Etikett: sjukvård

Vi har inte råd att betala hur mycket som helst för vad som helst

Av , , 3 kommentarer 5

Vi har inte råd att betala hur mycket som helst för vad som helst

 

Sjukvården står inför en mycket allvarlig situation med en kostnadsutveckling som är ohållbar. Ohållbar utifrån att om detta får fortsätta flyttas kostnader för dagens sjukvård till morgondagen skattebetalare. Som politiker finns ett ansvar att förmedla att det finns en bortre gräns i välfärdstatens åtaganden när det gäller sjukvård när notan skickas till morgondagens skattebetalare. Det är viktigt att inskärpa allvaret i situationen.

 

Det finns ett ansvar att ställa om vår sjukvård till det som är långsiktigt hållbart och rimligt. Det handlar om så enkla saker som att få plus och minus att gå ihop. Enkelt sagt men i en sådan komplex organisation som sjukvården är blir det näst intill omöjlig att faktiskt genomföra utan politisk kraft och mod.

 

Svensk sjukvård har nått en brytpunkt där förväntningar och utbud inte matchas med vår förmåga att finansiera detta. Allt sker i ett sammanhang med en allt äldre befolkning och allt färre i arbetsför ålder.

 

Utvecklingen av sjukvårdens möjligheter går idag så snabbt att de allra senaste preparaten eller behandlingen knappt har införts innan nästa står på tur. Många gånger till det bättre för patienten men emellanåt är vinsten så marginell i förhållande till kostnaden att det inte blir försvarbart. Samtidigt sker en utveckling där det produceras mindre sjukvård i form av färre vårdtjänster och läkarbesök. Det finns ett gemensamt ansvar att vara varsamma med skattebetalarnas pengar.

 

Personalsammansättningen är färre till antal men aldrig bestått av så många läkare och sjuksköterskor. Dagens personal har även helt andra förväntningar och krav på arbetstid och villkor som något förvisso är fullt rimliga men svårt att leva upp till när det kommer till en helhet kring en långsiktig finansiering.

 

Från alla håll ställs det nya krav och förväntningar på sjukvården som ska leverera mer och snabbare. Nya krav och förväntningar kommer från professionen, en allt mer påläst befolkning, statliga regler och riktlinjer och inte minst från oss politiker oavsett partifärg.

 

Förväntningen från medborgarna är idag något helt annat än vad den var för bara 10 år sedan. Det ställs helt nya krav som man som enskild kan tycka är rimligt men sammantaget när alla ställer samma krav blir det orealistiskt sätt till den medicinska nyttan kopplat till vad det kostar. Vi har inte råd att betala hur mycket som helst för vad som helst.

 

Gränsen för vad som är tillräckligt bra/”good enough” och det allra senaste och bästa har sakta glidit isär. Viljan hos den enskilda oftast läkaren att ständigt erbjuda lite mer och bättre följs inte upp med vad som är samhällsekonomiskt hållbart. Detta sker i en miljö där man oftast som enskild läkare saknar beslutstöd och kollegialt stöd för ta beslut om vad som är en tillräckligt bra behandling. I realiteten handlar det om att en patient tillåts dö värdigt istället för att massiva medicinska insatser sätts in för att ge några extra månader överlevnad. Emellanåt kan de extra månaderna leda till sämre levnadskvalité än utan massiva insatser men behandlingen sker till extremt höga kostnader.

 

I detta breda sammanhang blir frågan om till exempel ökade kostnader för hyrläkare, långa vårdköer, en stressad personal som inte känner att man räcker till, för lite tid för forskning och mycket mer av det som finns i den allmänna debatten bara symptom av sjukvårdens kraftfulla utveckling.

 

Sammantaget handlar detta om trender som pågått under en längre tid som nu kommit ikapp en del av sjukvårdens beslutsfattare. När detta utbud av förbättrad sjukvård möter en förändrad efterfråga uppstår ett finansieringsgap. Ska detta mötas upp med höjda skatter? I ett land där medborgarna redan idag betalar världens högsta skatter så kan det tyckas att lite till går bra. Ett resonemang som när det möter verkligheten medför att på bara några år så kommer skatterna att behöva höjas dramatiskt vilket leder till sänkt tillväxt, försämrad konkurrenskraft och färre jobb vilket i sin tur innebär lägre skatteintäkter till sjukvården.

 

Vad finns det för lösningar? Svaret på frågan är lika komplex som dess orsaker. Debatten om större regioner kan snarare riskera att bidra till en förskjutning av fokus till andra frågor av symbolisk karaktär, kartritande och debatt om sjukhusnedläggningar. Svaren finns inte heller att ensidigt utöka utbildningsplatser utan att ställa sig frågan vilken sjukvård ska vara utbudet och av vilka utbildningsgrupper kan den bäst ges av.

 

Svaren finns till största del i hur sjukvården är organiserad och den kultur som råder där det finns en enorm potential att få bättre och mer kostnadseffektiva vårdkedjor. Det kan på medellång sikt dämpa kostnadsutvecklingen. Till det måste arbetet intensifieras med att se över roll- och arbetsfördelning där personalen får jobba med det man är utbildad för. Likaså fortsätta arbetet med nya innovativa lösningar till hjälpmedel och e-hälsa som sparar såväl tid som pengar samt skapar en ökad delaktighet i befolkningen för sin egen hälsa. En ny vårdplattform/journalsystem måste även komma på plats vilket skulle skapa en bättre arbetsmiljö för personalen, högre patientsäkerhet samt resursutnyttjande men även medföra att arbete med överflödig dokumentation och tidstjuvar kraftigt kan minskas.

 

Kvar och helt avgörande för att klara av sjukvårdens utmaningar är att komma åt, definiera och klargöra sjukvårdens uppdrag är att den ska vara tillräckligt bra utifrån vad som är medicinskt och ekonomiskt försvarbart utifrån vad som är långsiktigt samhällsekonomiskt. För att det ska räcka måste även svensk konkurrenskraft utvecklas, fler jobb samt en tillväxt som gör att sjukvårdens samlade kostnader kan tillåtas fortsätta att öka.

 

Moderaterna vill medverka till att åstadkomma breda lösningar som är ekonomiskt hållbara på lång sikt och garanterar en trygg, rättvis och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet.

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret

Av , , 1 kommentar 2

För några veckor sedan presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag till landstingsplan och budget. Ett förslag som inte innehöll några nyheter utan var endast en fortsättning på den politik som förts under lång tid och därigenom lett till längre köer och en skenande ekonomi. Från Alliansens sida konstaterar vi att något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret. Vårdköerna är bland de längsta i landet och vi har en skenande ekonomi. Facit på långvarigt Socialdemokratiskt styre är att Västerbotten är sämst i landet när det gäller köer till att få vård.

 

Stor personalbrist råder i hela sjukvården i Västerbotten. Det saknas i dagsläget bara i primärvården cirka 50 läkare vilket motsvarar att 40 procent av tjänsterna är vakanta. Det är även brist på specialistsjuksköterskor, och i viss mån även undersköterskor. Det som gör situationen än mer problematisk är att trots den stora personalbristen har vi aldrig förr haft så många läkare och sjuksköterskor i Sverige.

 

I förslaget till landstingsplan och budget som idag ska beslutas om av landstingsfullmäktige väljer en samlad allians att gå fram med nya lösningar och förslag på hur sjukvården kan bli mer rättvis, trygg och komma fler till del.

 

För att möta upp de utmaningar sjukvården står inför måste vi ha bättre fungerande vårdkedjor samtidigt som vi tar ett krafttag kring personalförsörjning och stärkt primärvård. Vi vill se en personcentrerad vård där vården organiseras runt patientens unika behov och inte efter stuprör som innebär dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten. Ett ständigt arbete måste pågå med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

 

Alliansen väljer att satsa 15 miljoner mer på primärvården än de rödgröna samt ytterligare åtta miljoner på AT/ST-platser samt stöd för vidareutbildning för sjuksköterskor. Åtta miljoner satsas på fler vårdplatser för köbearbetning där extra ordinära behov uppstår som till exempel på geriatrik och ortopedi. Dessutom inför vi en satsning för psykiatrin och vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Helt i linje med tidigare löften står alliansen fortfarande bakom att återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele.

 

För att minska kostnaderna föreslår allianspartierna ett målmedvetet arbete med att få vårdkonsumtion på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Det innebär att förskjuta exempelvis slutenvård mellan kliniker och poliklinisk vård till primär- och glesbygdsvård, ersätta läkarbesök med sjukvårdande behandling, utveckla glesbygdsmedicinsk vård, differentiera vårdinrättningar, utveckla nya vårdformer och vårdroller samt öka egenvården. Därtill minska på ej vårdnära administration genom en ökad grad av konkurrensutsättning av till exempel städ, telefoni samt bättre upphandlingar. Ytterligare kostnadsbesparingar på Region Västerbotten samt en sänkning av kostnaderna för lokaler genom rivning och avyttring av överflödiga lokaler finns också med i vårt budgetförslag.

 

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Den personalpolitik som förs idag uppmuntrar inte personal till att jobba kvar längre. Vi vill istället möjliggöra för dem som fyllt 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete.

 

I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för en sjukvård som är rättvis, trygg och jämlik. Det som är trasigt i sjukvården måste behandlas och åtgärdas. Det kommer inte att ske med den politik som bedrivs idag. Det behövs en ny politik och ett nytt politiskt ledarskap för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling och utmaningar. Tillsammans söker Alliansen mandatet att ta över ansvaret för sjukvården i länet.

 

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

Ewa-May Karlsson (C)

Landstingsgruppledare

 

Marianne Normark (FP)

Landstingsgruppledare

 

Birgitta Nordvall (KD)

Landstingsgruppledare

 

Artikeln publicerad på VK-debatt 150617 och finnas att läsa här.

 

 • Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten

 

 

 • För några veckor sedan presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag till landstingsplan och budget. Ett förslag som inte innehöll några nyheter utan var endast en fortsättning på den politik som förts under lång tid och därigenom lett till längre köer och en skenande ekonomi. Från Alliansens sida konstaterar vi att något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret. Vårdköerna är bland de längsta i landet och vi har en skenande ekonomi. Facit på långvarigt Socialdemokratiskt styre är att Västerbotten är sämst i landet när det gäller köer till att få vård.

 

 

 • Stor personalbrist råder i hela sjukvården i Västerbotten. Det saknas i dagsläget bara i primärvården cirka 50 läkare vilket motsvarar att 40 procent av tjänsterna är vakanta. Det är även brist på specialistsjuksköterskor, och i viss mån även undersköterskor. Det som gör situationen än mer problematisk är att trots den stora personalbristen har vi aldrig förr haft så många läkare och sjuksköterskor i Sverige.

 

 

 • I förslaget till landstingsplan och budget som idag ska beslutas om av landstingsfullmäktige väljer en samlad allians att gå fram med nya lösningar och förslag på hur sjukvården kan bli mer rättvis, trygg och komma fler till del.

 

 

 • För att möta upp de utmaningar sjukvården står inför måste vi ha bättre fungerande vårdkedjor samtidigt som vi tar ett krafttag kring personalförsörjning och stärkt primärvård. Vi vill se en personcentrerad vård där vården organiseras runt patientens unika behov och inte efter stuprör som innebär dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten. Ett ständigt arbete måste pågå med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

 

 

 • Alliansen väljer att satsa 15 miljoner mer på primärvården än de rödgröna samt ytterligare åtta miljoner på AT/ST-platser samt stöd för vidareutbildning för sjuksköterskor. Åtta miljoner satsas på fler vårdplatser för köbearbetning där extra ordinära behov uppstår som till exempel på geriatrik och ortopedi. Dessutom inför vi en satsning för psykiatrin och vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Helt i linje med tidigare löften står alliansen fortfarande bakom att återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele.

 

 

 • För att minska kostnaderna föreslår allianspartierna ett målmedvetet arbete med att få vårdkonsumtion på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Det innebär att förskjuta exempelvis slutenvård mellan kliniker och poliklinisk vård till primär- och glesbygdsvård, ersätta läkarbesök med sjukvårdande behandling, utveckla glesbygdsmedicinsk vård, differentiera vårdinrättningar, utveckla nya vårdformer och vårdroller samt öka egenvården. Därtill minska på ej vårdnära administration genom en ökad grad av konkurrensutsättning av till exempel städ, telefoni samt bättre upphandlingar. Ytterligare kostnadsbesparingar på Region Västerbotten samt en sänkning av kostnaderna för lokaler genom rivning och avyttring av överflödiga lokaler finns också med i vårt budgetförslag.

 

 

 • Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Den personalpolitik som förs idag uppmuntrar inte personal till att jobba kvar längre. Vi vill istället möjliggöra för dem som fyllt 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete.

 

 

 • I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för en sjukvård som är rättvis, trygg och jämlik. Det som är trasigt i sjukvården måste behandlas och åtgärdas. Det kommer inte att ske med den politik som bedrivs idag. Det behövs en ny politik och ett nytt politiskt ledarskap för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling och utmaningar. Tillsammans söker Alliansen mandatet att ta över ansvaret för sjukvården i länet.

 

 

 

 • Nicklas Sandström (M)

 

 • Oppositionslandstingsråd

 

 

 • Ewa-May Karlsson (C)

 

 • Landstingsgruppledare

 

 

 • Marianne Normark (FP)

 

 • Landstingsgruppledare

 

 

 • Birgitta Nordvall (KD)

 

 • Landstingsgruppledare

 

Glädjande om samarbete med Vasa

Av , , Bli först att kommentera 4

På gårdagens sammanträde i landstingsstyrelsen beslutade en enig styrelse om att gå vidare med ett samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt. Samarbetet handlar om att erbjuda högspecialiserad sjukvård inom strålbehandling av tumörer, neurokirurgi, thoraxkirurgi eller vården av för tidigt födda barn. Samarbetet har vuxit fram under en lång tid och det känns oerhört kul att vi nu nått så långt. Förra veckan tog en enig styrelse i Vasa sjukvårdsdistrikt samma beslut så nu kvarstår bara arbetet med att förverkliga samarbetet i praktiken.

 

Här är den avsiktsförklaring som VLL och Vasa sjukvårdsdistrikt tecknat

 

Avsiktsförklaring om fördjupat samarbete över Kvarken

 

Västerbottens läns landsting och Vasa sjukvårdsdistrikt vill med denna avsiktsförklaring tydliggöra en gemensam vilja om ett samarbete kring högspecialiserad sjukhusvård mellan Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Nus).

 

Avsikten är att inom kort starta ett pilotprojekt med ett antal patienter från Vasa som erbjuds vård vid Nus. Vilka specialistområden som kommer att beröras beror bland annat på vilka behov som finns. Det kan handla om strålbehandling av tumörer, neurokirurgi, thoraxkirurgi eller vården av för tidigt födda barn.

 

Syftet med pilotprojektet är att ur ett patientperspektiv beskriva och utvärdera patientens väg genom hela vårdkedjan från remiss till eftervård, patienttransport, behandling och administrativa frågeställningar.

 

Västerbottens läns landsting erbjuder samma pris för utförd vård som gäller för övriga landsting i norra regionen. Landstinget utlovar en prissättning som ligger under genomsnittet för övriga universitetssjukhus i Sverige med en produktivitetsutveckling och kvalitet som ligger över genomsnittet. Under projekttiden ansvarar landstinget också för patienttransporterna mellan Vasa och Umeå.

 

Båda parterna ger stöd för pågående färjeprojekt mellan Umeå och Vasa. Färjan är en viktig del i att knyta ihop öst och väst där ett framtida samarbete i sjukvården blir en väl fungerande färjeförbindelse en viktig pusselbit.

 

Moderaternas viktigaste frågor för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Jobben är den viktigaste frågan för den gemensamt skattefinansierade sjukvården. Välfärden kan bara finansieras genom fler jobb. Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb. Då får vi fler skattekronor till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel. Nya Moderaterna söker din röst att bedriva en sjukvårdspolitik som innebär att hela länet ska ha en trygg, rättvis och jämlik sjukvård. Nedan är våra viktigaste förslag:
– De vårdköer och överbeläggningar som finns måste jobbas bort.
– Vi vill att det ska ges fler karriärvägar för dem som jobbar inom vården. Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.
– Oavsett var du bor ska du kunna lita på att ambulansen kommer när olyckan är framme, ambulanser och akutvårdsplatser i hela länet.
– Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.
– Länet har i dag tre akutsjukhus som vi vill fortsätta att utveckla och Norrlands universitetssjukhus ska vara Sveriges bästa.
– Minst en väl fungerande hälsocentral eller sjukstuga i alla kommuner.
– Återinföra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele

 

Genom att klicka – här – kan du läsa Moderaterna i Västerbottens valmanifest och läsa mer om hur vi vill utveckla och förbättra sjukvården i länet.

Sjukvård i världsklass idag och imorgon

Av , , Bli först att kommentera 2

Norrlands universitetssjukhus blev i år rankad som det bästa universitetssjukhuset i Sverige utifrån den höga medicinska kvalitén som erbjuds. Lasaretten i Skellefteå och Lycksele får mycket goda betyg när det gäller medicinisk kvalité. De goda placeringarna bygger på de mycket goda insatser all personal gör varje dag. Nya Moderaterna är mycket stolta över våra tre akutsjukhus.

Svensk hälso- och sjukvård är i ständig utveckling. Forskning och utveckling ger förutsättningar för nya behandlingsformer och läkemedel med förbättrade resultat som följd. Denna ständiga förbättringsprocess ställer krav på förändringar i hur vården organiseras och utförs. Vården ska ges på rätt nivå. Det gör att framförallt primärvården måste kunna ta ett större ansvar för patienternas vårdbehov. Tillgången till primärvård i hela länet måste förbättras. En förstärkning av primärvården innebär att resurser måste omfördelas inom hälso- och sjukvården så att primärvården kan axla ett större ansvar.

Tre skattefinansierade akutsjukhus i länet är en självklarhet för oss moderater. Sjukvården måste bli bättre på att samverka inom våra tre sjukhus vilket skapar förutsättningar för att specialisera sig. Det kan innebära att du som patient ibland måste åka till en annan del av länet för att få din operation eller behandling.

Samarbetet med Umeå universitet och länets näringsliv är bra men kan utvecklas. Vi kan komma mycket längre med att stärka forskning och nya innovationer inom sjukvården.

 

Pressmeddelande: (M) Alla jobb behövs i bygget av en bättre sjukvård

Av , , 1 kommentar 2

Pressmeddelande 140822: Moderaterna: Alla jobb behövs i bygget av en bättre sjukvård

I dag presenterades Nya Moderaterna i Västerbotten sitt valmanifest för sjukvården i länet. Titeln är Alla jobb behövs i bygget av en bättre sjukvård. I valmanifestet presenteras 12 punkter för en mer rättvis, jämlik och trygg sjukvård i hela länet. Moderaterna väljer att lyfta fram jobben som den viktigaste frågan för sjukvården.

Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb att gå till. Då får vi fler skattekronor till mer personal i vården, nya läkemedel och fler ambulanser. I manifestet presenteras bland annat att länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele, ska utvecklas och Norrlands universitetssjukhus ska fortsätta vara Sveriges bästa. Säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Skellefteå och Lycksele lasarett. Moderaterna vill ha minst en väl fungerande hälsocentral eller sjukstuga i alla länets kommuner samt att återinföra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele.

– Det är oacceptabelt att västerbottningar ska behöva vänta längst i landet och att vårdköerna har blivit längre under de senaste åren säger Nicklas Sandström som vill ta över posten som landstingsstyrelsens ordförande. Vi måste få en ny politik som lyckas med att få bort de långa vårdköerna, som medborgare behöver man vård och inte en kölapp avslutar moderaternas Nicklas Sandström.

 • Ett starkt Skellefteå lasarett och väl fungerande hälsocentraler behövs för ett växande Skellefteå. Vi vill säkra specialist- och akutvården vid lasarettet i Skellefteå genom en tydlig utvecklingsplan och ge hälsocentralerna ett rimligare uppdrag för att kunna klara tillgängligheten, säger Andreas Löwenhöök (M) som är toppkandidat i Skellefteå.

 

 • Katarina Viktorsson (M), toppnamn i Västra valkretsen, framhåller att Nya Moderaterna vill säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Lycksele lasarett med bland annat nybyggnation av en operationssal för ögonpatienter i länet.

 

Moderaternas 12 punkter för en mer rättvis, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet:

• Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb att gå till. Då får vi fler skattekronor till mer personal i vården, nya läkemedel och fler ambulanser.

• föra en politik som strävar efter att stärka kvaliteten och tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Vi vill ge ett större inflytande till både patienter och medarbetare.

• ha en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som är tillgänglig för alla. Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.

• Länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele, ska utvecklas och Norrlands universitetssjukhus ska fortsätta vara Sveriges bästa. Säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Skellefteå och Lycksele lasarett.

• att vårdköer och överbeläggningar på länets sjukhus ska försvinna

• fortsätta utvecklingen av glesbygdsmedicin i Västerbottens inland och på alla sjukstugor. Ambulansen ska täcka hela Västerbotten. Ambulanser ska inte ersättas med akutbilar

• Att alla länets kommuner ska ha minst en väl fungerande hälsocentral eller sjukstuga.

• Vården om våra mest sjuka äldre måste bli bättre. Multisjuka och andra med stora vårdbehov ska kunna få en speciell vårdlots som samordnar vården till en helhet, istället för många små delar.

• Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.

• Satsa på ökad valfrihet, tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

• Stärk hela den psykiatriska vården

• Återinföra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele

Fler jobb ger mer resurser till sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

För oss är jobben viktigast. Ju fler som jobbar, desto fler är vi som betalar skatt. Det ger mer resurser till skolan, äldreomsorgen och allt annat som är vårt gemensamma. Sedan år 2006 har jobben blivit över 250 000 fler, och det är bara början. Vi vill fortsätta sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, så att jobben kommer ännu fler till del. Moderaternas mål är 350 000 nya jobb till år 2020. Det betyder att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till då.

 

Sanningen är att de årliga skatteintäkterna och statsbidragen för Västerbottens läns landsting är 1136 miljoner högre än 2006 då Alliansregeringen tillträdde och införde arbetslinjen och jobbskatteavdraget. Detta trots en djup lågkonjunktur. Det har möjliggjort ökade resurser till skola, vård och omsorg. Idag arbetar över 5000 fler sjuksköterskor och över 3000 fler läkare i svensk sjukvård. Över 190 nya vårdcentraler har tillkommit sedan 2006, och allt fler känner ett stort förtroende för sjukvården.

 

Detta till trots finns det mycket mer att göra för att sjukvården i Västerbotten ska få en bättre sjukvård. Allt börjar med jobben och ju fler som jobbar desto fler är vi som betalar skatt och det ger ökade resurser för sjukvården skolan och äldreomsorgen.

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 2

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet
Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är delvis världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots detta är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och mer jämlik.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att säkra hög kvalitet och god tillgänglighet. Sjukvården har i år 1 136 miljoner kronor mer nu än 2006. I grunden handlar det om att Alliansen värnat arbetslinjen och det medfört att 250 000 fler människor har ett jobb att gå till. När fler människor jobbar blir det ökade skatteintäkter. Det ger fler skattekronor till sjukvården i länet.

Trots att förutsättningarna för Västerbotten blivit bättre med ett alliansstyrt Sverige så finns det mycket kvar att göra för att sjukvården ska bli bättre i det rödgrönt styrda Västerbotten.

Årsprognosen för sjukvården i år är ett underskott på 120 miljoner. Ett annat bevis är misslyckandet med besparingar inom ramen för prestigeprojektet Projekt balans. Konsekvenser som orsakat att landstinget var det första landstinget någonsin att genomföra en folkomröstning om länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. En folkomröstning där Ja-linjen som Alliansen förespråkade vann en jordskredsseger med 90 procent stöd.

Alliansens förslag innebär kostnadsreduceringar på det som inte är direkt sjukvård. För få rätsida på ekonomin behövs en tydlig strategi som går ut på att vårdkonsumtion ska ske på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister. Det handlar om att förändring i hur sjukvården hänger ihop. Hur vårdkedjor ska fungera bättre, fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska. Totalt satsar Alliansen 40 miljoner, 20 miljoner mer än majoriteten på primärvården.

Tyvärr klarar inte det S-styrda landstinget att få ut ersättning från kömiljarden en enda månad för operation/åtgärd under hela 2013 och under 2014. Situationen för Barn- och ungdomspsykiatrin är densamma där ungdomar med psykisk ohälsa måste vänta längst i landet på att få hjälp. Facit av fyra år till av s-styre är nu att Västerbotten är sämst i landet på att ha längsta vårdköer.

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna föreslås i Alliansens budgetförslag att mer resurser tillförs för att jobba bort de långa vårdköerna. Totalt handlar det om en satsning på 30 miljoner för att korta ned vårdköer och stärka upp psykiatrin. En del av dessa vårdplatser som återförs har sedan tidigare plockats bort under socialdemokraternas prestigeprojekt Projekt balans. De fyra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele kommer att återställas med Alliansens budgetförslag.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år. En annan viktig framtidssatsning som Alliansen gör är 15 miljoner ytterligare för att tillskapa fler AT/ST-platser för läkarstudenter samt fler sjuksköterskor ska kunna få betald specialistutbildning.

I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för att få en sjukvård som blir mer rättvis, trygg och jämlik. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt politiskt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att ta över styret av sjukvården. Vi vill att sjukvården ska vara rättvis, trygg och jämlik i hela länet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Besök på Vasa Centralsjukhus

Av , , Bli först att kommentera 4

I fredags var jag på besök i Vasa och på Centralsjukhuset för att prata samarbetsfrågor. Det var en väldigt bra träff som jag hoppas kommer att leda till konkreta resultat i framtiden. Under min vistelse fick jag även möjlighet att ta del av en av Vasa sjukhus nya byggnationer där de förlagt en ny akut samt nya operationsutrymmen för planerad sjukvård samt en hel del annat. Det var väldigt intressant att se hur de löst en rad olika frågor kring vårdflöden och patientlogistik i den nya byggnaden.

 

Även om det till största delen var mest likheter mellan svensk och finsk sjukvård så fanns det en del skillnader. Det som personalen lyfte fram själva utifrån att jobbat i Sverige och i Finland var att i Sverige var man bättre på att jobba i team mellan de olika yrkesrollerna. Däremot så tyckte de IT-systemen fungerade bättre hos dem samt att det var mindre byråkrati och en högre grad av självbestämmande på enheterna än i Sverige. Vi har mycket att lära av varandra så därför känns det lite trist att vi är generellt är så dålig på det men det går alltid att bli bättre.

 

 

Alla jobb behövs för en bättre sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 7

Socialdemokraterna kommer att driva valrörelse som så många gånger tidigare och driva oppositionspolitik oavsett om de suttit vid makten eller inte. Detta är speciellt tydligt i Västerbotten där Socialdemokraterna styrt sjukvården i 34 år.

Under i stort sett varje politisk debatt och uttalande framhärdar företrädare för socialdemokraterna att det är Alliansregeringens fel att sjukvården i Västerbotten inte förmår möta människors behov. De växande vårdköerna med dålig tillägnlighet till primärvård och sjukhusvård, Projekt balans med mera beror enligt dem att regeringen gör för lite och för sent.

Sanningen är att de årliga skatteintäkterna och statsbidragen är 1136 miljoner högre än 2006 då Alliansregeringen tillträdde och införde arbetslinjen och jobbskatteavdraget. Detta trots en djup lågkonjunktur.

Jag förstår om Socialdemokraterna inte vill kännas vid detta. Det sätter fingret på en synnerligen öm punkt; jobbskatteavdraget har starkt bidragit till att skatteintäkterna till att Västerbotten är högre än någonsin, men Socialdemokraterna har inte låtit dessa resurser göra nytta i sjukvården. Detta bottnar i en allmän idé- och initiativlöshet som märks i det dagliga arbetet; de har makten men vet inte vad de ska använda den till. Med tanke på socialdemokraternas långa maktinnehav och inflytande över sjukvården är man svaret skyldigt hur man tänkt klara sjukvården om man återigen skulle vinna valet i höst.

Framförallt hänger välfärdens finansiering på skatteintäkterna. Den politik som Stefan Löfven (S) och partikamraterna nationellt avser driva om de vinner valet, med chockhöjningar av arbetsgivaravgiften för alla anställda som yngre än 25 år, sänkta jobbskatteavdrag och en återgång till bidragslinjen kommer få stora konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och sjukvården i Västerbotten.

Möjligtvis ökar skatteintäkterna något initialt när man höjer inkomstskatten. Men i förlängningen innebär detta mindre pengar i plånboken för löntagare. Det minskar konsumtionen och leder till röda siffror för företagen som tvingas säga upp folk. Det är så man bedriver en politik som hela tiden kommer att tvinga fram krav på nya skattehöjningar för att klara välfärden.

För länet och sjukvården kommer socialdemokraternas politik att få förödande konsekvenser. Minskade skatteintäkter blir mindre pengar till skola, omsorg och sjukvård. Den därtill utlovade chockhöjningen av ungdomsarbetsgivaravgiften kommer att slå hårt mot länet inte minst när vi ska klara av att möta de kommande pensionsavgångarna.

Sjukvården måste därför få en ny politisk ledning som sätter fokus på sitt huvuduppdrag, den direkta sjukvården. Minska vårdskador men framför allt en förändring i hur vården hänger ihop och arbeta mer strukturerat för att få vårdkedjor att fungera bättre. Sätta fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är mycket viktigt för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Tillgängligheten måste bli bättre. Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska.

Socialdemokraterna har under sina år vid makten hanterat sjukvården styvmoderligt. Att skylla ifrån sig är inget nytt och egentligen kanske inte det värsta. Det värsta är att de i stället för att driva på för förbättringar av sjukvården väljer att sticka huvudet i sanden. Sjukvården behöver en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård. Efter 34 år är det dags för något nytt.

Denna debattartikel publicerade i gårdagens VK. Läs den här.