Regionen behöver en fungerande och långsiktig personalpolitik för att vända utvecklingen

Läget inom hälso- och sjukvården i Västerbotten har varit och är fortfarande mycket oroande med brist på vårdpersonal inom flera områden och en oroande utmaning med arbetsmiljön. Bristen på vårdnära personal är inte ett nytt fenomen för Västerbottens del utan fanns även innan pandemin. Den uppskjutna vården på grund av pandemin har varit den stora utmaningen som ännu inte kunnat hanterats fullt ut. Vårdgarantin kan inte uppfyllas och vi ser att köerna växer sig allt längre.

 

Efter pandemin kan man konstatera att vardagen inom vården fortfarande handlar om överbeläggningar med utlokalisering av patienter på annan vårdenhet som får till följd en vård som inte är patientsäker, ökad arbetsbelastning för vårdpersonal samt en situation som inte är etiskt försvarbart. Personalen har återkommande uttryckt att man vill ha en god arbetsmiljö, som kräver en grundbemanning värd namnet. Man vill ha ett nära ledarskap och en personal- och lönepolitik som är långsiktig, uthållig och som prioriterar erfarenhet och yrkesskicklighet. Trots detta svåra läge kan Region Västerbotten erbjuda vård av mycket god kvalité.

 

Rekrytering av medarbetare är en av regionens absolut viktigaste uppgifter, eftersom pensionsavgångarna är stora under de kommande åren. Den brist som finns på kvalificerade medarbetare inom ett antal yrkesgrupper är idag så akut att det kommer att få konsekvenser för hur hälso- och sjukvården kommer att fungera. Här krävs att man på allvar arbetar med Rätt använd kompetens (RAK). Särskilda insatser för rekrytering av bland annat tandläkare, läkare och sjuksköterskor måste göras. Det är också av stor vikt att fortsätta utveckla akademisk specialisttjänstgöring (AST) för sjuksköterskor inom fler specialiteter än vad som gäller idag.

 

Regionen måste bli bättre på att locka tillbaka och behålla seniora medarbetare som är aktuella för pension. Möjligheten att få stanna kvar och jobba inom sjukvården i Västerbotten så länge man vill och orkar ska vara en självklarhet. På grund av personalbrist är region Västerbotten mycket beroende av hyrpersonal. Kostnaden uppgår idag till cirka 250 miljoner kronor. Arbetet för att kunna vara oberoende av inhyrd personal måste förbättras. Detta är absolut nödvändigt för att upprätthålla en god kontinuitet, kvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö samt undvika dyra och onödiga kostnader. Alliansens målsättning är att bli oberoende av hyrpersonal och vi har flera förslag för att klara detta. Med en god personalpolitik som varit långsiktig hade regionen inte behövt hamna i beroendet av hyrpersonal. Dessa cirka 250 miljoner kronor hade i stället kunnat användas för att behålla personal. Den Socialdemokratiskt ledda majoritetens personalpolitik har under många år varit kortsiktig trots återkommande signaler om stora brister. Facit av denna politiska handlingsförlamning kan vi se idag när personal som tidigare varit anställda lämnar regionen för att senare återkomma som stafettpersonal.

 

Personalen inom vården måste erbjudas nya och fler karriärvägar, ha en bra och rättvis löneutveckling samt få den uppmärksamhet de förtjänar för sina dagliga och viktiga insatser. Det ska vara attraktivt att arbeta inom vården. Karriärvägar ska finnas för alla yrkesgrupper.

Specialistutbildade sjuksköterskor och annan specialistutbildad personal behöver en bättre löneutveckling. Kompetensutveckling ska synas i lönekuvertet.

 

Vi har under en lång tid föreslagit ett tydligare ledarskap på de respektive sjukhusen i form av en platschef. Nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att göra länets tre sjukhus till egna resultatenheter med en egen sjukhuschef. Det betyder att sjukhuschefen får ett långtgående mandat och befogenhet att inom given budgetram lösa respektive sjukhus vårduppdrag. För den enskilda kliniken är vår ambition att avdelningschefen får ett väsentligt större mandat, att vara både chef och ledare. Det innebär också att de mandat och befogenheter som idag finns på regionens hus i Umeå flyttar ut till respektive sjukhus. På det sättet åstadkommer vi ett tillitsfullt och nära ledarskap i praktiken.

 

Alliansen är övertygad om att det krävs en ny långsiktig personalpolitik som flyttar beslut längre ned i organisationen med ett tydligt lokalt och närvarande ledarskap. Personalen måste ha tydliga karriärvägar och en fungerande löneutveckling som belönar yrkesskicklighet. En ny personalpolitik och förändrad ledningsstruktur behöver komma på plats snarast för att börja vända den allt mer djupgående negativa spiral som regionen är inne i.

 

 

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

 

 

2 kommentarer

    • Nicklas Sandström (inläggsförfattare)

      Tack! Tycker att debatten/diskussionen finns men inte i allt för stor omfattning utifrån vad som skulle behövas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.