Oacceptabelt med attack på ambulans

Av , , 1 kommentar 4
I en artikel från VK idag attackerades en ambulans med ägg i Vännäs under natten.
http://www.vk.se/plus/1681306/kastade-agg-pa-ambulans-i-umea?mobil

Ambulanspersonalen åker ut, för att många gånger rädda liv. Det är helt oacceptabelt att på något sätt hindra, störa eller attackera denna så oerhört viktiga samhällsfunktion. Att kasta ägg på ett fordon som kommer körandes, då kan vad som helst hända. Jag ser mycket allvarligt på denna händelse.

Utveckla vårdvalet för de multisjuka äldre

Av , , Bli först att kommentera 1
Idag skriver jag på VK debattsida om behovet att utveckla vårdvalet för de multisjuka äldre. Läs hela artikeln här nedanför.
Utveckla vårdvalet för de multisjuka äldre

 

Svensk sjukvård funkar generellt mycket bra och ger mycket goda resultat. Tyvärr finns det en grupp av multisjuka, ofta äldre, som har stora behov av vård och omsorg som faller mellan stolarna i välfärdssystemet.  

 

Det är framför allt mellan kommun och landsting som problemet är som störst. Vården för dem är i dag okoordinerad och fragmentiserad. Den här gruppen ingår i den lilla grupp av befolkningen, cirka fem procent, som konsumerar mer än 50 procent av vårdens resurser. Här finns en av de största möjligheterna att effektivisera och få en lägre kostnad samtidigt som vi kan skapa bättre vård och omsorg för den kroniskt sjuka patienten.

 

Göran Stiernstedt föreslår i utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) att primärvården delas upp i två delar. Det nya är den riktade primärvården som vänder sig till den grupp multisjuka med behov av ett helhetsansvar mellan kommun och landsting. Det innebär att vårdvalet består – med den skillnaden att patienten nu också har möjlighet att välja ett helt multiprofessionellt team i stället för som tidigare enskilda professioner. Men vill man avstå sådan sammanhållen vård är det förstås också möjligt.

 

Jag anser att ett juridiskt ramverk som reglerar en mininivå kan vara en rimlig väg att gå, men ska det bli en framgång är det huvudmännens uppgift att fylla överenskommelsen med innehåll byggt på lokala förutsättningar. Det innebär att det blir de olika huvudmännen tillsammans som definierar vilken målgrupp det handlar om. Det gör även att uppdraget kommer att se annorlunda ut utifrån de lokala förutsättningarna.

 

Det gör att man på vissa håll startar i väldigt liten skala med bara några patienter för att sedan kunna bygga upp verksamheten efter vad som är mest ändamålsenligt. I Västerbotten skulle det till exempel handla om att hitta fungerande samverkansformer som kan skilja sig åt mellan Umeå och Skellefteå och mellan övriga kommuner i länet.

 

En annan vinst med att hitta dessa lokala samverkansformer är att det i denna form borde finnas betydligt bättre förutsättningar att hitta bra lösningar för medicinskt färdigbehandlade patienter. Här skulle lösningar med betalningsansvar kunna hanteras betydligt mer ändamålsenligt. Den äldre multisjukas behov måste få vara i centrum och inte dagens juridiska och organisatoriska mellanrum där ingen tar det fulla ansvaret.

 

Ett utvecklat vårdval för denna grupp av multisjuka, där det finns en faktisk möjlighet att välja en helhet för en samlad vård och omsorg, kan bidra till en bättre vård som minskar behovet av dyr sjukhusvård och skapar en bättre tillvaro för den enskilde.

 

Nicklas Sandström, (M)
oppositionslandstingsråd
Västerbottens läns landsting

Politisk överenskommelse kring primärvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Pressmeddelande 160317: Politisk överenskommelse kring primärvården

Samtliga gruppledare som är representerade i landstingsstyrelsen har kommit överens om en handlingsplan för åtgärder för den egna landstingsdrivna primärvården. Överenskommelsen gäller året ut och går ut på att skapa arbetsro för det landstinget egen primärvård. Syftet är att allt fokus ska kunna riktas på de stora utmaningar som finns menar de politiska gruppledarna.

Gruppledarna är överens om att det finns stora utmaningar att lösa och då främst de problem som relaterar till brist på specialister inom allmänmedicin. Det kommer att krävas en rad åtgärder på kort och lång sikt. Åtgärder som behöver vidtas måste därför ske såväl lokalt, regionalt och genom nationella åtgärder. Förslagen syftar på att direkt eller indirekt förbättra arbetsmiljön och minska stressen hos vårdpersonalen inom primärvården.

Nedan följer ett samlat material som består av både majoritetens och oppositionens lämnade förslag på åtgärder för att utveckla primärvården i Västerbotten. Följande områden och åtgärder föreslås därför vidtas:

 

Kompetensförsörjning

 • ·    Fortsätt arbetet med RAK för att säkra att personal nyttas rätt relaterat till sin utbildning/erfarenhet och samlade kompetens, inkludera administrativa processer och uppgifter, ex kodning, dokumentation etc.
 • ·    Säkra förutsättningar för tydligt och gärna delat ledarskap. 
 • ·    Stöd läkare som visar intresse och lämplighet att verka som chefer
 • ·    Utveckla IT-stödet genom Framtidens vårdsystem, för att frigöra arbetstid till personal.
 • ·    Ytterligare utveckla, nyttja och säkra tekniken för e-hälsa
 • ·    Fortsatt satsa på Glesbygdsmedicin som eget utvecklingsområde för att synliggöra fördelarna med arbetet som läkare i glesbygd och utveckla därigenom primärvården i länets varumärke.
 • ·    Inför ”akademiska” hälsocentraler/sjukstugor som ett nav i utbildning, fortbildning och forskning. 
 • ·    Gör anställningar i landstinget mer attraktivt genom bl a möjlighet till fler kombinationsanställningar. Ex. forskning/utveckling 30%, patientarbete 70%.
 • ·    Utveckla läkarutbildningen med längre placering i primärvård, en möjlighet för att fler ska välja Allmänmedicin som specialitet. En gemensam handlingsplan behöver arbetas fram inom ramen för SKL. 
 • ·    Befäst den utökning av antalet AT och ST som skett inom primärvården.
 • ·    Översyn primärvårdens jourtjänstgöring (finns även som ett tidigare uppdrag).
 • ·    Fortsätta synliggöra arbetet som allmänläkare
 • ·    Aktiva vägar till anställningar för flyktingar med hälso- och sjukvårdskompetens
 • ·    Återkommande erbjuda stafettläkare fast anställning
 • ·    Fortsatt utlandsrekrytering inom EU/EES
 • ·    Fortsatt riktad rekryteringsinsatser av svenskar som läser till läkare utomlands
 • ·    Fortsätt behålla egna anställda seniora läkare längre i arbete och ta in redan pensionerade läkare under perioder
 • ·    Utöka möjligheterna för studenter att verka som läkarassistenter.
 • ·    Försök med läkare från sjukhusen som vikarier i länets primärvård.

 

Primärvårdens uppdrag och relation till egenvård, hemsjukvård och sjukhusvård

 • ·    Ytterligare utveckla samverkan och gränsdragning mellan primärvård och sjukhusvård. Säkra optimerade vårdprocesser med tydlig gränsdragningen utifrån patientens behov och verksamheternas skilda förutsättningar. Särskilt fokus på vårdkedja för äldre och multisjuka (del i uppdrag till LTS från fullmäktige 2016, finns i landstingsplanen och verksamhetsplanen för 2016).
 • ·    Utöka möjligheterna för specialister i sjukhusvården att arbeta med primärvården genom konsultation och mottagningsarbete.
 • ·    Utöka verksamhetssamverkan mellan hälsocentralerna, sjukstugorna och kommunerna (Finns även med landstingsplanen).
 • ·    Åtgärder för att på kort sikt sänka landstingets kostnader för hyrpersonal

 

Peter Olofsson (S)

Landstingsstyrelsens ordförande

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

 

LiseLotte Olsson (V)

Landstingsråd

 

 

Ewa-May Karlsson (C)                

Gruppledare

 

 

Marianne Normark (L)

Gruppledare

 

 

Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare

 
Robert Winroth (MP)
Landstingsråd

Ett beroendecentrum blir verklighet

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens VK uppmärksammar man att ett beroendecentrum i samverkan med Umeå Kommun blir verklighet.

Inrättandet av ett beroendecentrum kommer innebär en sammanhållen vård med nära samarbete mellan primärvård, psykiatri, försäkringskassa, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden. Samtidigt som det ska finnas hjälp för familjemedlemmar som far illa och är i behov av hjälp. Detta kommer att minska antalet missbrukare och hjälpa många tillbaka i livet.

Moderaterna har drivit frågan länge både i landstinget och i kommunen. Så vi blev såklart mycket glada när nyheten nådde oss att en överenskommelse blivit klar och att beroendecentrumet faktiskt blir verklighet.

Vård på distans

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Västerbottens läns landsting har kommit långt med arbetet ”Vård på distans”. Utifrån våra geografiska förutsättningar har vården, men kanske främst patienten, väldigt mycket att vinna på virtuella och digitala lösningar. Patienten slipper alltså i många fall långa transporter för en adekvat och kvalificerad medicinsk bedömning. Arbetet måste såklart fortsätta att utvecklas men jag ser väldigt positivt på det arbete som görs och har gjorts här i Västerbotten.

Göran Stiernstedts utredning Effektiv Vård (SOU 2016:2) är den stora diskussionen just nu på många håll i sjukvårdssverige. Utredning lyfter bland annat frågan om vård på distans. Utredningen hänvisar då till en undersökning som konsultföretaget PWC genomfört på patienternas inställning till digitala och virtuella lösningar där 1000 patienter är tillfrågade.

Några intressanta resultat är att 42 procent av respondenterna är positiva till att välja virtuella vårdalternativ före traditionella och 20 procent kan tänka sig vårdkonsultation via videosamtal. Endast 6 procent är oroliga för den personliga integriteten vid virtuell vård. Två av fem anger oro för att vårdkvaliteten kan försämras. PWC gör även bedömningen att om en av fem svenskar skulle göra hälften av sina läkarbesök i primärvården virtuellt sparar landstingen årligen 1,2 miljarder.

Utredningen konstaterar att det finns stor potential att avlasta primärvården från lite enklare besök samtidigt som en bättre uppföljning och kontinuitet kan skapas för till exempel patienter med kroniska sjukdomar och samtidigt spara på
kostnader.

Det är viktiga delar att ta med sig i arbetet framöver.

För den intresserade hittar ni en mycket läsvärd rapport där Västerbotten läns landstings 40-tal olika lösningar med vård på distans presenteras. Den viktigaste delen är just att man lyckats nå långt i att förändra ett arbetssätt och kommit
ifrån att man bara har infört en ny teknik i verksamheten.

Läs den här:

 

https://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/V%C3%A5rdOchH%C3%A4lsa/V%C3%A5rd%20p%C3%A5%20distans/Nedladdningsboxar/Filer/Kartl%C3%A4ggning%20v%C3%A5rd%20p%C3%A5%20distans%20VLL,%20rev%201_1.pdf

M tar strid för Umeå som regionhuvudstad i ett nytt stornorrland

Av , , 1 kommentar 3

Pressmeddelande 160309: (M) tar strid för Umeå som regionhuvudstad i ett nytt stornorrland

 

Idag har indelningskomitten presenterat sitt förslag karta för ny en eventuell regionindelning i Sverige. Inte helt oväntat föreslås en storregion i Norrland bestående av alla fyra län. Moderaternas

oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström säger i en kommentar att

för Moderaterna i Västerbotten är regionfrågan ingen prioriterad

fråga som del i att lösa utmaningarna med framtidens hälso- och sjukvård. Förslaget om fyra län är dock det enda logiska för att åstadkomma tillräckligt patientunderlag för att klara högspecialiserade sjukvård och utbildning i norra Sverige. Vägen är dock lång innan förslaget kan bli verklighet med många frågor som måste lösas och ett beslut i riksdagen. Tidsplanen till 2019 kan tyckas vara lite väl optimistisk med så många frågor olösta.

 

En del av de frågor som måste lösas ut är på vilket sätt blir det bättre för medborgarna? Medborgarnyttan måste vara i fokus, inte teoretiska argument om stordriftsfördelar och regionförstoring. Hur bidrar förändringen till bättre kvalitet, tillgänglighet och service? En ny region för hela Norrland innebär en mycket stor geografi med stora utmaningar menar moderaterna. Till det krävs en analys hur en större region påverkar sjukvårdens tillgänglighet menar Sandström.

 

Det som är alarmerande är att Socialdemokraterna i hemliga förhandlingar verkar ha förhandlat bort Umeå som regionhuvudstad. Moderaterna i Västerbotten anser att utifrån Umeå som geografisk och naturlig centralpunkt för norra Sverige, största stad samt har fungerande och effektiva kommunikationer blir det naturliga valet avslutar Sandström.

 

Inför SMSlivräddar-app här i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Elin Segerstedt Söderberg som är landstingsfullmäktigeledamot för moderaterna här i Västerbotten har skickat in en intressant motion om att utreda ett införande av SMSlivräddar-appen. Ett bra initiativ som jag hoppas fullmäktige röstar igenom.

Mer information om appen och motionen kan ni läsa nedan:

Moderat i Skellefteå vill att utbildade frivilliga ska larmas till hjärtstopp med ny app.

Årligen drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Forskningsprojektet SMS-livräddare har haft som syfte att använda mobil teknik för att kunna larma utbildade frivilliga till hjärtstopp i deras omedelbara närhet. Det för att öka andelen patienter som får hjärt- och lungräddning i väntan på ambulans. I Stockholm har man idag 10 000 frivilliga som är registrerade i appen.

Idag har projektet en app som genom mobil positionering kan livräddare i närheten larmas till det misstänkta hjärtstoppet samt bli informerad var närmaste hjärtstartare finns. Vilket förväntas ytterligare leda till att fler kan få hjälp snabbare. Elin Segerstedt Söderberg (M) vill nu att landstinget ska utreda möjligheten att inför appen även i Västerbotten.

– Vi vet att omedelbart starta hjärtlungräddning samt att minska tiden till behandling med hjärtstartare i form av elektrisk chock (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad. Med den här appen skulle fler liv kunna räddas menar Segerstedt Söderberg

Motionen i sin helhet:

SMSlivräddar-app

Årligen drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Vi vet att omedelbart starta hjärtlungräddning samt att minska tiden till behandling med hjärtstartare i form av elektrisk chock (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad. Överlevnadschanserna minskar med 10 % för varje minut utan behandling. Detta gör att allmänhet och anhöriga som oftast är på plats i samband med att hjärtstoppet är kanske de som kan bidra med den viktigaste hjälpen.

Forskningsprojektet SMS-livräddare har haft som syfte att använda mobil teknik för att kunna larma utbildade frivilliga till hjärtstopp i deras omedelbara närhet. Det för att öka andelen patienter som får HLR i väntan på ambulans. I Stockholm har man idag 10 000 frivilliga som är registrerade i appen. I en första utvärdering har andelen som fått HRL vid hjärtstopp ökat med 30 procent. Resultatet publicerades i New England Journal of Medicine.

Projektet har vidareutvecklats från att meddela via sms och samtal. Idag har projektet en app som genom mobil positionering kan livräddare i närheten larmas till det misstänkta hjärtstoppet samt bli informerad var närmaste hjärtstartare finns. Vilket förväntas ytterligare leda till att fler kan få hjälp snabbare.

Västerbottens läns landsting borde utreda möjligheten att bli en del av SMSlivräddar-appen för att vid hjärtstopp kunna påbörja hjärt-lungräddning snabbare, innan ambulans eller räddningstjänst är framme.

 

Med anledning av ovanstående vill jag:

Att     Landstinget i Västerbotten utreder möjligheten att införa införa SMSlivräddare även i Västerbotten

 

 

 

 

Besök på Örnsköldsviks sjukhus

Av , , Bli först att kommentera 3

I tisdags förmiddag besökte jag Örnsköldsviks sjukhus tillsammans med min partikollega Per Wahlberg som tillika är oppositionsråd i Västernorrland. Det blev ett riktigt bra och intressant besök som på sjukhuset där deras sjukhussamordnare visade hur de jobbade med sin öppenvård för cancerbehandling, den nya akutmottagningen och en allmän rundvandring på sjukhuset. Vi fick dessutom höra hur de jobbat med introduktion för nya sjuksköterskor som rönt nationell positiv uppmärksamhet. Att besöka andra landsting och andra sjukhus är något som bidra till att få nya infallsvinklar och perspektiv på sitt eget län och sin egen verksamhet.