Ger regionens omställningsplan effekt?

Vid senaste regionstyrelsens arbetsutskott lämnade vi borgerliga partier följande yttrande som en bedömning av den omtalade omställningsplanen för regionen:

 

Protokollsanteckning

 

Regionstyrelsen arbetsutskott 17 november

Ärende: Månadsrapport och bedömning av effektgrad av åtgärdsplanen

Motiv

De åtgärder som finns i åtgärdsplanen vilar på antaganden utifrån tidigare erfarenheter och bedömningar av möjlig effekt. Detta stärks tydligt utifrån Revisionsrapport nr 3 (granskning av omställningsplanen) där framhålls att ”Åtgärdsförslagen för hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter var inte förankrade hos chefer i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Chefer i hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltog inte systematiskt i arbetet med att utarbeta förslagen i omställningsplanen. Det fanns heller inte någon dokumenterad riskanalys eller känslighetsberäkning som beskrev vilka osäkerheter som fanns i bedömningar av åtgärdernas effekter.”

I arbetet med konkretisering av omställningsplanen är det tydligt att det saknas en koppling till verksamheternas anvisningar och omställningsplanens åtgärdsförslag. Därför är det mycket svårt att egentligen uttala sig om omställningsplanens egentliga effekter. En bedömning av effekterna av en vidtagen åtgärd bygger snarare på uppskattning av vilket förändring som har skett. Alltså när effekten på planen ska uppskattas sker det utifrån en bedömning utifrån en förändring. Huruvida den förändringen har skett på grund av en strukturell kostnadsminskning som effekt av planen eller av andra orsaker är alltså en bedömning. Det blir mycket tydligt när åtgärdsplanen verkar parallellt med coronapandemin och dess effekter för verksamheten. Det mest illustrativa exemplet är att kostnaderna för sjukresor kraftigt har minskat. Är det beroende på omställningsplanen eller för att coronapandemin orsakat att patienter inte haft samma behov av sjukresor? Vår bedömning är att den effekten handlar om coronapandemin och inte av åtgärdsplanen. Samma sak är det för minskade kostnader för resor som gör att stabernas kostnader minskat. Behovet av hyrläkare har sannolikt blivit lägre när planerad vård skjutits framåt i tid. Däremot har sannolikt andra åtgärder bidragit till minskade kostnader vilket självklart är bra. Huruvida orsak och verkan för dessa är svår att bedöma.

Sammanfattningsvis delar inte vi bedömningen att effektgraden av omställningsplanen motsvarar 62% utan snarare är runt 50%. Det baseras på en lägre effekt för sjukresor, resor och kostnader för hyrläkare ((117-(18,9+2+2))/188)). Vilket egentligen givet pandemins omständigheter är relativt god men det hade varit eftersträvansvärt att i den fortsatta redovisningen redovisa faktiska direkta effekter av omställningsplanen.

 

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Carin Hasslow (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.