Ingen ska behöva vänta 3 år på en utredning!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är skamligt att köerna inom psykiatrin är så långa i Västerbotten. Värst är det för ADHD-utredningar som kan ha upp till 3 års väntetider för en utredning.

När vi har en av världens högsta skatter ska ingen behöva köa för att få den sjukvård alla har rätt till.

Genom besparingar på administration och ökade statsbidrag vill vi satsa 200 miljoner på att korta köerna i Västerbotten.

Vårdsamarbetet över kvarken behöver fördjupas 

Av , , Bli först att kommentera 2

Samarbetet över kvarken har hundraåriga traditioner och nu med den nya färjan finns mycket goda förutsättningar att fortsätta att utveckla samverkan mellan länderna. Ett område som det finns stora möjligheter att jobba vidare är inom hälso- och sjukvården. Avståndet mellan Vasa och Umeå är mycket kort med ambulansflyg eller helikopter samt räddningshelikoptrar. Även då vården är möjlig att planera i god tid som vid exempelvis när en patient behöver enklare kirurgi är det tillräckligt snabbt med den nya färjan.

I september 2021 beslutade en enig regionstyrelse i Region Västerbotten att påbörja en upphandling av planerad vård från Vasa. Detta inte minst för att Västerbotten ska kunna hantera den stora vårdskuld som finns på grund av pandemin. Vi är övertygade om att behovet av att samarbeta runt hälso- och sjukvårdsfrågor är långt mycket större än så. Vi vill ta fler steg för att hitta fler områden där det skulle innebära att patienter såväl i Västerbotten som i Österbotten snabbare skulle få vård genom att åka över Kvarken. Det är något som alla vinner på, inte minst regionernas patienter som snabbare får vård.

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Mikael Perjus, samlingspartiet (M)

Fullmäkiges 2:e vice ordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt

Artikeln är publicerad i Folklbadet, länk här.

Det saknas pengar för nya vårdlokaler

Av , , Bli först att kommentera 2

Det saknas pengar för nya vårdlokaler

Regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) skriver att framtidens vård kräver moderna lokaler (23/11). Jag kan bara hålla med om det. Det är ovärdigt att bedriva vård i lokaler som i till exempel Skellefteå där det är återkommande stopp i toaletterna på kvinnoliken vilket medför att det rinner ut bajsvatten eller som på barnmorskemottagningen som det har krupit upp blodmaskar ur avloppet. Det kan framstå att det som nu beskrivs från socialdemokratin är utifrån det behov som finns. Tyvärr är det långt ifrån sanningen. Olofsson kommer att lyckas byta ytskikt i vardagsrummet men det saknas pengar för att åtgärda mögelskadan i källaren och att det läcker vatten från taket.

Bara mellan 2022–2025 uppgår behovet av investeringar som prioriterats utanför perioden till 2 133 miljoner. Kommande tio år saknas pengar för 7000 miljoner. Det är alltså gigantiska investeringsbehov som behövs men som det saknas pengar för att genomföra. Till det har regionen redan lånat 2400 miljoner. Orsaken till detta är att ansvarig politisk s-ledning inte lyckats klara av att hålla budget utan låtit verksamheten gått med underskott år efter år.

Att investeringar i fastigheter, ny medicinsk teknisk utrustning och IT är eftersatt märks tydligt i vården. Det krävs investeringar i regionens fastigheter för en förbättrad arbetsmiljö, patientmiljö och energiåtgång samt en resurseffektivare vård för att på lång och kort sikt möta utmaningen att ge en god hälso- och sjukvård till länets medborgare.

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

 

Artikeln publicerad i VK, länk här.

Moderaterna och Samlingspartiet vill se en fast förbindelse mellan Umeå och Vasa

Av , , Bli först att kommentera 3

Moderaterna i Västerbotten och Samlingspartiet i Österbotten vill stärka vårt gränsöverskridande samarbete och ser att det strategiskt viktiga öst-västliga transportstråket kan skapa en sammanhållen arbetsmarknadsregion som gynnar utvecklingen i våra regioner och länder.

Efter många års gemensamt arbete så har vi nu världens mest miljövänliga färja som trafikerar Umeå-Vasa på plats, Aurora Botnia. Det betyder mycket att vi har en långsiktig färjelösning på plats för att säkerställa vårt gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Finland.

Vi ser vikten av att fortsätta utveckla de öst-västliga transportlänkarna för att ytterligare förbättra förutsättningarna för ökat utbyte mellan våra länder och regioner. Därför är en fast förbindelse över Kvarken en strategiskt viktig fråga och ett naturligt nästa steg för att förkorta restiderna och möjliggöra dagspendling i en gemensam arbetsmarknad.

 

Det nordiska batteribältet som nu etableras i finska Österbotten, svenska Västerbotten och norska Nordland är en av anledningarna till att behovet av lägre transportkostnader och förkortade restider är viktiga. Vi ser också stora möjligheter för samarbete inom många andra områden som sjukvård, kultur, utbildning och näringslivet.

 

Nu är det dags att ta nästa steg för att förverkliga en fast förbindelse mellan Umeå och Vasa!

 

Åsa Ågren Wikström                                                      Susanna Koski

Vice gruppledare Moderaterna Västerbotten               Viceordförande, Österbottens förbund

 

Riitta Pääjärvi-Myllyaho

Viceordförande, Pohjanmaan Kokoomus

Kriser och kolapser inom regionens hälso- och sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår debatterade vi läget i regionen. Jag höll detta anförande som beskrev alla de problem men ändå möjligheter i regionen. Läs talet här nedan:

 

Ordförande

Ledamöter

Åhörare

Nu är vi där vi alla hade hoppats att vi skulle vara, ett samhälle och värld som öppnar upp. Vi kan konstatera att Region Västerbotten kom förhållandevis väl ut vilket vi kan riktiga ett mycket stort tack till personalen!

Även om vi ser en fortsatt smittspridning så är den förhållandevis låg, inte minst på grund av en hög vaccinationstäckning, inte minst i Västerbotten. Belastningen på sjukvården är glädjande nog liten. För det så kan vi inte släpa garden helt och hållet. Vi kan därmed påbörja arbetet med att ta tag i de problem som fanns innan pandemin. Problem och utmaningar som inte på något sätt försvunnit de senaste 1,5 åren. Från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vill vi framhålla att dessa problem snarare förvärrats under pandemin.

Vi har i länet:

  • En förlossningskris med ånyo stängt BB utan plan för när verksamheten är på fötter igen på alla tre verksamheter
  • Kris inom kvinnosjukvården där blodmaskar och bajsvatten är en del av vardagen på Skellefteå lasarett
  • Vi har kris i tandvården där det saknas många tandläkare för att kunna upprätthålla en god, jämlik tandvård med förmåga att jobba förebyggande
  • Mycket svårt att rekrytera samt behålla fysioterapeuter och psykologer utifrån regionens löneläge och personalpolitik. Regionen har förut kunnat åtminstone legat i mitten generellt när det gäller löner för samtliga yrkesgrupper men nu senaste åren har vi hamnat bland de sista vilket ytterligare försämrar förutsättningar att behålla och rekrytera personal
  • En ambulanssjukvård där läget kraftigt försämrats med långa utryckningstider och en kapacitet som inte räcker till för länets behov
  • Krisen inom Barn- och ungdomspsykiatrin har övergått till att vara kronisk med fortsatt skrämmande långa väntetider för att få en behandling. Detsamma gäller även inom vuxenpsykiatrin som det inom vissa områden är kötider på 2-3 år.
  • Regionen har alltjämt en kris inom primärvården i hela länet med mycket stora svårigheter att rekrytera läkare som annan personal.
  • En primärvård i Skellefteå som har kollapsat. Det saknas idag minst 40 specialistläkare i allmänmedicin för att Skellefteå ska uppnå målet om en omställning till en god och nära vård.
  • Nu när operationsprogrammen startar upp ser vi att maskineriet hackar på grund av bristen på sjuksköterskor att bemanna vårdavdelningarna. Vi kan konstatera att antalet öppna vårdplatser på länets sjukhus är rekordlågt vilket påverkar förutsättningarna att ge vård till länets befolkning. Det som förut var nivån för sommarstängt är numera en normalnivå.
  • Vi har dessutom en vårdskuld som vuxit sig allt större med allt fler patienter som får vänta över 1 år på att få sin behandling.

Herr ordförande

Detta är bara ett axplock av de riktigt stora och tuffa problem regionen har och har haft under en mycket lång tid som endast har försämrats. Framför allt på grund av ett passivt och svagt politiskt ledarskap. De som drabbas allra hårdast av den rödgröna misskötseln av regionen är länets patienter och vårdens medarbetare.

Att det som jag beskriver inte syns i uppföljningen av de strategiska målen kan helt enkelt handla om att man valt ut indikatorer som inte mäter rätt saker. Precis som revisionen konstaterar citat : ”hälso- och sjukvårdsnämnden saknade underlag för att kunna bedöma måluppfyllelsen vid årets slut” Detsamma gäller för regionstyrelsen. Från Alliansen har vi haft andra strategiska mål och velat se andra indikatorer.

Herr ordförande

Den underliggande strukturella ekonomin är, i motsats till synes positiva ytliga bilden ansträngd. Regionens ekonomi är kraftigt dopad av alla statsbidrag av engångskaraktär och av att börsen har vänt upp från en djup nedgång. Likt vad som slås fast i delårsrapporten finns det fortsatt ett strukturellt underskott på över 200 mkr. Någon eventuell förbättring genom effektivisering genom arbetet med omställningsplanen går inte att påvisa då den inte mäter vad som händer i verkligheten.

Avslutningsvis vill jag betona att sjukvårdens kärna måste värnas och prioriteras. Detta ska ske på bekostnad av överdimensionerad central överbyggnad, växande kostnader för hyrpersonal och ineffektivitet i vårdsystemet. Det krävs konkreta reformer som steg för steg tar tag i regionens problem på allvar och tar fasta på länets möjligheter. Det krävs en politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården och regional utveckling. Det krävs ett nytt ledarskap med nytt tänk och ny kraft i Region Västerbotten!

 

Bifall till alliansens yrkande samt protokollsanteckning

Alliansen i regionen: Vi garanterar tre öppna BB vid valvinst

Av , , Bli först att kommentera 3

Förlossningsvården i länet befinner sig i stor kris. Vi har fått dagliga krisrapporter från kvinnokliniken och förlossningen i Skellefteå samt från förlossningen i Lycksele. Förlossningen i Umeå sliter också med underbemanning och bristande arbetsmiljö.

I somras var Lycksele förlossning tvungen att stänga i flera veckor och i dagarna kom beskedet att så också blir fallet över jul och nyår. Denna nedmontering av länets förlossningsvård måste vändas. Denna långvariga misskötsel av Socialdemokraterna i regionen måste få ett slut. Vi från Alliansen vill göra satsningar för att behålla personal med rätt kompetens i hela länet.

För att det ska vara framgångsrikt måste lönerna höjas, och utbildning, kompetens och skicklighet premieras. Det måste också till en ökad grundbemanning på sikt för att komma bort från de ohållbara lösningar som varit under flera år under sommarmånaderna. Personalen måste få ta ut sin semester vilket inte varit så självklart varken denna sommar eller tidigare.

Vi prioriterar förlossningsvården i länet och har därför satsat 12 miljoner kronor extra på det. Alla kvinnor i länet har rätt till en trygg och säker graviditet och förlossning. Vid en valvinst kommer allianspartierna att vara garanten för att länet fortsatt kommer att ha tre BB-enheter öppna vid våra tre sjukhus.

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist-Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

Hur ska patienters rättigheter stärkas?

Av , , Bli först att kommentera 0
I tisdags deltog jag i ett panelsamtal på patientriksdagen 2021. Fokus för dagen var hur patienters rättighet och möjligheter till sin vård ska kunna stärkas. Sedan några år finns en patientdatalag som tyvärr beskrivs fortsatt som att den inte fått genomslag. Det är djupt problematiskt då patienter behöver ges större möjlighet att välja, följa och påverka sin vård, det ger ökad kvalitét och dessutom minskar det belastning på sjukvården. Ansvaret för att förbättra är självklart delat mellan stat och region som behöver jobba bättre tillsammans.
Det var ett spännande panelsamtal och en givande förmiddag på plats i Stockholm. Extra kul att det var runt 100 anmälda deltagare och 40 olika patientorganisationer som var representerade.

Moderaterna starkt kritiska till avsaknad av politisk krisplan för Skellefteå lasarett

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår hade Region Västerbottens ledning kallat till ett informationsmöte med personal vid Skellefteå lasarett. Mötet handlade om fastighetsfrågor, kopplat till de sjukahusproblem som bland annat finns på Förlossningen och Kvinnokliniken, samt bemanningsfrågor. Moderaterna är idag starkt kritiska till att de styrande Socialdemokraterna inte presenterade en krisplan eller några nya politiska förslag för att förbättra situationen för hälso- och sjukvården i Skellefteå.

– Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson (S), tog inget ansvar och presenterade inga nya politiska förslag för att komma till rätta med den kritiska situation som råder i Skellefteå. I stället knuffade hon fram tjänstemän som till exempel fick prata om förslag som redan finns i fastighetsplanen. Det var ingenting är nytt under solen. Sett till det allvarliga läget är det under all kritik att ansvarig politiker inte tar ansvar och presenterar någon form av åtgärdsplan, säger regionfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M).


Kvinnosjukvården kan inte vänta!

Först om ett år kan Förlossningen och Kvinnokliniken i Skellefteå flytta in i tillfälliga lokaler i väntan på att nya lokaler ska byggas. Det var ett löfte som gavs vid gårdagens möte. Samtidigt kan nya permanenta lokaler kan vara åtta år bort. Moderaten Andreas Löwenhöök är skeptisk:

– För det första är det oklart om de tillfälliga lokalerna för förlossnings- och kvinnosjukvården är storleks- och ändamålsmässigt lämpliga. Inte ens en skiss har för hur det ska se ut har presenterats, vilket synliggör den politiska majoritetens oförmåga att planera. För det andra är inget klar för än det är klart. Den politiska S-ledningens misskötsel av ekonomin har medfört att alla inverteringar i Skellefteå skjutits framåt och än så länge har vi inte sett startdatumet för detta, säger Andreas Löwenhöök.

Moderaterna har tagit initiativ till en paviljonglösning

Inför dagens sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har Moderaterna tagit initiativ till att Förlossningen och Kvinnokliniken i Skellefteå ska tillförsäkras friska och ändamålsenliga lokaler samt att en paviljonglösning ska prioriteras som övergångsalternativ. Patient föreslår också att nämnden ska besluta om en särskild samordnare som ska arbeta för att lösa bemanningskrisen i förlossnings- och kvinnosjukvården.

– Moderaterna har lagt fram två konkreta förslag som kan förbättra situationen i den kris som råder. Förslagen adresserar dels den länsövergripande bemanningsfrågan, av exempelvis barnmorskor, dels arbetsmiljöfrågan, där lokalerna i Skellefteå är det värsta exemplet i nuläget. Om den politiska majoriteten är intresserade av att ta politiskt ansvar och bidra till lösningar av krisen i förlossnings- och kvinnosjukvården förväntar vi oss att de bifaller våra förslag, säger Andreas Löwenhöök.

M krav mot S på hur förlossningskrisen ska lösas

Av , , Bli först att kommentera 1

S har misslyckats att lösa krisen i Västerbottens förlossningsvård. Sommarens stängning och julstängningen av BB i Lycksele samt att nästan en tredjedel av barnmorskorna, på förlossningen i Umeå, har sagt upp sig under ett år gör det tydligt.

Moderaterna vill att en samordnaren ska arbeta i nära dialog med personalen och de fackliga organisationerna. Partiet vill även att samordnaren ska beakta åtgärder som:

✅ Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna.
✅ Se över schema och arbetstidsförläggning.
✅ Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt.
✅ Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt.
✅ Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning och andra stödfunktioner.
✅ Möjliggör rotationstjänstgöring. Andra regioner har framgångsrikt arbetat med olika former av rotationstjänstgöring. Det går att använda goda exempel och anpassa dem till Västerbottens förhållanden. Målet är fler barnmorskor till förlossningen.