösningar och lösa upp problematiska knutar, vilket vi behöver göra i Västerbotten. Moderaterna vill att alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre förlossningar ska vara öppna året runt och dygnet, säger Moderaterna regionfullmäktigeledamot Andreas Löwenhöök (M), som fortsätter:

– Socialdemokraterna har inte gjort tillräckligt för att lösa krisen i Västerbottens förlossningsvård. Sommarens stängning och den aviserade julstängningen av BB i Lycksele samt att nästan en tredjedel av barnmorskorna, på förlossningen i Umeå, har sagt upp sig under ett år är de tydligaste exemplen på deras politiska misslyckande. Moderaterna vill göra ett omtag och låta en samordnare titta brett på hur BB-krisen kan lösas.

Moderaterna vill att samordnaren ska arbeta i nära dialog med personalen och de fackliga organisationerna. Partiet vill även att samordnaren ska beakta åtgärder som:

• Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna.

• Se över schema och arbetstidsförläggning.

• Möjliggör rotationstjänstgöring. Andra regioner har framgångsrikt arbetat med olika former av rotationstjänstgöring. Det går att använda goda exempel och anpassa dem till Västerbottens förhållanden. Målet är fler barnmorskor till förlossningen.

• Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt.

• Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt.

• Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning och andra stödfunktioner.

Friska och ändamålsenliga lokaler för Förlossningen och Kvinnokliniken i Skellefteå

Med anledning av rapporterna om den dåliga patient- och personalmiljön vid Kvinnokliniken och Förlossningen i Skellefteå – med bajsvatten som rinner ut i mottagningsrum, aborterande kvinnor som delar lokaler med nyförlösta kvinnor och svårt sjuka kvinnor som tvingas ligga i korridoren – tar Moderaterna också initiativ till att dessa verksamheter ska tillförsäkras friska och ändamålsenliga lokaler. Partiet vill att en paviljonglösning ska övervägas som övergångslösning i väntan på att det byggs nya lokaler för Kvinnokliniken och Förlossningen i Skellefteå.

– Moderaterna kan konstatera att den situation som nu råder vid Kvinnokliniken och Förlossningen i Skellefteå är ohållbar, både för patienterna och personalen. Därför vill vi säkerställa att dessa verksamheter får övergångslokaler som är friska och ändamålsenliga och då bör man överväga en paviljonglösning i vätan på att sjukhuset byggs om, säger Andreas Löwenhöök (M).

8 kommentarer

Sjukvårdens kärna måste värnas

Av , , Bli först att kommentera 3

Sjukvårdens kärna måste värnas

Inför nästa år vill den styrande socialdemokratiska majoriteten i Region Västerbotten fortsätta att prioritera stora centrala projekt och minska antalet vårdanställda som jobbar patientnära. Det ställer vi inte upp på. Vi anser att sjukvårdens kärna måste prioriteras på bekostnad av överdimensionerad central överbyggnad, växande kostnader för hyrpersonal och ineffektivitet i vårdsystemet. De som drabbas hårdast av den rödgröna misskötseln av regionen är länets patienter och vårdmedarbetarna. Patienter som behöver vänta flera månader och ibland år för att få sin behandling samt vårdens medarbetare som jobbar patientnära och sliter tungt i en dålig arbetsmiljö. Denna utveckling måste vändas och vi vill ta oss ann det.

Vår målsättning är en köfri vård. Därför vill vi avsätta 200 miljoner kronor för att kunna åtgärda länets långa vårdköer. Pengarna ska användas för att inom egen regi och i samverkan med personal och fackförbund hitta tillfälliga samt långsiktiga lösningar som möjliggör att kapa köer, även upphandla vård inom landet samt inom Norden. För vårdens medarbetare krävs en ökad lönepott, bättre arbetsmiljö och fler karriärvägar. Vi satsar därför 22 miljoner kronor ytterligare för att stärka personalens utveckling. För att kunna behålla nuvarande personal samt möjliggöra rekrytering av framtida medarbetare krävs en god och rättvis löneutveckling. Vi vill se en generell höjning av ob-tilläggen samt satsa 38 miljoner kronor ytterligare till lönepotten.

Det har inte undgått någon den BB-kris länet befinner sig i. På grund av långvarig socialdemokratisk misskötsel finns det tyvärr en mycket stor risk att BB i Lycksele måste stängas igen. Denna nedmontering av länets förlossningsvård måste vändas och därför vill Alliansen göra satsningar för att behålla personal med rätt kompetens i hela länet. Det krävs höjda löner och att utbildning, kompetens och skicklighet premieras. Även en ökad grundbemanning på sikt för att framöver undvika ohållbara lösningar under sommarens semestermånader. Ett annat krisområde är ambulansvården i länet. Antal akuta larm har ökat kraftigt i kombination med att en växande befolkning inte har matchats med fler ambulanser. Vi avsätter därför 10 miljoner mer till ambulanssjukvården i länet. Ett ytterligare område som inte prioriterats tillräckligt är barn- och ungdomspsykiatrin. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10–17 år fördubblats under de senaste tio åren. För att stärka vårdens förutsättningar att hantera problemet vill vi avsätta 4 miljoner till ungdomsmottagningen samt 4,4 till BUP där ett vårdval behöver införas.

Maktinnehavet med 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar. Det krävs ett nytt ledarskap med ny kraft i Region Västerbotten!

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Den här artikeln är publicerad i Folkbladet samt i Norran.

Bli först att kommentera

S håller på att styra sjukvården i Skellefteå mot ett haveri

Av , , Bli först att kommentera 4
🔺 Moderaterna oroas över de rapporter, om ett mycket ansträngt läge, som kommer från personal inom Skellefteås hälso- och sjukvård.

Hälsocentralerna har under lång tid brottats med stora rekryteringsproblem och hög arbetsbelastning. Det talas nu om ”kollaps”. Från lasarettet kommer även vittnesmål om en ”katastrofalt tuff situation” där personal inte hinner med och tvingas tumma på patientsäkerheten. ‼️
👉 Det är Socialdemokraternas politik som har lett fram till den situation som vi står inför i dag och vad de vill framöver är oklart.
🔹 Moderaterna vill se en trygg hälso- och sjukvård som kan möta invånarnas behov i hela Västerbotten, däribland i ett växande Skellefteå. Vi är angelägna om att situationen i Skellefteå ska förbättras och har en rad förslag för att åstadkomma detta.
Bli först att kommentera