Etikett: läkarutbildning

Vill (S) ha fler utbildningsplatser för läkare vid Umeå universitet?

Av , , Bli först att kommentera 5

Pressmeddelande 150319: Vill (S) ha fler utbildningsplatser för läkare vid Umeå universitet?

Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström kräver nu besked från Peter Olofsson (S) om vad han anser om behovet av fler utbildningsplatser för läkare i Norra regionen. Detta med bakgrund att ansvarig socialdemokratisk minister förkunnat att en utökning av utbildningsplatser för läkare inte är aktuellt. Detta med bakgrund att Alliansregeringen byggde ut läkarutbildningen med 600 årsplatser.

 

I Norra regionen råder det stor brist på läkare vilket resulterar i långa vårdköer. På den decentraliserade läkarutbildningen i Norra Sverige finns det god kapacitet samt en mycket stor vilja att ta emot fler studenter. Vid senaste sammanträdet med Norrlandstingets regionförbund beslutades det om en gemensam skrivelse från de fyra landstingen i norr om en gemensam vilja att få fler utbildningsplatser till norra regionen.

 

Sandström (M) vill nu veta om de styrande Socialdemokraterna i Västerbotten delar uppfattningen om behovet av fler utbildningsplatser till länet och om landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) är beredd att politiskt påverka ansvarig minister om behovet av fler utbildningsplatser till norra regionen.

Interpellationen i sin helhet

 

Fler läkarutbildningsplatser till Umeå universitet?

 

Läkarbristen i Sverige och Norra regionen är alarmerande och behovet av rekrytering av nya specialistläkare är omfattande, inte minst inom allmänmedicin, patologi, radiologi samt psykiatri.

 

Vid senaste sammanträdet med Norrlandstingens regionförbund beslutade en enig styrelse att gå in med en gemensam skrivelse om att få en utökning av antalet platser vid läkarutbildningen vid Umeå universitet.

 

I läkartidningen nr 7 2015 finns det en intervju med ministern för forskning och högre utbildning Helene Hellmark Knutsson (S). I den intervjun förkunnar hon att det inte är aktuellt att bygga ut läkarutbildningen. Detta med bakgrund att Alliansregeringen byggde ut läkarutbildningen med 600 årsplatser.

 

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

 

1. Anser du att det finns en läkarbrist i Sverige och Norra regionen?

2. Anser du att det behövs utbildas fler läkare i Sverige?

3. Vill du att antalet platser vid läkarutbildningen vid Umeå universitet utökas?

4. Delar du ministern för högre utbildning och forsknings Helene Hellmark Knutsson (S). Uppfattning att antalet läkarutbildningsplatser är tillräckligt?

5. Om inte är du beredd att uppvakta henne för framföra Norra regionens önskemål om en utökning av antalet platser vid läkarutbildningen vid Umeå universitet?

 

 

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

En ny läkarutbildning på gång

Av , , 2 kommentarer 0

 
I mitten av månaden presenterade Stefan Lindgren, regeringens särskilda utredare, för en ny läkarutbildning sina förslag. Lindgren lyfter fram att den läkarroll som formas under utbildningen måste ha morgondagens behov som utgångspunkt. De nya mål som vi föreslår betonar i högre grad än i dag vetenskapligt förhållningssätt och professionella kompetenser som till exempel etiskt förhållningssätt och samverkan. De blivande läkarna behöver i högre utsträckning än i dag systematiskt tränas i medicinskt beslutsfattande. En klok utgångspunkt. Rollen som läkare har i dag är inte densamma som för 30 år sedan.
 
Den stora skillnaden i förslaget till den nya läkarutbildningen är att AT-tjänstgöringen slopas vilket gör att utbildningen snabbare ledar fram till legitimation och specialistkompetens. Det är en anpassning till resten av Europa där inte AT-tjänstgöringen finns på samma sätt. Det är även en nödvändig förändring för alla de tusen svenskar som läser till läkare utomlands som inte omfattas av AT-tjänstgöringen och för sin legitimation utan den. I dag så utfärdas mer än hälften av alla svenska läkarlegitimationer till läkare med utländsk examen.
 
I det stora hela är min bedömning att det är kloka av avvägda slutsatser som presenteras. Jag kommer med spänning att lyssna in synpunkter från studenthåll, företrädare för universiteten och andra intressenter. En bra och kvalitativ läkarutbildning är grunden för en välfungerande hälso- och sjukvård i landstingen.

Översyn av läkarutbildning

Av , , Bli först att kommentera 1

I veckan tillsattes en utredning av regeringen om att se över läkarutbildningen. Utredningen ska se över vissa delar men främst den delen i utbildningen som handlar om tiden efter att grundutbildningen är slutförd. När en läkarstudent är klar med grundutbildningen ska en allmäntjänstgöring (AT) på 18 månader slutföras för att få legitimation. Det är i det här skedet då ansvaret går över från universiteten till landstingen som en enorm flaskhals uppstår. Landstingen har allt för få AT-platser att erbjuda vilket gör att studenterna måste invänta för att få en plats. Konsekvensen blir att den totala utbildningstiden förlängs helt i onödan.

 
Jag är öppen för att överföra ansvaret för AT-utbildningen/tjänstgöringen från landstingen till att ingå i grundutbildningen genom universiteten. Jag ser fram emot att få ta den av en fortsatt dialog mellan regeringen och landstingen i den här frågan.