Bättre vård när patienten får träffa samma läkare

Av , , 3 kommentarer 5

Läkartidningen skriver om att Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gått igenom forskningen för att ta reda på hur personlig kontinuitet i vårdrelationen påverkar sjukdomsförlopp, vårdbehov och relaterade kostnader. Utvärderingen är avgränsad till personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) respektive personer med allvarlig psykisk sjukdom. Enligt rapporten är resultatet tydligt, även om tillförlitligheten varierar på grund av brister i den publicerade forskningens metoder,  att det har goda effekter för patienterna att träffa samma läkare under en längre tid.

Det är inte ett särskilt överraskande resultat. Att få träffa samma läkare har en oerhört positiv effekt för omhändertagandet av den enskilda patienten. Bara det att slippa upprepa hela sin sjukdomshistorik gång på gång vid träff med en läkare är en stor vinst. Från Moderaterna tillsammans med C, L och KD har vi under flera års tid krävt att mer görs för att tillförsäkra att fler får tillgång till en fast läkarkontakt med tillhörande vårdlag. Vi hade det bland annat som en av de viktigare valfrågorna vid senaste valet. Tyvärr är vi långt ifrån att nå det målet i Västerbotten. Det krävs betydande satsningar i primärvården, fler utbildningsplatser för läkare till allmänspecialister och bättre digitala stödsystem.

M vill stärka vårdsamarbetet ytterligare med Österbotten genom att upphandla sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 210827: M vill stärka vårdsamarbetet ytterligare med Österbotten genom att upphandla sjukvård

Moderaterna i Region Västerbotten vill stärka samarbetet över kvarken ytterligare genom ett förstärkt vårdsamarbete. Sedan tidigare finns intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat samarbete över Kvarken. Ett resultat av det samarbete är att regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Nu har en ny färja börjat trafikera kvarken vilket underlättar ett ännu fördjupat vårdsamarbete.

Region Västerbotten har långa vårdköer, som förvärrats av pandemin, som behöver opereras bort.

– För att hitta fler möjligheter att korta köerna behöver regionen söka vårdgivare utanför länets gränser. Region Norrbotten ska till exempel upphandla vårdtjänster för 500 miljoner kronor i Norden och Europa. Moderaterna vill därför att Region Västerbotten undersöker möjligheten att upphandla planerad vård av Vasa sjukvårdsdistrikt inom områden där Västerbotten har långa vårdköer samt där Österbotten har kapacitet att ta emot patienter, säger Nicklas Sandström regionråd i opposition (M).

Det skulle bli ett vinna-vinna får båda parter samt att det dessutom bidrar det till att stärka samarbetet mellan våra två regioner menar Moderaterna.

Mer finns att läsa på den här artikeln i VK, länk finns här. Hela förslaget finns här nedanför:

Initiativärende

Regionstyrelsen 7 september samt hälso- och sjukvårdsnämnden 9 september

Stärkt samarbete med Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt

Stärk vårdsamarbetet med Vasa ytterligare

Redan 2015-04-07 tecknade landstingsstyrelsen ett intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat samarbete över kvarken. Ett resultat av det samarbete är att regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Nu har en ny färja börjat trafikera kvarken vilket underlättar ett ännu djupare vårdsamarbete.

Pandemin har inneburit att vårdköerna vuxit ytterligare. Det krävs en rad olika åtgärder för att komma till rätta med köerna. En av de åtgärderna kan vara att fördjupa samarbetet med Vasa Sjukvårdsdistrikt. Moderaterna vill att Region Västerbotten undersöker möjligheten att köpa planerad (elektiv) vård av Vasa inom områden där Västerbotten har långa vårdköer samt där de har kapacitet att ta emot patienter. Det skulle bli ett vinna-vinna får båda parter. Dessutom bidrar det till att stärka samarbetet mellan våra två regioner.

För patienten skapas då möjligheten att i stället för att vänta ytterligare på sitt ingrepp en möjlighet att få vård i Vasa. För andra patienter kan alternativet vara att få vård i en annan region söderut eller åka över kvarken. Genom att Vasa sjukvårdsdistrikt erbjuder vård på svenska kommer inte heller språket att vara ett hinder.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionstyrelsen beslutar:

Att         Påbörja en översyn av det tidigare intentionsavtalet med Vasa för att undersöka vilka områden som samarbetet kan stärkas ytterligare.

Att     Undersökta möjligheten att upphandla planerad vård av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Nicklas Sandström (M)

Vice ordförande i regionstyrelsen

Elmer Eriksson (M)

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Åsa Ågren Wikström

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen

Det krävs nya lösningar för en välfungerande hälso- och sjukvård

Av , , 4 kommentarer 2

Det krävs nya lösningar för en välfungerande hälso- och sjukvård

Skribenten Couer-De-Leon efterlyser förslag från Moderaterna om hur vi vill förbättra och utveckla hälso- och sjukvården i länet (Folkbladet 25/8). Att öppna upp för fler privata utförare likt andra mer framgångsrika regioner har gjort är självklart bara en del av många åtgärder som skulle behövas för att vända utvecklingen. För att börja hantera de stora ekonomiska underskotten föreslår vi bland annat sammantaget besparingar på totalt 200 mkr. Dessa går ut på en kraftig minskning av icke vårdnära administration, ekonomiska effekter av omställningen mot mer kostnadseffektiv Nära vård, förbättrade vårdflöden på sjukhusen, minskade kostnader för hyrpersonal samt ökade patient- och tandvårdsavgifter. För att hantera länets långa vårdköer föreslår vi en lokal kömiljard, en satsning på sammantaget 40 mkr. Vårdens medarbetare behöver höjda löner och fler karriärvägar vilket i vårt senaste budgetförslag prioriterades med 244 mkr. Dessutom gör vi även satsningar på förstärkt cancervård, arbete mot psykisk ohälsa och barn- och ungdomspsykiatrin.

Region Västerbotten har idag många problem  men samtidigt fantastiska möjligheter som vi vill ta vara på och fortsätta att utveckla. Vi vill att dagens men även morgondagens patienter ska kunna få ta del av den bästa vården och omsorgen oavsett om det handlar om läkemedel, operationsmetoder eller rehabiliteringsinsatser. Även om det finns många problem som behöver lösas med en ny politik finns det trots allt en optimism inför detta. Moderaterna står redo att leda Region Västerbotten.

Detta är en replik som är publicerad i dagens Folkbladet, länk finns här.

Stärk vårdsamarbetet med Vasa ytterligare

Av , , Bli först att kommentera 5

Region Norrbotten ska genomföra en upphandling av vård för 500 miljoner kronor av aktörer i Norden och Europa skriver VK om idag. Upphandlingen gäller operationstjänster inom fem specialistområden: ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi och öron-näsa-hals. Det är områden som Norrbotten likt Västerbotten har problem med långa vårdköer. Från Moderaterna tycker vi att det är ett mycket bra initiativ som våra partikollegor har tagit. Vi har haft liknande förslag i våra budgetförslag att det avsätts medel till verksamheten för att korta köer och även då genom att upphandla/köpa vård av andra aktörer. Syftet med det hela är ju det uppenbara att västerbottningar inte ska behöva vänta månader på att få vård i tid.

För många år sedan skrev vi på ett intentionsavtal med Vasa sjukvårdsdistrikt om att samarbeta med sjukvården. Vi har hittills tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Moderaterna vill bredda detta ytterligare att även undersöka om det är möjligt att köpa vård av Vasa inom områden där Västerbotten har långa vårdköer och där de har kapacitet att ta emot patienter. Det skulle bli ett vinna-vinna får båda parter. Dessutom bidrar det till att stärka samarbetet mellan våra två regioner.

Så vill M, C, L och KD göra sjukvården bättre i länet

Av , , 4 kommentarer 4

Regionen behöver ett maktskifte

Västerbottens möjligheter är enorma. Vi har i många avseenden en fantastisk hälso- och sjukvård i ett län med en enorm utvecklingskraft. Att vården är riktigt bra för de som väl får den är tack vare all fantastisk vårdpersonal. Västerbotten, likt andra regioner, har drabbats hårt av pandemin. Sjukvårdens medarbetare har haft och har en mycket ansträngd arbetssituation, för det förtjänar de mer än applåder.

Trots att det finns mycket som är bra med länets sjukvård växer missmod, oro och pessimism. Mycket utvecklas tyvärr åt fel håll. Vi ser allt fler problem som var mindre för några år sedan men på grund av politisk misskötsel vuxit sig riktigt stora. Sommarstängt BB i Lycksele, sommarstängda hälsocentraler, bland landets längsta vårdköer, särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Allvaret blir än större på grund av att ekonomin är bland den sämsta i landet och bara förvarats de senaste åren. Det medför att det nu krävs betydande åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans. Trots det vill den rödgröna majoriteten inte minska administrativa överbyggnaden, vilket vi är beredd att göra.

Regionens socialdemokrati har det fulla ansvaret för hur sjukvården i regionen fungerar. Vid senaste budgetfullmäktige blev skiljelinjerna mellan de politiska blocken i regionen ännu tydligare. Å ena sidan ett trött socialdemokratiskt maktinnehav vars bärande idé för sjukvården är att behålla makten. Makten och strategin att försöka vinna nästa val går före behovet av nödvändiga reformer och en genuin vilja att tag i de problem som finns. Å andra sidan fyra borgerliga alternativ med en aning olika profiler men som i grunden gör samma analys och behov av att länet behöver en ny kurs och ledning. En borgerlig ledning som på allvar tar tag i regionens svårigheter men som samtidigt tar fasta på regionens möjligheter och får viktiga reformer på plats.

Vårdens kärna måste värnas och utvecklas medan det som inte är direkt vård minskas ned för att klara av ekonomin. Vårdens medarbetare behöver uppskattas med en bättre löneutveckling, fler karriärvägar och mer fortbildning samt vidareutbildning. Vidare krävs en förstärkt första linjens ledarskap och en arbetsmiljö som bidrar till att personal trivs och vill jobba i regionen. Länets vårdköer måste arbetas bort, decennium av långa väntetider för västerbottningar  måste få ett slut. Vi vill att vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten.

Det krävs politisk förändringskraft och ett tydligt ledarskap med en vilja att utveckla och förbättra sjukvården. Över 40 år av sossestyre behöver få ett slut. Vi fyra borgerliga partier söker mandat tillsammans att efter nästa val leda arbetet med en bättre och mer välfungerande och köfri hälso- och sjukvård i Västerbotten.

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

Artikeln är publicerad i Folkbladet, länk finns här.

Personal säger upp sig i protest efter S-beslut om egen regi av ambulans i inlandet

Av , , 2 kommentarer 1

Idag rapporterar SVT Västerbotten om att personal som jobbat på ambulansstationerna i inlandet, som Falck har skött, säger upp sig i protest mot de nya villkor som Region Västerbotten erbjuder. Bakgrunden är att den politiska rödgröna majoriteten beslutat att säga upp avtalet med Falck och i stället ta över verksamheten i egen regi. Den personal som jobbat är inte alls lika nöjda med förändringen och väljer nu att säga upp sig i stället för att följa med i övergången. Nu tvingas regionen till dyra lösningar mer hyrpersonal. Från Moderaterna ville vi att man genomförde en ny upphandling av en verksamhet som fungerat väl. Nu ser vi konsekvenserna av det rödgröna styrets vilja att avveckla privat verksamhet.

Moderaterna är oroade för att BB i Lycksele hotas av nedläggning!

Av , , 2 kommentarer 2

Pressmeddelande 2021-08-18:Vi är oroade för att BB i Lycksele hotas av nedläggning!

Moderaterna i Region Västerbotten är oroade över att BB i Lycksele hotas av nedläggning och kritiserar den politiska majoriteten för bristande insatser:

– Socialdemokraternas politiska åtgärder har uppenbarligen inte hjälpt bemanningssituationen vid BB i Lycksele. Den närmsta tiden saknas bemanning för hälften av verksamheten och situationen under hösten är ytterst osäker. Vi oroas över att verksamheten kan hotas av nedläggning, då det långsiktigt inte går att bedriva verksamheten på halva bemanningen, säger Andreas Löwenhöök (M), ledamot i regionfullmäktige.

Moderaterna menar att situationen för BB i Lycksele är värre än inför beslutet om sommarens stängning. I närtid är det 50 arbetspass som är obesatta, vilket är fler än inför sommaren. Detta motsvarar 7–8 barnmorskor – hälften av verksamheten vid BB i Lycksele. Därtill är det barnmorskor som har slutat och verksamhetschefen har också valt att sluta.

Partiet pekar också på att situationen vid BB i Umeå och i Skellefteå är hårt pressade.

– De fackliga organisationerna påtalar att detta är den värsta situationen någonsin för Västerbottens förlossningsvård. Det är en extrem situation för BB i Lycksele, men även BB i Umeå och i Skellefteå har svårt med bemanningen. Det är en barnmorskekris i hela länet och utan personal går det inte att bedriva verksamheterna, säger Andreas Löwenhöök.

Moderaterna har sedan tidigare ställt krav på att en handlingsplan ska tas fram och i en interpellation vill Andreas Löwenhöök veta när en sådan kan komma på plats. Samtidigt är han starkt kritisk mot den politiska majoriteten, som han menar gör för lite.

– Det är bedrövligt att Socialdemokraterna och Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson (S), verkar sitta med armarna i kors och vänta på att den allvarliga situationen i länets förlossningsvård ska lösa sig av sig själv. Moderaterna vill se en handlingsplan med genomgripande förändringar för att säkra förlossningsvården framåt. Vi vill att alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre förlossningar ska vara öppna året runt och dygnet runt, säger Andreas Löwenhöök.

Regionen behöver ett borgerligt maktskifte för en köfri vård

Av , , Bli först att kommentera 3

Region Västerbotten behöver ett borgerligt maktskifte för en köfri vård

De två socialdemokratiska regionföreträdarna Maria Larsson och Anna-Lena Danielsson bekräftar min kritik om att S-styrda Västerbotten har mycket allvarliga problem (13/8). Om nu mer av samma socialdemokratiska lösningar skulle vara svaret på regionens utmaningar så är det besynnerligt att ekonomin är bland de sämsta, den administrativa överbyggnaden som störst. Än värre signalerar socialdemokratin en politisk stolthet över att nära hälften av de som står i en vårdkö för en operation har väntat längre än vårdgarantins tidsgränser. Att 9539 länsbor väntat längre än tidsgränserna för vård är inget att vara stolt över utan en kraftfull signal om att politiska åtgärder krävs för att komma till rätta med problemet. Innan pandemin var tyvärr situationen likadan med allt för många västerbottningar får vänta alldeles för länge på vård.

Västerbotten har varit socialdemokratiskt styrt i över 40 år och problemen med ekonomi, administrativ överbyggnad, dålig personalpolitik och långa vårdköer har bara förvärrats. Detta går att jämföra med långvarigt M-styrda Halland eller för den delen Stockholm som har en god ekonomi och korta vårdköer, inte minst genom att tillåta privata utförare. S-styrda Västerbotten är ett mycket gott exempel på att politiskt styre gör skillnad. Västerbotten behöver ett borgerligt maktskifte som prioriterar att förbättra ekonomin, en bättre och kostnadseffektivare fungerande hälso- och sjukvård med en god personalpolitik och en köfri vård.

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Denna insändare är publicerad i dagens Folkbladet, länk finns här.

Erbjud HPV ”catch-up” vaccinering för kvinnor mellan 21-26 år

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har mina partikollegor Elmer och Anton lämnat in en motion vaccination genom en så kallad ”catch-up” vaccinering. Det handlar om att erbjuda vaccination till kvinnor mellan 21-26 år som inte blivit erbjudna HPV-vaccin under sin skolgång. Det är något som andra regioner redan gör och även Västerbotten borde erbjuda detta till dessa kvinnor. Det är inte minst viktigt mot bakgrund att det insjuknar ungefär 500 kvinnor i livmoderhalscancer i Sverige. En cancerform som i tidiga stadier har få eller inga symtom alls, vilket bidrar till att många söker sjukvård alldeles för sent. Det innebär tyvärr att 150 kvinnor dör varje år av just livmoderhalscancer. Nu hoppas Moderaterna att uppföljningsvaccineringen blir verklighet även i Västerbotten.

Läs hela motionen här:

Motion

Umeå den 16 augusti

Motion angående att erbjuda HPV ”catch-up”

Varje år insjuknar ungefär 500 kvinnor i livmoderhalscancer i Sverige. En cancerform som i tidiga stadier har få eller inga symtom alls, vilket bidrar till att många söker sjukvård alldeles för sent. Det innebär tyvärr att 150 kvinnor dör varje år av just livmoderhalscancer.

I början på april i år ställde sig en enig riksdag bakom att livmoderhalscancer ska utrotas i Sverige inom 5-7 år. Detta efter ett initiativ i socialutskottet av Moderaterna och Kristdemokraterna. Arbetet som innebär att riksdagen föreslår att regeringen tar sig an WHO:s globala strategi inom området med ”catch-up” vaccinationer för kvinnor mellan 21-26 år som inte hann erbjudas HPV-vaccin i skolan, samt en högre screeningålder än den som finns idag. Ju tidigare man upptäcker diagnosen livmoderhalscancer, desto bättre blir prognosen för sjukdomen.

Region Stockholm agerade tidigt utan att invänta regeringen. Där genomför regionen en engångssatsning där 76 000 kvinnor i åldrarna 21-26 år kommer erbjudas kostnadsfri ”catch-up” vaccinering. Kostnaden för satsningen landar i Region Stockholm på cirka 28 miljoner kronor, och denna utgift förväntas kompenseras av det minskat vårdbehov när färre drabbas av livmoderhalscancer.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar:

Att Region Västerbotten omgående erbjuder ”catch-up” vaccination till kvinnor mellan 21-26 år som inte blivit erbjudna HPV-vaccin under sin skolgång.

Elmer Eriksson(M)

Ledamot i Regionfullmäktige

Anton Bergström

Ledamot i Regionfullmäktige