Situationen för regionen är ohållbar

När år 2023 ska summeras, kan vi konstatera att situationen nog aldrig varit så allvarlig det för Region Västerbotten någonsin tidigare. I december 2023 var regionen tvungen att låna 350 miljoner för att kunna betala ut löner. Detta ledde till att regionens skuldbörda ökade till 2 220 miljoner. Det strukturella underskottet bedöms vara 700 miljoner. Prognosen för 2024 är att det behövs lånas ytterligare 600 miljoner till för att kunna betala ut löner och göra de allra mest nödvändigaste investeringarna. Trots att regionen nyttjade över 1 000 miljoner mer än vad som fanns ekonomiskt utrymme för, är resultatet mycket svagt. Det är bland de sämsta i landet. Varken vårdköer eller personalens arbetsmiljö har påtagligt förbättrats. Tillgängligheten till vård är en akut utmaning med rekordlånga vårdköer, bristande kapacitet och vårdplatsbrist. Bara sedan januari 2020 fram till december 2023 har antalet vårdplatser minskat med 19 %. Det medför även att kostnaderna för utomlänsvård har ökat med 47 % till 237 miljoner. En ohållbar utveckling. Inte minst då det är framtidens skattebetalare som står för kostnaderna.

Behovet av stora investeringar är högst påtagligt. Uppskattningsvis saknas det minst 6 000–8 000 miljoner för de kommande tio åren. Till detta finns även behov av åtgärder för att möta en ökad förmåga för händelser kopplade till kris och katastrof. Det är alltså gigantiska investeringsbehov som behövs men som det saknas pengar för att genomföra. Det märks tydligt i vården att investeringar i fastigheter, ny medicinteknisk utrustning och IT är eftersatta. Av de pengar som avsätts handlar det i stora delar om att ersätta sådant som måste bytas ut, inte strategiska nya investeringar för att möta framtidens vårdbehov. Vi kan även konstatera att dagens personal inte kommer att kunna ersättas i framtiden, givet den förändring som sker med allt färre i arbetsför ålder. På grund av minskade resurser och bristen på personal kan den vård vi har idag inte tas för givet om vi inte gör saker annorlunda.

Region Västerbotten befinner sig i en ekonomisk kris av historiska proportioner. En sådan utveckling kan tillskrivas flera år av politisk försummelse från de styrande Socialdemokraternas sida. Det är inte en framkomlig väg att använda lånade pengar från framtida skattebetalare för att täcka upp för bristen på finansiering. Under årtionden av rödgrönt styre har besvärliga beslut skjutits på framtiden, vilket har gjort regionen sårbar för ekonomisk instabilitet och en orolig omvärld. Det är tydligt att prioriteringar måste omprövas och fokus läggas på att skydda kärnuppdraget, jobba förebyggande samt att skapa en hållbar utveckling för hela länet.

Ett ljus i mörkret är att de som väl fick vård fick den av hög kvalitet och många är väldigt nöjda. Det tack vare all vårdpersonal som verkligen gör sitt yttersta. Det andra är att det faktiskt går att vända utvecklingen. Men det krävs tuffa prioriteringar. Vi ser behov av att minska överbyggnaden inom centraladministrationen för att frigöra resurser till vården. Ett antal medarbetare som inte arbetar vårdnära kommer att behöva lämna sina tjänster. Vi bedömer att det handlar om 220 tjänster, som inte är patientnära, som måste bort. Tyvärr räcker det inte, utan vi måste även höja avgifterna så att de är mer i nivå med resten av landet. Sammantaget har vi presenterat kostnadsreducerande åtgärder på över 500 miljoner. För att nå ännu längre kommer det att behöva bli tydliga resultat av kloka kliniska val och strukturella etiska prioriteringar av vårdutbudet.

Bättre samverkan med kommunerna är avgörande för medborgarnas bästa och att effektivt nyttja gemensamma resurser. Arbetsmiljön måste förbättras för att regionen ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste skapas, ledarskapet måste stärkas och fortbildning måste prioriteras. Åtgärder för att bemöta den psykiska ohälsan måste stärkas.

Ett växande län medför nya möjligheter och nya krav. Vi vill ta vara på utvecklingen och ser positivt på de utmaningar regionen står inför. Genom tuffa men nödvändiga prioriteringar kan vi vända utvecklingen i regionens organisation och hänga med i den positiva utveckling som sker i resten av länet. För att det ska vara möjligt krävs en politisk vilja att utveckla och förbättra sjukvård och regional utveckling i hela länet. Ett nytt ledarskap med innovativt tänkande är avgörande för Region Västerbotten!

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström(M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.