Etikett: delårsrapport

Fortsatta underskott i sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 6

I tisdags så behandlades delårsrapporten för januari till augusti. Rapporten visar att det fortfarande finns stora problem med att hålla budget för hälso- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapporten visar på ett underskott 74 miljoner och i en månad senare prognos är underskottet uppe i 91 miljoner. Av nämndes basenheter är prognosen för året att 60 procent av basenheterna inte kommer att klara budget. Sammanlagt 41 målvärden/uppföljningsindikatorer är målet uppfyllt för 17, delvis uppfyllt för 16 samt ej uppfyllt för 8. Så det finns all anledning för den politiska S-majoriteten att ta tag i verksamhetens underskott så ekonomin vänds till en ekonomi i balans.

 

Nedan Alliansens särskilda yttrande:

 

 

Allians för Västerbotten                           SÄRSKILT YTTRANDE

2013-11-05

 

 

Västerbottens läns landsting

Landstingsstyrelsen

 

 

Delårsrapport augusti 2013

 

Delårsrapporten speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under perioden januari- augusti i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från bland annat administration, projekt och centrala anslag till den direkta sjukvården.

 

Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott i sjukvårdens budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på 65 miljoner kronor. Störst problem har hälso- och sjukvårdsnämnden som har en årsprognos på ett underskott på 74 miljoner. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år.

 

Tillgängligheten är fortsatt inte tillfredsställande även om situationen blivit en aning bättre. När det gäller målsättningen att nå stimulansmedlen för kömiljarden uppnås inte detta för åtgärd en enda månad. Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk – situationen har till och med försämrats under perioden vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. I dag väntar många barn på att få ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin.

 

Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. Den andra delårsrapporten för januari – augusti visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.

 

 

Allians för Västerbotten

 

 

 

Debatt om situationen för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Förra veckan var det landstingsfullmäktige och fullmäktige fick årets första delårsrapport. Här kommer mitt anförande från fullmäktige:

 

Anförande: Delårsrapport nr 1 2013

 

Ordförande, ledamöter och åhörare
Fullmäktige har nu fått årets första delårsrapport som ska spegla hur det går för landstingets verksamhet mot fastställda budget och mål.

Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från bland annat administration, projekt och centrala anslag till den direkta sjukvården.

Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott i sjukvårdens budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -33 miljoner kronor. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år. Projekt balans misslyckades. Budgeten är helt uppenbart inte i balans.

Prognosen för i år är trots allt ett överskott på 100 miljoner. Trots detta kommer inte landstinget att klara av att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning i år heller.

Kostnader för bemanningstjänster ökar med 10 miljoner kronor, en ökning på 50 procent jämfört med samma period 2012 något som är mycket oroväckande.

Situationen med överbeläggningar kvarstår där personal känner sig stressad och pressad över arbetsmiljön och patientsäkerheten. Arbetsmiljöverket har i ett antal rapporter här på slutet påtalat brister som skyndsamt måste åtgärdas.

Tillgängligheten är fortsatt inte tillfredsställande även om situationen blivit en aning bättre. När det gäller målsättningen att nå stimulansmedlen för kömiljarden uppnås inte detta för åtgärd en enda månad. Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk – situationen har till och med försämrats under perioden vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. I dag väntar många barn på att få ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. Den första delårsrapporten för januari – april visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet.

Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.

 

Jag vill avsluta med att yrka bifall till delårsrapporten samt alliansens särskilda yttrande.

 

 

Landstinget fortsätter att göra underskott även med ny S-politik

Av , , Bli först att kommentera 8

Den ytterst ansvariga socialdemokraten för sjukvården i länet, Peter Olofsson, försöker i en debattartikel (10/9) hävda att den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll. Ett försök som ter sig tämligen märkligt då prognosen för året är ett fortsatt underskott på minus 82 miljoner. Vilket i sig inte är unikt då landstinget haft problem med ekonomin de senaste 20 åren. Mer rättvist hade det varit att erkänna att underskotten fortsätter även med en ny ordförande för landstingsstyrelsen. Den stora skillnaden är att Socialdemokraternas generella besparingar har övergått till kortsiktiga besparingar som genomdrivs utan analys och konsekvensbeskrivningar.

Den stora skillnaden med den nuvarande S-ledning i landstinget är att inlandssjukvården får ta en stor smäll med borttagna vårdplatser vid sjukstugorna och indragen ambulans i Åsele. Primärvården får ett ännu större åtagande med 15 000 nya besök som ska klaras trots att var tredje distriktsläkartjänst är vakant. Länets sjukhus förlorar många vårdplatser, särskilt för det mest sjuka äldre. Allianspartierna i landstinget hade andra förslag som vi är övertygade hade gett bättre effekt. Fokus i Alliansens sparförslag var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård.

Inte helt oväntat ger besparningarna inom projekt balans inte heller den effekt som Socialdemokraterna hade räknat med. Endast 38 procent av de tilltänkta besparningarna har förverkligats. En stor förklaring till det var att förslagen var dåligt förankrade i organisationen samt saknade konsekvensbeskrivningar och analys.

Uppföljningen av personalsituationen i landstinget visar att sjukfrånvaron ökar och att målet om högst 4 procents sjukfrånvaro inte kommer att uppnås. Alliansen vill lyfta fram de bekymmer som råder på IVA där aktuell personalsituation är extra allvarlig. Redan nu ligger intäkterna från kömiljarden 6 miljoner sämre än budget. Inte oväntat då tillgängligheten har försämrats ytterligare. Störst försämring har skett för dem som behöver få en åtgärd i form av en operation. Tillgängligheten inom Barn- och ungdomspsykiatrin är fortfarande sämst i landet.

Socialdemokraten Olofsson fortsätter i sin debattartikel att skylla ifrån sig och inte ta ansvar. Som vanligt är det regeringens fel att landstinget har underskott. Under åren 2006 till 2010 tillfördes kommunerna och landstingen 38 miljarder i nivåhöjning av statsbidragen. Under 2011 tillfördes ytterligare 5 miljarder. Ingen regering har sedan början av 90-talet generellt räknat upp statsbidragen som Olofsson efterlyser. Det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten.

Socialdemokraterna med Peter Olofsson i spetsen fortsätter att blunda inför de problem som finns i landstinget och vad deras förslag till besparningar lett till. Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som är långsiktig och prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att vid nästa val ta över styret för landstinget i Västerbotten.  

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

Landstingsstyrelse med delårsrapport

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I dag är det landstingsstyrelse där bland annat delårsrapport. Rapporten visar inte helt oväntat att det är fortsatt tungt för landstingets sjukvårdsverksamhet. Prognosen för året är ett underskott i verksamheten med cirka 80 miljoner.
 
Att den sammantagna bilden för landstinget är att det blir ett överskott handlar om att det sker förändringar av engångskaraktär såsom att medelsförvaltningen av pensionsmedlen går bättre samt en återbetalning av AFA-peremien. Sen något som gör att resultatet ser bättre ut än vad det är att i år igen är att skatteintäkterna är 46 miljoner högre än budgeterat.
 
Det ser fortsatt bekymmersamt ut för den sosse-styrda landstingsmajoriteten att lyckas vända ekonomin från minus till plus och därmed nå balans med den delårsrapport som landstingsstyrelsens fått på sitt bord.
 
Allians för Västerbotten valde att avge följande yttrande vid dagens sammanträde angående delårsrapporten:
 
Ärende 24 – Delårsrapport 2012
 
Delårsrapporten speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under första halvåret 2012 i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från bland annat administration och centrala anslag till annan verksamhet i landstinget till den direkta sjukvården.
 
Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott i sjukvårdens budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -82 miljoner kronor. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år. Att årets resultat för hela landstinget ser ut att gå med överskott har sin förklaring i intäktsökningar av engångskaraktär såsom att medelsförvaltningen går bättre samt en återbetalning av AFA-premien.
 
Under första halvåret 2012 är kostnaden för bland annat staffetläkare och hyrpersonal något mycket oroväckande. Att skatteintäkterna beräknas bli 46 miljoner högre än budgeterat är något som gör att förutsättningarna förbättras.
 
Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk. I dag väntar många barn på att få ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Uppföljningen av personalsituationen i landstinget visar att sjukfrånvaron ökar och att målet om högst 4 procents sjukfrånvaro inte kommer att uppnås.
 
Landstinget behöver en färdriktning inför framtiden. Delårsrapporten visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.
 
Allians för Västerbotten
 

Anförande delårsrapport 2011

Av , , Bli först att kommentera 3

Mitt anförande igår på debatten kring delårsbokslutet på landstingsfullmäktige:
 
Anförande delårsrapport 2011
 
Ordförande, ledamöter och åhörare.
 
Jag är inte förvånad över att landstinget inte kommer att klara ekonomin. Det gick att förutsäga redan då budget presenterades från majoriteten.
 
Jag är inte förvånad över att vi inte kommer att klara målet om god ekonomisk hushållning och därmed inte bygga landstinget starkt inför framtiden. Att prognosen är bara 42 miljoner då det krävs 60 miljoner räcker inte. Det som är mest bekymmersamt är att prognosen för sjukvårdsverksamheten är minus 90 miljoner.
 
Jag är inte förvånad över att det socialdemokratiska landstingsstyrelseordföranden Peter Olofsson kommenterar delårsrapporten med att ”ni ska se nu att allt blir bra”.
 
Det som gör mig förvånad är att s-majoriteten inte gör något, utan sitter med armarna i kors. Och om det görs något så är det någon annans fel. Ibland kan man höra att regeringen ska göra mer. Men han glömmer berätta att det politiska alternativ som han företräder vill minska stödet till landstinget med 14 miljoner, detta i form av höjda arbetsavgifter för unga.
 
Till min förvåning så trots att landstingsstyrelsen i slutet av augusti tog del av delårsrapporten har ännu inte majoriteten vidtagit några åtgärder utifrån den. Min känsla är att man väljer att blunda och önska sig bort istället för att göra något åt det.
 
Fru ordförande
 
Min förvåning övergår bara till häpnad då det än så länge bara fortsätter att pratas. Problemet är bara med goda intentioner och höga förväntningar så löser man inte de ekonomiska problemen. Det kommer att krävs politisk kraft och mod. Något som tyvärr saknas från socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet.
 
Från Alliansen hade vi ett annat budgetförslag som hade andra idéer och en annan färdriktning för landstinget. Jag är alldeles övertygad om att om de idéerna tillsammans med alliansföreträdare på ordförandeposterna så hade det inte sett ut som det gör nu.
 
Detta år startade inte lätt och nästa år ser ut att bli bara tuffare. Att ständigt skjuta det jobbiga framför sig kommer bara bli jobbigare i längden. Det krävs handling här och nu. Det kommer att krävas politiskt ansvar och politiskt mod.
 
Alliansen står för det ansvaret och är redo att bära det.