Etikett: logopedi

Vårdval för logopedi

Av , , 2 kommentarer 9
Min vice gruppledare för moderata landstingsgruppen, Liv Granbom, har lämnat in en motion om att införa ett vårdval i logopedi. Ett vårdval skulle stärka valfriheten för den som har ett behov av stöd av en logoped för att utreda, diagnostisera och behandla kommunikationsproblem till följd av språkstörning, talstörning och röststörning. Erfarenheterna från framförallt Stockholm visar på hur väl ut en vårdvalslösning har fungerat. Till exempel försvann årslånga köer för barn med läs- och skrivsvårigheter. I Västerbotten skulle en liknande modell kunna få positiva effekter på möjligheten att välja vilken logoped man vill gå till.
 
 
Motionen i sin helhet:
 
Vårdval för logopedi
 
 
Primärvården skall vara första linjens sjukvård, och där finns inga logopedresurser.
 
Logopeder är en mycket viktig resurs för att kunna tillhandahålla en god rehabilitering.
 
Det finns två stora grupper som bättre hör hemma i primärvården än i den specialiserade sjukhusvården, och det är barn med tal- och språksvårigheter samt vuxna med förvärvade tal-, språk- och sväljsvårigheter (framförallt stroke).
 
Tillgång till logoped på BVC eller familjecentralerna borde vara en självklarhet såväl för bedömning men framförallt träning och rådgivning.
 
Evidensbaserade behandlingsmetoder för både barn och vuxna bygger på att träffas ofta under en kortare tid, vilket hade varit enklare om logopeden fanns närmare patienten.
 
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för strokevård skall rehabilitering av språket pågå tills patienten inte längre gör framsteg. För att det skall bli möjligt för personer med afasi att få behandling/uppföljning efter tiden på sjukhuset är det nödvändigt att det finns tillgång till logopeder i primärvården.
 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård sägs också att ”En inskränkning gällande tal- och språkförmåga medför i många fall svårigheter att vara delaktig i samhället.” Vi får inte glömma att kommunikation är grundläggande för att tillgodose basala behov.
 
Primärvårdslogopedin har utvecklats alltmer i vårt land. Kan nämna att Jönköpings län fick ca tio nya logopedtjänster på ett bräde!
 
Vårdvalet i Stockholm är ett bra exempel som verkligen gagnar patienter med logopediska behov. Den specialiserade sjukhuslogopedin finns kvar, men all öppenvårdslogopedi är fri- dvs. att både landstingsanknutna mottagningar och privata aktörer kan erbjuda logopedisk öppenvård.
 
 
 
Utifrån ovanstående yrkar jag:
 
Att                 Västerbottens läns landsting inför ett vårdval för logopedi
 
 
 
 
 
Liv Granbom (M)
Fullmäktigeledamot