Mer flexibelt och modernt arbetssätt kan spara miljoner för regionen

Pressmeddelande 210618: Moderaterna: Mer flexibelt och modernt arbetssätt kan spara miljoner för regionen

Moderaterna i Region Västerbotten vill permanenta arbetssättet att jobba delvis på distans för regionens medarbetare med hjälp av digitala lösningar. Pandemin har visat att det har fungerat till största del väldigt väl, menar det moderata oppositionsrådet Nicklas Sandström samt vice gruppledare Åsa Ågren Wikström.

När medarbetarna får flexiblare arbetsformer öppnas möjligheter att kraftigt minska de administrativa ytorna, framför allt i Umeå. När regionens medarbetare tillåts arbeta hemifrån cirka två av fem arbetsdagar krävs inte lika stora lokalytor. Moderaterna vill även effektivisera det administrativa arbetet för att kunna minska antalet administrativa tjänster, vilket gör att behovet av ytor kan reduceras ytterligare.

Med fler som jobbar på distans och färre anställda finns det inte heller samma behov av en lösning med fler parkeringsplatser genom en nybyggnation av ett parkeringshus. De nya arbetsytorna måste vara anpassade för framtidens arbetssätt. Till exempel fler tysta rum, mötesplatser men även skrivplatser.

Med väsentligt mer arbete på distans och färre administrativa medarbetare menar Moderaterna dessutom att det finns ytor inne på sjukhusområdet som idag inte används för vård, forskning eller undervisning, där administrativt arbete från Regionens hus samt från den externa förhyrningen som finns i centrum kan förläggas.

Med den förändringen går det att riva gamla landstingshuset samt därefter sälja marken för bostadsändamål i ett växande Umeå. Moderaterna menar att med denna förändring kan den årliga kostnaden för lokaler minskas med ca 40 mkr, samt ett minskat reinvesteringsbehov på 300 mkr. Dessutom ger försäljningen en intäkt som går att använda för avbetalning på regionens stora låneskuld.

Sandström och Ågren Wikström menar att detta blir en vinna-vinna lösning för alla. Personalen får mer flexibla arbetsformer i nya mer ändamålsenliga lokaler, och med denna lösning kan vi få en mer resurseffektiv organisation som frigör mer resurser till sjukvården.

För mer information:
Nicklas Sandström (M)

Åsa Ågren Wikström (M)

 

Motionen i sin helhet

Motion

Umeå den 18 juni 2021

Flexiblare arbetsformer på mindre administrativa ytor

Pandemin har på många sätt förändrat vårt arbetsliv med helt andra sätt att jobba på distans med hjälp av digitala lösningar. Den utvecklingen är i många avseenden positiv och behöver tas tillvara och utvecklas. Det behövs en mix av att jobba på arbetsplatsen tillsammans med sina kollegor likväl som möjligheten att jobba på distans från den fysiska arbetsplats som man själv väljer. Den mixen behöver arbetas fram och ytterst behöver den balansgången möjliggöras av den närmsta chefen.

Den här utvecklingen är något som Region Västerbotten behöver bejaka ur en rad olika perspektiv. Nuvarande och framtida anställda kommer säkerligen förvänta sig det här arbetssättet. En annan sida av detta förändrade arbetssätt är att behovet av administrativa ytor går att minska ned betydligt. Med ett antagande om 40% arbetande på distans skulle det gå att minska ned ytorna rejält. Att dessutom minska antalet administrativa tjänster utifrån dagens relativt höga nivåer gör att ytorna går att reducera. En annan konsekvens är att med fler som jobbar på distans och färre anställda finns det inte samma behov av en lösning med fler parkeringsplatser genom en nybyggnation av ett parkeringshus. Däremot så behöver de nya ytorna vara anpassade för framtidens arbetssätt. Till exempel fler tysta rum, mötesplatser men även skrivplatser.

Region Västerbottens verksamhetsdelar som har anknytning till Umeå använder sig av en gammal vårdskola som huvudbyggnad för den centrala administrationen samt en extern förhyrning i centrum. Gamla landstingshuset, nuvarande regionens hus, är mycket dyr i drift samt inte anpassad för det ändamål som den används för idag. En uppskattning är att fastigheten har ett investeringsbehov på 300 mkr för att klara framtida behov i värme, el, vatten och ändamålsenliga arbetsplatser. Genom att ändra arbetssätt samt minska antalet administrativt anställda skulle det gå att minska det sammantagna behovet av administrativa lokaler. Detta skulle kunna inrymmas i sjukhusområdet i de befintliga byggnaderna givet nya arbetssätt, färre anställda och bättre anpassade och ändamålsenliga ytor. På det sättet går det att frigöra regionhuset och därmed kunna riva det. Ytan går därefter att sälja för att möjliggöra bostadsbyggande i en mycket attraktiv del av Umeå.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:

Att Utarbeta en ny policy för distansarbete utifrån den positiva effekt som pandemin inneburit för jobb på distans.

Att Utreda möjligheten utifrån motionens intentioner, att förlägga administrativa arbetsplatser på sjukhusområdet i befintliga byggnader.

Att Utifrån den kartläggningen påbörja arbetet med att avyttra regionhuset och försälja tomten för bostadsändamål.

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Åsa Ågren Wikström (M)

Vice gruppledare

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.