Viktigt med utökade satsningar till primärvården

Pressmeddelande 131210: Allians för Västerbotten: Utökade satsningar till primärvården

 

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

 

 

Under dagens sammanträde med landstingsstyrelsen föreslog Allianspartierna andra prioriteringar inom landstingsstyrelsens budgetramar för nästa år. Omprioriteringarna skulle innebära att primärvården och därigenom de förebyggande folkhälsoarbete, förbättrad psykiska ohälsan, utveckling av glesbygdsmedicin samt fler AT/ST-platser skulle få totalt 40 miljoner i ytterligare resursförstärkning.

 

Totalt skulle primärvården få 46 miljoner mer och resurserna för fler AT/ST-platser 17 miljoner ytterligare nästa år med Alliansens förslag till prioriteringar för nästa år säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.

 

 

Yrkande i sin helhet:

 

Allians för Västerbotten                               YRKANDE

2013-12-10

 

 

Västerbottens läns landsting

Landstingsstyrelsen

 

 

 

Landstingsstyrelsens verksamhetsplan med budget 2014

 

Motiv

Allians för Västerbotten hade i sitt förslag till landstingsplan en annan färdriktning för landstinget. I Alliansens landstingsplan görs andra prioriteringar och satsningar som skulle ha gett bättre förutsättningar för landstingsstyrelsen att kunna omfördela i sin verksamhetsplan med budget. Fullmäktige valde att höja skatten vilket medförde att landstingsfullmäktige kunde öka ramarna till landstingsstyrelsen med totalt 60 miljoner kronor.

 

Västerbottens läns landsting har i jämförelse med andra landsting en resurseffektiv vård med en låg kostnad per vårdinsats. Landstingets har däremot stora problem med att konsumtionen av vården är stor, särskilt inom slutenvård. Det medför en hög totalkostnad för sjukvården även om produktiviteten och kostnadseffektiviteten är god. Att arbeta med att flytta över vård från dyr sjukhusvård till billigare primärvård och vidare från primärvård till egenvård är centralt för att minska kostnaderna.

 

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Detta skulle dessutom underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.

 

Årsprognosen för landstingsstyrelsen pekar på ett underskott. Alliansen ser därför stora behov av att pröva nya lösningar för att få en ekonomi i balans, något som Projekt balans misslyckades med. Konsekvenserna av projekt balans har bl.a. orsakat att Västerbotten var det första landstinget att någonsin genomföra en folkomröstning om att länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. I folkomröstningen vann JA-alternativet som Alliansen förespråkade en jordskredsseger med nära 90 procent. Resultatet av folkomröstning är något som Alliansen har med sig i de prioriteringar som vi vill göra i landstingsstyrelsens budget.

 

Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling.

 

 

Allians för Västerbotten vill göra följande omprioriteringar inom landstingsstyrelsens budgetramar:

 

Kostnadsreduceringar (Mkr)
Centrala anslag inom lts (LT- dir – ej fördelat budget, Marknadsföring/informations samt LTS – ej fördelad budget. Totalt 30,8) -20
Halvering hälsa 2020 -6
Minskad administration -6
Konkurrensutsättning av ej direkt sjukvård -4
Kvarvarande strukturbidrag (ej fördelat inom befintlig ram) -4
Totalt 40 miljoner
Utökade satsningar
Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet 25
Glesbygdsmedicin 5
Utökade AT/ST-platser 10
Totalt 40 miljoner

 

Under åren 2012 och 2013 har fullmäktige ökat primärvårdens ram med 28 miljoner kronor. För 2014 har fullmäktige utökat ramen med ytterligare 10 miljoner kronor för ökad beställning för att förbättra den psykiska ohälsan samt förstärkningar inom barnhälsovården. Vidare ska denna utökning användas till fortsatta satsningar för utveckling av glesbygden genom utökade vårdplatser i Dorotea och Sorsele samt resurser för utökade rekryteringsinsatser av bl. a. allmänläkare. Fullmäktige har i sin budgetplanering för 2014 också beaktat fattade beslut under 2013, bland annat beslut om preventivmedelssubvention med 2 miljoner kronor. Förutom denna utökning av primärvårdens ram med totalt 12 miljoner kronor har ramen också indexerats för förväntade pris- och kostnadsökningar.

 

En fortsatt satsning på ST-läkare finns även med i budgetramarna för att klara den framtida läkarförsörjningen. Det totala rekryteringsanslaget har utökats med 7 miljoner kronor

 

Genom Allians för Västerbottens omprioriteringar utökas satsningarna för primärvården och därigenom förebyggande folkhälsoarbete, förbättrad psykiska ohälsan, utveckling av glesbygdsmedicin samt fler AT/ST-platser.

 

Totalt blir satsningarna enligt följande:

Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet (inkl bl a minskad psykisk ohälsa/första linjens BUP, förebyggande folkhälsoarbete) 46
Utökade resurser för akutvårdsplatser i glesbygd samt glesbydsmedicin 7
Utökade AT/ST-platser 17

 

Allians för Västerbotten yrkar att följande punkter läggs in i landstingsstyrelsens verksamhetsplan

 

  • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra minst fyra akutvårdplatser.

 

  • De resurser som regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften ger, ska tillfalla den enskilt anställde som sjukvården bedömt ha behovet av efter att denne fyllt 65 år. Det kan handla om att ge den enskilt anställde sänkt arbetstid eller högre lön.

 

  • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att stärka insatserna till rekrytering till hälso – och sjukvården. Detta genom att bland annat erbjuda en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner samt att få betald specialist sjuksköterskeutbildning och tillhandahålla senaste teknik inom telemedicin.

 

  • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att se över ambulansresuserna i hela länet

 

 

 

Allians för Västerbotten

 

 

 

 

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.