Alternativ till S och MP:s nedmonteringspolitik för sjukvården

 

 
I går så behandlade landstingsstyrelsen även verksamhetsplanen för nästa år. Från Alliansen har vi sedan tidigare presenterat en alternativ landstingsplan i och med det skulle vår verksamhetsplan få en annan utformning till form och innehåll. Den största nyheten i denna verksamhetsplan är att de delar som berör det sparpaket som sedan tidigare är presenterat vidareutvecklades en aning. Från Alliansen valde vi att lyfta fram att vi ser andra lösningar och väljer andra vägar för att spara i sjukvården.
 
Här nedan är de yrkande och det yttrande vi valde att lägga. Tyvärr så röstades våra yrkanden ner av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
 
 
Yrkande
 
Landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2012
 
Alliansen yrkar på följande justeringar:
 
Att
  1. Akutplatserna i Sorsele, Dorotea och Malå ska finnas kvar.
  2. Den planerade överföring av 15 000 läkarbesök halveras vilket innebär att alliansen föreslår att endast 7500 läkarbesök överförs till primärvården.
  3. Utöka samarbetet i form av samverkan mellan sjukstugorna.
  4. Utöka samarbetet i form av samverkan mellan sjukstugorna och kommunerna. Detta är en förutsättning för att sjukstugornas verksamhet ska vara kostnadseffektiv.
  5. Entreprenadupphandla samtliga ambulansverksamheter i länet.
  6. I första hand sker besparingar på det som inte har med sjukvård att göra, till exempel administration och centrala anslag.
  7. Landstinget antar som nytt målvärde och strategi att vid 2014 vara det patientsäkraste landstinget i landet.

 

Yttrande över verksamhetsplan
 
Övergripande
Allians för Västerbotten har i samband med landstingsfullmäktige i juni 2011 lagt en alternativ landstings – och budgetplan för år 2012-2015. Verksamhetsplanen utgår från landstingsplanen som ett förlängt styrdokument. Landstinget har ett stort behov av kostnadsreduceringar för att få en ekonomi i balans.
 
I Alliansens förslag på kostnadsreduceringar som bär namnet “ Tid för ansvar” finns tydliga prioriteringar i landstingets verksamhet där sjukvården är prioriterad framför annat. Därför är inte neddragningar av akutvårdplatser eller indragningar av ambulanser nödvändiga.
 
Alliansen vill ha kvar ambulanserna i Åsele, Robertsfors, Malå och Skellefteå och halvera majoritetens neddragning av vårdplatserna inom medicin, kirurgi och regionsjukvård. Barn, multisjuka äldre och psykiskt sjuka är grupper i samhället som ibland har svårt att göra sin röst hörd. Därför är det viktigt att de värnas på bästa möjliga sätt och inte blir offer för majoritetens nedskärningar.
 
Alliansen har sedan tidigare lyft behovet av fler AT- och ST-platser för att på sikt kunna klara av läkarförsörjningen. Detsamma gäller att fler vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor. I Alliansens förslag till landstingsplan fanns ytterligare medel avsatta till detta ändamål.
 
Allians för Västerbotten tar utgångspunkt i att främst göra besparingar på allt som inte har med sjukvård att göra. Det betyder att minska ned på administration, kultur och lokaler med mera. I Alliansens förslag till landstingsplan finns tydliga ekonomiska åtaganden som inte kräver nedskärningar i sjukvården.
 
Särskilda synpunkter på verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen följer tydligt majoritetens presenterade landstingsplan i sin struktur och innehåll. Alliansen hade ett eget förslag till landstingsplan och skulle därför valt att lägga en verksamhetsplan som följde den strukturen med andra prioriteringar. Därför är det svårt att göra mindre justeringar.
 
Det tydligaste förbättringsområdet i verksamhetsplanen är att den saknar mätbarhet då det inte finns några mätbara indikatorer till det relativt generellt hållna målvärdena för 2012. Detta får till konsekvens att det inte går att veta om målvärdena är uppnådda vid årets utgång.
 
Övriga delar som borde lyftas fram är den ambitionshöjning som finns kring en ökad samverkan med Umeå universitet, inte minst då ALF-medlen skall omförhandlas. Några ambitionsnivåer kring forskning hade medfört att dokumentet varit mer heltäckande. Ett förtydligande kring prioriteringsprocessen för investeringarna hade gjort att det varit mer begripligt varför vissa investeringar lyfts fram framför andra.
 
Avslutning
Alliansen väljer att göra vissa säryrkanden för att lyfta fram de största skillnaderna mellan Alliansen och majoritetens förslag till verksamhetsplan. Men i grunden hade Alliansen valt att lägga fram en annan verksamhetsplan utifrån de prioriteringar och inriktningar som beskrivs i Alliansens förslag till landstingsplan och budget för år 2012-2015.
 
Västerbottens läns landsting behöver en ny besättning bakom rodret. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.
 
 
 
 
 
Nicklas Sandström (M) Oppositionslandstingsråd                              Marianne Normark (FP) Gruppledare   
 
 
 
                                                                
Olle Edblom (C) Gruppledare                                                              Jonny Kärrkäinen (KD)Ledamot
 
 
 
 
Liv Granbom (M) Ledamot                                                                  Margareta Carlbäck (FP) Ledamot
 

 

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.