S och MPs sparförslag drabbar de mest svaga


 

I dag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor på VK debatt om S och MP:s sparpaket som drabbar de mest svaga i vårt län.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets sparförslag i landstinget kommer att drabba de mest utsatta och sköra i vården. Nedläggning av akutvårdsplatser, indragning av ambulanser, neddragningar inom geriatrik och psykiatri kommer nämligen huvudsakligen att drabba de äldre och de som redan idag har svårt att få vård. Genom sparförslaget får de som bor i inlandet en sämre tillgänglighet till vården än övriga länsbor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar inte ansvar för de mest sjuka äldre och för en rättvis och likvärdig vård för alla, något som Alliansen förespråkar. Den tidigare Socialdemokratiska väljaren känner nog inte igen sig i denna nedmonteringspolitik som nu genomförs inom landstinget.

De som redan idag har det tufft i inlandet ska nu få det ännu tuffare då de blir av med ambulansen i Malå och Åsele och akutvårdsplatser i Sorsele och Dorotea. De psykiskt sjuka ska få tränga ihop sig ännu mer i redan överbelagda lokaler. De svårt sjuka äldre får sämre stöd då geriatriken tvingas lägga ned vårdplatser och inte längre får sköta om de som bor i särskilda boenden i Umeå. Människor som redan har det skört ska få det skörare.

Sparförslagen har inte diskuterats och analyserats på ett politiskt tillfredställande sätt. Inga konsekvensanalyser har gjorts inför beslut. Många politiskt valda i styrelsen och i hälso- och sjukvårdsnämnden har inte fått något underlag värt namnet inför beslut. Tar vi beslut i landstinget kring ett så stort sparpaket som detta på 150 miljoner kronor för 2012  borde de förtroendevalda ha fått ett bättre beslutsunderlag.

Vid senaste landstingsfullmäktige begärde Allians för Västerbotten svar på vilka konsekvenserna av majoritetens sparförslag kommer att bli för sjukvården. Tyvärr var svaren otydliga, inte minst angående vad som ska ersätta ambulanserna som försvinner i inlandet. Förslag till ersättning för ambulanserna är akutbilar med en akutsköterska från hälsocentralen. Förslaget saknar både grund och ansvar. På de flesta håll i inlandet saknas personal för att ta hand om de sjuka.

Enligt Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska akutvårdsplatser läggas ned samtidigt som vårdplatser på sjukhusen dras in och sjukhusbesök överförs till primärvården. Det talar för ett större behov av akutvårdsplatser – inte mindre. Psykiatrin är enligt majoriteten för dyr och ska därför krympa trots ständiga överbeläggningar och långa väntetider. Det går inte ihop. Den geriatriska kompetensen på Umeås särskilda boenden är enligt S och MP inte rättvis och ska därför inte finnas kvar. I stället för denna negativa rättvisa borde krafterna läggas på att se till att hela länet får ta del av denna kompetens. Det anser i alla fall Allians för Västerbotten.

Det finns en stark ovilja från majoritetens sida att lyssna och ta till sig det Alliansen argumenterar för och ompröva delar av det tagna beslutet. Om inte Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet tar sig i kragen och omprövar beslutet kommer det att innebära förödande konsekvenser för de sjuka i Västerbotten. Detta gäller främst neddragningar av vårdplatser, ambulansen, geriatriken och akutvårdsplatser vid sjukstugorna. Otryggheten ökar för alla länsbor som är i behov av vård men framförallt för de mest utsatta sköra och äldre som har svårt att göra sin röst hörd.

Västerbottens läns landsting behöver en ny besättning bakom rodret. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

Etiketter: , , , , , ,

2 kommentarer

  1. Krister Klermalm

    Ni fortsätter med era utomordentliga svaga, populistiska ocha idélösa noter. Ni säger inte mycket kring vad oppistionen vill. Det är inte förvånande att det skrivs insändare, bloggar och anordnar offentliga möten om majoritetens (mp+s) förslag
    Ni för fram populistisk i bakgrunden med mindre statliga medel till landstingen att få till billiga röster utan verklig ansvar. Ett vinnande koncept mot politisk förakt är mer av att lyfta fram sina egna vägval samt finna långsiktigt helhet över partierna. Sjukvård är en infrastruktur som inte tänks på att det behövs gränsöverskridande politik för ett jämlikt välfärd.

    Vad är felet med att kompetensen hamnar närmare brukarna? Vad är felet med att satsa mer på andra områden såsom telemedicin som minskar andra områdes kostnader? Vad är felet med att se framåt vad händer med skutan?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.