Etikett: sparpaket

Bevara akutsjukvården i Dorotea

Av , , 4 kommentarer 5

I dag har sjukstugan i Dorotea ockuperats av arga ortsbor som vill att platserna för akutsjukvård på sjukstugan blir kvar. Jag kan verkligen känna med de ortsbor som är samlade för att protestera mot Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till besparingar. Besparingen på akutsjukvården i inlandet är något som kostar mer än vad de smakar. Det skapar otrygghet på orten att veta att möjlighet till snabb akutvård försämras. Från Moderaterna och Alliansen valde vi att spara på annat istället för att kunna ha kvar bland annat akutsjukstugeplatserna i Dorotea.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Alliansen i landstinget kräver svar: Vilka blir Konsekvenserna av Projekt balans?

Av , , Bli först att kommentera 8

Pressmeddelande 120131: Alliansen i landstinget kräver svar: Vilka blir Konsekvenserna av Projekt balans?

 
Allians för Västerbotten kräver nu svar från de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet om vilka konsekvenser och besparingseffekter sparpaketet Projekt Balans kommer att ge. De fyra partierna har gemensamt lämnat in en interpellation till landstingsfullmäktige där de ställer sju stycken frågor till lanstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson om hur bland annat ambulanssjukvården i inlandet ska tryggas, hur de mest sjuka äldre ska kunna ges god vård då ansvaret flyttas från specialistsjukvården till primärvården samt om hela sparpaketet beräknas ge den planerade kostnadsminskningen.
 
– Projekt balans skapar flera riskabla omställningar i landstinget som påverkar vården, kvalitén och dess utförare. Än viktigare blir det att få svar för allmänheten om vad som sker och ska ske, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare och Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta:
 
Nicklas Sandström (M)
070 254 45 15
 
Marianne Normark (FP)
070 243 57 04
 
Olle Edblom (C)
070 564 44 65
 
Birgitta Nordvall (KD)
070 278 58 10
 
 
 
 
 
 
Hela interpellationen i sin helhet
 
 
Allians för Västerbotten
 
Interpellation
2012-01-30
 
Konsekvenserna av Projekt Balans?
 
I slutet av 2011 presenterade majoriteten i landstinget, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, sitt förslag till sparpaket på 150 miljoner kronor. Sparpaketet gick under arbetsnamnet Projekt Balans. Alliansen hade ett annat alternativ för besparingar, ”Tid för ansvar” som visade hur landstinget kan uppnå kostandsreduceringar genom att göra andra prioriteringar. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård
 
När beslutet skulle tas i hälso- och sjukvårdsnämnden samt landstingsstyrelsen fanns det inga framtagna konsekvensbeskrivningar.
 
Projekt balans är nu på väg att förverkligas vilket föranleder Allians för Västerbotten att ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1. Hur kommer ambulanssjukvården att tryggas i Malå, Åsele och Robertsfors och vilken spareffekt beräknas?  
 
 2. Hur kommer akutsjukvården i Sorsele och Dorotea att garanteras utan akutvårdsplatser?
 
  3. Hur kommer de mest sjuka äldre att få tillgång till geriatrisk kompetens och äldresjukvård av god kvalitet, när ansvaret flyttas från specialistsjukvården till primärvården?
 
4. Hur kommer den psykiatriska verksamheten, som redan idag är överbelastad, att kunna erbjuda svårt psykiskt sjuka en patientsäker sjukvård av god kvalitet?
 
5. Kommer vårdplatsantalet att tillgodose efterfrågan av sjukvård vid landstingets tre sjukhus?
 
 
6. Hur har primärvården rustats för att kunna ta emot 15 000 nya besök utan att några resurser tillförs?
 
 
7. Kommer landstinget att uppnå den beslutade kostnadsminskningen i ”Projekt balans”?
 
 
 
 
 
Allians för Västerbotten
 
 
Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd           Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)                       Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                             Gruppledare
 
 
 
 

 

 

S och MPs sparförslag drabbar de mest svaga

Av , , 2 kommentarer 3


 

I dag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor på VK debatt om S och MP:s sparpaket som drabbar de mest svaga i vårt län.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets sparförslag i landstinget kommer att drabba de mest utsatta och sköra i vården. Nedläggning av akutvårdsplatser, indragning av ambulanser, neddragningar inom geriatrik och psykiatri kommer nämligen huvudsakligen att drabba de äldre och de som redan idag har svårt att få vård. Genom sparförslaget får de som bor i inlandet en sämre tillgänglighet till vården än övriga länsbor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar inte ansvar för de mest sjuka äldre och för en rättvis och likvärdig vård för alla, något som Alliansen förespråkar. Den tidigare Socialdemokratiska väljaren känner nog inte igen sig i denna nedmonteringspolitik som nu genomförs inom landstinget.

De som redan idag har det tufft i inlandet ska nu få det ännu tuffare då de blir av med ambulansen i Malå och Åsele och akutvårdsplatser i Sorsele och Dorotea. De psykiskt sjuka ska få tränga ihop sig ännu mer i redan överbelagda lokaler. De svårt sjuka äldre får sämre stöd då geriatriken tvingas lägga ned vårdplatser och inte längre får sköta om de som bor i särskilda boenden i Umeå. Människor som redan har det skört ska få det skörare.

Sparförslagen har inte diskuterats och analyserats på ett politiskt tillfredställande sätt. Inga konsekvensanalyser har gjorts inför beslut. Många politiskt valda i styrelsen och i hälso- och sjukvårdsnämnden har inte fått något underlag värt namnet inför beslut. Tar vi beslut i landstinget kring ett så stort sparpaket som detta på 150 miljoner kronor för 2012  borde de förtroendevalda ha fått ett bättre beslutsunderlag.

Vid senaste landstingsfullmäktige begärde Allians för Västerbotten svar på vilka konsekvenserna av majoritetens sparförslag kommer att bli för sjukvården. Tyvärr var svaren otydliga, inte minst angående vad som ska ersätta ambulanserna som försvinner i inlandet. Förslag till ersättning för ambulanserna är akutbilar med en akutsköterska från hälsocentralen. Förslaget saknar både grund och ansvar. På de flesta håll i inlandet saknas personal för att ta hand om de sjuka.

Enligt Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska akutvårdsplatser läggas ned samtidigt som vårdplatser på sjukhusen dras in och sjukhusbesök överförs till primärvården. Det talar för ett större behov av akutvårdsplatser – inte mindre. Psykiatrin är enligt majoriteten för dyr och ska därför krympa trots ständiga överbeläggningar och långa väntetider. Det går inte ihop. Den geriatriska kompetensen på Umeås särskilda boenden är enligt S och MP inte rättvis och ska därför inte finnas kvar. I stället för denna negativa rättvisa borde krafterna läggas på att se till att hela länet får ta del av denna kompetens. Det anser i alla fall Allians för Västerbotten.

Det finns en stark ovilja från majoritetens sida att lyssna och ta till sig det Alliansen argumenterar för och ompröva delar av det tagna beslutet. Om inte Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet tar sig i kragen och omprövar beslutet kommer det att innebära förödande konsekvenser för de sjuka i Västerbotten. Detta gäller främst neddragningar av vårdplatser, ambulansen, geriatriken och akutvårdsplatser vid sjukstugorna. Otryggheten ökar för alla länsbor som är i behov av vård men framförallt för de mest utsatta sköra och äldre som har svårt att göra sin röst hörd.

Västerbottens läns landsting behöver en ny besättning bakom rodret. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

Replik: Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden

Av , , 2 kommentarer 7

I dagens VK skriver jag tillsammans med alliansen en replik på Socialdemokraterna och Miljöpartiets debattinlägg den 8 november.
 
Hur kan skylla på andra vara att ta ansvar?
 
Landstinget i Västerbotten har ett stort behov att effektivisera och spara i verksamheten för att få en ekonomi balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden. Genom att utvecklingen att nya läkemedel och nya behandlingsmetoder ständigt utvecklas finns det ett behov av att ständigt söka förbättringar. Att i det här läget behöva lägga ett stort sparpaket beror mångt och mycket på det bristande ekonomiska ansvarstagande från Socialdemokratin vid deras senaste 20 åren vid makten. Därför känns det glädjande att Peter Olofsson (S) och numera även Robert Winroth (MP) menar i sitt inlägg (8/11) att de nu börjat göra något åt saken. Tyvärr känns det egendomligt att Olofsson och Winroth ägnar mer kraft att kritisera regeringen än deras egen brist att tidigt tagit tag i åtgärder för att få en ansvarsfull vård och ekonomi i balans. Nu ser vi resultatet genom att det sparpaket som beslutats om skjuter från höften och som inte är genomtänkta och bara skapar frustration och stor oro hos befolkningen.
 
Totalt har kommun- och landstingssektorn tillförts 38 miljarder kronor i nivåhöjning 2010 jämfört med 2006. Ingen annan regering än Alliansregeringen har tillfört kommunerna och landstingen så mycket resurser. I Socialdemokraternas nationella förslag till budget så finns det dessutom mindre pengar till sjukvården. De föreslår att införa dubbla arbetsavgifter för unga vilket innebär att vårt landsting skulle förlora 21 miljoner kronor. Det är långt mer än vad hela besparingen på inlandssjukvården beräknas spara. Det är inte att ta ansvar.
 
Den viktigaste prioriteringen som landstinget måste ta som utgångspunkt är att ta ansvar för ekonomin och prioritera vård före sådant som inte är det. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård som t.ex. kultur. Därtill måste de som arbetar i sjukvården få ett större självbestämmande och ansvar. Ekonomistyrningen måste bli mer kraftfull där de begränsade resurserna används på ett bättre sätt.
 
Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Det som nu sker är inte en ansvarsfull politik och förhoppningsvis kommer väljarnas dom i valet 2014.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

2 kommentarer
Etiketter: ,

S och MP krävs på svar om konsekvenser av sparpaketet

Av , , Bli först att kommentera 3

Socialdemokraterna och Miljöpartiet krävs på svar kring konsekvenserna av deras sparpaket
 
Pressmeddelande 110809
 
Alliansen kräver idag svar från Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vid nästa landstingsfullmäktige den 29 november presentera vilka konsekvenser deras sparpaket innebär för sjukvården i länet. I det underlag som har föregåt beslutet saknas konsekvensbeskrivningar för vad de olika åtgärderna innebär. Förslagens konsekvenser går därför inte att överblicka i dess helhet vilket är något som Alliansens gruppledare ställer sig mycket kritiska till.
 
För att få svar på en rad frågor kring vilka konsekvenser sparpaketet får för inlandssjukvården och för de psykiskt sjuka och äldre har Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) tillsammans lämnat in en interpellation till landstingsfullmäktige.
 
 
 
Interpellationen i sin helhet:
 
Vad blir konsekvenserna för sjukvården med Socialdemokratin och Miljöpartiets förslag till sparpaket?
 
 
Landstinget i Västerbotten har ett stort behov att effektivisera och spara i verksamheten för att få en ekonomi balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin.
 
Att i det här läget behöva lägga ett stort sparpaket beror mångt och mycket på det bristande ekonomiska ansvarstagande från Socialdemokratin deras senaste 20 åren vid makten.
 
Alliansen har som utgångspunkt att den viktigaste prioriteringen som landstinget måste utgå ifrån är att ta ansvar för ekonomin och prioritera vård före sådant som inte är det. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård som t.ex. kultur.
 
Nu har sparpaketet från majoriteten verkställts i Hälso- och sjukvårdsnämnden och i landstingsstyrelsen. Från Alliansen sida har det efterlyst tydligare och bättre beslutsunderlag med rimliga konsekvensbeskrivningar. Något som fortfarande saknas. Därför anser vi det viktigt att få svar på följande frågor:
 
1.      Hur ska ambulanssjukvård tryggas på i Malå, Åsele och Robertsfors som nu blir utan ambulans?
 
2.      Hur ska akutsjukvården kunna garanteras i Sorsele och Dorotea där sjukstugan nu blir utan akutplatserna?
 
3.      Hur ska de svårt sjuka äldre tryggas geriatrisk kompetens då ansvaret flyttas över från specialistsjukvård till primärvård?
  
4.      Hur ska psykiatrin kunna erbjuda god vård för de svårt psykiskt sjuka då platserna ska reduceras där det redan idag råder en mycket stor överbeläggning?
 
 
 
Niklas Sandström (M)                               Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd                            Gruppledare
 
Olle Edblom (C)                                        Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                                              Gruppledare
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Alliansen tar ansvar för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 5

Den nya majoriteten (S+MP) i landstinget försöker i ett debattinlägg (29/10) att frånskriva sig ansvaret för deras egna besparingsförslag. Deras argument handlar om att Alliansen skulle ha orealistiska siffror. Alliansen och majoriteten vill båda minska vårdskadorna i landstinget men vi har högre ambitioner. I princip handlar det om ytterligare 20 miljoner kronor som Alliansen tror att det går att spara genom att jobba med ökad patientsäkerhet. Totalt sker vårdskador inom sjukvården i Västerbotten för ungefär 225 miljoner kronor per år. I jämförande statistik mellan landstingen ligger Västerbottens läns landsting på fjärde plats när det gäller vårdskador och näst högst i vårdrelaterade infektioner. Att inte ha en hög ambition här är inget annat en ett svek mot alla patienter som drabbas av onödigt lidande. 

Alliansen bedriver ingen kreativ bokföring i vårt förslag. Vi har olika syn på vad som är möjligt och vill ta ansvar för en trygg och nära vård för alla västerbottningar. Därför har alliansen mindre besparingar på vårdplatser och mer besparingar på centrala anslag och administration. För oss är vården viktigare än dyr byråkrati.
 
Fokus i debatten måste dock handla om innehållet i sparpaketet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De vill avveckla vårdplatser på länets sjukhus, ta bort akutplatserna helt i Sorsele och Dorotea samt minska antalet i Malå. Dessutom vill majoriteten dra in ambulanser i Åsele, Malå och Robertsfors samt minska med en ambulans i Skellefteå. Varför ska en strokepatient i Åsele eller Malå behöva vänta betydligt länge för att få en ambulans?
 
Till skillnad från majoriteten föreslår Alliansen att akutplatserna i Sorsele, Malå och Dorotea blir kvar. Ambulanserna är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. I Alliansens förslag till sparpaket blir ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors kvar som i dag. Sammantaget i Alliansens förslag värnas de svaga grupper som har svårt att själva göra sin röst hörd; barnen, äldre och psykiskt sjuka.
 
Vi är övertygade om att en indragning av akutplatser och ambulanser inte sparar några pengar. Tvärtom blir följden ökade kostnader, fler inläggningar på dyrare vårdplatser, överbeläggningar och därigenom ökad risk för patientskador och än dyrare stafettlösningar på sjukstugor. För att inte tala om riskerna med så stora vårdplatsneddragningarna på sjukhusen som S och MP föreslår. Det kan komma att leda till svårigheter att klara kompetensförsörjningen och läkarutbildningen.  
 
Nu har landstinget nått vägens ände genom att socialdemokratin i landstinget haft en konsekvent linje av att skjuta nödvändiga besparingar framför sig. En god ekonomisk hushållning är nödvändigt för att landstinget i framtiden ska klara av att betala ut pensioner och kunna göra nödvändiga investeringar men framför allt kunna erbjuda en god sjukvård av hög kvalité. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin. Alliansen står redo att axla det ansvaret.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
 
(Publicerad på VF-debatt sida idag) 
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Tid för ansvar i ett ekonomiskt tufft läge för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

 
I dag har vi i Allians för Västerbotten presenterat vårt förslag till sparpaket vid en presskonferens. Rubriken är Tid för ansvar. Det är en sådan tid i landstinget där flera år av ekonomisk misshushållning av skattebetalarnas pengar nu har nått vägens ände. För behovet av kostnadsreduceringar är omfattande för att både på kort och på lång sikt klara av de utmaningar som finns med att erbjuda sjukvård av hög kvalité och god tillgänglighet även i framtiden. Behovet av kostnadsreduceringar de närmaste 3 åren är handlar om runt 300-400 miljoner kronor.
 
För att nå en ekonomi i balans krävs en rad kraftfulla åtgärder. Ju tidigare vi kan börja arbetet desto snabbare kan vi vända denna atlantångare. Alliansens förslag till besparingar väljer vi att göra besparingar på sådant som inte är sjukvård som exempelvis administration, centrala anslag. Samtidigt som interna förbättringsarbeten behöver ske finns det kapacitet att kunna sälja högkvalitativ och världsledande vård till övriga landsting och världen. Trots att det går att spara och effektivisera på sådant som inte är sjukvård finns tyvärr ett behov av besparingar inom sjukhusvården.
 
Ett bärande inslag, som Alliansen delar med majoriteten, är att flytta över sjukhusvård till primärvården som är närmare medborgarna och mer kostandseffektiv. Däremot drar vi andra slutsatser på vilket sätt och hur det ska gå till väga.
 
I Alliansens förslag värnas de svaga grupper som har svårt att själva göra sin röst hörd; barnen, de äldre och de psykiskt sjuka. Till skillnad från majoriteten föreslår Alliansen att inlandssjukvården med akutplatserna i Sorsele, Malå och Dorotea blir kvar. Ambulanserna är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. Det innebär att i Alliansens förslag till sparpaket blir Ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors kvar.
 
Det är tid för ansvar. Alliansen står redo att axla det ansvaret för att leda sjukvården i Västerbotten.
 
 
Läs hela vårt sparpaket genom att klicka på den här länken.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,