Radiodebatt kring folkomröstningsfrågan

Av , , Bli först att kommentera 7

I går medverkade jag tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) i en direktsänd radiodebatt om att partierna nu är överens i folkomröstningsfrågan. Debatten handlade framförallt kring hur frågeformuleringen skulle lyda och hur vi såg på den. En formulering som jag tycker blev rätt okej då den liknar folkinitiativets förslag vilket var detsamma som det över 24000 medborgare skrev under på. En annan klar förbättring är att frågan är utformad så att ett ”ja”-alternativ är detsamma som att åstadkomma den förändring som åsyftas.
 
Debatten gav även visst utrymme åt hur det här skulle ha skötts istället för att ha kommit så långt som en folkomröstning. Om de styrande i S-partiet hade kommit ut i förväg och kommunicerat med medborgarna om de förändringar de ville göra och sedan lyssnat hade det troligtvis aldrig behövts gå så här långt. En lärdom att ta fasta på.
 
Lyssna på debatten genom att klicka här.

Kompromiss kring folkomröstningsfrågan

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 130227: Alliansen i Västerbotten – Kompromiss kring folkomröstningsfrågan
 
För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.
 
I går enades samtliga partier om vilken frågeställning som ska ställa i den kommande folkomröstningen samt att valdagen blir detta år i september.
 
Den nya frågeställningen har följande utformning:
 
Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil.
Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans? (ja/nej/blankt)
 
Alliansen lyfter fram att det är viktigt för demokratin och den fortsatta processen kring folkomröstningsfrågan att det gick att nå en kompromiss kring frågeformuleringen och valdagen. Nu kan den fortsatta debatten fokusera på själva sakfrågorna säger de i en kommentar.
 
Alliansen konstaterar vidare att:
 
         Frågans utformande överensstämmer i betydligt större omfattning till det som över 24 000 medborgare skrev under namninsamlingen för.
         De konkreta delarna i namninsamlingen med vårdplatserna vid sjukstugan i Dorotea samt läkarjourkedja samt ambulans i Åsele finns omnämnda i frågeställningen.
         Frågans utformande gör att ett ”ja”-val är detsamma som vad folkinitiativet vill uppnå.
         Det som var svårast att kompromissa fram var det som i folkinitiativet formulerades ”sjukvård för alla” vilket syftade på ett brett åtgärdspaket för hela länet. I frågans utformning i ”att utforma ett åtgärdspaket för hela länet” blir det upp till landstingsfullmäktige att tolka valresultatet. Ett starkt ”ja”-valresultat blir en tydlig signal för att utforma ett åtgärdspaket för en trygg inlandssjukvård. Minimum är att återställa akutvårdsplatserna i Dorotea med läkarjourkedja samt ambulansen i Åsele.
         Valdagen blir i september i år vilket av tradition är en bra valmånad även om det är en kompromiss.
         Medborgarna i länet får folkomrösta om den förda Socialdemokratiska sjukvårdspolitiken med minskade av akutvårdplatser i inlandet och införande av akutbil istället för ambulans är önskvärd eller inte.  
 
 
Från Alliansen kommer vi fortsätta att driva den politik som är förd sen tidigare med akutvårdsplatser vid sjukstugorna och en trygg inlandssjukvård där Åsele får en stationerad ambulans säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.
 
 
 
 

Studenter ska inte behöva ha smutsiga arbetskläder

Av , , Bli först att kommentera 6

 

I dag uppmärksams ordförande för Medicine studerande förbundet i Umeå (MSF) Emma Furberg problemet med att vårdstudenter som har sin praktik på NUS inte har tillgång till rena arbetskläder. Källan till problemet är den kapacitetsbrist som uppstår då det inte finns nog med klädbytesautomater på sjukhuset. Särskilt problematiskt är det för studenterna som är hänvisade till en särskild automat som många gånger saknar klädesplagg i rätt storlekar.
 
Frågan har varit uppe vid landstingsfullmäktigemöten och på sammanträden i landstingsstyrelsens arbetsutskott och en lösning på problemet har presenterats. Tyvärr verkar det inte ha blivit så. Att det är frågan är angelägen handlar framför allt att det är viktigt utifrån en patientsäkerhetsperspektiv att kläderna är rena.Min förhoppning är att detta löser sig så snabbt som möjligt.

 

Landstinget sämst i landet i sitt miljöarbete

Av , , Bli först att kommentera 1

Pressmeddelande 130222: Sandström (M): Västerbottens läns landsting i sämst i landet i miljörankning

För mer information, kontakta Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15
 
Nyligen kom tidningen Miljöaktuellt ut med en rapport som presenterade en granskning över samtliga 21 landsting och regioner i Sverige och rankning över deras prestation när det gäller miljöarbetet. Sämst i klassen var landstinget i Västerbotten med sitt miljöarbete.
 
I en interpellation till fullmäktige ställer nu oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström (M) frågor till ansvarig politiker nämligen landstingsmiljörådet Robert Winroth (MP) om han är bl.a. nöjd över att landstinget i Västerbotten bedöms vara sämst i landet när det kommer till miljöarbetet. Vidare ställer sig Sandström (M) frågan om Winroth (MP) han inte skulle vara nöjd om han tänker vidta några åtgärder för att nå en förbättring i landstingets miljöarbete.
 
– Det är viktigt att tänka på miljön och hur miljön påverkas från olika avfall från t.ex. läkemedel och hur landstinget sköter borttagningen av farliga ämnen och substanser från varor som används inom sjukvården. En sämre miljö får direkta konsekvenser för hälso- och sjukvården. Därför måste det finnas ett bra miljöarbete för att undvika att skadliga utsläpp förstör miljön, menar Sandström (M) i en kommentar.
 
 
Interpellationen i sin helhet:
 
Västerbottens läns landsting sämst i landet i miljörankning
Tidningen Miljöaktuellt har för en tid sedan presenterat en rapport där de granskar samtliga 21 landsting och regioner i Sverige utifrån deras miljöarbete. Rapporten redovisar sammanställning och poängsättning över landstingets miljöarbete med en avslutande poängranking. Rankingen visar på att Västerbotten är sämst i landet av alla landsting.
 
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till och hantera när det kommer till miljöarbete, som till exempel antibiotikaresistens, miljöpåverkan från läkemedel, och borttagning av farliga ämnen och substanser i varor landstingen använder. En sämre miljö får direkta konsekvenser för hälso- och sjukvården.
 
Syftet med rapporten är att uppmärksamma landstingens arbete med hållbarhet idag och hur de kan förbättra, lära sig och inse vilken roll de har i arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen. Landstingen är en av landets största arbetsgivare med närmare en kvarts miljon anställda och har därmed en stor möjlighet till att påverka och driva dagens och framtidens miljöarbete.
 
 
Med hänsyn till ovanstående ställer jag följande frågor till miljölandstingsrådet Robert Winroth (MP):
 
1. Är du nöjd över att landstinget i Västerbotten bedöms vara sämst i landet med sitt miljöarbete?
 
2.    Om inte: avser du att vidta några åtgärder för att kunna förbättra och höja landstinget i Västerbottens placering till kommande års rankingar?
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

Dialog med fackförbunden

Av , , Bli först att kommentera 2
I går deltog jag på en heldagsträff mellan den politiska ledningen, tjänstemän med ansvar för avtalsfrågor och de olika fackliga organisationerna inom landstinget. Träffen var en kick off för de avtalsförhandlingar som sedan ska ske mellan tjänstemän och de fackliga organisationerna. Träffen gav möjlighet för oss i den politiska ledningen att lyssna och ta intryck av processen och de övergripande krav och synpunkter som de olika organisationerna hade. Detta utan att detta öppnade upp för några löneförhandlingar mellan fackförbunden och den politiska ledningen.
 
Om man ska försöka sig på en sammanfattning så är det mycket som fungerar bra men mycket som kan bli bättre. Framförallt handlar det om hur arbetsmiljön på de olika klinikerna ska bli bättre men även frågor kring arbetstider och hur chef/medarbetarsamtalet ska bli bättre med en efterföljande resultat(löne)dialog. Det var mycket intressant att ta del av de olika synpunkterna som fördes fram och tror på att den här modellen kan utvecklas vidare. 

Nederlag för S och MP i folkomröstningsfrågan

Av , , 1 kommentar 8

Efter en intensiv och stundtals mycket tuff debatt igår på landstingsfullmäktige blev det ett nederlag i folkomröstningsfrågan för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Landstingsfullmäktige beslutade mot majoritetens vilja att dels att en folkomröstnings skall genomföras samt att återremitera frågorna kring hur det skall gå till. Att återremissen drevs igenom av Alliansen och Vänsterpartiet (se utförlig motivtext längre ned) var framförallt att frågeställningen inte alls svarar upp mot de intentioner som finns till lagstiftningen. Frågan skiljer helt enkelt i allt för hög grad från den som medborgarna skrivit under på för att kräva en folkomröstning.
 
Nu finns det möjlighet att bättre processa fram en frågeställning i samråd med folkinitiativet kring en fråga som alla kan enas om. Även val av valdagen går att fortsätta att diskutera om för att få fram en valdag som ger den legitimitet som folkomröstningen förtjänar.
 
 
 
 
Yrkande
 
Landstingsfullmäktige 2013-02-19
 
 
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på:
 
Återremiss ärende 15: Förslag om rådgivande folkomröstning
                  
Motiv
 
Vi gör en samlad bedömning att frågan måste beredas ytterligare med följande inriktning:  
 
Frågeställningen som majoriteten går fram med är inte överensstämmande med de intentioner som finns till lagstiftningen. Frågan skiljer sig i allt för hög grad från den som medborgarna skrivit under på för att kräva en folkomröstning.
 
Den extra beredningstiden ger möjlighet för landstingsstyrelsen att samråda med folkinitiativet för att få till stånd en ny frågeställning med tydliga svarsalternativ som har ett brett parlamentariskt stöd.
 
Att genomföra folkomröstningen i maj månad då det trots allt bara är ett år kvar till valet är något som behöver beredas ytterligare.
 
Sammantaget finns det ingen brådska att genomföra folkomröstningen så omgående som det är föreslaget.
 
 
 

En folkomröstning för en rättvis sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 5
En regional folkomröstning är något historiskt då det aldrig skett i Sverige förut. Som medborgare i länet är det viktigt att komma ihåg bakgrunden. Grundproblemet är en misskött ekonomi i sjukvården i länet under de senaste 20 åren. De förändringar som nu genomförts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under arbetsnamnet Projekt balans är framförallt en ofrånkomlig konsekvens av långvarig avsaknad av politisk styrning och bristande ekonomiskt ansvarstagande. 
 
Den nya Socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen genomförde sparförslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivningar. Besparingar som dessutom motiveras med att det skulle vara regeringens fel. Som medborgare är det viktigt att komma ihåg att det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten.
 
De försämringar som sker i sjukvården drabbar hela länet. Länets sjukhus har det tufft med färre vårdplatser och ett högre arbetstempo för personalen. Vårdplatsminskningar där de mest sjuka äldre drabbas hårdast. Primärvården har fått ett ännu större åtagande med 15 000 nya besök som ska klaras av trots att var tredje distriktsläkartjänst är vakant. Den tuffaste försämringen för medborgarna har skett i inlandet där akutvårdplatser försvunnit från sjukstugorna och ambulansen i Åsele dragits in. 
 
Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar. Fokus på Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård. Vårdplatsneddragningarna var inte lika omfattande därtill föreslogs neddragningar på administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. I Alliansens alternativa förslag till projekt balans samt vid den senaste budgeten prioriteras bland annat akutvårdsplatser i inlandet och ambulans i Åsele vilket gör det märkligt att inte stödja de krav som väckts från folkinitiativet.
 
Försämringar av sjukvården i länet var något som resulterade i att länets invånare har sagt ifrån. Det s.k. Doroteaupproret/folkinitiativet. Framförallt handlar det om en känsla av uppgivenhet där landstinget minskar på basal akutsjukvård och därmed bidrar till att en försämrad känsla av framtidstro på berörda orter och att vi inte har en rättvis och tillgänglig vård i hela länet.
 
Kärnan i den representativa demokratin är att de folkvalda politikerna lyssnar på sina väljare och förvaltar det förtroende som ges vid de allmänna valen. En konsekvens av att inte ta det ansvaret är att väljarna har möjlighet att vart fjärde år rösta bort de ansvariga politikerna. 
Nu har lagstiftningen förändrats och förstärkt möjligheten att genomföra folkomröstningar. Det är en demokratisk rättighet som är inskriven i grundlagen och något som samtliga politiker måste förhålla sig till. 
 
Alliansen har lyssnat på det initiativ som väckts för åstadkomma en folkomröstning och anser att det är rimligt att de ska få ansvarspröva den politiska majoriteten utifrån den frågeställning som de själva väckt. En frågeställning som är det som 24 000 länsbor skrivit under på som beskriver de försämringar som skett av sjukvården inte bara i inlandet utan i hela länet.. 
 
Alliansen föreslår att valdagen blir i samband med de allmänna valen 2014. Eftersom att folkinitiativet uttryckt att val av valdag är upp till den politiska majoriteten, att lagstiftningen inte reglerar när i tid valet ska ske samt att en förtida valdag ger upphov till kostnader på cirka 10 miljoner är det rimligt att valdagen sker i samband med landstingsvalet den 14 september 2014. Det valet är trots allt bara ett år bort. Om folkomröstningen hålls i samband med de allmänna valen underlättas ett högt valdeltagande. En annan fördel är att inlandssjukvården blir en av många viktiga valfrågor i ansvarsprövandet av den politiska majoriteten. 
 
Från Alliansen anser vi inte att på det sätt som landstinget nu styrs är att förvalta de förtroende som länet förtjänar för en rättvis och trygg sjukvård. Oavsett folkomröstning kommer Alliansen att söka mandat i valet den 14 september 2014 för en sådan inriktning.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd  
 
Marianne Normark
Gruppledare (FP)
 
Olle Edblom
Gruppledare (C)
 
Birgitta Nordvall
Gruppledare (KD)
 
 
Denna artikel är publicerad i dagens VK-debatt. 

Alliansen i Västerbotten föreslår återremiss i folkomröstningsfrågan

Av , , Bli först att kommentera 6

Pressmeddelande 130218: Alliansen i Västerbotten föreslår återremiss i folkomröstningsfrågan
För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070-254 45 15, Marianne Normark (FP) 070-243 57 04, Olle Edblom (C) 070-564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070-278 58 10.
Allians för Västerbotten kommer vid dagens sammanträde i landstingsstyrelsen och under landstingsfullmäktige yrka på att frågan om folkomröstning och valdag återremitteras. Alliansen drar efter en samlad bedömning slutsatsen att frågan måste beredas ytterligare.
Valsedelns frågeställning som majoriteten går fram med överensstämmer inte med de intentioner som de förarbeten som finns till lagstiftningen gör gällande, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare. Frågan skiljer sig alltför mycket från den som medborgarna i Dorotea och övriga länet skrivit under på för att kräva en folkomröstning, menar Alliansen.
 
Att genomföra folkomröstningen i maj månad när det trots allt är bara ett år kvar till valet är inte försvarbart. SKL:s jurister rekommenderar att folkomröstningen sker i samband med de allmänna valen 2014, som är inom skälig tid. Det finns praktiska och ekonomiska fördelar med detta och det möjliggör också ett högre valdeltagande, säger Alliansen. 
 
Sedan igår står det klart att Doroteaupproret kommer att överklaga fullmäktiges beslut om Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till frågeställning går igenom. Sammantaget finns det ingen brådska att genomföra folkomröstningen så pass omgående som majoriteten föreslår, menar Alliansens gruppledare.
 
 

Expertstöd rekommenderar annan frågeställning och valdag för folkomröstningen

Av , , 2 kommentarer 6

Pressmeddelande 130218: Expertstöd rekommenderar annan frågeställning och valdag för folkomröstningen
För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070-254 45 15, Marianne Normark (FP) 070-243 57 04, Olle Edblom (C) 070-564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070-278 58 10.
 
 
Landstinget i Västerbotten har köpt konsulthjälp i form av juriststöd från Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Juristerna rekommenderar en annorlunda frågeformulering samt att folkomröstningen bör genomföras i samband med de allmänna valen 2014. Majoriteten i landstinget tar dock ingen hänsyn till expertstödets rekommendationer vilket Alliansen anser vara anmärkningsvärt, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiets frågeställning på valsedeln handlar om att deras beslut ska gälla tills vidare. Denna formulering avråder experterna på SKL ifrån. Expertstödet föreslår istället att befolkningen svarar (ja) till att nuvarande beslut skall upphävas vilket betyder att man svarar (ja) till att akutvårdplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele återinförs. Konsekvensen av detta är att den linjen majoriteten skulle företräda blir ett (nej) i folkomröstningen. Detta har uppenbarligen inte fallit socialdemokraterna och miljöpartiet i smaken, konstaterar Alliansen.
 
När det gäller val av dag för folkomröstningen är juristernas rekommendation att den ska ske i samband med de allmänna valen 2014, då detta kan bedömas vara inom skälig tid. Det finns både praktiska och ekonomiska skäl för detta samt skulle ge ett högre valdeltagande. På grund av den tolkning som Sveriges kommuner och landstings jurister gör anser Alliansens att majoritetens argument för att folkomröstningen måste ske i maj månad faller.
 
Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte lyssnar på den expertis som finns på Sveriges kommuner och landsting är allvarligt och det blir ännu mer tydligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet manipulerar för att genomföra folkomröstningen på sina egna villkor, menar Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.
 
De olika förslagen till frågeställningar:
 
Juristernas rekommendation:
 
”För att minska underskottet i landstinget budget beslutades att minska antalet vårdplatser i Dorotea från fyra till två och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med akutbil. – Ska detta budgetbeslut med ovan nämnda åtgärder upphävas?” 
 
Majoritetens (S+Mp) förslag:
 
”För att minska underskottet i landstinget budget beslutades att minska antalet vårdplatser i Dorotea från fyra till två och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med akutbil. – Ska detta budgetbeslut med ovan nämnda åtgärder gälla tillsvidare?” 
 
Alliansens förslag:
 
”Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?”

26 maj är en illa vald dag för en folkomröstning

Av , , 1 kommentar 6

Den socialdemokratiska majoriteten i landstinget har som bekant gått ut med att de vill att valdagen skall gå av stapeln söndag den 26 maj. Motiveringen ska vara att det är lagstiftningen som säger så vilket faktiskt inte stämmer. I förarbetena så förs resonemang kring valdag och tidpunkt. Här följer ett utdrag från förarbetarna (En reformerad grundlag SOU 2008:125 sida 251)
 
”Ett folkinitiativ bör leda till att en folkomröstning hålls inom skälig tid. Det finns visserligen både praktiska och ekonomiska fördelar med att hålla en folkomröstning i samband med allmänna val och det kan även antas att valdeltagandet gynnas av en sådan planering. Att en folkomröstning bör hållas inom skälig tid kan dock i många fall innebära att man inte kan avvakta till nästa allmänna val. Det är enligt vår mening en sak för fullmäktige att med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet finna en lämplig tidpunkt för omröstningen. Något behov av att närmare reglera denna fråga föreligger inte.”
 
Man kan ställa sig frågan hur Sossarna kom fram till just den dagen utifrån de resonemang som förs. Morsdag i maj tror jag tyvärr många länsbor har annat att göra. Valdagen är trots allt bara ett år bort och från folkinitiativet har de tydligt sagt att de är upp till den politiska majoriteten att ta beslut om datumet och därmed är valdagen är ett alternativ. Sen går det inte att komma runt kostnadsfrågan på 10-15 miljoner som är i sammanhanget rätt betydande. Kostnader som undviks om folkomröstningen sker i samband med de allmänna valen. Om inte annat så underlättas ett högre valdeltagande. En annan fördel är att i sjukvårdsdebatten vid nästa val finns bland annat inlandssjukvården på den politiska agendan.