Det behövs en ny ansvarsfull politisk ledning för Region Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 4
😡 Region Västerbotten tvingades i december att ta lån på 350 miljoner kronor för att betala ut lönerna till de anställda. Detta resulterar i att den totala låneskulden för regionen nu uppnår till 2220 miljoner kronor. Förra året gjorde Region Västerbotten dessutom ett underskott på 1015 miljoner kronor.
👉 De ökade pensionskostnaderna är en bidragande del av underskottet men även en personalökning nästan 21 procent vilket motsvarar 2000 fler heltidsanställningar. Den grupp anställda som ökar mest är dock inte sjukvårdspersonal utan administrativa tjänster.
Efter nästan 50 års oavbrutet socialdemokratiskt styre hopar sig problemen:
– Stora problem med ekonomin och ökade skuldsättning
– En allt större administrativ överbyggnad
– Dålig personalpolitik
– Allt längre vårdköer
Utan förändring kommer länets invånare att bli allt mer skuldsatta för att finansiera utbetalningen av vårdpersonalens löner. Denna negativa trend måste brytas genom ett nytt borgerligt politiskt ledarskap.

Västerbotten har landets största brist på vårdplatser – ett mycket stort misslyckande av (S)

Av , , Bli först att kommentera 9
Dagens Medicin har gjort en sammanställning avseende vårdplatsbristen i Sveriges regioner. I sammanställningen används mått som speglar effekterna av en brist på bemannade vårdplatser, som beläggningsgrad, överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Tyvärr toppar Region Västerbotten listorna för samtliga av dessa kategorier. Konsekvenserna av att inte kunna erbjuda bemannade vårdplatser är omfattande, med bristande patientsäkerhet, en mycket ansträngd arbetsmiljö för vårdpersonal och längre vårdköer som följd. Förutom att den politiska ledningen, bestående av de rödgröna, behöver låna pengar för att kunna betala ut löner, har regionen landets sämsta tillgång på vårdplatser och möjligheter att erhålla vård i tid. Det måste bli en tankeställare för den rödgröna majoriteten att faktiskt lägga fram förslag för att börja åtgärda problemen. Från Moderaterna och de borgerliga partierna har vi presenterat ett batteri av åtgärder:
✅Den administrativa överbyggnaden måste ner till nivåer innan pandemin.
✅Mängden chefer och chefsled måste minska. Vi kan inte ha fler chefer än vårdplatser på våra sjukhus.
✅Ett batteri av åtgärder för att minska hyrpersonal och förbättra regionen som arbetsgivare för vårdanställda
✅En omfattande reform av förvaltningen stärka sjukhusens självständighet med sjukhuschefer med ekonomi/ledning som ska vara till stöd för verksamheten inte tvärtom.

Besök på Ersboda hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan besökte Ulf och jag Ersboda hälsocentral. Det vi fick till oss och kunde se är att det är en välfungerande hälsocentral som har en god bemanning utan behov av hyrpersonal givet det uppdrag som de har även om det många gånger är tufft. Ersboda är till exempel en populär hälsocentral för blivande specialister i allmänmedicin att göra sin utbildning på. Många av utmaningarna är kopplat till en åldrande befolkning samt att tröskeln att söka vård blivit lägre. En annan är att sjukhuset många gånger förväntar sig mer av primärvården utan att det riktigt finns kapacitet för det. Det kan vara rätt avancerade åtgärder som behöver hanteras likt infusioner och injektioner som förut handlagts på en specialistklinik.

Under besöket beskrevs en stor önskan att förändra perspektiv på en primärvårdsreform till en sjukvårdsreform där primärvård och sjukhusvård bättre hänger ihop där båda parter känner och gör vad de är bäst på. Det efterlystes även en primärvårdsledning i regionen vilket saknas idag. Det fanns även en stark önskan att få till en kompetensförsörjningsplan på konkret nivå för primärvården där man kan precisera när och hur man kan nå bland annat målet på att en specialist har 1100 patienter att ansvara för.

Något som även lyftes var uppdragsbeställningen av hälsovalet som driver administration och dokumentation. Ett annan frustration kopplat till det var att den prestationsbaserade ersättningen tillgänglighet endast mäts på 1 av 13 kontaktvägar. Det gör att systemet i sig blir skevt.

Sammantaget ett mycket givande och intressant besök och samtal.

Västerbotten har landets största brist på vårdplatser – ännu ett misslyckande av (S)

Av , , 1 kommentar 5

Dagens Medicin har gjort en sammanställning avseende vårdplatsbristen i Sveriges regioner. I sammanställningen används mått som speglar effekterna av en brist på bemannade vårdplatser, som beläggningsgrad, överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Tyvärr toppar Region Västerbotten listorna för samtliga av dessa kategorier.

Konsekvenserna av att inte kunna erbjuda bemannade vårdplatser är omfattande, med bristande patientsäkerhet, en mycket ansträngd arbetsmiljö för vårdpersonal och längre vårdköer som följd.

Förutom att den politiska ledningen, bestående av de rödgröna, behöver låna pengar för att kunna betala ut löner, har regionen landets sämsta tillgång på vårdplatser och möjligheter att erhålla vård i tid. Det måste bli en tankeställare för den rödgröna majoriteten att faktiskt lägga fram förslag för att börja åtgärda problemen. Från Moderaterna och de borgerliga partierna har vi presenterat ett batteri av åtgärder:

✅Den administrativa överbyggnaden måste ner till nivåer innan pandemin.

✅Mängden chefer och chefsled måste minska. Vi kan inte ha fler chefer än vårdplatser på våra sjukhus.

✅Ett batteri av åtgärder för att minska hyrpersonal och förbättra regionen som arbetsgivare för vårdanställda

✅En omfattande reform av förvaltningen stärka sjukhusens självständighet med sjukhuschefer med ekonomi/ledning som ska vara till stöd för verksamheten inte tvärtom.

Regionen behöver en ekonomiskt ansvarsfull politisk ledning!

Av , , Bli först att kommentera 7
För att klara att betala ut lönerna i slutet av året behövde regionen låna 350 miljoner!! Föregående år gick sjukvården 1004 miljoner i underskott.
Resultatet av oavbrutet socialdemokratiskt styre i 50 år är att problemen med ekonomi, administrativ överbyggnad, dålig personalpolitik och långa vårdköer blir allt värre.
Vi vill minska ner på följande i Västerbotten för att skydda vården från nedskärningar:
✅ Den administrativa överbyggnaden måste ner till nivåer innan pandemin.
✅Mängden chefer och chefsled måste minska. Vi kan inte ha fler chefer än vårdplatser på våra sjukhus.
✅ Ett batteri av åtgärder för att minska hyrpersonal och förbättra regionen som arbetsgivare för vårdanställda
✅ En omfattande reform av förvaltningen stärka sjukhusens självständighet med sjukhuschefer med ekonomi/ledning som ska vara till stöd för verksamheten inte tvärtom.

Hög tid att städa upp i regionens byråkrati!

Av , , Bli först att kommentera 15
Allt mer av vårdpersonalens arbetstid går åt till administrativa uppgifter så som möten, fylla i formulär som inte bidrar till något värdeskapande samt arbete med policys och strategier istället för att jobba med patienter. Samtidigt växer vårdköerna och kostnaden för hyrpersonal skenar.
Därför föreslår Moderaterna i regionen i en motion och sitt budgetförslag följande:
✅ Att vårdnära chefer får i uppdrag att identifiera onödig, meningslös eller oviktig dokumentation för att i nästa steg avskaffa den dokumentationen.
✅ En stor reform av regionens förvaltning genom en kraftigt minskad administrativ överbyggnad och där förvaltningen över går till att i huvudsak stötta verksamheterna.
🔴 Vi kan inte längre tolerera att vårdpersonalen slösar tid på byråkrati. Det är dags att lämna mycket av pappersarbetet bakom oss och fokusera på att vårda!

Inspiration från Västmanland

Av , , Bli först att kommentera 3
För en tid sedan besökte jag min partikollega Mikael Andersson Elfgren (M), som har uppdraget som regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland. Vi hann med två mycket intressanta verksamhetsbesök. Det första besöket var på Närvården Västmanland, som är en intraprenad av regionens samlade offentligt drivna hälsocentraler. Detta omfattar 40% av de listade patienterna, vilket motsvarar cirka 117 000. Det är en mycket intressant konstruktion som framför allt har medfört att mandat och befogenheter har flyttats närmare verksamheten, och förutsättningarna för att bedriva ett mer närvarande ledarskap har därmed ökat. Det är även något som har resulterat i mycket goda resultat. Att de lyckades lämna 2023 med ett ekonomiskt överskott är rätt talande.
Det andra besöket var byggnationerna av deras nya akutsjukhus i Västerås. Totalt handlar det om 75 000 kvadratmeter, vilket kan enkelt översättas till två stora huskroppar. I det nya sjukhuset planeras bland annat operation, röntgen, akutmottagning, vårdplatser, mottagningar, förlossningar och intensivvård. I förslaget ingår även försörjningsbyggnader för att säkerställa att bland annat material, gods och elförsörjning till sjukhuset är tillgängliga. Hela budgeten för det nya sjukhuset är 6,8 miljarder.
Ett stort tack till Mikael för bra samtal och intressanta besök!

Infektionskliniken på NUS

Av , , Bli först att kommentera 7
Förra veckan var jag på prao på Infektionskliniken på NUS. Huvuduppdraget är allvarliga, ovanliga samt komplicerade infektionssjukdomar som kliniken har sin specialistkompetens inom. För att hantera infektioner gör man även på andra vårdavdelningar. Under dagen följde jag med undersköterskan Mohammed samt sjuksköterskorna Julia och Lisa i deras vardag på vårdavdelningen samt mottagningen. Det som lyfts fram är, som på andra avdelningar, att vårdtyngden, patientens vikt och komplexiteten ökar för varje år. Inte minst kopplat till en åldrande befolkning, klimatförändringar och en ökad förmåga att erbjuda alltmer vård till allt fler i en allt högre ålder. Det som jag särskilt reflekterade över under dagen är hur mycket arbetstid som går åt att hantera vårdens organisatoriska mellanrum. Alltså till exempel att sjuksköterskor får använda alltmer tid för att få kontakt med kommunens hemtjänst utifrån att vårdbehovet har förändrats. På grund av Prator (systemet som kommunicerar mellan regionen och kommunernas kring utskrivningsklara patienter) så hade exempelvis en utskrivningssjuksköterska ringt sju samtal till en mindre kommun för att få tag i en biståndshandläggare men ändå inte lyckats. Det i sig medförde längre vårdtider.
Infektionskliniken har även ansvar för post-covid vården. Den sköts genom en digital mottagning med olika professioner vilket har fungerat mycket bra. Trots allt elände som var kring under pandemin så kom en positiv effekt av den att intresset för infektionssjukdomar ökat. Utöver det så bedrivs mycket forskning på området infektionssjukdomar.
Det var minst sagt en givande dag och stort tack till Mohammed, Julia och Lisa!