2 år av ockupation

Av , , Bli först att kommentera 11

I dag är det exakt två år sedan ockupationen av sjukstugan i Dorotea startade. Det är inget att fira utan snarare ska det uppmärksammas. Trots massiva protester och en folkomröstning så har den politiska S-majoriteten inte valt att lyssna och våga ompröva sitt beslut att avveckla akutvårdsplatserna på sjukstugan i Dorotea och ambulans i Åsele. Om inget sker fram till valet så kommer vi från Moderaterna och Alliansen att ge väljarna möjlighet att rösta fram ett alternativ som kommer att värna en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.

Utmaningar och möjligheter för landstinget

Av , , 2 kommentarer 3

I går hade landstingsstyrelsen en kick-off inför budgetarbetet för budget 2015. Dagen bjöd på omvärldsbevakning, information om fastighetsfrågor och förstudien kring det planerna psykiatrihuset. Förutom det beskrevs året som har varit dels ekonomiskt och verksamhetsmässigt samt fokus inför kommande års utmaningar.

 

Även om det kom att handla mycket om utmaningar så beskrev även en hel de positiva inslag. Ett av dem är så klart utmärkelsen Sveriges bästa universitetssjukhus men även att i samma ranking över medelstora sjukhus placerar sig Skellefteå på plats på topp tio av 40.

 

En av de största utmaningar som landstinget har förutom personalförsörjningen är hur vi måste jobba för att få vårdkedjan att hänga ihop bättre. Det handlar om att öka tillgängligheten till sjukvård, förflytta sjukhusvård till primärvård och låta patienter ta större ansvar för sin egenvård. Absolut inga lätta utmaningar men något som ständigt måste jobbas med och framför allt för att lyckas med för att få ekonomin att räcka till. Tyvärr går detta arbete alldeles för långsamt vilket även resulterar i att sjukvårdsdelen av verksamheten går med ständiga underskott.

Bättre möjligheter till ett aktivt liv med bra syn även på ålderns höst

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag lämnade min partikollega Liv Granbom in en interpellation om att möjliggöra att kunna betala merkostnaden för en multifokal lins vid en gråstarrsoperation som möjliggör bättre synskärpa. En möjlighet som redan idag finns i S-styrda Sörmland.

 

Bättre möjligheter till ett aktivt liv med bra syn även på ålderns höst

 

Dagens pensionärer lever ett annat liv än tidigare; jobbar ofta långt upp i åldrarna. Det blir mer vanligt med synkrävande aktiviteter. Äldre blir mer datoriserade och för detta krävs en bra syn.

 

Ögats lins blir grumligare när vi blir äldre vilket gör att synskärpan försämras. Gråstarr är mycket vanligt och fler kvinnor än män drabbas. Själva operationen vid gråstarr är numera en mycket enkel åtgärd som tar cirka 20 minuter. Patienten kan gå hem samma dag.

 

Vårt landsting erbjuder idag monofokal lins i samband med operationen. Dvs man ser i bästa fall bra på avstånd  men man behöver läsglasögon. Numera kan man sätta in multifokala linser (progressiva) som kostar mer än monofokal linser.

 

Jag vet att Stockholms läns landsting har ett system där patienten kan få multifokala linser men får då betala mellanskillnaden själv. Även Sörmlands läns landsting har infört en sådan lösning. Med detta system blir det inga fördyringar för landstinget. Ögonkliniken NUS får ofta frågan varför inte denna möjlighet finns i vårt landsting.

 

Utifrån ovanstående ställer jag följande frågor till landstingsrådet Karin Lundström (S):

 

Anser du att patienterna i vårt lansting kan ges möjlighet att få multifokala linser (progressiva) om de själva betalar för merkostnaden?

 

Liv Granbom (M)

Landstingsfullmäktigeledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationell beredning på Västerbottensbesök

Av , , 1 kommentar 5

Onsdag och torsdag hade jag bjudit upp min SKL beredning för Primärvård och äldreomsorg till Västerbotten. Under de två dagarna så besökte vi först Glesbygdsmedicinskt centrum och sjukstugan i Storuman samt det virtuella vårdrummet i Slussfors. Att förutsättningarna är annorlunda där mot övriga delar av Sverige råder det inga tvivel om. Men att dessa förutsättningar med extrem glesbygd och åldrande befolkning har vänts till en konkurrensfördel imponerade. Dag två besökte vi ”Sveriges bästa äldreboende” Smedberget i Lycksele som berättade om lärdom och erfarenhet från TV-serien som hade miljonpublik. Efter det besöket hälsade vi på Lycksele lasarett som berättade mer om verksamheten där. Att få vissa upp Västerbotten på det sättet var riktigt kul och något som även uppskattades av beredningen.

 

 

 

NUS är Sveriges bästa universitetssjukhus!

Av , , 3 kommentarer 3

Enligt Dagens medicins sammanvägning av medicinska resultat så intar NUS första plats som Sveriges bästa universitetssjukhus. Oerhört glädjande! Personalen ska verkligen ha all eloge för sitt arbete som lett fram till denna framgång.

 

I fem av de tolv medicinska specialiteter som räknas är Nus bäst. Det gäller hjärtsjukvård, strokevård, ortopedi, ljumskbråck och infektioner i neonatalvård. Nus är bäst också när patienterna säger sitt i patientenkäter. Något som även lyfts fram som ett framgångsrecept från Dagens medicin är den goda lagandan som finns, rivna revirmurar och idogt kvalitetsarbete. Idag så kommer Dagens Medicins chefredaktör Mikael Nestius att dela ut priset till landstingsdirektör Anders Sylvan.

 

 

Kulturdriven tillväxt

Av , , 1 kommentar 4

I dag är jag nere i Stockholm för att delta på 24 upplagan av Västerbotten grand. Årets tema är kulturdriven tillväxt som låter minst sagt intressant. Invigningstalare är kulturminister Lena Adelsohn Lilljeroth. En hälsovinkel på detta tema står landstingsdirektören Anders Sylvan och verksamhetschefen på Rehabcentrum som ska prata om hur hälsoarbete och kultur hänger ihop. Det är genom tillväxt som mer resurser tillskapas. Resurser som kan användas till vår gemensamma välfärd såsom skola, vård och omsorg. Att sjukvården är en viktig del av detta råder det inga tvivel om. Det ska bli en intressant dag idag.

Hur stora är problemen med sjuka-hus?

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har idag lämnat in en interpellation där jag vill ha besked om hur stora problemen är med sjukahus-syndrom i landstinget Västerbotten.

 

Pressmeddelande: Sandström (M): Hur stora är problemen med sjuka-hus?

Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström vill nu ha besked hur stora problemen är med sjuka hus i landstinget i Västerbotten. De senaste rapporterna visar på att problemen är fortsatt stora och ännu mer bekymrande att trots åtgärder verkar problemen finnas kvar säger Sandström i en kommentar. Moderaternas oppositionsråd vill nu veta hur stora problemen är och vilka åtgärder som är planerade för att komma till rätta med problemen och vill nu ha besked från den socialdemokratiska majoriteten.

 

Interpellationen i sin helhet:

 

Hur stora är problemen med sjuka-hus?

 

Under ett flertal år har underhåll och renoveringsbehovet prioriteras ned och stått tillbaka på landstingets lokaler. Ett enormt underhållsberg har skjutits framför sig med stora risker till kraftiga merkostnader då underhållsåtgärder måste ske senare då problemet blivit mer allvarligare. Inte minst syns det nu på kostnaderna för oplanerade saneringsåtgärder som stigit.

 

Sjuka-hus-syndrom blivit ett allt växande problem, allra främst på NUS, då mer och mer av personalen har haft problem med kliande ögon, rinnsnuva och besvär med lungorna. Avdelningar har fått evakuerats och saneras något som ställer till problem för patienter och personal. Under 2013 anmäldes 134 fall av SBS inom Umeå sjukvård till företagshälsovården jämfört med 164 fall under 2012 och 134 fall under 2011.

 

Nu visar det sig också att det i vissa fall inte ens hjälper att en avdelning renoverats. På medicinska akutvårdsavdelningen (Mava) misstänktes golvlim ligga bakom att många anställda blev sjuka. Trots byte av golv och kontroll av ventilation har besvären hos personalen fortsatt.

 

 

 

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsrådet ordförande Peter Olofsson (S):

 

Hur stort är idag problemet med sjuka-hus-syndrom?

 

Har problemen de senaste året ökat eller minskat?

 

Vilka åtgärder är planerade att vidtas för att lösa problematiken med sjuka-hus-syndrom?

 

Hur ser behovet av fastighetsunderhåll ut för kommande år?

 

Hur mycket skiljer sig behovet av fastighetsunderhåll jämfört mot planerad budget?

 

 

 

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

 

Hälso- och sjukvård nära medborgarna

Av , , Bli först att kommentera 3

Denna insändare publicerades i VK och VF runt nyårskiftet samt i gårdagens Norran. Läs den här:

 

Hälso- och sjukvård nära medborgarna

Primärvården är första linjens sjukvård. Den ska vara tillgänglig och finnas nära patienten. Det är inom primärvården 75 procent av alla patientmöten sker. Tyvärr har förutsättningarna försämrats under de senaste årtiondena. Det har bl.a. att göra med överföringen av dyr sjukhusvård till primärvården där insatser som tidigare gjordes medan patienten var kvar på sjukhuset nu kan göras genom hälsocentralen. Det är viktigt att överföringen fungerar bra och att primärvården får de rätta förutsättningarna för att fungera på ett bra och effektivt sätt.

För 2014 måste ett rejält resurstillskott skjutas till för att första linjens sjukvård ska klara av alla utmaningar och åtaganden nu och i framtiden. Från Alliansens sida vill vi satsa ytterligare 25 miljoner kronor på primärvården. Om primärvården fungerar bra kan även onödiga besök på akutmottagningen undvikas. Erfarenheten visar att en väl fungerande primärvård har positiva effekter på hela sjukvården.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Neurorehab

Av , , Bli först att kommentera 3

I december månad var jag och proade på neurorehab på NUS. På Neurorehab NUS vårdavdelningvårdas patienter med förvärvade hjärn- eller ryggmärgsskador. Patienter som vårdas där har oftast väldigt långa vårdtider och med målsättningen att kunna komma tillbaka till en vardag med ökade funktionalitet utifrån de skador som man fått.

 

För många traumapatienter kan det vara en oerhörd omställning vilket tar lång tid att processa och bearbeta. Under vistelsen där gick med vårdavdelningens undersköterskor som på ett mycket bra sätt förmedlade hur det var att jobba på avdelningen. Jag fick en mycket bra inblick i vardagen där och en ökad förståelse vilket jag kommer att ha med mig mitt politiska arbete. Så ett stort tack till all personal på avdelningen!

 

Intensivvårdstransport med flygplan

Av , , Bli först att kommentera 3

Under december månad följde jag med flygläkarjouren på NUS med en intensivvårdstransport av en patient från Umeå till Sunderbyn i Luleå. Patienten transporterades med ett av SAA (Scandinavian AirAmbulance) flygplan. Transporten gick som väntat väldigt bra.

 

Totalt i Sverige sker ca 300 patienter i månaden varav ca 40 är intensivvårdsuppdrag och ca 15 kuvösuppdrag. Vid IVA-uppdrag används en speciell bår. Många av dessa transporter äger rum i Norrland mellan sjukhusen och främst till och från hemsjukhuset och NUS. Det är främst IVA-transporterna som använder sig av flygläkarjouren i de flesta andra transporter så sker det med en specialistutbildad IVA-sjuksköterska.

 

Jag skulle vilja tacka alla inblandade för en mycket givande eftermiddag och kväll!