Sjukvård ska erbjudas i världsklass

Av , , Bli först att kommentera 0

Norrlands universitetssjukhus blev i år rankad som det näst bästa universitetssjukhuset i Sverige utifrån den höga medicinska kvalitén som erbjuds. Lasaretten i Skellefteå och Lycksele får goda betyg när det gäller medicinisk kvalité. De bra placeringarna bygger på de fantastiska insatser all personal gör varje dag. Moderaterna är mycket stolta över våra tre akutsjukhus som vi vill ska utvecklas.

 

Svensk hälso- och sjukvård är i ständig utveckling. Forskning och utveckling ger förutsättningar för nya behandlingsformer och läkemedel med förbättrade resultat som följd. Denna ständiga förbättringsprocess ställer krav på förändringar i hur vården organiseras och utförs. Vården ska ges på rätt nivå. Det gör att framförallt primärvården måste kunna ta ett större ansvar för patienternas vårdbehov. Tillgången till primärvård i hela länet måste förbättras. En förstärkning av primärvården och den nära vården innebär att resurser måste omfördelas inom hälso- och sjukvården så att primärvården kan axla ett större ansvar.

 

Tre skattefinansierade akutsjukhus i länet är en självklarhet. Sjukvården måste bli bättre på att samverkan inom våra tre sjukhus vilket skapar förutsättningar för att bättre specialisera sig. Det kan innebära att du som patient ibland måste åka till en annan del av länet för att få din operation eller behandling.

Utveckling i vården, nivåstrukturering och vårdnivåer

Av , , Bli först att kommentera 2

Utvecklingen i sjukvården går oerhört fort. Här nedan är ett anförande som jag höll vid senaste regionfullmäktige på temat behovet av att utveckla vårdnivåer och perspektiv på nivåstrukturering.

 

Herr ordförande

Ledamöter

Åhörare

 

Förslaget som diskuteras i sjukvårdsledningen på en intermediärvårdsavdelning på NUS är lovvärd. Vi kan se att med en ökad subspecialisering och centralisering av mer avancerade kirurgiska ingrepp så ökar behoven av medicinskt avancerade vårdplatser på differentierad nivå än IVA. Det medför en avlastning av IVA samt en bättre vårdtyngd på slutenvårdsavdelningarna. Från Moderaterna ser vi positivt på utveckling av nya vårdnivåer. Nästa steg skulle behöva vara hur vi får ihop en fungerade vårdnivå i gränssnittet kommunal omsorg och medicinskt färdigbehandlade. Det är mycket sällan som den gruppen patienter är antingen eller. Här behöver vårdnivåkoncept med tillhörande vårdplatser utvecklas som passar gruppen mellan särskilt boende och ordinär vårdplats på ett sjukhus.

Ett annat positivt exempel av pågående arbete i verksamheten är den översyn av vårdflöden på NUS där den opererande verksamheten får äga hela patientflödet med tillhörande resurser. Det skapar bättre förutsättningar att planera och utföra vården.

Sjukvården i länet har sedan länge varit framgångsrik i arbetet med nivåstrukturering inom länet. Varje år utförs tarmkirugi, gastric by-pass, ortopedi på Lycksele lasarett som annars hade varit på NUS. Ett annat exempel är att gallor, urologi, ärrbråck, tarmcancer samt bröstcancer som utförs på Skellefteå lasarett som är för patienter i hela länet. Detta är en nivåstrukturering som behöver fördjupas men även breddas tillsammans med den norra sjukvårdsregionen. Vi behöver bli bättre på att nyttja de samlade elektiva operationsresurserna i Norrland.

När det gäller arbetet med den nationella nivåstruktureringen för koncentrering av högspecialiserad vård så finns farhågor men även ljusglimtar. Ljusglimtarna är att omfattningen och tidspressen är kraftigt reviderad. Det skapar bättre förutsättningar för ett rimligt arbete som inte gör mer skada än nytta. Farhågorna fortsatt är att konsekvenserna på systemnivå inte beaktas i tillräckligt stor omfattning. Att ett räddat liv som sker på bekostnad av tio andra är inte försvarbart. Tarumakapacitet, FoU-uppdraget och ett fullvärdigt universitetssjukhus måste bland annat försvaras för den norra sjukvårdsregionen.

Herr ordförande

Vi kan se en kraftfull medicinsk utveckling som accelererat allt mer de senaste åren. Det medför ett breddat vårdutbud till allt fler i allt ökande åldrar. Detta gäller särskilt för universitetssjukvården som har haft en betydligt högre nettokostnadsutveckling än övrig länsdel- och länssjukvård. Patientvinsterna i form av ökad kvalité för patienten är kraftfull. Öppen kirurgi görs nu med laparoskopi vilket medför väsentligt kortare vårdtider och ett minskat behov av vårdplatser.

Poliklinisering av vården är bra och resurseffektiv av samhällets samlade resurser. Ett sådant exempel är Tavi-ingrepp istället för öppen hjärtkirurgi.  År 2010 utfördes 16 sådana ingrepp, 2018 114 stycken. Hela utveckling med robotkirurgi inom prostata och kvinnosjukvården är andra bra exempel.

Men den medicinska utvecklingen innebär även att det utförs ingrepp som annars inte utfördes. 1996 utfördes 1 leveroperation per år. 2019 kommer ungefär 120 att utföras. 1996 gjorde vi inga matstrupeoperationer idag runt 20 stycken.

Det är inte bara kirurgiska ingrepp som tillkommit. Det har skett en explosionsartad utveckling av nya kraftfulla läkemedel. Läkemedel som möjliggör ökad livskvalité och livslängd. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta. I framtidsspaningen så ligger ungefär 6000 nya läkemedel som kan komma att introduceras. För att nämna två exempel. Ett är ett livsförbättrande läkemedel för Skelleftesjukan som kostar flera miljoner per år. Ett annat exempel är ett nyligen introducerat genetiskt skräddarsytt läkemedel i USA för en mycket ovanlig åkomma ser ut att få ett marknadspris på runt 4 miljoner usd-dollar per år och för en livslång behandling.

Andra exempel är att för 20 år sedan fanns slutenvårdsavdelningar inom sjukdomar inom reumatiska och hud. Nu är de istället ersatta med mottagningar.

Den medicinska utvecklingen är fantastisk. Däremot behöver organisationen bli ännu bättre att ställa om från gårdagens struktur i takt med utvecklingen. Det gäller även hur vi budgeterar de olika verksamheterna.

 

 

 

 

Budgetanförande ang regionens regionplan och budget

Av , , Bli först att kommentera 2

Budgetanförande

 

Herr ordförande

Ledamöter

Åhörare

 

”Jag har en lapp i min ficka”. En brasklapp. Som bekant kommer uttrycket brasklapp från svenske biskopen i Linköping, Hans Brask, som satt i riksdagen år 1517. Riksdagen beslutade då att straffa ärkebiskopen Gustav Trolle. Det berättades dock att Brask i hemlighet placerade en lapp under sitt sigill, där han protesterade mot beslutet med formuleringen: ”Till denna besegling är jag nödd och tvungen”. Tre år senare, vid rättegången som föregick Stockholms blodbad, sägs det att biskop Brask klarade sig undan blodbadet, genom att plocka fram sin lapp ur sigillet.

 

Om tre år är det val igen. Denna församlingen har på sitt bord utan tvekan det största sparpaket någonsin. Vi måste undvika att detta stålbad blir ett blodbad för sjukvården i Västerbotten. Även om denna liknelse inte ska ses som bokstavligen är det ändå en signal om hur allvarlig situationen är.

 

Att vi behöver en ny ledning är helt uppenbart. Över 40 år av socialdemokratiskt styre är idag särskilt påtagligt. Ekonomin är i fritt fall och vårdköerna är bland de längsta i landet. Ur ett nationellt perspektiv har regionen den högsta pensionsskulden per innevånare. Investeringsbehoven är stora, på grund av eftersatt underhåll.

 

Prognosen för det här året pekar på ett underskott på nästan 800 miljoner kronor. Under de senaste åren har avkastning och värdeökning på landstingets pensionsportfölj använts till att täcka underskotten.

Pengar som regionen nu behöver låna för att betala in till kommande pensioner och investeringar. I år har det gått så långt att regionen behöver låna pengar till reinvesteringar.

 

Vi ser nu att det blir allt färre som ska försörja allt fler. Allt fler som behöver allt mer vård. En vård som kan ge mer till allt fler. En ekonomi som räcker till allt färre.

 

Herr ordförande

 

Utvecklingen i regionen måste vändas. Det krävs att en rad olika förslag och åtgärder vilket vi Allianspartier presenterar i vårt förslag till regionplan. Några exempel är behovet av förbättrade och mer sammanhållna vårdkedjor så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vården inom regionen och mot kommunerna måste bli sömnlös. Vi vill också stärka primärvården och återinföra en fast läkarkontakt. En förstärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Det krävs en god och nära vård med starka hälsocentraler. Öppettiderna på länets hälsocentraler behöver förlängas, inte minst för att avlasta akutmottagningarna. Arbetsmiljön måste förbättras så regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning måste vara en självklarhet i det livslånga lärandet.

Lösningarna finns i stor utsträckning inom varje verksamhet och enskild vårdavdelning. Vi föreslår även en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna. Regionen behöver ge mer självstyre för sjukhusen med lokala platschefer.

Vi måste minska detaljstyrningen och bana väg för tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras.

Vårdvalen behöver utvecklas, inte avvecklas.

Herr ordförande

 

Sjukvården i vårt län är mycket god när du väl får den. Bland de bästa i världen. Vi har en rik region med ett stort och brett kulturutbud. Företagare och företag som är världsledande. Men vår styrka får inte tas för givet. För att fortsatt vara ett av världens mest framgångsrika län krävs att fler utbildar sig, anstränger sig och driver företag. När digitalisering, robotisering, hårdare konkurrens från andra regioner och tuffare villkor för handel utmanar oss – då kan vi inte stå still och förlita oss på gamla framgångar. Det går inte att trona på fornstora dar.

 

Åren som följde biskop Brask brasklapp gick till svensk historia. Om vi inte vänder utvecklingen så lär väljarnas dom om tre år gå till historien. Det behövs ett nytt ledarskap som kan förmedla en hoppfullhet så att vi kan lyckas vända utvecklingen. För detta krävs en politisk vilja, engagemang och handlingskraft.

 

Från Moderaterna och Alliansen har vi en genuin vilja att komma tillrätta med de problem som måste lösas. Vårt fokus är att genom vår politik bidra till breda lösningar som är ekonomiskt hållbara på kort och lång sikt och som garanterar en trygg, rättvis och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet.

 

 

Bifall till Alliansens förslag till regionplan och budget för år 2020

Alliansen vill fokusera på förbättrad ekonomisk styrning och valfrihet i sitt förslag till Regionplan

Av , , 2 kommentarer 7

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lägger en gemensam Regionplan och budget för Regionen. Det är ett svar på de styrande rödgröna partierna med Socialdemokraterna i spetsens plan som presenterades förra veckan. Allianspartierna konstaterar att ekonomin är i fritt fall och att den politiska majoriteten inte förmår att styra regionen och ha kontroll över budgeten.  Region Västerbotten lämnade förra året med ett rekordstort underskott på nära en halv miljard. Prognosen för året är närmare 800 miljoner kronor i underskott. En samlad budgetavvikelse på 10 procent. Det menar Alliansen är fullständigt oacceptabelt och måste till kraftfulla åtgärder. För att kunna vända ekonomin så behöver det av regiondirektören presenterade åtgärdspaketet på 565 miljoner kronor sjösättas med start omgående. Utvecklingen måste vändas och det börjar bli akut, säger gruppledarna för Alliansen. I Alliansens förslag till regionplan betonas förutom en ansvarsfull ekonomi och flera förslag för förbättrad styrning, även ökad valfrihet och ett större inslag av privata aktörer.

Alliansen vill öppna upp för fler vårdval. Vi är övertygad att med fler aktörer kan vi skapa ökad mångfald och ökad valfrihet.

Vidare menar Alliansen att regionen behöver att primärvården stärks, de lokala chefernas mandat utökas och medarbetarnas arbetsmiljö förbättras. 
Regionen behöver bli en attraktivare plats för företag och företagare vilket är ett särskilt fokus inom den regionala utvecklingen. 

Det behövs ett ledarskap som kan förmedla en hoppfullhet att vi kan lyckas vända utvecklingen. En ny ledning som kan lyckas balansera behovet av nödvändiga åtgärder för att få en hållbar ekonomi och samtidigt korta bland Sveriges längsta vårdköer. Allt detta är utmaningar kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården, vilket något vi alla gruppledare i Alliansen är enig om.