Sjukvård som är tillgänglig för alla

Av , , Bli först att kommentera 2

För personer med funktionsnedsättningar är ofta hjälpmedel en förutsättning för ett rikt och självständigt liv. Vi ska därför se till att erbjuds nya och ständigt förbättrade hjälpmedel och säkerställa en god tillgänglighet med stora möjligheter till det egna valet att välja ett hjälpmedel.

Alla har rätt till ett bra bemötande och att själva få välja den vård eller institution de har förtroende för. Detta är särskilt viktigt när det gäller psykiatri och missbruksvård. Lika viktigt är det att kunna välja bort alternativ.

Väntetider är destruktiva för alla och är ett bevis på att vården inte är optimalt utformad. En patient som fastnat i långa vårdköer riskerar att få sämre hälsa, och gör nya försök att få vård på andra ställen. Det tar onödiga resurser för vården.

Trygg akutvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 3

För att skapa en trygg och jämlik vård i hela länet och framförallt i de glest bebodda delarna av länet är ambulanser ett absolut krav. Långa avstånd till lasaretten vid akuta sjukdomsfall, olyckor och förlossningar kräver att det finns ambulans i alla länets inlandskommuner. Ambulansen i Åsele ska därför återbesättas. Även i mellanbygden i Robertsfors kommun och i Skellefteå måste ambulansverksamheten förstärkas. Störst kapacitetsproblem har trots allt Umeå. I Umeå skulle ambulansresuserna kraftigt behöva förstärkas. För att avlasta ambulanserna i Umeå och Skellefteå vill Nya Moderaterna även göra ett försök med ambulerande husläkare.

Vården ska vara effektiv

Av , , 2 kommentarer 2

Vården kommer alltid vara i behov av att det finns tillräckligt med resurser, och därför är det viktigt att dessa används så effektivt som möjligt. Vi ser att det ofta förekommer dubbelarbete på grund av att det interna samarbetet inte fungerar tillräckligt väl. Föråldrade och otympliga IT-system är ett allvarligt problem som tar tid ifrån vårdpersonalens möte med patienterna. Vårdens IT-system måste bli bättre och onödigt dubbelarbete måste försvinna.

Många medarbetare är stressade och frustrerade över att de inte hinner utföra arbetet med den kvalitet de egentligen önskar. Det blir en neråtgående spiral som måste brytas. Vi tror inte att stora beslut på central nivå löser problemet, istället behöver inflytandet flyttas närmare personalen och patienten.

Vi vill att medarbetarna ska få mer att säga till om. Det öppnar upp för nya idéer och smarta lösningar på komplexa problem. Förändringsarbete måste byggas underifrån vilket skapar delaktighet och möjlighet att hitta bättre lösningar på det dagliga förbättringsarbetet.

 

Debatt: Alla jobb behövs för en bättre sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag skriver jag på VK-debatt om att alla jobb behövs för en bättre sjukvård. Läs artikeln här eller här nedanför:

 

Alla jobb behövs för en bättre sjukvård

Jobben är den viktigaste frågan för den gemensamt skattefinansierade sjukvården. Välfärden kan bara finansieras genom fler jobb. I dag har 250 000 fler människor ett arbete jämfört med 2006. För Västerbotten betyder det nästan 1000 miljoner mer i skatteintäkter till sjukvården. Sjukvården har samhällets viktigaste funktion. Vi är Sveriges enda arbetarparti och tar ansvar för de offentliga finanserna.

Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb. Då får vi fler skattekronor till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel. Det är med allas vår arbetskraft vi skapar välstånd och bättre sjukvård. En offensiv satsning på sjukvården förutsätter fler människor i arbete. En bra sjukvård och omsorg utgör mycket av grunden i ett fungerande välfärdssamhälle.

Med fler skattekronor kan vi finansiera de satsningar som vi vill genomföra. Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Från Nya Moderaterna vill vi ha en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som är tillgänglig för alla. Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens. Länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele, ska utvecklas och Norrlands universitetssjukhus ska fortsätta vara Sveriges bästa. Säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Skellefteå och Lycksele lasarett. Landets längsta vårdköer måsta försvinna – vårdköer och överbeläggningar på länets sjukhus ska bort.

Vi vill fortsätta utvecklingen av glesbygdsmedicin i Västerbottens inland och på alla sjukstugor. Ambulansen ska täcka hela Västerbotten. Ambulanser ska inte ersättas med akutbilar. Dorotea måste återfå sina akutvårdsplatser och Åsele sin ambulans. Alla länets kommuner ska ha minst en väl fungerande hälsocentral eller sjukstuga. Vården om våra mest sjuka äldre måste bli bättre. Multisjuka och andra med stora vårdbehov ska kunna få en speciell vårdlots som samordnar vården till en helhet, istället för många små delar.

Socialdemokraterna med landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson i spetsen lovar nya miljarder från nationell nivå. För Västerbotten blir det bara 54 miljoner vilket redan har lovats bort fler gånger om. Men vad han och hans parti undviker att tala om för väljarna är att deras löften står utan täckning. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet har Socialdemokraterna skapat ett löftesgap där två av tre löfteskronor saknar finansiering. Samtidigt saknar de besked om den framtida finansieringen av sjukvården, eftersom deras samlade politik hotar mellan 70~000 och 140~000 jobb, och den förlust av skatteintäkter som detta innebär, samt riskerar att ge Sverige betydligt sämre tillväxt.

För länet och sjukvården kommer socialdemokraternas politik att få förödande konsekvenser. Minskade skatteintäkter blir mindre pengar till skola, omsorg och sjukvård. Den därtill utlovade chockhöjningen av ungdomsarbetsgivaravgiften kommer att slå hårt mot länet inte minst när vi ska klara av att möta de kommande pensionsavgångarna.

Sjukvården måste därför få en ny politisk ledning som sätter fokus på sitt huvuduppdrag, den direkta sjukvården. Minska vårdskador men framför allt en förändring i hur vården hänger ihop och arbeta mer strukturerat för att få vårdkedjor att fungera bättre. Sätta fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är mycket viktigt för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska.

Grunden för att kunna fortsätta investera i stärkt sjukvård är att ekonomin och jobben fortsätter växa fram och komma fler till del. Vi behöver fortsätta jobba för att jobben ska bli fler så att fler kan vara med och bidra till att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Socialdemokraterna har under sina år vid makten hanterat sjukvården styvmoderligt. Att skylla ifrån sig är inget nytt och egentligen kanske inte det värsta. Det värsta är att de i stället för att driva på för förbättringar av sjukvården väljer att sticka huvudet i sanden. Sjukvården behöver en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård. Efter 34 år är det dags för något nytt.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Vård och omsorg på varje människas villkor

Av , , Bli först att kommentera 1

Vården ska finnas när du behöver den och ges utifrån dina behov. Du ska kunna lita på att vården är tillgänglig, håller hög kvalitet och att väntetiderna i vården är korta. Därför lovar Nya Moderaterna att jobba för att korta ned vårdköerna.

Vi vill stärka valfriheten och säkerställa kvaliteten i vården. Vi vill öka den enskildes valmöjligheter att själva kunna välja och styra var den ska få sin vård. Den utökade valfriheten kombineras med skärpta krav för att garantera en hög nivå på vård och omsorg. Alla ska kunna välja en person eller en institution som de har förtroende för eftersom många upplever att bemötandet inom vård- och omsorgen brister.

Det måste bli enklare att få rådgivning och samordning av sina vård- och omsorgskontakter. Det behöver också tydliggöras för alla som arbetar inom vård- och omsorgen att kommunikationen med patienterna är en grundläggande del av uppdraget. Denna kommunikation måste utgå från hur den enskilde upplever sin situation och sina behov.

 

Sjukvård i världsklass idag och imorgon

Av , , Bli först att kommentera 2

Norrlands universitetssjukhus blev i år rankad som det bästa universitetssjukhuset i Sverige utifrån den höga medicinska kvalitén som erbjuds. Lasaretten i Skellefteå och Lycksele får mycket goda betyg när det gäller medicinisk kvalité. De goda placeringarna bygger på de mycket goda insatser all personal gör varje dag. Nya Moderaterna är mycket stolta över våra tre akutsjukhus.

Svensk hälso- och sjukvård är i ständig utveckling. Forskning och utveckling ger förutsättningar för nya behandlingsformer och läkemedel med förbättrade resultat som följd. Denna ständiga förbättringsprocess ställer krav på förändringar i hur vården organiseras och utförs. Vården ska ges på rätt nivå. Det gör att framförallt primärvården måste kunna ta ett större ansvar för patienternas vårdbehov. Tillgången till primärvård i hela länet måste förbättras. En förstärkning av primärvården innebär att resurser måste omfördelas inom hälso- och sjukvården så att primärvården kan axla ett större ansvar.

Tre skattefinansierade akutsjukhus i länet är en självklarhet för oss moderater. Sjukvården måste bli bättre på att samverka inom våra tre sjukhus vilket skapar förutsättningar för att specialisera sig. Det kan innebära att du som patient ibland måste åka till en annan del av länet för att få din operation eller behandling.

Samarbetet med Umeå universitet och länets näringsliv är bra men kan utvecklas. Vi kan komma mycket längre med att stärka forskning och nya innovationer inom sjukvården.

 

Att söka vård ska vara enkelt

Av , , Bli först att kommentera 2

Många tycker att det är krångligt och komplicerat att söka vård. Det händer ofta att man får olika besked i en fråga eller att man blir hänvisad till någon annan. Vi vill att alla ska erbjudas en kontaktperson som kan vägleda genom vårdens labyrinter, och vi vill att multisjuka och personer med stora vårdbehov ska kunna få en speciell vårdlots som samordnar vården till en helhet, istället för många små delar. Vi vill införa möjlighet till direktinläggning av vissa patientgrupper.

 

Vi välkomnar nya tekniklösningar som gör vården bättre, närmare och stärker patientinflytandet. Vi vill inrätta en gemensam kundtjänst dit man kan vända sig med sina frågor. Vi föreslår därför att det ska räcka med ett enda telefonnummer – 1177 – för att komma i kontakt med vården. Den erbjuder rådgivning, vägleder patienten till rätt ställe och kan dygnet runt boka in besök på vårdcentraler och sjukhus. Vi vill att det ska vara möjligt att läsa sina journaler, följa sina remisser och kommunicera