Etikett: landsting

Alliansen: Stimulera arbete efter 65 år

Av , , 4 kommentarer 2

Pressmeddelande 130502: Stimulera arbete efter 65 år

Allians för Västerbotten har idag lämnat in en gemensam motion om att stimulera personal som fyllt 65 år att arbeta längre. Landstinget står inför stora pensionsavgångar och har under lång tid inte lyckats rekrytera ny personal i tillräcklig omfattning. Förslagen i motionen ger verksamheterna ökade möjligheter att hitta lösningar för att stimulera prioriterade medarbetare att arbeta efter 65 års ålder. 

– Regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften för medarbetare som arbetar efter 65 år. De resurser som sänkningen ger, ska tillfalla den enskilt anställde som sjukvården bedömt ha behovet av efter att denne fyllt 65 år. Runt pensionsåldern ska även sysselsättningsgraden vara flexibel. Landstinget ska på ett aktivt sätt tillvarata seniora medarbetares kunskaper genom exempelvis handledning, utbildning och mentorskap för nya medarbetare, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar. 

 
Motionen i sin helhet:
Stimulera arbete efter 65 år
Personalförsörjningen är landstingets största utmaning. Regeringen har satsat på läkar- och sjuksköterskeutbildningsplatser vid Umeå universitet vilket gör att framtiden ser något ljusare ut på lång sikt. Men detta räcker inte. Landstinget står inför stora pensionsavgångar och har under lång tid inte lyckats rekrytera ny personal i tillräcklig omfattning.
 
Att medarbetarnas yrkeskompetens och förvärvade kunskaper tas tillvara optimalt är viktigt, även när det gäller landstingets seniora medarbetare. Landstinget ska arbeta aktivt med personalförsörjningen och arbetsmiljön för att anställda ska orka arbeta minst till 65 år men gärna stimuleras att jobba längre.
 
Regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften för medarbetare som arbetar efter 65 år. Alliansen i landstinget anser därför att de resurser som sänkningen av arbetsgivaravgiften ger, ska tillfalla den enskilt anställde som sjukvården bedömt ha behovet av efter att denne fyllt 65 år. Det ger verksamheterna ökade möjligheter att hitta lösningar för att stimulera prioriterade medarbetare att arbeta efter 65 år. Det kan handla om att ge den enskilt anställde sänkt arbetstid eller högre lön.
Runt pensionsåldern ska även sysselsättningsgraden vara flexibel. Landstinget ska på ett aktivt sätt tillvarata seniora medarbetares kunskaper genom exempelvis handledning, utbildning och mentorskap för nya medarbetare.
 
Med anledning av detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:
Att de sänkta arbetsgivaravgifterna för de över 65 år tillfaller den enskilt anställde för att stimulera denne att jobba längre
Att landstinget på ett effektivt sätt ska tillvarata seniora medarbetares kunskaper genom exempelvis handledning, utbildning och mentorskap för nya medarbetare
 
 
 
 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
 
 

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare
 
 
 

Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
 
 

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Ideella krafter är en viktig tillgång i sjukvården

Av , , 2 kommentarer 3

I dag skriver jag tillsammans med mina allianskollegor på insändarsidan om vikten av ideella krafter i sjukvården. Hela artikeln finns här nedanför:

Ideella krafter är en viktig tillgång i sjukvården

Det är tragiskt att projektet som syftade till att patienter i Lycksele skulle få hjälp med att hitta rätt vid besök på lasarettet nu läggs ned. Det var meningen att frivilliga från Röda korset skulle hjälpa patienterna rätt. Det är en uppgift som annars anhöriga eller en taxichaufför får lov att ta på sig. Idén var utmärkt men facket säger nej och socialdemokraterna böjer sig trots att sjukvårdspersonalen signaler om att de inte har tid med att vara ledsagare.
 
Alliansen anser att ideella krafter eller möjligen ett socialt företag skulle kunna vara till stor hjälp för patienter som ska hitta rätt på något av länets tre sjukhus. Inte minst på Norrlands universitetssjukhus vars skyltsystem många patienter upplever mycket invecklat och svårtolkat.
 
Att patienter får hjälp med att hitta till rätt mottagning har många fördelar. Patienten kommer inte för sent vilket sparar vårdens resurser. Patienten är tryggare inför läkarbesöket och är lugnare när mycket ny information ska tas in. Ibland ska patienten även delges ett allvarligt och sorgligt besked. Dessutom skulle denna service som landstinget inte själv har resurser att erbjuda ha varit gratis och vårdpersonalen skulle ha fått använda sin kompetens där den som bäst behövs – i sjukvården. Att arbeta ideellt ger även en känsla av sammanhang och meningsfullhet för den som får möjlighet hjälpa andra.
 
För oss i Alliansen är det obegripligt hur landstinget i Västerbotten kan gå i en helt annan inriktning än många andra landsting i landet. Organisationen Sveriges kommuner och landsting arbetar sedan många år i projektet "Samverkan med civilsamhället" med intressebevakning och utvecklingsarbete kring samverkan mellan kommuner, landsting och det civila samhället. Landstinget ska vara med i den utvecklingen och inte stoppa den. Vi måste ha patienternas bästa för ögonen och inte ideologiska dimslöjor.
 
Ideella organisationer, föreningsliv och folkrörelser, det så kallade civilsamhället är en resurs som landstinget måste inse värdet på och ta till vara. Det har vissa S-styrda landsting redan insett. Västerbotten läns landsting behöver inte alltid vara sist med nytänkande.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
Olle Edblom (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Inspirerande moderat sjukvårdsträff

Av , , Bli först att kommentera 6

 
I går deltog jag på en träff med Moderaternas sjukvårdsnätverk i Nyköping. Nätverket är en mötesplats för moderata sjukvårdspolitiker i riksdag, regioner och landsting för att bidra till att sprida goda exempel och utveckla Moderaternas sjukvårdspolitik. På träffen fanns det gott om inspirerande föreläsare men för min del gav det mest att få inspireras av alla de goda exempel som finns runt om i landet. Är full av idéer på hur jag tillsammans med min moderata landstingsgrupp ska kunna jobba vidare med vår politikutveckling. Är mindre än två år kvar till valet då Moderaterna tillsammans med Alliansen söker stöd för att ta över styret i landstinget i Västerbotten.

Hjälpmedelsbudget hos förskrivarna?

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag har min partikollega Liv Granbom lämnat in följande frågeställning till ansvarig socialdemokrat:

 
Pressmeddelande 121016: Granbom (M): Hjälpmedelsbudget hos förskrivarna?
 
I dag har moderaten och vice ordförande i Nämnden för funktionshinder och rehabilitering (NFH), Liv Granbom lämnat in en interpellation om att flytta ut ansvaret för budgeten till dem som förskriver hjälpmedel. I andra landsting har en sådan förändring inneburit att de klarat sin hjälpmedelsbudget. I Västerbotten har hjälpmedelsbudgeten visat på mycket stora underskott under många år och något som de ansvariga socialdemokraterna inte lyckats att göra något åt.
 
         Granbom säger i en kommentar att hon tror mycket på ett ändrat regelverk för förskrivning kan bidra till att klara hjälpmedelsbudgeten. Då man har hela ansvaret för något så underlättar det klara sin budget avslutar Granbom.
 
För mer information
Liv Granbom
 
 
Hela interpellationen:
 
Hjälpmedelsbudget hos förskrivarna?
 
Hjälpmedelsverksamheten har under flera år visat på stora budgetunderskott. Under åren 2006 – 2011 har budgeten visat på årliga minusresultat och som mest en avvikelse mot budget på 39,8 % (2009). Nämnden för Funktionshinder och Habilitering (NFH) har under dessa år känt till och även redogjort för de problem som har orsakat de ekonomiska underskotten.
 
Flera åtgärder har gjorts under åren för att skapa en hjälpmedelbudget i balans, men tyvärr har inte dessa åtgärder varit tillräckliga.
 
De flesta landsting har nu lagt ut budgeten på förskrivarnivån. Detta har resulterat i att dessa landsting numera har klarat av att hålla sin hjälpmedelsbudget. Något som har resulterat i att dessa landsting numera har klarat av att hålla sin hjälpmedelsbudget. Det är bra för brukarna om budgeten ligger hos förskrivarna med tanke på att man då ser allt i ett sammanhang där rehabilitering och habilitering är en viktig del av hjälpmedlet.
 
Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till ordföranden i Nämnden för Funktionshinder och Habilitering (NFH) Kenneth Andersson: (S):
 
1.                   Ser du ett samband mellan att de landsting som har hjälpmedelsbudgeten hos förskrivarna även klarar sin budget?
 
2.                   Kommer du att agera för att hjälpmedelsbudgeten läggs ut hos förskrivarna? 
 
3.                   Om så är fallet: När?
 
 
Liv Granbom (M)

Tuff debatt kring landstingets delårsbokslutet

Av , , Bli först att kommentera 3

I går var det landstingsfullmäktige där den stora debatten kom att handla om delårsbokslutet som pekar på ett underskott för i år på 82 miljoner. Nu visar förvisso senaste prognosen med även augusti att prognosen nog hamnar på 95 miljoner. Tycker debatten blev tuff och bra och återspeglade tydligt att det finns två tydliga alternativ i landstingspolitiken.  Här nedan är det inledningsanförande som jag hade i debatten:

 

Fru ordförande, ledamöter och åhörare
 
Tänkte börja lyfta fram några positiva saker från delårsrapporten som visar på att vi är på rätt väg inom vissa håll. Sen återkommer jag till de punkter det landstinget är på väg åt fel håll eller ingenting har hänt.
 
Många av de medicinska resultat som alla länets kliniker levererar är fortsatt mycket bra. Det tar inte minst sig i uttryck i att länsborna har en hög tilltro till sjukvården i länet. En annan mycket positiv sak jag har fått uppleva då jag varit ute på verksamhetsbesök är det ständiga förändringsarbetet med daglig styrning som håller på att få fotfäste i organisationen. Det är något som såväl patienter som organisationen vinner på. En annat positiv inslag med delårsrapporten är att den blivit lättare att följa då det kommer till uppnådda mål där det blivit ett tydligare även om det fortfarande finns för många styrande mål och uppdrag. Sen att regeringens arbetslinje ger 46 miljoner mer än budget i intäkter och engångsutbetalning av AFA-permien på 120 miljoner gör ju att det trots allt ser rätt bra ut på sista raden.
 
De punkter det landstinget är på väg åt fel håll eller ingenting har hänt.
 
  • 6/10 patienter fick den 31/7 vänta mer än 60 dagar för åtgärd
 
  • 4/10 på sitt första besök
 
  • Tillgängligheten till BUP är fortsatt sämst i Sverige
 
Inte konstigt att kömiljardspengar ligger 7 miljoner sämre än budget.  
 
Det socialdemokratiska ordföranden för landstingsstyrelsen Peter Olofsson nämner i sitt inlägg att han nu tycker att ekonomin vänt. Visst på sista raden ser det bra ut med i sjukvården är trots allt ett underskott på 82 miljoner. Visst det är bättre än året innan men de 2,2 procent som det motsvarar för helheten är fortfarande i någorlunda jämförelse med hur det sett ut de senaste 20 åren. Så det länsborna har sett med det nya s-styret är att man gått från generella besparningar till riktade sparförslag utan analys och konsekvensbeskrivningar. Trots det så ligger underskottsnivåerna kvar som förr. Vi får väl se vad slutsiffran för året blir.
 
När jag ser att effektverkan av Projekt balans bara är 38 procent ställer jag mig då frågan: Varför var det så bortom att sjösätta detta stora genomgripande åtgärdspaketet utan att haft tillräckligt med analyser och konsekvensbeskrivningar? framförallt förhandlat det med kommunerna, andra organisationer och eventuellt oss i oppositionen?  
 
Tror du inte Peter Olofsson att effekten hade varit större, bättre, med mindre uppror om beslutet hade tagits med bättre analyser och konsekvensbedömningar samt att det hade förhandlats med fler än Socialdemokratins distriktsstyrelse för länet?
 
I rapporten från den auktoriserade revisorn om delårsrapporten lyfts det fram att i och med att verkningsgraden av projekt balans inte alls är den som är önskvärt så krävs nya åtgärder under hösten. Så min fråga är om det kommer något ytterligare åtgärdspaket?
 
Från Moderaterna och Alliansen har vi haft andra förslag på kostnadsreduceringar inom ramen för projekt balans och ett helt annat förslag till budget och landstingsplan. Förslag och idéer som jag är helt övertygad hade fått landstinget i västerbotten på en annan kurs med bättre resultat på såväl ekonomin som verksamheten.
 
Vill avsluta att yrka bifall på delårsrapporten och alliansens särskilda yttrande.