Alliansen föreslår kraftfulla satsningar på sjukvården

Av , , 1 kommentar 5

 

Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och  Birgitta Nordvall (KD).
 
I dag har Allians för Västerbotten presenterat sitt budgetförslag för åren 2013-2015. Hela pressmeddelandet med de viktigaste delarna i förslaget finns här nedanför:
Pressmeddelande 120531: Alliansen föreslår kraftfulla satsningar på sjukvården
 
Allians för Västerbotten har presenterat sitt alternativa budgetförslag för sjukvården. I alliansens förslag till budget görs en kraftfull satsning på primärvården som får under kommande 3 år ett resurstillskott på 50 miljoner. I deras förslag utökas antalet vårdplatser på länets sjukhus, Dorotea får tillbaka sina vårdplatser på sjukstugan och Åsele får tillbaka sin ambulans.
 
Föra att på sikt klara av personalförsörjningen av specialistläkare och specialistsjuksköterskor föreslås en satsning på fler vidareutbildningsplatser för läkare samt en satsning för att det ska löna sig bättre att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.
 
För att förbättra och öka tillgängligheten inom Barn- och ungdomspsykiatrin förslås att ett vårdval införs. Med det öppnas det upp för fler vårdgivare att erbjuda psykiatrisk vård för barn- och ungdomar vilket kommer att öka tillgängligheten där Västerbotten är sämst i landet.
 
 
–  Alliansen vill ta ansvar för en bättre sjukvård med sitt budgetförslag och betonar att för att uppnå detta krävs ett maktskifte säger Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) i en kommentar.
 
 
Alliansens förslag finansieras genom att minskning av bidrag till Region Västerbotten, minskade vårdskador, vårdlotsar som hjälper svårt sjuka att hitta rätt i vården, minskning av administration och centrala anslag.
 
 
Läs hela förslaget här:

 

Screening av kolorektalcancer

Av , , Bli först att kommentera 4

 

I dag har min partikollega tillika vice gruppledare för Moderaterna Liv Granbom lämnat in en interpellation angående screening av kolorektalcancer. Studier visar att med ett mer aktivt arbete med att upptäcka tarmcancer i tid så kan fler överleva. Därför känns det angeläget att arbetet med detta kommer igång på ett bra sätt.

 
Hela interpellationen:
 
Screening av kolorektalcancer
 
Kolorektalcancer är den cancer som är vanligast hos båda könen i Sverige. Cirka 6000 personer drabbas varje år och mer än hälften avlider. Patienter som upptäcks tidigt har betydligt bättre prognos. Studier har visat att om man undersöker befolkningen (screening) med ett test för blod i avföringen och låter personer som har positivt prov genomgå koloskopi, kan man minska risken att avlida på grund av tarmcancer.
 
Regionala cancercentrums samverkansgrupp inledde efter Socialstyrelsens hearing i maj 2011 diskussioner om att ta fram en nationell screeningstudie för kolorektalcancer.
Redan i juni 2011 beslöts att tillsätta en nationell arbetsgrupp och med regionala representanter utsedda av respektive Regionalt cancercentrum. Arbetsgruppen fick i uppdrag att:
 
•  Ta fram förslag till nationell randomiserad studie för tarmcancerscreening med olika metoder inkl. ej screenad kontrollgrupp. Studien skall också innehålla uppföljning av patientupplevelse för de som genomgår screening samt en hälsoekonomisk del.
 
Regeringen beslutade 2011-09-01 att avsätta 1 mkr för att stötta framtagande av en studie. Arbetet utfördes i samråd med Socialstyrelsen.
Arbetet med framtagande av studien är nu klar och följande insatser skall genomföras under 2012: I enlighet med överenskommelsen mellan staten och SKL ”Ännu bättre cancervård 2012” skall SKL under detta året (2012) verka för att studien påbörjas och att alla landsting/regioner ansluter sig till studien.
 
 
Utifrån ovanstående ställer jag följande frågor till landstingsrådet Karin Lundström (S):
 
1. Tycker du det är viktigt att kolorektalcancer upptäcks i tid?
 
2.  Anser du att Västerbottens läns landsting ska ansluta sig till studien?
 
Liv Granbom (M)
Landstingsfullmäktigeledamot

 

 

Vänsterpartiet tar inte ansvar för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 8

 

 
 
Idag presenterade Vänsterpartiet sitt budgetförslag för kommande år för Västerbottens läns landsting. Deras budskap till länsborna är att de ska betala 250 miljoner mer i skatt till sjukvården genom en skattehöjning av landstingsskatten med 50 öre. Det är en politik för att kissa i byxan, det blir varmt och skönt ett tag men inte lika trevligt efter en stund. Landstinget har de senaste 20 åren försökt löst de ekonomiska problem med kortsiktiga skattehöjningar som gjort att man klarat ekonomin det första året men därefter gjort stora underskott. Sedan försöker vänstern skylla över ansvaret för dagens situation med neddragningar, borttagande av ambulanser och vårdplatser på regeringen, det de glömmer är att de suttit med och styrt med socialdemokraterna de senaste 10 åren.
 
Som politiker måste vi ta ansvar för att använda de pengar som tas in för vården på bästa möjliga sätt. Där finns det fortfarande mycket kvar att göra. I jämförelse med landstingen Uppsala och Östergötland använder Västerbotten 500 miljoner mer till sjukvården än dem. För att det ska fungera bättre krävs det att landstinget blir bättre på styrning och ledning, bättre fungerande vårdkedjor och effektivare och bättre ekonomistyrning. Som politiker måste vi våga ta det ansvaret för våra gemensamma skattekronor och inte skylla ifrån oss på andra.
 
På torsdag kommer Alliansen att presentera sitt budgetförslag. Så återkommer då med mer av våra förslag.  

 

En S-budget i landstinget med mindre pengar till vården

Av , , Bli först att kommentera 8

 

 
I dag har Socialdemokraterna med Peter Olofsson presenterat sitt budgetförslag för Västerbottens läns landsting för år 2013. En budget utan några större nyheter, förändringarna som sjösattes med projekt balans fortsätter med oförminskad styrka. Socialdemokraterna backar inte heller om ambulans i Åsele eller vårdplatser i Dorotea. Någon förändring av beslutet om den tio procentiga avvecklingen av vårdplatserna på länets sjukhus blir det inte heller. Den stora nyheten är att pengar, 18 miljoner, flyttas från sjukvård till tågtrafik. Sen har även Socialdemokraterna tagit mod till sig och även börjat spara pengar på nått som varit helt omöjligt hittills nämligen Region Västerbotten som får ett minskat bidrag med fem miljoner.
 
Två positiva delar i deras budget är att omställning från sjukhusvård till primärvård fortsätter. Det är nödvändigt för att frigöra kapacitet på sjukhusen. Det som är problematiskt är att primärvården inte får de resurser som behövs för detta. Den andra positiva delen är att tio miljoner omprioriteras för medicinsk utveckling och demografiska förändringar. Det är nödvändigt att en sådan del lyfts fram tydligare då utvecklingen inom området sker så pass snabbt med nya kostnader som följd.
 
Sammanfattningsvis så är det en budget utan några större nyheter. Pengar flyttas från vård till kollektivtrafik och projekt balans fortsätter i oförminskad styrka.
 
I veckan kommer Alliansen presentera sitt förslag.

 

Lyssna på (S)-vädjan – låt Åsele få tillbaka sin ambulans

Av , , 2 kommentarer 13

 

Åseles Socialdemokratiska kommunalråd gick nyligen ut i media och vädjade till sina partikamrater i landstinget att få sin ambulans tillbaka. Lösningen med akutbilen var endast på prövotid som nu närmar sig sitt slut. Från Åsele kommuns sida är de inte alls nöjda med lösning och vill nu ha tillbaka sin ambulans. Jag förstår dem. Från Moderaterna och Alliansen sida har vi hela tiden sagt att det ska finnas en ambulans i Åsele. Den miljon som den nya akutbilen beräknas spara in är rätt tveksamt, inte minst då landstinget tvingats byta akutbil i omgångar för det ska bli en mer ambulansliknande lösning. Lyssna på socialdemokraternas vädjan i Åsele och hela Åsele kommun och låt dem få tillbaka sin ambulans.

Inlandssjukvårdens nedrustning

Av , , 1 kommentar 7

 Inlandssjukvårdens nedrustning
 
Protesterna mot att Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade och genomförde neddragningar av akutvårdplatser och indragningar av ambulanser i inlandet har inte tystnat.
Socialdemokraterna har på alla sätt försökt blidka de berörda kommunerna med lite olika ”halvdåliga lösningar”. Lösningar som till exempel ambulansen i Åsele som nu blivit en akutliknande ambulans men som bara får rycka ut på vissa larm och inom kommunens gränser. Ambulansfrågan i Åsele har blivit en följetong som man pratar om i hela Sverige.
 
Ur ett medborgarpersperktiv skulle det vara intressant att få veta alla kostnader och timmar som nu är nedlagda på att hitta olika lösningar vad gäller alternativ till akutplatser och ambulans. Men som ändå i praktiken innebär en klar försämring för inlandsborna utan att det har sparat några pengar.
 
En nära, trygg och patientsäker samt tillgänglig sjukvård är viktig inte bara för alla inlandsbor, den är lika viktig för alla som tillfälligt vistas eller passerar dessa orter på genomresa och för att skapa tillväxt och nya företag.
 
I hälso-och sjukvårdslagens 2 § slås det fast att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” Det förpliktar och skall tas på största allvar. Alliansen hoppas därför att majoriteten snarast förstår att de är inne på fel spår och ändrar sig snarast. Allianspartierna i landstinget har hela tiden motsatt oss den föreslagna nedrustningen av akutsjukvården i inlandet. Alla länsbor har  rätt till en trygg och nära vård. Gör om, gör rätt!
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 

Insändaren var publicerat i dagens VK

Pressmeddelande: Sandström (M) antagen till nationell utbildning för toppolitiker

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Pressmeddelande 120522: Sandström (M) antagen till nationell utbildning för toppolitiker
 
Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström har blivit antagen till en nationell utbildning för toppolitiker. Utbildningen arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Målgruppen är ledande politiker i kommun- och landsting i hela landet. Utbildningen har återkommande träffar under två års tid. Endast 17 personer blev antagna till denna omgång av utbildningen som hålls en gång per mandatperiod.
 
–                     Sandström säger i en kommentar att han är väldigt glad och entusiastisk för att ha blivit antagen. Jag har stora förväntningar på att det ska bli en bra plattform att jobba vidare med det lokala länsuppdraget att nå ett maktskifte i landstinget i Västerbotten vid valet 2014.
 
För mer information:
Nicklas Sandström
070-2544515
 
Länk till mer information om utbildningen:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/politisktledarskap/natverk-for-toppolitiker-politiskt-ledarskap/natverk-for-toppolitiker-2012-2014-politiskt-ledarskap

 

 

Operera mera – för fortsatt hög kvalitet

Av , , Bli först att kommentera 4


 

Vid Norrlands universitetssjukhus bedrivs både specialistsjukvård och högspecialiserad vård. Den högspecialiserade vården vid NUS har i dagsläget ett begränsat patientunderlag som utgör en bas för fortsatt utveckling och specialisering inom såväl sjukvård som forskning. Det finns möjligheter för landstinget i Västerbotten att öka sitt patientunderlag genom att börja sälja vård till patienter utomlands.

Alliansen anser att landsting borde börja sälja högspecialiserad sjukvård på en växande marknad av medicinska tjänster utanför Sveriges gränser. Export av högspecialiserad vård skulle stärka det varumärke som Norrlands universitetssjukhus redan har som regionsjukhus. En god kvalitet är en grundförutsättning för att kunna bedriva avancerad och högspecialiserad sjukvård.

För att kunna säkerställa en hög kvalitet inom sjukvården behövs en större kritisk massa. Kirurger och specialister behöver helt enkelt tillräckligt många patienter att behandla och operera för att upprätthålla sin specialistkompetens. Rent praktiskt kan detta ske genom att landstinget skapar ett bolag inom den egna verksamheten som har till uppgift att bemöta och administrera utländska patienter. Den kartläggning och omvärldsanalys som landstinget låtit göra under 2011 är ett mycket bra underlag i det fortsatta arbetet. Underlaget visar även att detta kan ske utan att det sker några undanträngningseffekter av regionens patienter.

Huvudsyftet med att sälja högspecialiserad sjukvård är att skapa ett mervärde för sjukvården och patienterna som bor i regionen men även att bidra till ökade intäkter. Mot bakgrund av att befolkningsunderlaget minskar och andelen äldre blir allt större samtidigt som sjukvården blir alltmer kostsam är det helt nödvändigt att planera för framtidens sjukvård i Västerbotten.

Nicklas Sandström, oppositionsråd för Moderaterna
Marianne Normark, gruppledare för Folkpartiet
Olle Edblom, gruppledare för Centerpartiet
Birgitta Nordvall, gruppledare för Kristdemokraterna
 

(Denna artikel var publicerad som insändare i fredagens Folkbladet)

 

Situationen inom intensivvården

Av , , Bli först att kommentera 6

I fredags blev jag intervjuad av Västerbottensnytt med anledning av att specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen (IVA) slagit larm om deras ohålbara situation. Det är förstås riktigt bekymmersamt. Den kritik som sjuksköterskorna kommer med är inte på något sätt ny. Jag fick ta del av den redan då jag auskulterade på avdelningen i november förra året. Det finns många förklaringar till varför situationen förvärrats. Som politiker går det att tydligare och med mer resurser driva frågan om att specialistutbildning ska löna sig. I Alliansens budgetförslag fanns en sådan satsning med.

Bekymmersam sommarsituation i vården

Av , , 5 kommentarer 6

Foto: VLL
 
Det kommer fler och fler signaler om att sommaren inom sjukvården i Västerbotten kommer att bli extra tuff och svår i år. Problemet är inget nytt utan ständigt återkommande varje sommar. Jag har verkligen full förståelse för att alla inom vården vill ha semester som alla andra, det måste de självklart också kunna få.
 
Landstinget måste bli bättre på att planera och möta upp detta behov tidigare och på ett mer systematiskt sätt. Jag har ingen färdig lösning utan det måste till en större verktygslåda för alla verksamheter att jobba med semesterplaneringen. Ett av de viktigaste verktygen är då att de verksamheter som det funkat bra kan lära andra hur de gjort. Jag kan verkligen hoppas att alla som vill ha semester i sommar kommer att få det.