Revisionskritik mot hanteringen av omställningsplanen

På dagens sammanträde med Regionstyrelsen ska styrelsen ge svar på den kritik som riktas från regionens revision på arbetet med den stora omställningsplanen. Från M, C, L och KD valde vi att svara på följande sätt:

Yrkande

Regionstyrelsen 13 april

Ärende: Regionstyrelsens yttrande över granskning av omställning för en hållbar ekonomi. (Rapport nr 3-2020)

Motiv

Regionens revisionsrapport har i sin granskning (Rapport nr 3-2020) konstaterat att det funnits brister i styrelsens beredning av omställningsplanen för en hållbar ekonomi. Granskningens slutsats är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i beredningen inte undersökte förutsättningarna för HSN att inom tre år spara 528 miljoner kronor. Granskningen visar också på stora brister i HSN styrning, uppföljning och kontroll av verksamheternas arbete med att genomföra åtgärdsförslagen i omställningsplanen. Från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna instämmer vi i huvudsak i den kritik som revisionen riktar.

Det är viktigt att betona att åtgärdsplanen arbetats fram utifrån en strukturell överkostnad för regionen som funnits under ett flertal år. Målsättningen med omställningsplanen, som alla partier i fullmäktige stod bakom, var att uppnå en kostnadsreducering på 565 miljoner kronor för åren 2020–2022 varav budgetreducering på 200 miljoner kronor och underskottshantering cirka 365 miljoner kronor. Planen operationaliserades till att innehålla åtgärder för att minska sjukresor, effektivisering av administration, produktion och kapacitetsstyrning, ökad digitalisering, förbättrade bemanningsmål samt minskade kostnader för hyrpersonal. I grunden förslag som vi haft under en mycket lång tid för att åtgärda de ekonomiska problem som regionen står inför. Det är viktigt att framhålla att planen arbetades fram före pandemin.

Av rapporten framgår att ”Av våra intervjuer framgår att regiondirektören genomförde avstämningen med politiker från den politiska majoriteten i regionen” är väl i sak inte särskilt överraskande men bör framhållas. Däremot ”Omställningsplanen redovisar inte vilka antaganden som ligger bakom de ekonomiska bedömningarna av åtgärderna inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvars-område. I granskningen har vi därför eftersökt dokumentation som visar vilka antaganden som beräkningarna grundar sig på. Vi har dock inte kunnat hitta någon  sådan dokumentation. Vid tiden för granskningen fanns inga dokumenterade antaganden och beräkningar i diariet. Att sådana underlag saknas bekräftas av de intervjuer vi gjort med tjänstemän vid hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab.” är väsentligt mer graverande. När planen kom till vår kännedom så har vi förutsatt att erforderlig beredning har skett. Förvisso går det att framhålla att planen är en inriktning, inte minst då den ska gälla under flera år. Men om åtgärdsförslagen kan specificeras ned på exakta belopp på miljonnivå behöver det finnas tillräcklig substans för att underbygga detta. Detta förutsatte och förväntade vi oss.

Av tidigare omställningsplaner är en mycket viktig lärdom att det krävs en gedigen förankring i verksamheten. Därför blir det beklämmande att läsa i rapporten ”I våra intervjuer har vi frågat verksamhetsområdeschefer och chefer för några av de större basenheterna inom nämndens ansvarsområde på vilket sätt de bidrog till åtgärdsförslagen. Cheferna ger en samstämmig bild över att de inte lämnade underlag till förslagen.” … ” Intervjuade personer i tjänstemannaledningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab bekräftar att chefer i hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte systematiskt deltog i arbetet med att ta fram och kvalitetssäkra åtgärdsförslagen.”

Från alliansen sida vill vi framhålla att det finns behov av att förbättra regionens beredningsprocess samt öka delaktigheten i verksamheten kring budgetbeslut.

I arbetet med konkretisering och uppföljning av omställningsplanen är det tydligt att det saknas en koppling till verksamheternas anvisningar och omställningsplanens åtgärdsförslag. Därför är det mycket svårt att egentligen uttala sig om omställningsplanens egentliga effekter. En bedömning av effekterna av en vidtagen åtgärd bygger snarare på uppskattning av vilken förändring som har skett. Alltså när effekten på planen ska uppskattas sker det utifrån en bedömning utifrån en förändring. Huruvida den förändringen har skett på grund av en strukturell kostnadsminskning som effekt av planen eller av andra orsaker är alltså en bedömning. Det blir mycket tydligt när åtgärdsplanen verkar parallellt med coronapandemin och dess effekter för verksamheten. Det mest illustrativa exemplet är att kostnaderna för sjukresor kraftigt har minskat. Är det beroende på omställningsplanen eller för att coronapandemin orsakat att patienter inte haft samma behov av sjukresor? Vår bedömning är att den effekten handlar om coronapandemin och inte av åtgärdsplanen. Samma sak är det för minskade kostnader för resor som gör att stabernas kostnader minskat. Behovet av hyrläkare har sannolikt blivit lägre när planerad vård skjutits framåt i tid. Däremot har sannolikt andra åtgärder bidragit till minskade kostnader vilket självklart är bra. Huruvida vad som är orsak och verkan för dessa är alltså mycket svårt att bedöma. Vilket i sig faller tillbaka till den bristfälliga beredningen av omställningsplanen.

Sammanfattningsvis utifrån revisionens rapport, den utdragna pandemin och andra externa förändringar finns det skäl att göra ett politiskt omtag kring omställningsplanen. För att den i grunden behöver genomföras. Regionen har ett strukturellt underskott på 220-280 miljoner kronor. När det gäller kommande tio års investeringar så är sju av 15 miljarder ofinansierade. De förbättringar som skett av ekonomin sedan 2019 handlar inte om minskade utgifter/kostnader utan i grunden om förbättrade intäkter i form av ökade statsbidrag varav vissa är kortsiktiga. Ett omtag krävs för att säkerhetsställa en högre effektgrad av omställningsplanen givet den låga effekt nuvarande plan gett. Vi har alla ett ansvar att sluta skjuta problem till framtida generationer.

 

Att                Ovanstående blir Regionstyrelsens yttrande över granskning av omställning för en hållbar ekonomi. (Rapport nr 3-2020)

 

 

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.