Vårdköerna växer igen på grund av S-politik

Av , , Bli först att kommentera 3

Vårdköerna växer igen. I sammanställningen som Läkartidningen gjort visar att antalet landsting som når upp till den lägre nivån – 70 procent av patienterna inom 60 dagar – sjunkit markant efter att kömiljarden avskaffades av den nya Socialdemokratiska regeringen. (bilaga 1)

Enligt den öppna statistiken som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. Har antalet patienter i Västerbotten som väntat över 90 dagar på operation/åtgärd med 40 % på tre år. Totalt antal väntande för att få sjukvård i länet har ökat från 11 174 i januari 2013 till 17 159 patienter i januari 2016. I en interpellation frågar jag Peter Olofsson (S) med hänsyn till de allt längre vårdköerna vilka åtgärder majoriteten tänkt vidta för de allt längre vårdköerna och om Olofsson (S) anser att avskaffandet av kömiljarden bidragit till längre köer.

 

Bilaga 1

 

Kömiljarden 2 Kömiljarden

 

Ingen ska behöva vänta i över 3 månader på sjukvård. När köerna återigen växer, efter att ha minskat under stora delar av Alliansens tid vid regeringsmakten, ska Socialdemokraterna i länet erkänna att reformens avskaffande var ett misslyckande?

Besparing blev en fördyring = Fiasko

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag fick Hälso- och sjukvårdsnämnden en uppföljning av vårens sparpaket som skulle spara 30 procent av kostnaderna för hyrpersonal. Resultatet blev istället en ökning med 9 procent. Det kallar jag för ett fiasko. Det menar jag visar på att de styrande Socialdemokraterna inte förmår att leda sjukvården i länet.

Bakgrunden var det sparpaket som antogs i februari i år där det framhölls att för att uppnå en kostnadsreduktion på 120 mkr måste bl.a. stafettläkarkostnaderna minska. Beslutet blev att reduceras kostnaderna för hyrpersonal med ca 30 % Det är denna sparåtgärd som nu visar på en kostnadsökning med 9 procent.

Vi moderater i länet vill påbörja en förändring av sjukvården, från en sjukhustung modell till en sjukvård med en välutvecklad primärvård och öppenvård. Vi menar att en ökad tillgänglighet av första linjens sjukvård kommer på sikt korta ner vårdtiderna på sjukhusen vilket får effekten att trycket på vårdplatser och hyrpersonal minskar.

hypersonal aug 160823

20160823_150926_022

Mer information:

Nicklas Sandström

0702544515

Det behövs fler specialistutbildade sjuksköterskor för att öka kvalitén i vården

Av , , 2 kommentarer 3

Det finns idag en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor i landet och i länet.

Andelen sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen har minskat från 65 procent till 46 procent från 1995 till 2012 enligt Socialstyrelsen. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor har bara börjat.

Regeringens satsning på att utöka med 600 utbildningsplatser ger inte SCB mycket för, som menar att trots utbyggnaden kommer bristen bli värre. Därför har jag skrivit en interpellation till Peter Olofsson (S) för att fråga vad majoritetens plan är för att komma till bukt med problemet.

 

Interpellationen i sin helhet ser kan ni läsa nedan:

Brist på specialistsjuksköterskor

Det finns idag en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor i länet och i landet. Statistik från Socialstyrelsen 2015 visar att andelen sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen minskat från 65 procent till 46 procent från 1995 till 2012.

Medianåldern bland specialistutbildade sjuksköterskor är hög och många kommer att gå i pension de närmsta åren. SCB:s prognos pekar också på att bristen kommer förvärras ytterligare.

Bristen på specialistsjuksköterskor påverkar både vårdens kvalitet och arbetsmiljön negativt. Bristen på kompetent personal ökar bland annat vårdskador, sambandet fastslås i ett stort antal studier.

Det är samtidigt bra att landstinget infört AST inom vissa specialiteter, men det är uppenbart att det inte är tillräckligt.

 

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

 

1.                   Hur ser utvecklingen ut av vidareutbildade sjuksköterskor i landstinget?

 

2.                   Finns det någon plan för att utöka antalet vidareutbildade sjuksköterskor i landstinget?

 

3.                   Hur har löneutvecklingen sett ut för de sjuksköterskor som vidareutbildat sig?

 

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

En lättare resa i vården

Av , , Bli först att kommentera 2

Många tycker att det är krångligt och komplicerat att söka vård. Det händer ofta att man får olika besked i en fråga eller att man blir hänvisad till någon annan. En sammanhållen hälso- och sjukvård är särskilt viktig för de mest sjuka äldre, patienter med kroniska sjukdomar och mångbesökare. Dessa patientgrupper har ofta flera vårdgivare, många öppen- och slutenvårdstillfällen och ett behov av kommunala omsorgsinsatser vilket förutsätter en god samverkan mellan vårdens olika organisatoriska delar.

Vi vill att alla ska erbjudas en kontaktperson som kan vägleda genom vårdens labyrinter, och att multisjuka och personer med stora vårdbehov ska kunna få en speciell vårdlots/funktion som samordnar vården till en helhet, istället för många små delar.