Äntligen vaccin och vilka är de underliggande krafterna till att det gått så snabbt?

Av , , Bli först att kommentera 4

Som ni alla följer med stort intresse så har de första människorna runt om i världen börjat få vaccin mot covid-19. Snart kommer också det första vaccinleveranserna till Sverige och Västerbotten. I början av januari kan så arbetet starta på riktigt. Så snart det blir min tur kommer jag självklart också att vaccinera mig.

Det är lätt att glömma bort vilka de underliggande krafterna är bakom att vi så snabbt kan få ett vaccin på plats. Sjukhus, forskare, myndigheter och läkemedelsbolag kan numera blixtsnabbt  ge information till varandra om viruset. Även om Kina in i det längsta försökte dölja utbrottet så publicerade de till slut information om viruset i en internationell forskningsplattform i början av januari. Bara sex dagar senare kunde tyska forskare lansera ett första diagnostiskt test för att upptäcka sjukdomen. Den 2 april bara tre månader senare fanns det 282 potentiella kandidater till läkemedel och vacciner runt om i världen. Efter alla sedvanliga forskningsstudier finns det på rekordtid färdiga vacciner som har påbörjats att masstillverkats och distribueras runt om i världen. Det är alltså vår globala öppenhet, Sveriges samarbetet inom EU och att vi har en rad globala läkemedelsbolag som möjliggör att vi har ett vaccin på plats så snabbt. Det är lätt att glömma bort just dessa företeelser som annars allt för oftast skuldbeläggs som de stora problemen i vår samtid.

(M) prioriterar jobb före bidrag

Av , , Bli först att kommentera 3

Sverige har ett ökade problem med den växande arbetslösheten. I Moderaternas förslag till statsbudget har vi skarpa förslag på hur vi kan få fler jobb i Sverige. Uppskattningsvis handlar det om 70 000 fler jobb enligt de beräkningar som går att göra med vedertagna metoder. Kritiker menar emellanåt att det är fel att minska bidragen. Jag håller inte med. Det största problemet på svensk arbetsmarknad är att det lönar sig för dåligt att gå från bidrag till arbete. Ibland lönar det sig inte alls. Det beror på att både bidragen och skatterna på låga inkomster är höga. Den skattesänkning som vi moderater föreslår gör det mer lönsamt att ta ett arbete och att jobba fler timmar. Att det fungerar visar nationalekonomen Jacob Lundberg, som har studerat jobbskatteavdragets påverkan på sysselsättningen. Från hans forskningsresultat går det att dra slutsatsen att jobbskatteavdraget gett en sysselsättningseffekt som uppskattas till 94 000-180 000 personer.

Det finns goda skäl att se över utbetalningar av bidrag i Sverige. Nu går bidrag till bedragare istället för behövande. Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen konstaterar att närmare nio miljarder kronor, eller var tjugonde bidragskrona, betalas ut på felaktig grund. Av detta sker det utbetalningar på grund av fusk och bedrägeri motsvarande 4,5 miljarder kronor. Detta missbruk av våra gemensamma skattemedel måste stoppas. Några förslag som Moderaterna har är bland annat att införa anmälningsplikt för socialtjänsten vid misstanke om fel i folkbokföringen, begränsa hur många som får vara skrivna på samma adress samt införa bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan.

Sverige behöver ett strategibyte som prioriterar arbetslinjen framför höjda bidrag. Först då har vi råd med satsningar på sjukvård, skola och omsorg.

Sälj lokalerna för Vindelns Folkhögskola

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag bedriver Vindeln Folkhögskola utbildningsverksamhet i ett flertal lokaler i Vindeln. Folkhögskolan har och har haft kända BRO-problem. Driftskostnaden är i särklass den högsta kostnaden per kvadratmeter inom Region Västerbottens fastighetsbestånd. Intäkterna från folkhögskolorna räcker inte till driften idag. Det finns idag ett akut behov av 32 miljoner kronor för att åtgärda de direkta problemen och cirka 125 miljoner kronor för att lösa fastighetsproblemen på lång sikt. Det finns en stor risk att arbetsmiljöverket väljer att sätta ett driftstopp utifrån det akuta läget. Region Västerbotten som är huvudman för folkhögskolan har samtidigt ett behov av fastighetsinvesteringar som inte ryms inom kommande planperiod på 875 miljoner kronor. Många av dessa är strategiskt viktiga investeringar i vårdfastigheter i hela länet. Mot bakgrund av detta är nu Moderaterna beredd att sälja lokalerna som Vindelns folkhögskola idag bedriver sin verksamhet i.

–          I valet av investeringar på 125 mkr i folkhögskolans lokaler och i vårdbyggnader så väljer vi vården, säger Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition i en kommentar.

På frågan vad som skulle hända med verksamheten som idag bedrivs i lokalerna säger Sandström att han är beredd att hitta nya och mindre lokaler för att kunna fortsätta en mindre omfattande verksamhet i Vindeln. Han har heller ingen kritik mot hur utbildningen fungerar idag utan betonar att det handlar om hur svåra ekonomiska prioriteringar kring regionens fastighetsbestånd. Vidare menar Sandström att folkhögskoleuppdraget är viktigt komplement till annan utbildningsverksamhet. Till det ger Region Västerbotten årliga anslag till fem stiftelse- och rörelseägda folkhögskolor i länet; Dalkarlså, Edelvik, Medlefors, Solvik och Strömbäcks folkhögskolor, säger Sandström (M).

Julgåva till regionens personal

Av , , Bli först att kommentera 2

Från Alliansen sida kan vi inte nog understryka det fantastiska arbete som all personal alltid gör dagligen såväl som nu och under pandemin. Så all uppskattning som det bara går att visa våra medarbetare är givetvis mycket välkommet. Regionens ekonomi är dock bland de sämsta i landet vilket medför att utrymmet för en julgåva är mycket begränsat, då gåvan ges med pengar som inte regionen har. Så personalens insatser står inte i proportion till gåvans värde.

Nu är det tänkt att julgåvan ska ges i form av ett digitalt presentkort. Presentkortet är tänkt att kunna lösas in på en nationellt presentshopp. Ett sådant upplägg medför att regionens näringsliv inte får ta del av dessa intäkter vilket är mycket beklagligt. Om den politiska rödgröna majoriteten hade haft bättre framförhållning så hade det säkert gått att lösa med olika lokala lösningar som hade medfört att julgåvan kom regionens näringsliv bättre till del.

Digitalisering är verksamhetsutveckling med hjälp av teknik

Av , , 2 kommentarer 2

Under förmiddagen deltog jag i ett seminarium på mötesplats Digitala Västerbotten där jag med inbjudna panellister på temat vilka är viktigaste utmaningarna för regional utveckling och hälso- och sjukvård samt hur styrning och ledning behöver utvecklas för att möjliggöra transformation. Jag lyfte fram att ett viktigt perspektiv är att digitalisering är verksamhetsutveckling med hjälp av teknik. Det betyder att det inte finns något självändamål att införa nya tekniska lösningar om det inte är så att det förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, patienter, eller brukare. I detta viktiga arbete är det politikens uppgift att driva på transformationen, prioritera finansiering samt dels följa upp att det blev som det var sagt. Särskilt när det kommer till nya arbetssätt. Detta kommer att vara jobbigt men på lång sikt helt nödvändigt. Lite extra kul att det var ett 50-tal åhörare. Hade emellertid gärna genomfört seminariet fysiskt om det hade varit möjligt men nu när det inte var det så fungerade det digitalt med.

Prioritering av vård framför kulturinvesteringar

Av , , 2 kommentarer 5

Tandvårdsbuss, ingen höjning av inköp för konst och halvering av mål för inköp av kultur för utsmyckning i samband med investeringar; det föreslår Allianspartierna i sitt ändringsförslag till investeringsplan 2021–2023.

Regionens investeringsråd har redan sedan tidigare prioriterat hårt i de allra nödvändigaste investeringarna. Behoven överstiger kraftigt de resurser som finns både på kort och lång sikt vilket i sig skulle kräva en större politisk strategisk diskussion om hur sjukvården i länet bör utvecklas.

Det så kallade 1%-målet för inköp av kultur för utsmyckning har varit tumregel. Det blir sammantaget mycket pengar och Allianspartierna vill halvera detta. Den återstående halvan motsvarar det behov som finns för viss utsmyckning av lokaler. Den föreslagna höjningen på 1 mkr för Regional utveckling för främst inköp av konst vill Allianspartierna skjuta framåt i planperioden. Sammantaget gör dessa omprioriteringar ett frigjort investeringsutrymme på cirka 9 miljoner kronor under planperioden. En del av detta föreslår man nyttja för en strategisk investering på en ambulerande tandläkarbuss motsvarande 3,5 mkr.

Ger regionens omställningsplan effekt?

Av , , Bli först att kommentera 0

Vid senaste regionstyrelsens arbetsutskott lämnade vi borgerliga partier följande yttrande som en bedömning av den omtalade omställningsplanen för regionen:

 

Protokollsanteckning

 

Regionstyrelsen arbetsutskott 17 november

Ärende: Månadsrapport och bedömning av effektgrad av åtgärdsplanen

Motiv

De åtgärder som finns i åtgärdsplanen vilar på antaganden utifrån tidigare erfarenheter och bedömningar av möjlig effekt. Detta stärks tydligt utifrån Revisionsrapport nr 3 (granskning av omställningsplanen) där framhålls att ”Åtgärdsförslagen för hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter var inte förankrade hos chefer i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Chefer i hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltog inte systematiskt i arbetet med att utarbeta förslagen i omställningsplanen. Det fanns heller inte någon dokumenterad riskanalys eller känslighetsberäkning som beskrev vilka osäkerheter som fanns i bedömningar av åtgärdernas effekter.”

I arbetet med konkretisering av omställningsplanen är det tydligt att det saknas en koppling till verksamheternas anvisningar och omställningsplanens åtgärdsförslag. Därför är det mycket svårt att egentligen uttala sig om omställningsplanens egentliga effekter. En bedömning av effekterna av en vidtagen åtgärd bygger snarare på uppskattning av vilket förändring som har skett. Alltså när effekten på planen ska uppskattas sker det utifrån en bedömning utifrån en förändring. Huruvida den förändringen har skett på grund av en strukturell kostnadsminskning som effekt av planen eller av andra orsaker är alltså en bedömning. Det blir mycket tydligt när åtgärdsplanen verkar parallellt med coronapandemin och dess effekter för verksamheten. Det mest illustrativa exemplet är att kostnaderna för sjukresor kraftigt har minskat. Är det beroende på omställningsplanen eller för att coronapandemin orsakat att patienter inte haft samma behov av sjukresor? Vår bedömning är att den effekten handlar om coronapandemin och inte av åtgärdsplanen. Samma sak är det för minskade kostnader för resor som gör att stabernas kostnader minskat. Behovet av hyrläkare har sannolikt blivit lägre när planerad vård skjutits framåt i tid. Däremot har sannolikt andra åtgärder bidragit till minskade kostnader vilket självklart är bra. Huruvida orsak och verkan för dessa är svår att bedöma.

Sammanfattningsvis delar inte vi bedömningen att effektgraden av omställningsplanen motsvarar 62% utan snarare är runt 50%. Det baseras på en lägre effekt för sjukresor, resor och kostnader för hyrläkare ((117-(18,9+2+2))/188)). Vilket egentligen givet pandemins omständigheter är relativt god men det hade varit eftersträvansvärt att i den fortsatta redovisningen redovisa faktiska direkta effekter av omställningsplanen.

 

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Carin Hasslow (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

M kräver att staten täcker intäktsförluster för utebliven regionvård pga covid-19

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 201203: M kräver att staten täcker intäktsförluster för utebliven regionvård pga covid-19

 

I och med pandemin har Västerbotten 140 miljoner i förlorade intäkter för sjukvården i Västerbotten. Något regeringen inte vill inte kompensera regionen för.

Moderaterna är kritiska och är orolig när Västerbotten har redan idag landets sämsta ekonomi på grund av majoritetens brist på ekonomiskt ansvarstagande, styrning och ledning.

 

–       Norrlands universitetssjukhus har förlorat intäkter för regionpatienter från hela Norrland. Idag måste skattebetalarna i Västerbotten ta hela kostnaden när våra regiongrannar skickar färre patienter. Det tycker vi är orimligt när staten sagt att det är full kompensation för covid-19 som gäller för sjukvården, säger Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition.

Nedläggningen av ASTA-mottagningen var ett stort misstag. Vi måste återupprätta verksamheten!

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter en omorganisering av Asta-mottagningen, som är en specialistmottagning för vuxna som blivit utsatta för våldtäkt, sexuella övergrepp i barndomen, hedersrelaterat våld samt våld i partnerrelation, hotas verksamheten. En verksamhet som varit välfungerande och nationellt erkänd som en förebild för andra. Det beslut som M var med om att fatta var tydlig med att verksamheten skulle värnas men resultatet av omorganiseringen inom psykiatrin har landat helt fel. Därför har M genom Elmer Eriksson skickat in en motion om att återupprätta verksamheten i den form som den varit så framgångsrik i.