Obama care

Av , , 5 kommentarer 6

I veckan kom så beskedet från USA:s högsta domstol att president Obamas sjukvårdsreform är förenlig med den amerikanska författningen. Vilket då innebär att alla amerikaner blir skyldiga att skaffa sig en sjukvårdsförsäkring fram år 2014. Den största kritiken mot reformen har varit att det indirekt skulle betyda att staten tar ut en extra skatt vilket för många kritiker hävdar så strider det mot den amerikanska författningen och vill istället, såsom nu, att det ska vara friviligt att teckna en sjukförsäkring.

 
I vilket som ansluter sig nu USA till de länder som erbjuder universell sjukvård till alla sina medborgare. Förr så har USA i stort sett varit den enda av de utvecklade länder som inte har gjort det. Tycker trots allt att Obamas nya sjukförsäkringsreform är ett första steg för att på sikt reformera hela sin sjukvårdsmodell. En sjukvårdssystem som är såväl dyr som ineffektiv. USA har en av världens högsta kostnader för sjukvård som andel av BNP och en viktig förklaring till det är alla försäkringsbolag och jurister som försörjer sig på systemet. Det är trots allt läkare, vårdpersonal och mediciner som botar sjuka människor inte jurister och försäkringsbolag.
 
 

Tuff debatt om landstingsplan men även tydliga ställningstagande från (S) om akutsjukvård

Av , , 1 kommentar 11

 
I går på landstingsfullmäktige blev det en tuff budgetdebatt som varade i sex timmar om de olika förslagen till budget 2013 och landstingsplan. En debatt där Socialdemokraterna hade mycket svårt att förklara hur de var nöjda med utvecklingen att allt fler av landstingets personal är sjukskrivna, missade pengar för kömiljarden, en avvecklad akutsjukvård, stora folkliga protester i inlandet och i Skellefteå, en fortsatt mycket tuff situation i hela vården och hård kritik från Socialstyrelsen kring många av besluten i Projekt balans. Att vi från Alliansen inte fick några svar på hur Sossarna planerar att lösa det var inte så oväntat. Från Alliansen kom vi med skrapa förslag för en bättre och mer rättvis vård. Tyvärr så röstade Sossarna och Miljöpartiet ner vårt förslag till budget.
 
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna i landstingsfullmäktige fick för första gången även möjlighet att ta ställning till hur de ser på avvecklingen av vårdplatserna i Dorotea och borttagandet av ambulansen i Åsele. Från Alliasen drev vi igenom att fullmäktige fick rösta om bland annat följande två förslag:
 
39. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återinföra en ambulans med stationering Åsele kommun.

40. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra vårdplatserna vid sjukstugan.
 
Båda de förslagen så röstade de socialdemokratiska och miljöpartistiska fullmäktige ledamöterna nej till. Ett klart och tydligt ställningstagande.

Mediaklipp

Jag kommenterar i gårdagens sändning av Västerbottensnytt den förlorade omröstningen, klippet hittar du här. Jag kommenterar även budgeten i Sveriges Radio P4, klippet hittar du här.

Sjukvården i länet behöver bli mer rättvis och tillgänglig

Av , , Bli först att kommentera 6

 

 
 
I dag ska landstingsfullmäktige behandla budget för 2013 med landstingsplan. Från Alliansen har vi ett annat förslag där vi gör andra prioriteringar och andra satsningar. Huvuddragen i vårt budgetförslag finns presenterat här nedanför i vår gemensamma Alliansdebattartikel som är publicerad i dagens VK. Du kan även följa debatten genom att gå in på vll.se och klicka dig fram alternativt lyssna på Umeås närradio på 102,3.
 
 
Sjukvården i länet behöver bli mer rättvis och tillgänglig
 
Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården som finns i länet idag är till delar världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots det är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli rättvisare och mer tillgänglig.
 
Vår omvärld upplever idag stora ekonomiska problem och dessa europeiska länder diskuterar därför hur stora åtstramningar och nedskärningar det ska bli i välfärden. Sverige är det enda land i Europa som dock kan fortsätta att göra välfärdsreformer. Alliansregeringen har skapat dessa goda förutsättningar genom en ansvarsfull ekonomisk politik och en utvecklad arbetslinje.
 
Denna ansvarsfulla ekonomiska politik gör att de samlade skatteintäkterna och statsbidragen för landstinget i Västerbotten är 51 miljoner kronor högre för 2013 än för 2012. Trots att förutsättningarna är bättre för år 2013 krävs fortsatta prioriteringar av vårdens samlade resurser. Det har främst sin förklaring i vårdens ständiga utveckling av nya behandlingsformer och läkemedel.
 
I årets budget väljer Alliansen i landstinget att göra besparningar, rationaliseringar och bortprioriteringar främst på administration, centrala anslag och Region Västerbotten.
 
Under hösten 2011 och våren 2012 genomfördes en tioprocentig minskning av vårdplatserna på länets tre sjukhus. Ett beslut som resulterat i en alltför hög arbetsbelastning för vårdpersonalen men även något som riskerar att leda till fler vårdskador. För att möta upp detta föreslår Alliansen 20 miljoner till fler vårdplatser.
 
Alliansen vill arbeta för att minska de vårdskador som sker i vården men även ett fokuserat arbete på bättre fungerade vårdkedjor. Västerbottens läns landsting har i tidigare mätningar haft fjärde högst andel av patienterna som drabbats av vårdskador och beräkningar visar på att detta kostar runt 225 miljoner i onödiga kostnader. Alliansen föreslår att arbete intensifieras ytterligare med en riktad satsning på 5 miljoner.
 
Förflyttningen av sjukhusvård till primärvård måste fortsätta. För att primärvården ska kunna möta upp dessa nya utmaningar föreslår Alliansen 50 miljoner kronor mer under kommande treårsperiod och 30 miljoner i ökade resurser för 2013. Vårdplatserna vid Dorotea sjukstuga och ambulansen i Åsele plockades bort är något som återställs med Allianens budgetförslag. Det är helt orimligt att en kommun blir helt utan ambulans och att de akutvårdsplatser som funnits i Dorotea plockas bort med en kraftigt minskad trygghet för befolkningen på orten.
 
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill därför att landstingets personal ska uppmuntras att jobba kvar längre och möjliggöra för de som är över 65 att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.
 
Det råder i dagsläget stor brist på vidareutbildade specialistsjuksköterskor samt AT/ST-block som möjliggör för läkarstudenter att få sin specialistlegitimation. För att möta upp dessa behov föreslår Alliansen 35 miljoner i resurstillskott. NUS:s profilområden får kommande treårsperiod ett resurstillskott på 20 miljoner. För att finansiera den utökade tågtrafiken i länet tillförs 18 miljoner.
 
Många landsting däribland Stockholm, Halland och Skåne har valt att införa vårdval också inom specialistsjukvård. Vårdval ger patienter större valfrihet och bidrar till ökad kvalité och jämlik vård. Alliansen föreslår att införa vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt inom idrotts- och motionsskador.
 
Alliansen tar genom sitt budgetförslag ansvar för en trygg och säker vård med mycket hög kvalité i hela Västerbotten. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i alliansen det mandatet.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 

 

Tuff debatt om akutvården i Dorotea är att vänta

Av , , Bli först att kommentera 5

 

 
I dag på förmiddagen kommer Moderaterna och Alliansens interpellation upp till debatt där vi ställer frågan till Peter Olofsson (S) om Dorotea kommer få sin akutvård tillbaka. Att döma av det svar vi fått verkar de inte alls ser några problem med att Dorotea inte längre har någon akutvård kvar och inte heller finns någon självkritik kring processen. Trots all kritik och de stora protesterna verkar det inte finnas någon vilja att backa från beslutet. I gårdagens blogg skrev jag om den kritik som Socialstyrelsens riktat mot sossarnas beslut om förändringen av ambulansorganisationen i länet och i synnerhet i Åsele samt vårdplatsneddragningarna i Dorotea och Sorsele. Om inte tidigare protester fått sossarna att backa så kanske Socialstyrelsens kritik kommer att få dem att göra det. Det återstår alltså att se vad som händer, min förhoppning tillsammans med Alliansen är att sossarna väljer att backa.

 

 

Socialstyrelsen kritiska mot (S)-beslut om ambulans i Åsele och vårdplatserna i Dorotea

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Socialstyrelsen kommer nu med skarp kritik mot landstinget i Västerbotten där de menar att brister i analysen kring riskerna kring avvecklingen av förändringen av ambulansorganisationen i länet men även avvecklingen av akutvårdsplatserna vid sjukstugan i Dorotea och Sorsele. Framförallt är det kritik mot borttagandet av ambulansen i Åsele som kritiken handlar om där de anser att det blivit en bristande patientsäkerhet.
 
Det kommer inte som någon överraskning för Moderaterna och Alliansen då vi var djup kritisk mot de underlag som fanns inför detta beslut. Vi från oppositionen valde att prioritera sparbehovet annorlunda och kunde därmed frigör de resurser som behövdes för att rädda kvar bland annat ambulansen i Åsele och vårdplatserna i Dorotea. I morgon kommer Alliansen i en enkel fråga till Peter Olofsson (S) fråga honom om vad han drar för slutsats av socialstyrelsens kritik och om han därmed även kommer att backa från beslutet om att dra in ambulansen i Åsele och vårdplatserna i Dorotea.

 

Från sjukhusvård till primärvård

Av , , Bli först att kommentera 2


 
Primärvården är första linjens sjukvård. Den ska vara lätt att nå och finnas nära patienten. Förutsättningarna för primärvården har dock radikalt förändrats de senaste årtiondena. Det hänger samman med att insatser som tidigare gjordes medan patienten var kvar på sjukhuset nu med rätta anses kunna utföras och slutföras inom primärvården och i hemmet. Av alla patientmöten sker 75 procent i primärvården. Därför är det viktigt att det ges förutsättningar att det görs rätt bedömning i primärvården.
 
Västerbottens läns landsting har i jämförelse med andra landsting i landet en resurseffektiv vård som kostar lite per vårdinsats. Problemet är att landstinget har en hög konsumtion av vård särskilt när det gäller slutenvården. I längden medför detta en hög totalkostnad med mindre produktivitet. Från Moderaterna och Alliansens sida vill man se en förflyttning från den dyra sjukhusvården till den relativt sätt billigare primärvården och därefter fortsätta förflyttning från primärvård till egenvård. Denna förflyttning av vårdkonsumtion är nödvändig för att hålla nere kostnaderna.  För att möta dessa utmaningar föreslår Moderaterna tillsammans med Alliansen en satsning på att stärka primärvården och för att klara denna förflyttning med totalt 50 miljoner kronor under kommande treårsperioden där 30 miljoner kronor satsas redan under kommande året 2013.

 

Vårdval inom specialistsjukvården

Av , , Bli först att kommentera 3

 


Bilden visar på första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin inom ramen för vårdgarantin. Vid 100 procent klaras alla besök av inom vårdgarantins ramar.
 
 
Moderaterna och hela alliansen föreslår i vårt budgetförslag ett införande av vårdval inom två områden inom specialistsjukvården. Det första är handlar om idrotts – och motionsskador som är ett profilområde i länet. Det andra området är barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som har sämst tillgänglighet i landet. Vårdval ger patienterna större valfrihet, ökar vårdkvalitén och minskar köerna så att fler får snabbare hjälp. Flera regioner och landsting har redan infört vårdval inom specialistsjukvården bland annat region Skåne, Halland och Stockholms läns landsting. Nu är det dags för Västerbottens läns landsting att följa de goda exemplen och införa vårdval inom idrotts – och motionsskador och barn- och ungdomspsykiatrin.

 

 

Bekymmersamt för Västerbotten då Sossarna driver på om förändrad skatteutjämning

Av , , 5 kommentarer 4

I går blev det klart att oppositionen i svensk riksdag, S, V, MP och SD driver på om att de vill få igenom det tidigare presenterade förslaget om förändrad skatteutjämning. Ett förslag som för Västerbottens läns landsting skulle innebära ett intäktsbortfall på 320 miljoner! Från Moderaterna som hanterar frågan i berört departement har kritiken mot förslaget varit påtaglig då förslaget t.ex. inte har utretts om vilka effekter det har på tillväxten för de kommuner som växer kraftigt. Från Västerbotten har vi från Moderaterna lyft fram att förslaget får orimliga konsekvenser för sjukvården som tappar 320 miljoner. Den nya skatteutjämningen gör gällande att landstinget i Västerbotten skulle ha bättre förutsättningar att bedriva sjukvård än vad landstinget i Östergötland har, något som känns mycket märkligt. 

Än finns det hopp om att det nya förslaget till skatteutjämning inte blir av men möjligheten till det minskar kraftigt då S och SD med oppositionen i riksdagen driver på om att förslaget ska genomdrivas. 

Bristen på specialistsjuksköterskor

Av , , Bli först att kommentera 6

Personalförsörjningen är den största strategiska frågan för Västerbottens läns landsting för att säkra vård för västerbottningen och norra regionens invånare. Den höga medelåldern hos många av landstingets medarbetare i kombination med en allt äldre befolkning kommer att öka trycket på sjukvården.

Bristen på specialistsjuksköterskor är redan ett stort problem i många verksamheter. Landstinget har dessutom ett universitetssjukhus som ska svara för den högspecialiserade vården i hela norra regionen. Detta ställer givetvis krav på personal med hög kompetens. Personalens kunskap är patienternas vårdkvalité. Det handlar givetvis inte bara om rekrytering utan även om att behålla den kompetenta personalen genom att vara en god arbetsgivare.

Landstingets medarbetare är den viktigaste resursen vi har. Landstinget måste se till att tillvarata på deras kompetens och ständigt erbjuda möjligheter för vidareutbildning, På senare år har antalet specialistsjuksköterskor minskat, något som är väldigt oroande. I Västerbottens läns landsting är det knappt 50 procent som har en specialistutbildning. Att det råder så stor brist på sjuksköterskor hotar såväl verksamheter och patientsäkerheten. Patienter har rätt att känna sig trygga och omhändertagna. En specialistkompetens medför bättre vårdutnyttjande, välbefinnande, symptomminskning och högre överlevnad. Från Moderaterna och Alliansen satsas på att prioritera specialistutbildningen för sjuksköterskor.