Etikett: journalsystem

Journalsystem från stenåldern – en förändring måste till!

Av , , 2 kommentarer 6

I fredag deltog jag på en demovisning av två stora internationella och välkända journalystem. Det första var Cerner och deras plattform vid namn Millennium och den andra var Epic. Mycket av det som vårdpersonal idag ser som rena sci-fiction finns redan idag på plats och används av dessa två system. Det blev väldigt tydligt att det system som används idag ibland annat Västerbotten härstammar från stenåldern.

 

Likheterna mellan systemen var så pass lika och skillnaderna rätt små vad jag kunde som lekman avgöra från 2 timmars demonstration. Båda journalsystemen hade till exempel lösningar för standardiserade formulär, automatiskt diktering i journalen med ljudinspelning, automatisk koll av mediciner om de passar ihop, lösningar för koppla ihop kvalitesregister och journalsystemet, standardiserade behandlingsriktliner i färdiga paket utifrån det som är vanligt förekommande för den patient som skall behandlas, sökbarhet för diagnoskod och läkemedel, möjlighet att visualisera data och resultat på ett lättöverskådligt och mycket mera som i dagsläget inte finns eller har inte i närheten lika bra funktion i dagens journalsystemslösning.

 

En av många andra stora vinster var att den journaldokumentation som behövdes gör är när det sker någon avvikelse mot ett redan färdig föreslaget standardiserat vårdförlopp. I dag skrivs långa noveller om en vanlig förkylning. Onödigt och extremt bortkastad tid för vårdpersonalen som kunde träffa patienter istället för att sitta och skriva vid datorn.

 

Sverige behöver idag gå ihop och bestämma sig att investera och satsa på ett gemensamt journalsystem. Vinsterna för detta skulle bli enorma med bättre sjukvård som skulle vara mer patientsäkert, extremt mycket bättre arbetsmiljö för personalen och betydligt mer resurseffektivt.

”Förlegade IT-system försämrar sjukvården”

Av , , 3 kommentarer 5

I dag skriver jag tillsammans med min partikollega, i Västra Götaland, Martin Andreasson på Dagens samhälles debattplats om att det krävs gemensamma lösningar på vårdens IT-frågor. Läs hela artikeln här:

 

Gemensamma lösningar på vårdens IT-frågor krävs

 

Svensk hälso- och sjukvård är i nästan alla avseenden bättre än sitt rykte. Internationella jämförelser brukar visa att hälsoläget i Sverige är gott, att sjukvården håller hög kvalité med goda medicinska resultat och allt detta till en rimlig kostnad.

 

Utöver välkända tillgänglighetsproblem finns det ett område där det är sämre ställt än vad människor har rätt att förvänta sig. Utvecklingen av tjänster inom E-hälsa. Även om det finns lysande undantag har vi på det hela taget en lång väg att vandra innan vi når en acceptabel nivå för ett land som Sverige.

 

Invånare måste ha ett bra stöd i att fatta kloka och välinformerade beslut om sin hälsa för att leva längre utan sjukdom. Dessutom är det bara dumt att inte låta invånare själva hjälpa vården med att fylla i till exempel hälsodeklarationen mm. Vi har allt att vinna på att göra patienter mer aktiva. Exempelvis bankvärlden har visat det fina i att inte behöva ta ledigt från jobbet för att komma till banken innan klockan tre för att göra bankärenden.

 

Exempelvis kan årliga rutinkontroller ersättas med kontinuerlig övervakning. De som uppvisar onormala värden kallas till~vården vid behov medan de där allt fungerar som förväntat inte behöver använda tid på en rutinkontroll som visar att allt är som det ska.

 

Ser vi det istället ur medarbetarnas synvinkel är det också allvarliga tillkortakommanden. Den debatt som rasat det senaste året om att allt mer tid går åt till att registrera och dokumentera beror till stor del på undermåliga IT-stöd. Bra~IT-stöd kan skapa betydande möjligheter för effektivisering och förnyelse av hälso- och sjukvården. Hittills har detta dock inte infriats.

 

Detta är mycket allvarligt, inte minst mot bakgrund av att modern evidensbaserad sjukvård blir allt mer beroende av avancerad informationshantering. En given omständighet för att hälso- och sjukvården ska vara säker, trygg och modern är alltså att invånare, medarbetare och verksamhetsföreträdare har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt.

 

Sverige har idag sex olika större journalsystem och till dessa finns hundratals olika moduler med olika funktioner. Det kan vara extra program för till exempel röntgen, provsvar, läkemedelsmoduler med mera. Det finns ingen sammanhållen information runt invånaren, utan allt bygger på att information finns lagrad i olika system, i bästa fall i ett landsting, men ofta på en enskild vårdcentral eller en del av ett sjukhus. Det får konsekvensen att den som skadar sig utanför ”sitt” landstings gränser inte kan räkna med att livsnödvändig information finns tillgänglig för dem som ska genomföra behandling. Eller att faxarna fortfarande går varma mellan kommunala äldreboenden och sjukhus.

 

Vårdens medarbetare upplever sällan att de har nytta av den information de samlar in. Emellanåt kan vårdpersonal sitta heldagar med att överföra information från exempelvis journaler till kvalitetsregister vilket är ett oerhört resursslöseri. Denna koppling mellan register och journal måste lösas för att kunna bidra till vårdens fortsatta utveckling och nyttja vårdens personal på ett mycket bättre sätt.

 

Visst finns det ljusglimtar av bra e-hälsotjänster också i Sverige, men totalt sett måste vi nu samla oss och ta ett gemensamt grepp. Kommuner, landsting, alternativa vårdgivare och staten.

 

I klartext betyder det ökade kostnader när redan nu befintliga system måste vidmakthållas samtidigt som nyheter fasas in. I slutändan skulle det betyda att de ökade kostnaderna kan vägas upp av bättre arbetsmiljö, bättre resursutnyttjande och färre vårdskador.

 

Ändamålsenlig informationshantering som har invånare och inte organisation som utgångspunkt är fundamentalt för väl fungerande vård och omsorg. Landstingen använder idag cirka 3 % av sina IT-Resurser i gemensamma satsningar. Den siffran är för låg då det säger sig självt att det blir dyrare och sämre lösningar om samma utveckling ska göras på 21 olika ställen. Kommunerna är knappast med och betalar alls, vilket måste förändras.

 

Statens insatser på området är också för dåligt koordinerade. Det behövs ett nytt grepp på e-hälsoområdet. Såväl Sveriges invånare som vårdens medarbetare förtjänar bättre. Sverige är inte större än att vi kan enas om en gemensam ’lösning’ som gör att Sveriges invånare och vårdens medarbetare kan ha tillgång till rätt information i alla lägen.

 

 

Martin Andreasson (M)

Regionråd, Västra Götalandsregionen

 

Nicklas Sandström (M)

Landstingsråd, Västerbottens läns landsting

 

 

 

 

Inför en gemensam plattform för journalsystemet

Av , , 2 kommentarer 4

Följande debattartikel har jag fått publicerad på den nationella webbsajten ITivården.

 

 
Inför en gemensam plattform för journalsystemet

Sverige har i dag sex olika större journalsystem och till dessa finns det hundratals olika moduler med olika funktioner. Det kan vara extra program för till exempel röntgen, provsvar, läkemedel med mera. Det är i grunden en ohållbar situation att en nation med 9,6 miljoner människor och 21 olika huvudmän som ska uppfinna hjulet gång på gång. Sverige bör på sikt gå övergå till en gemensam plattform med ett enda journalsystem. Till denna plattform kan sedan olika leverantörer utveckla olika moduler som lätt kan intrigeras i befintligt system.

I dagsläget finns det över hundra olika kvalitetsregister. De nationella kvalitetsregistren har möjliggjort en patientsäkrare sjukvård genom att skynda på utfasandet av gamla metoder och arbetssätt samt bidragit till säkrare införande av nya läkemedel och medicintekniska produkter.

Ett problem med kvalitetsregistren är att de inte har någon naturlig koppling till journalsystemet utan att uppgifterna för det mesta måste föras över manuellt. Denna koppling mellan register och journal måste lösas för att vården ska fortsätta att utvecklas och personalen kunna utnyttjas på ett bättre sätt. De svenska kvalitetsregistren är en guldgruva som i dagsläget inte nyttjas fullt ut. Med ett integrerat journalsystem skulle data kunna överföras automatiskt från journalsystem till kvalitetsregister, något som blir snabbare, säkrare och billigare.

Att detta skulle betyda tillfälligt ökade kostnader initialt uppvägs av ett mer patientsäkert journalsystem som kan bli det viktiga stöd det dagliga vårdarbetet behöver.

Det saknas beräkningar av vad kostnader för bristande IT-system kostar vården i form av ekonomiska förluster och vårdskador, men det är inte orimligt att anta att det är mycket stora summor. Ett väl fungerande IT-system är fundamentalt för ett patientsäkert informationsutbyte och dokumentation.

Nicklas Sandström (M)
Landstingsråd
Västerbotten

Foto: VLL

Integrerade kvalitetsregister i journalsystemen

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagsläget finns det över hundra olika kvalitetsregister. De nationella kvalitetsregistren har möjliggjort en patientsäkrare sjukvård genom att skynda på utfasandet av gamla metoder och arbetssätt samt bidragit till säkrare införande av nya läkemedel och medicintekniska produkter. Detta har exempelvis visats i en studie av hjärtinfarkter, där systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av de nationella registren har visat sig förbättra användningen av kliniska riktlinjer för bästa möjliga behandling och kliniska utfall.

Ett problem med kvalitetsregistren är att de inte har någon naturlig koppling till journalsystemet utan måste många gånger manuellt föras över till kvalitetsregister. Emellanåt kan läkare sitta heldagar med dessa överföringar vilket är ett oerhört resursslöseri. Denna koppling mellan register och journal måste lösas för att kunna bidra till vårdens fortsatta utveckling och nyttja vårdens personal på ett mycket bättre. De svenska kvalitetsregistren är en guldgruva som i dagsläget inte nyttjas fullt ut. Med hjälp av ovan nämnda journalsystem skulle data automatisk kunna överföras från journalsystem till kvalitetsregister; en överföring som då blir både snabbare, säkrare och billigare.

Landstingets journalsystem

Av , , Bli först att kommentera 2

En av de återkommande synpunkter som brukar komma upp då jag är ute på verksamhetsbesök är landstingets journalsystem System Cross. Är så att jag kan förstå de synpunkterna då upplevelsen är att jobba i en datamiljö innan millennieskiftet. Systemet som sådant känns inte särskilt logiskt även för vana dataanvändare. Därför känns nödvändigt att det system som finns i landstinget ska uppgraderas till ett nytt. Tyvärr är det något som tagit mycket lång tid.
 
Redan 2005 togs beslut om en systemutveckling och som jag fick det presenterat för mig förra året skulle det påbörjas att införas en ny uppgraderas version i början av det här året. Nu läser jag på Dagens Medicin att systemet först nu har kommit ut för test och resan sedan 2005 beskrivs som en lärobok i hur det kan gå fel i projektarbete. För personalen är det varmt välkommet att den uppgraderade modellen är på väg ut för hur systemet fungerar inte är inte alls tillfredsställande.
 
En annan reflektion är att en nation med drygt 9,5 miljoner människor har 21 sjukvårdshuvudmän med 5 olika journalsystem för patienter. Till det kommer säkert olika system för kommunernas äldreomsorg. Jag har hittills inte hört att någon av dessa system skulle vara särskilt mycket bättre än den andra vilket är än mer allvarligt. Frågan är om det inte gick att samverkan och satsa på utveckling av ett eller två system istället för att använda så mycket skattepengar till utveckling av fem olika system känns rätt så bortkastat.

Landstingets uråldriga journalsystem

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag var jag på verksamhetsbesök på informatiken. Avdelningens huvuduppdrag är att medverka och stödja sjukvårdens verksamheter inom området informatik (IT-lösningar). Totalt jobbar ett 80-tal personer med det länsövergripande uppdraget. Det kan handla om bland annat systemförvaltning och drift, systemutveckling och integrationer, informationssäkerhet support och användarstöd, implementation av IT-system med mera.

 
En av de stora frågorna som informatiken äger är landstinget journalsystem. Dagens system är enligt mitt tycke uråldrig och tämligen värdelös för sitt ändamål. I synnerhet då vi har 2011 som år och det system som vi har bygger på stora delar på lösningar före millenniumskiftet. Nu arbetats det som tur är med en uppdatering av nuvarande system med tyvärr verkar implementeringen av det var något år bort.
 
I övrigt under ett mycket bra besök fick jag möjlighet att se en av de dataserverhallar som finns på sjukhuset. En miljö som är tämligen fascinerade.