En trygg och säker förlossningsvård

Av , , Bli först att kommentera 2

Västerbotten har i många avseenden en mycket väl fungerande förlossningsvård som vi kan vara stolt över. Men det finns problem som behöver åtgärdas. Inför sommaren år 2017 meddelades det att barnmorskorna bara skulle få ta ut tre av sina fyra veckor semester. För några år sedan pratades om sommarstängt på förlossningen i Skellefteå.

Moderaterna vill satsa på förlossningsvården. Under nästa mandatperiod avsätter vi nationellt 1 miljard om året för att förlossningsvården. Pengarna ska användas för att få hela vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård att hänga ihop bättre. Idag utbildas för få barnmorskor och behoven framåt är stora. Vi vill utöka antalet platser på barnmorskeutbildningen under nästa mandatperiod.

Vi avsätter dessutom 400 miljoner kronor om året för att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att utbilda sig med bibehållen inkomst. Moderaterna vill förbättra förlossningsvården i Västerbotten. Vi vill att personalen ska kunna få ta ut sin semester och länets medborgare ska vara trygga att kunna föda året runt utan hot om sommarstängning.

 

Motverka den växande psykiska ohälsan och särskilt hos barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 1

Den psykiska ohälsan ökar mest i samhället, inte minst bland barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. En tidig insats och en sammanhållen vård för dessa unga är oerhört viktig. Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minska risken för framtida psykisk ohälsa.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har bland landets sämsta tillgänglighet och har under många år inte levererat tillfredsställande resultat. Psykiatrin är ett område där det är extra viktigt med ett ömsesidigt förtroende mellan patienten, anhöriga och behandlare. Om detta förtroende inte finns är det svårt att nå goda resultat. Skolhälsovården måste bli en integrerad del av vårdkedjan.

Hela psykiatrin behöver stärkas men situationen har varit oacceptabel under lång tid för barn och unga med psykisk ohälsa i Västerbotten. Vi menar att det krävs ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin för att öka egenmakten hos drabbade patienter, korta vårdköerna och bryta upp med dem långvariga problemen inom den offentligt drivna barn- och ungdomspsykiatrin i länet.

Trygg akutvård i hela länet

Av , , 2 kommentarer 4

För att skapa en trygg och jämlik vård i hela länet och framförallt i de glest bebodda delarna av länet är ambulanser ett absolut krav. Långa avstånd till lasaretten vid akuta sjukdomsfall, olyckor och förlossningar kräver att det finns ambulans i alla länets inlandskommuner. Ambulansen i Åsele ska därför återbesättas. Även i mellanbygden i Robertsfors kommun och i Skellefteå måste ambulansverksamheten förstärkas. Störst kapacitetsproblem har trots allt Umeå. För att avlasta ambulanserna i Umeå och Skellefteå vill vi även göra ett försök med ambulerande husläkare.

 

Överbeläggningar, utlokaliserade patienter och samverkan mellan sjukvården och kommunerna

Under de senaste två åren har sjukhusen i Sverige i genomsnitt per dygn haft fyra överbeläggningar och utlokaliserade patienter per 100 vårdplatser. En bidragande orsak till detta är det stora antalet utskrivningsklara patienter som blir kvar på sjukhusen på grund av brister i samordningen mellan kommunerna och landstingen/regionerna Vårdtiden på sjukhus och därmed behovet av vårdplatser påverkas av andra faktorer, t ex det ökade antalet äldre.

 

Vi moderater ser utmaningarna med vårdplatsproblematiken men vi ser också ett stort behov av att utveckla våra tre akutsjukhus i länet och primärvården. Vi behöver tillsammans se till att varje invånare i Västerbotten kan garanteras en god vård och omsorg oavsett vart patienten bor.

 

 

Trygg och rättvis inlandssjukvård

Av , , Bli först att kommentera 3

Västerbotten är ett glesbefolkat län och det ställer särskilda krav på sjukvårdens utformning. Oavsett var du bor ska du kunna lita på att ambulansen kommer när olyckan är framme. Förutom ambulans behövs det även akutvårdsplatser nära människorna på länet sjukstugor. Vi vill fortsätta utvecklingen av glesbygdsmedicin i Västerbottens inland som ska vara tillgängligt på alla sjukstugor. Ambulansen ska täcka hela Västerbotten. Ambulanser ska inte ersättas med akutbilar.

Bra ledarskap är en förutsättning för en bra vård

Av , , Bli först att kommentera 2

Bra ledarskap och chefskap är nödvändigt för att få välfungerande välfärdsverksamheter som bidrar till att uppfylla uppsatta mål. Att leda och coacha andra medarbetare och få dem att växa är en viktig del av chefskapet. Det är även viktigt att chefen bidrar till en arbetsmiljö där goda exempel sprids och lyfts fram, där utvecklingskraften får komma till sin rätt och där medarbetarna ges inflytande över verksamhetens innehåll. Hälso- och sjukvården ska tillhanda hålla goda stödsystem för regionens chefer som möjliggör att medarbetarna kan fullfölja uppdrag på ett bra sätt.

Det är viktigt med ett närvarande ledarskap, som har kännedom om verksamhetens och medarbetarnas utmaningar och möjligheter. För att säkra framtida förnyelse och ledning behöver hälso- och sjukvården i identifiera och stödja utveckling av medarbetare med intresse för att leda. Fler måste vilja och våga vara chefer inom hälso- och sjukvården. Det uppnås bara genom att göra ledarskapet attraktivt och tydligt. Det ska finnas tydliga och kända karriärvägar som gör det möjligt att bli ledare och chef. Goda ledare och chefer måste stöttas aktivt och ges möjlighet att utvecklas och vidareutbildas.

Landstinget i Västerbotten ska bli bästa vårdarbetsgivaren

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är tydligt att bristen på framför allt sjuksköterskor påverkar den vård som kan ges till patienterna. Vårdplatser måste stängas eftersom man inte har personal som kan bemanna dem. Framför allt drabbar detta verksamheter som drivs dygnet runt, alla årets dagar. Detta tillsammans med en allt för hög grad av inhyrd personal riskerar att bidra till en patientosäker vård. Därför är det extra viktigt är att hälso- och sjukvården fortsätter att utveckla och använda verktyg och metoder för att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid.

Kompetens, trivsel och goda framtidsmöjligheter för medarbetarna är förutsättningar för vårdens och omsorgens höga kvalitet. Varje dag gör tusentals medarbetare ett fantastiskt och viktigt arbete. Alltför många beslut fattas högt upp i organisationen, medan personalens goda idéer inte alltid tas tillvara. Det vill vi ändra på.

Medarbetarnas kompetens är förutsättningen för vårdens och omsorgens kvalitet idag och i framtiden. Personalen inom vården måste erbjudas nya och fler karriärvägar, ha en bra och rättvis löneutveckling samt få den uppmärksamhet de förtjänar för sina dagliga och viktiga insatser. Vi vill med utgångspunkt i personalens situation göra flera förändringar som stärker deras kompetensutveckling och karriärvägar och därigenom skapa högre kvalitet. Det ska vara ett attraktivt och naturligt val att arbeta inom sjukvården.

Vi vill se över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och stärka personalens inflytande. Beslut ska fattas så nära de berör som möjligt. Vi är övertygade om att det går att organisera arbetet på ett mer optimalt sätt än idag. Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel vårdbiträden, medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter. Alla yrkesgrupper i vården ska kunna jobba på toppen av sin kompetens.

Det behövs en ständig översyn av rutiner regelverk för vårddokumentation i syfte att effektivisera, förenkla och minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Kompetensutveckling ska löna sig. Specialistutbildade sjuksköterskor och annan specialistutbildad personal behöver en bättre löneutveckling. Genom en mångfald av arbetsgivare skapas också en bättre arbetsmiljö som tar hänsyn till personalens olika behov och önskemål. Bristen på sjuksköterskor vill vi möta genom att utöka antalet utbildningsplatser och bättre introduktion och stöd som ny på arbetsplatsen.

Från Moderaterna vill vi se en tydlig strategi att Västerbottens läns landsting ska vara Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare.

 

Vården ska vara säker

Av , , 3 kommentarer 0

Den moderna sjukvården erbjuder behandlingar som är omfattande. De kan bota svåra sjukdomar men kan även innebära risk för komplikationer och biverkningar. Därför vill vi införa en nollvision mot skador i vården. Den patient som trots allt skadas av en skada eller komplikation som skulle ha varit undvikbara vill vi att det ska erbjudas ett rättssäkert och tryggt sätt att få upprättelse och kompensation.

Sjukvården behöver ständigt prioritera utveckling av medarbetarnas kompetenser och arbeta systematiskt med vardagliga förbättringar. Vi tror på införandet av lätt tillgängliga medicinska beslutsstöd som hjälper vården att fastställa diagnoser och besluta om behandlingar. Genom kvalitetssäkrade och dokumenterade processer blir det möjligt att följa upp och stärka vårdens kvalitet.

Tillgängligt för alla

Av , , Bli först att kommentera 5

För personer med funktionsnedsättningar är ofta hjälpmedel en förutsättning för ett rikt och självständigt liv. Vi ska därför se till att erbjuds nya och ständigt förbättrade hjälpmedel och säkerställa en god tillgänglighet med stora möjligheter till det egna valet att välja ett hjälpmedel.

Alla har rätt till ett bra bemötande och att själva få välja den vård de har förtroende för. Detta är särskilt viktigt när det gäller psykiatri. Lika viktigt är det att kunna välja bort alternativ.

Väntetider är destruktiva för alla och är ett bevis på att vården inte är optimalt utformad. En patient som fastnat i långa vårdköer riskerar att få sämre hälsa och försämrade förutsättningar att få en bra medicinsk vård. Det tar onödiga resurser för vården. Inte minst arbetet att administrera vårdkön med telefonsamtal och ovisshet hos den som är drabbad.

Krånglet i vården

Av , , Bli först att kommentera 6

En stor källa till både resursslöseri och att människor ofta känner sig frustrerade i vården är att det i Sverige är komplicerat att söka och få vård. Den höga graden av specialisering inom hälso- och sjukvården har gjort att den medicinska kvaliteten är den högsta i världen. Priset för denna höga grad av specialisering är att patienter som har behov av sammansatta insatser eller är multisjuka ofta hamnar mellan stolarna.

Sjukvårdens organisation i kombination med ersättningssystemen förstärker ofta drivkrafterna för. För patienterna märks detta framförallt genom att det är svårt att få kontakt och hitta rätt i vården och för skattebetalarna märks detta genom stora resurser försvinner när inte alla ser till vad som sammantaget blir bäst för patienten.

Ökade krav, behov och förväntningar på vården

Av , , Bli först att kommentera 1

Den ökade andelen äldre, den medicinsktekniska utvecklingen och medborgarnas kunskaper om vad vården kan åstadkomma kommer att göra att både behoven och förväntningarna på vården kommer att öka. Denna utveckling kommer också att påskyndas av standardutvecklingen, den ekonomiska tillväxten och människors ökade förväntningar på vårdens tillgänglighet, likvärdighet och kvalitet.

Samtidigt är hälso- och sjukvårdens resurser begränsade både vad gäller ekonomin och tillgången till medarbetare. Att hitta strategier för att balansera människors ökade krav, behov och förväntningar på vården, mot de faktiska begränsningar som finns, kommer därför att bli ännu mera angeläget i framtiden.