Kategori: Verksamhetsbesök

Intressant men nedslående besök på Klinisk mikrobiologi

Av , , Bli först att kommentera 3

I juni gjorde jag ett verksamhetsbesök på klinisk mikrobiologi. Det är en del av regionen och sjukvårdsregionens labbverksamhet. Det var fascinerande att se hur snabbt utvecklingen har gått inom detta område. För några år sedan kunde en diagnos ta minst 2 dagar, nu tar det 2 minuter. Så var det på område efter område. För att möjliggöra den snabba utvecklingen av diagnostiken har det krävts stora investeringar i nya och mer avancerade maskiner utöver kompetent och utbildad personal. Genom att göra diagnostiken snabbare medför även att patienterna och vårdpersonalen får bättre möjligheter att snabbare sätta i gång rätt behandling. Alltså en oerhört viktig del av hela vårdkedjan.

Det som var nedslående var hur hårt verksamheten var drabbad av sjuka hus. Hela våningsplan var evakuerade på grund av att personal fått eksem, hudutslag, astma liknande symtom, allergi, rinnande ögon och huvudvärk. De som inte har blivit sjukskrivna är numera inrymda i ännu sämre och mindre ändamålsenliga lokaler. Redan från början är lokalerna byggda på den tiden det inte ens fanns datorer. Nu är små skrubbar och rum fyllda med avancerad teknik. Inte konstigt att det inte går ihop och helt uppenbart att verksamheten behöver nya, bättre och ändamålsenliga lokaler. Det för länge sedan.

 

 

Ålidhems hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår var jag på prao på Ålidhems hälsocentral där följde med distriktsläkaren Carolina. Det blev ett mycket bra besök med fördjupad insikt om utmaningarna på hälsocentralen som har cirka 22000(!) listade patienter. Det går att jämföra att det brukar i sammanhanget pratas om att ett lämpligt antal är 5000-7000 listade patienter för att få en god överblick av verksamheten. Besöket gav även fördjupat information om primärvårdens utmaningar i stort, sommarsituationen, kompetensförsörjning med mycket mer. Alltid lika trevligt att få komma ut i verksamheten.

Besök på BB i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag har jag varit på verksamhetsbesök på BB i Lycksele för få en lägesbild bland ledning och personal och det allvarliga och tuffa läget. Jag tar bland annat med vikten av att BB i Lycksele ges långsiktiga förutsättningar att kunna vända trenden. Såväl när det gäller i möjligheten att kunna rekrytera och behålla alla personalgrupper som jobbar där. Just nu har de inte fått det och den politiska rödgröna majoritet i regionen fortsätter sin styvmoderliga behandling av kvinnors sjukvård i Västerbottens inland. Från M, C, L och KD föreslår vi en satsning på 30 mkr i vårt förslag i tilläggsbudget till länets 3 BB. Det är 22 mkr mer än S, V och MP.

Besök på kirurgcentrum

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har Alliansens gruppledare varit på studiebesök på kirurgcentrum på NUS. Det är en av de största klinikerna i regionen med en omfattande och bred verksamhet. Utöver en bred kirurgisk verksamhet bedrivs ett omfattande forskningsarbete samt en rad olika utvecklingsprojekt. Vi samtalade om utmaningarna i kompetensförsörjning, fungerande vårdflöden, omfattningen på cancerkirurgiuppdraget som finns inom verksamheten, behovet av inomregional nivåstrukturering, intermediärvård, screeningverksamhet, vikten av intern fort- och vidareutbildning och hur det går att skapa en hållbar arbetsmiljö. Ett mycket bra och lärorikt besök!

Digitalt språng i regionen under pandemin

Av , , Bli först att kommentera 3

Vad trevligt och inspirerande det är att komma ut på verksamhetsbesök igen. Under gårdagen har jag besökt eHälsan där vi resonerat om kommande digitaliseringsstrategi, de tjänster som finns idag och är på gång samt arbetet med automatisering samt nyttorealisering av det som förs in i hälso- och sjukvården. Att pandemin gett ett digitalt språng på digitaliseringen gavs det många exempel på, till exempel på hur många fler möten och vårdbesök som nu görs digitalt istället för genom fysiska träffar.

Det var ett mycket givande och lärorikt studiebesök!

Därför ska du rösta på moderaterna i landstingsvalet

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det val. Din röst är otroligt viktig och helt avgörande. Moderaterna söker din röst för att kunna få ett nytt politiskt ledarskap i Sverige, Västerbotten och alla de kommuner som vi inte styr i. Vi moderater går till val med en samlad politik för att göra Sverige till ett bättre land.

När det gäller sjukvården i länet behövs en rad olika politiska åtgärder. Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande. Det finns flera stora utmaningar med kraftigt växande vårdköer, stress bland medarbetare, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Det måste åtgärdas.

Moderaterna har en politik för en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som finns i hela länet med tre akutsjukhus utan vårdköer. Vi vill ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens. För oss ska patienten alltid vara i centrum och få en vård utan köer.

Vi tar kampen för vården. Vi vill att du ska känna dig trygg om du blir sjuk. När du blir akut sjuk ska du veta att en ambulans kommer i tid. Du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalité när du behöver den och utan att hamna i en vårdkö. Vi moderater har inte alla lösningar på sjukvårdens problem men vi har en genuin vilja att diskutera och ta till oss goda förslag om hur vården ska bli bättre och komma fler till del.

Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Våra prioriterade valfrågor:

1. Vårdköerna ska bort!

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Vi vill införa en ny och sammanhållen kömiljard för att korta köerna. Du ska få vård när du behöver det utan väntetider.

2. Åtgärda vårdplatsbristen – fler vårdplatser

Det behövs fler vårdplatser med rätt utbildad personal på länets sjukhus för att kunna ge en bra vård utan köer.

3. Mer patientarbete mindre byråkrati

Mindre byråkrati ger mer vård. Fler beslut ska fattas av proffsen i sjukvården och färre av politiker. Sjukvårdens medarbetare ska få jobba med rätt saker.

4. Valfriheten ska öka

Vi vill ge mer valfrihet och inflytande till patienter och vårdens medarbetare. Självbestämmande måste öka och det nära ledarskapet stärkas.

5. Förstärkt primärvård med patientansvariga läkare

Gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Vi vill ge alla en vård med fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

 

Nu tar vi tag i Sjukvården i Västerbotten!

 

25 miljarder mer till sjukvården med (M)

Av , , Bli först att kommentera 1

I Moderaternas vårdagenda föreslår vi reformer för att korta vårdköerna och höja vårdens kvalitet. Totalt omfattar reformerna 24,8 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Sverige ska ha en trygg och tillgänglig vård. Den svenska hälso- och sjukvården håller ofta hög medicinsk kvalitet och har medarbetare som gör fantastiska insatser, dygnet runt. Men det finns också problem att ta tag i. Ett av de mest akuta problemen är att vårdköerna har fördubblats sedan Stefan Löfvens regering tillträdde. Inom cancervården får bara hälften av patienterna vård i tid.

– Köerna måste kortas. Därför avsätter vi nu en halv miljard kronor om året för att korta cancerpatienternas väntetider, inom ramen för kömiljarderna. Vi vill också uppdatera den nationella cancerstrategin. Totalt handlar det alltså om drygt en miljard kronor årligen till cancervården, sa Ulf Kristersson.

Andra viktiga delar av Moderaternas vårdagenda är att bygga ut den nära vården genom en nationell primärvårdsreform och att ge de patienter som vill möjlighet till en fast vårdkontakt. Vårdkedjan mellan mödra-, förlossning- och eftervården ska stärkas. För att förbättra patientsäkerheten behövs ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Därutöver krävs effektivisering av vården genom ny teknik och digitalisering, samt bättre villkor för vårdens medarbetare.

– Moderaterna vill lösa de problem som finns i vården, på både kort och lång sikt. Man ska kunna lita på att hälso- och sjukvården finns där när man väl behöver den, avslutade Kristersson.

Ulf Kristersson presenterade även en särskild satsning för att barn som drabbas av cancer och deras familjer ska få bättre stöd, såväl under som efter behandling. Det handlar till exempel om stöd från psykolog eller kurator. Totalt ska 60 miljoner kronor årligen fördelas till Sveriges sex barncancercentrum.

Moderaternas vårdagenda:

  • Återinför förstärkta och utvecklade kömiljarder för att snabbt korta vårdköerna
  • Ny nationell cancerstrategi för att utveckla vården
  • Nationell primärvårdsreform med fast vårdkontakt
  • Trygg mödra-, förlossnings- och eftervård
  • Ökad koncentration av den högspecialiserade vården

Besök på Ålidhems hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 3

Under gårdagen besökte jag tillsammans med Vårdförbundets Martin Jonsson Ålidhems hälsocentral samt familjecentral. Det blev ett mycket intressant och lärorikt besök som kom att kretsa kring frågor kring primärvårdens roll, personalförsörjning, flytt tillbaka av primärvårdsjouren till sjukhuset samt den framgångsrika familjecentralens arbete.

Tack Ålidhem hälsocentral och Vårdförbundet för ett bra arrangerat besök. 

Fysioterapeuters utvecklade roll i vården – besök i vården

Av , , 3 kommentarer 5

Förra veckan fick jag möjlighet besöka fysioterapeuten (sjukgymnasten) Mathias på Mariehems hälsocentral. Han berättade om det mycket viktiga arbete som fysioterapeuter gör och hur deras yrkeskunnande har utvecklats de senaste åren med ett allt större ansvar och möjlighet att ge avancerad vård.

Mathias gav exempel på hur nya arbetssätt där han hade möjlighet att skicka en röntgenremiss. Han framhöll att erfarenhet visar på att när fysioterapeuter fick ansvara blev det färre ”onödiga” remisser. Det avlastar såväl röntgen som läkartid. Ett annat exempel var att de gav kortisonsprutor till patienter som hade behov av det vilket förut var en läkaruppgift. En annan uppgift som skulle gå att utveckla mer var bedömning av arbetsförmåga som fysioterapeuternas yrkeskunnande kunde göra mycket mer.

Det blev ett mycket lärorikt och uppskattat besök så ett riktigt stort tack till Mathias!

Sjukvårdens digitala system håller inte måttet

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är i alla fall rubriken på en nyligen publicerad doktorsavhandling från Skövde. Författaren Hanife Rexhepis framhåller att dagens informationssystem inte förenklar arbetet med att samla in och värdera information tillräckligt bra. Sedan är det inte sällan krångligt att överföra patientinformation från den elektroniska patientjournalen över organisationsgränserna, vilket påverkar kvaliteten på de beslut som fattas.

Jag kan bara instämma i den bilden utifrån mina erfarenheter av hur vården fungerar och i synnerhet vårdens digitala beslutsystem. Dagen system är i mångt och mycket en kvarleva från början av 90-talet då pärmhanteringen digitaliserades. Ljuset i tunneln är att Västerbotten tillsammans med andra landsting är på gång med en ny stor upphandling av ett nytt vårdinformationssystem. Förhoppningsvis kan beslut om detta tas efter sommaren.