Flagghissning i Region Västerbotten för att visa stöd för Ukraina

Av , , Bli först att kommentera 5

I mars förra året hissade Region Västerbotten Ukrainas flagga för att visa sitt stöd för landet och i dag på årsdagen av krigsutbrottet hissades åter den gulblå flaggan, åtföljd av en tyst minut. Artem Lytvyn från den ukrainska föreningen i Umeå lämnar över flaggan till Erik Johansson, med regionråden Nicklas Sandström och Jonas Karlberg vid sidan.

– I ett år har det ukrainska folket dagligen försvarat sin demokrati och frihet med sina liv som insats. I och med detta även vår frihet och vår demokrati. För detta flaggar vi idag stolta och oändligt tacksamma i solidaritet, säger regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S).

– Jag är stolt att Region Västerbotten i dag åter hissar den ukrainska flaggan för att visa solidaritet och stöd för Ukraina och dess befolkning. Stödet har betydelse i kampen för fred, frihet och demokrati samt det tydliga avståndstagandet mot krig och förtryck, säger regionråd Nicklas Sandström (M).

När ska (S) sluta anställa allt fler administratörer i regionen?

Av , , 2 kommentarer 4

S-ledda Region Västerbotten går mot ett underskott på 1 miljard om inget dramatiskt förändras under året. Samtidigt växer administrationen sig allt stöttre.

Därför vill vi spara in minst 100 tjänster i regionens allt mer svällande administration för att få ordning på den krisande ekonomin och sjukvården i regionen!

Att spara in på administration och höja taxor till det nationella snittet gör, att vi med vår politik kan ta ansvar för ekonomin och där sjukvården kriser som mest skjuta till resurser till följande till skillnad från den S-ledda majoriteten:

✅ Vårdpersonalen
✅ Arbetsmiljön
✅ Mer resurser till BUP samt införande av vårdval
✅ Förlossningsvården i hela länet
✅ Ambulanssjukvården i hela länet
✅ Kortare vårdköe

Moderaterna presenterar ett reformpaket för primärvården i Västerbotten!

Av , , 1 kommentar 3

Moderaterna har lämnat in en motion till regionfullmäktige om ett 10-punktsprogram för primärvården med en rad åtgärder för att vända den dystra utvecklingen inom primärvården:

1. Att det snarast fattas beslut om och genomdrives att varje specialist och ST-läkare i Allmänmedicin garanteras en blandad lista med ett fast och oföränderligt listtak om 1 100 invånare per distriktsläkare samt 550 invånare per ST-läkare enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Det innebär att alla regionens invånare ska listas på en fast, namngiven distriktsläkare. Under en övergångsperiod tills att alla är listade bemannas vakanta listor av hyrläkare.

2. Att antalet ST-, AT- samt BT- och DSK-tjänster kraftigt utökas samt att ledarskaps-ST tjänster i Allmänmedicin inrättas.

3. Att fast anställda specialister i Allmänmedicin garanteras regelbunden kompetensutveckling, enligt DLF och SFAM förslag till fortbildningspolicy.

4. Att administrativa, icke värdeskapande, uppgifter reduceras till ett minimum under beaktande av ”time needed to treat” -principen.

5. Att seniora medarbetares kompetens och önskemål bättre tas tillvara. Det finns sannolikt ett flertal arbetsuppgifter som kanske kan vara intressanta som exempelvis äldrevård, ronder, mentorskap, handledning och utbildning av nya kolleger i klinisk praxis.

6. Att primärvårdens i region Västerbotten uppdrag smalnas av och begränsas till dess att bemanningen motsvarar uppdragets omfattning. Detaljstyrningen i uppdraget måste minskas ned. Primärvårdsjouren i Umeå beläget vid Ålidhem hälsocentral behöver avvecklas då hälsocentralerna i Umeåregionen i stället tar detta ansvar genom bland annat kunna erbjuda längre öppettider.

7. I dagsläget är de ekonomiska ersättningarna till hälsocentralerna uppbyggda på en fast ersättning som utgör 87 procent och en rörlig ersättning som motsvarar 13 procent av den totala ersättningen. Det behöver bli ett ökat fokus på att stimulera en ökad tillgänglighet. Därför behöver den rörliga ersättningen höjas till 30 procent och den fasta blir 70 procent. I den fasta ersättningen föreslås en ökad nivå av glesbygdsersättning/litenhetsersättning.

8. Att primärvårdsorganisationen plattas till och förenklas genom att upphäva klusterbildning av hälsocentraler. Att chefer och ledning tydliggörs samt att mandat och befogenhet ges tillbaka till den enskilda hälsocentralen. I högre grad eftersträva att få fler läkare som ledare och verksamhetschefer i primärvården samt etablera en kultur där det är lättare att under en tid ta ett ledaransvar och sedan gå tillbaka till den kliniska verksamheten.

9. Regionen behöver se över sitt system med hur underskott i den eget drivna verksamheten hanteras så att, då det sker avskrivningar av underskott, så sker en kompensation till de privatdrivna verksamheterna.

10. Att nyetableringar av små och/eller privat drivna hälsocentraler underlättas. Det kan bland annat ske genom att vid en nyetablering ska passivt listade listas om till den nyetablerade hälsocentralens upptagningsområde inom tre månader. Det kan även handla om hur regionen debiterar den eget drivna verksamhetens lokalkostnader samt hur de så kallade otrohetsersättningarna debiteras

Moderaterna föreslår ett tiopunktsprogram för att vända utvecklingen av primärvården i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 4

Moderaterna föreslår ett tiopunktsprogram för att vända utvecklingen av primärvården i Region Västerbotten

Moderaterna kan konstatera att primärvården i Västerbotten är på väg utför med en rasande fart. På vissa håll menar de har den nästintill kollapsat. Personalen flyr den usla arbetsmiljö som råder. Därför presenterar de ett tio-punktsprogram för att påbörja att vända utvecklingen. De menar att den enskilt viktigaste åtgärden för att återställa primärvårdens fortsatta utveckling och dess personals framtidstro är att fatta beslut om och genomdriva ett listtak för varje distriktsläkare enligt Socialstyrelsens rekommendationer 1 distriktsläkare per 1 100 invånare. Osäkerhet kring arbetets innehåll och omfattning samt ovisshet kring vad morgonda­gen för med sig utgör negativa faktorer för en sund, hälsosam och god arbetsmiljö. Det är därför utomordentligt viktigt att detta måltal sätts och att man strävar mot att verkligen uppfylla det. Det indikerar att man tar primärvårdens bekymmer på allvar.

  • En fast läkare skapar trygghet hos dig som patient. I ett tydligt och välfungerande sjukvårdssystem är det av stor vikt att man som invånare vet vart man ska vända sig när man är sjuk, säger Nicklas Sandström, oppositionsråd (M).

Vidare föreslår partiet att detaljstyrningen minskas och primärvårdens uppdrag smalnas av och begränsas. Motionen lyfter också förslag om en plattare och förenklad primärvårdsorganisationen genom att upphäva dagens klusterbildning av hälsocentraler. Mandat och befogenhet ges alltså till­baka till den enskilda hälsocentralen om Moderaterna får bestämma.

  • Vi måste bort från kontrollsamhället och börja lita på medarbetarna. Moderaterna har länge föreslagit ett tydligare ledarskap baserat på tillit. Vi ser gärna fler läkare som verksamhetschefer då verksamhetsche­fens utbildningsbakgrund många gånger har betydelse för hur nöjda personalen är med ledarskapet, säger Ulf Wahllöf (M), distriktsläkare och tidigare verksamhetschef i primärvården.

 

Hög tid att bryta upp 20 år av misslyckad centralisering

Av , , 2 kommentarer 5

Problemen i Region Västerbotten är många och omfattande. Det märks inte minst på de kollapser, vårdkriser och den personalflykt som just nu sker på område efter område. Det som gör situationen ännu mer allvarsam är att regionen står utan en politisk ledning som har ambition att leda verksamheten.

Under minst 20 års tid har regionledningen styrt till alltmer centralisering. Mindre basenheter har samlats ihop till mycket stora centrumbildningar. Något som skapat känslan att det inte finns någon nära chef som har mandat att bestämma. Vilket i mångt och mycket stämmer.

Vi menar att det behövs ett omfattande omtag när det kommer till att banta byråkratin och administrationen och se över hela tjänstemannaorganistationen för att vården ska fungera bättre i länet.

Våra förslag i korthet:

✅ Vi har under en lång tid föreslagit ett tydligare ledarskap på de respektive sjukhusen i form av en platschef.

✅ Nu vill vi att göra länets tre sjukhus till egna resultatenheter med en egen sjukhuschef. Det betyder att sjukhuschefen får ett långtgående mandat och befogenhet att inom given budgetram lösa respektive sjukhus vårduppdrag. För den enskilda kliniken är vår ambition att avdelningschefen får ett väsentligt större mandat, att vara både chef och ledare.

✅ De mandat och befogenheter som idag finns på regionens hus i Umeå flyttar ut till respektive sjukhus. HR- och ekonomistabsfunktioner blir således en del av sjukhuschefens stab för att kunna lösa sitt uppdrag.

✅ De många och otydliga chefsleden blir färre och medarbetare och chefer vet vem som bestämmer. De tre sjukhuscheferna får därmed i uppdrag att lösa en god och nära vård utifrån de givna förutsättningarna som finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele.

✅ Hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag förändras i grunden och blir att värna till helheten och en gemensam färdriktning. Vi har idag ett fungerande samarbete mellan sjukhusen där olika vårdingrepp flyttas till ett enskilt sjukhus för att kunna kraftsamla. Det behöver givetvis beaktas och utvecklas i linje med en förändrad organisation.

✅ Utöver det har vi sedan tidigare förslag om att administrationen måste bantas ordentligt för att mer pengar ska kunna gå till sjukvården. I ett första steg rör det sig om 100 färre administratörer.

Besök på Läkemedelscentrum

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår träffade jag Läkemedelscentrum som omfattar klinisk farmakologi i Umeå, läkemedelskommittén, läkemedelsförsörjning, ELINOR (evidensbaserad läkemedelsinformation i norr) och klinisk farmaci – läkemedelsgenomgångar för ett samtal om de utmaningar och möjligheter som de ser framför sig. Verksamheten har ett omfattande och viktigt uppdrag att säkerhetsställa ändamålsenlig, säker och jämlik användning av läkemedel som även är kostnadseffektiva samt agerar ett viktigt stöd till det ekosystem som sjukvården är. En del av arbetet syftar till att underlätta förskrivning av rekommenderade läkemedel t ex genom ordinationsmallar, i synnerhet vid dyra terapier. Mycket av samtalet kom att kretsa på framväxten av nya dyra läkemedel för mycket sällsynta indikationer och patientgrupper. Även om det sker en positiv utveckling på området och terapier som gör skillnad på riktigt är det långt ifrån allt som rättfärdigar det mycket höga pris som dessa läkemedel gör anspråk på.