Regionen behöver tre starka sjukhus med egna ledningar

Av , , Bli först att kommentera 5

Problemen i region Västerbotten är många och omfattande. Det märks inte minst på de kollapser, vårdkriser och den personalflykt som just nu sker på område efter område. Det som gör situationen ännu mer allvarsam är att regionen står utan en politisk ledning som har ambition att leda verksamheten. Ansvariga socialdemokrater med sina stödpartier i form av Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör sig till offer för omständigheterna och skyller på andra för sina misslyckanden. Kulmen på detta är när de saknar moralisk kompass och går så långt att de deltar i manifestationer mot sig själva. När verksamheten och dess ledning inte vet vartåt de ska styra så blir en redan svårstyrd organisation ännu svårare att leda. Vi har länge efterlyst tydliga prioriteringar där vård ska gå före annat. Framför allt i vårt tydliga ställningstagande att minst 100 medarbetare som inte jobbar i den direkta vården behöver lämna för att frigöra resurser. Nu vill vi ta ytterligare ett steg för att styra regionen på rätt kurs.

Under minst 20 års tid har regionledningen styrt till alltmer centralisering. Mindre basenheter har samlats ihop till mycket stora centrumbildningar. Nästa steg har varit att bilda än större länskliniker där ledar- och chefsansvar flyttats ifrån orten. Medarbetare har fått en allt större känsla av att närmste chef är schysst, en av oss, men inte den som bestämmer utan det är någon annan som man aldrig har träffat utan bara hört talas om. Centraliseringen till Regionens hus har gått så långt att verksamhetscheferna för dessa stora enheter har tagits ifrån mandat och befogenhet att styra och därmed förutsättningarna att leda. Exempelvis så tillåts inte en chef med 400 till 500 anställda själv sätta löner utan förväntas följa det Excel-ark som skickats från Regionens hus. Därför är det inte konstigt att en av regionens största fackförbund i form av vårdförbundet väljer att säga upp sitt samverkansavtal med regionen. Ett annat tydligt tecken är att verksamhetschefer flyr på löpande band och många väljer att inte förlänga sina chefsförordnanden.

Vi har under en lång tid föreslagit ett tydligare ledarskap på de respektive sjukhusen i form av en platschef. Nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att göra länets tre sjukhus till egna resultatenheter med en egen sjukhuschef. Det betyder att sjukhuschefen får ett långtgående mandat och befogenhet att inom given budgetram lösa respektive sjukhus vårduppdrag. För den enskilda kliniken är vår ambition att avdelningschefen får ett väsentligt större mandat, att vara både chef och ledare. Det innebär också att de mandat och befogenheter som idag finns på regionens hus i Umeå flyttar ut till respektive sjukhus. HR- och ekonomistabsfunktioner blir således en del av sjukhuschefens stab för att kunna lösa sitt uppdrag. De många och otydliga chefsleden blir färre och medarbetare och chefer vet vem som bestämmer. De tre sjukhuscheferna får därmed i uppdrag att lösa en god och nära vård utifrån de givna förutsättningarna som finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Sjukhuschefen för NUS får ett särskilt uppdrag att värna och utveckla NUS som ett universitetssjukhus och regionsjukhusvård, samtidigt som det lokala uppdraget att lösa hälso- och sjukvård för Umeåregionen behöver prioriteras. Därmed förändras Hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag i grunden och blir att värna till helheten och en gemensam färdriktning. Vi har idag ett fungerande samarbete mellan sjukhusen där olika vårdingrepp flyttas till ett enskilt sjukhus för att kunna kraftsamla. Det behöver givetvis beaktas och utvecklas i linje med en förändrad organisation.

Vi är väl medveten om att det inte finns en perfekt organisation och en organisationsförändring i sig löser inte alla problem. Däremot ser vi ett stort behov av att bryta den stora centraliseringsvåg som skett under de senaste årtiondena i vår region. Mandat och befogenhet måste tillbaka till vårdgolvet och den enskilda kliniken eller hälsocentralen. Det löser i sig inte behovet av ytterligare prioriteringar att exempelvis minska på administration och överbyggnad. Vi har fortsatt mycket stora utmaningar när det gäller att få en fungerande primärvård som kan jobba förebyggande. Det i sig avlastar trycket på sjukhusens akutmottagningar. Trots en förändrad organisation och en minskad överbyggnad kvarstår dock en politisk ledning utan vilja, initiativförmåga eller handlingskraft vilket i sig är den mest problematiska delen av regionens utmaningar. Den  går emellertid att byta ut efter valet 2026, men fram till dess kan vi som en konstruktiv opposition peka på en annan väg som regionen kan ta.

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

 

 

Man ur huse i Lycksele för att visa sitt stöd för BB

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår deltog flera hundra Lyckselebor och från övriga delar av inlandet på en manifestation för stöd för BB och visa sitt missnöje med att det är på väg att försvinna. Jag var en av talarna och detta var det anförande jag höll:

Vi har idag samlats här för att visa vårt helhjärtade stöd för en trygg och säker förlossningsvård i hela länet. Inte minst i inlandet som har mycket stora avstånd att ta sig ned till närmaste förlossningsklinik längs kusten. I normalfallet för en gravid kvinna och dess familj innebär varje mil ett tufft lidande. När milen blir fler i kombination av snöstorm och halt väglag blir det på gränsen till helt outhärdligt. Det vet Viktoria från Lycksele om som berättade för media om att hon har svårt att sova på grund av rädslan av att något skulle bli fel eller skulle hända längs vägen.

BB i Lycksele är inte bara viktig för alla familjer utan även utgör även en symbol för vilket inland vi vill se i framtiden. Vi vet att för att behålla och få nya innevånare att flytta till landsbygd krävs utöver jobb och goda möjligheter till fritidsaktiviteter även en trygg vård och omsorg. Där utgör BB en hörnsten i det vårt gemensamma samhällskontrakt till alla som bor och verkar i vårt inland.

Jag vill framhålla och betona att problemen för Lycksele lasarett och inlandssjukvården är långt mycket större än bara BB. Precis som framkom i den så kallade BB-rapporten och något som läkarförbundet understryker så utifrån den negativa spiralen pågår är även Lycksele som akutsjukhus hotad. Om utvecklingen fortsätter som den gör nu så är risken överhängande att Lycksele lasarett blir ett produktionssjukhus likt vad Sollefteå har blivit. Därför är frågan om att behålla förlossningen så mycket viktigare då det är en mycket viktig del i en helhet av att kunna upprätta hålla ett akutsjukhus för vårt inland.

Från Moderaterna och Alliansen har vi under en mycket lång tid i våra alternativa förslag valt att prioritera förlossningsvården i länet. För vi såg detta komma. Faktum är att vi redan för 1,5 år sedan efterlyste en handlingsplan för att rädda förlossningsvården i länet. Trots det finns det ingen sådan politiskt beslutat plan ännu. Än mindre de resurser och prioriteringar som krävs. Att barnmorskor säger upp sig är en stark signal om att arbetsmiljöåtgärder krävs. Scheman behövs ses över och det är även fullt rimligt att även barnmorskor ska kunna ta ut sin sommarsemester varje år. Vi vill uppvärdera barnmorskornas utbildningsbakgrund, att de har dubbla legitimationer ska synas i lönekuvertet. Det behövs också fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen. Vi ser även behov av se över de villkor som gäller för läkare och är beredd att pröva ännu mer åtgärder för att få gynekologer och barnläkare att vilja jobba på Lycksele lasarett.

Det är tydligt att det finns en politisk enighet om att vi ska ha 3 förlossningskliniker i länet. Däremot förpliktigar det ett ansvar att säkerhetsställa att det faktiskt kan vara på det sättet. Såväl nu, som i framtiden. Det är ytterst ett politiskt ansvar. Inte den lokala avdelningschefen. Inte berörd verksamhetschef. Inte heller hälso- och sjukvårdsdirektören. Det ansvaret vilar mycket tungt på Socialdemokraterna som haft detta ansvar i nästan 45 år. Att krympa ifrån det ansvaret är fegt och oansvarigt.

Det går att vända utvecklingen. Det har faktiskt aldrig funnits så många barnmorskor i Västerbotten som nu. Vi har en läkarutbildning i Umeå. Problemet är bara att den personaln som krävs för att ha BB öppet i Lycksele väljer att göra annat än att jobba i förlossningsvården. Det borde alltså gå, med vilja och kraft, vidta de åtgärder som krävs för att vända utvecklingen och rädda BB i Lycksele. Att vi samlats här idag är en tydlig signal om att viljan finns. Nu återstår bara de politiska besluten.

Tyvärr mycket stor risk att S-ledarskapet i regionen leder fram till en permanent stängning av BB i Lycksele

Av , , 5 kommentarer 10

Idag kom så den så kallade BB-rapporten. Jag vill också dela rapportörernas optimistiska bedömning om att det skulle gå att privatisera hela förlossningsverksamheten i Lycksele till ett privat bemanningsföretag men jag tror det blir mycket svårt. Utifrån den gedigna rapport som Sylvan och Jacobsson tagit fram som lägger korten på bordet så är problemen mer omfattande än vad tidigare redovisats. Framför allt på läkarsidan såväl i Lycksele som i länet.

Det går även att konstatera att på det sätt Socialdemokraterna misslyckat med sin hantering av åtgärderna för att vända utvecklingen är häpnadsväckande illa skött. Faktum är att Moderaterna och Alliansen redan för 1,5 år sedan efterlyste en handlingsplan för att rädda förlossningsvården i länet. Trots det finns det ingen politiskt beslutat plan. Än mindre de resurser och prioriteringar som krävs. Detta sammantaget med allt högre krav på patientsäkerhet leder nu, tyvärr, fram till att förlossningen i Lycksele med stor sannolikhet riskerar att bli permanent stängd. Det går att konstatera att vi aldrig haft så många legitimerade barnmorskor i länet men aldrig så få som jobbar med i dygnet runt förlossningsvården. Det borde ha gått eller gå att hitta lösningar som får fler barnmorskor och läkare att vilja jobba i Lycksele. Från Moderaterna är vi beredda att hitta och bidra till de lösningar som krävs att hålla BB i Lycksele öppet och undvika en permanent stängning även om det just nu ser väldigt svårt ut.