18153552

Politiska svar på vårdens problem

Av , , Bli först att kommentera 4

Debattartikel från dagens VK

Om mindre än 180 dagar är det val. Sjukvården ser ut att bli en av väljarnas viktigaste frågor.

Några av de stora utmaningarna för hälso- och sjukvården är de växande vårdköerna, vårdkedjor som inte hänger ihop samt brist på rätt utbildad personal. Detta i kombination med hur den långsiktiga finansieringen ska gå ihop.

Situationen ser olika ut i landet där köerna generellt är kortare och ekonomin bättre i moderatstyrda landsting.

Svensk sjukvård är generellt sätt mycket bra, i synnerhet den akuta sjukvården. Där det haltar är för den allt växande gruppen kroniskt sjuka och mest sjuka äldre. Här måste sjukvården anpassa sig inför ett helt nytt sjukdomspanorama med allt fler kroniska sjukdomar. 80–85 procent av sjukvårdens kostnader kan knytas till vård av personer med kroniska sjukdomar. Gruppen av kroniker och mest sjuka äldre faller allt för ofta mellan stolarna.

Äldre sjuka är de som drabbas hårdast av bristerna i dagens struktur. Allra mest allvarligt är det i samverkan inom sjukhusvården, primärvård samt mellan kommunernas vård- och omsorg. Vården måste bli sömlös där patienten alltid är i centrum.

Sverige är det land i Europa som tillsammans med Irland har Europas längsta vårdköer.

Sedan valet i september 2014 har vårdköerna fördubblats och sämst till ligger socialdemokratiskt styrda Västerbotten. Socialdemokraternas högtidliga vallöfte om att ingen ska behöva vänta längre än fyra veckor på en cancerbehandling är lika bortblåst som regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet.

För att komma åt det växande vårdköerna behövs en förstärkt och breddad kömiljard som är prestationsbaserad. Moderaterna har föreslagit en tredubblad som uppgår till tre miljarder kronor och omfattar dessutom fler delar i vården, bland annat röntgen, psykiatri och provsvarsbedömning. Denna satsning var framgångsrik under alliansregering men togs tyvärr bort av nuvarande regering.

Men det räcker inte med enbart införa en kömiljard. Moderaterna är det parti som prioriterar att göra omställningen från en dyr sjukhustung vård till en mer kostnadseffektiv primärvård.

För att kunna tillgodose en större del av befolkningens vårdbehov utanför sjukhusen behövs en förstärkt primärvård med patientansvariga läkare som tillsammans med teamet har tillräcklig kapacitet och kompetens för medicinskt omhändertagande utanför sjukhusen. Primärvårdens kapacitet måste öka för att långsiktigt möjliggöra primärvårdens uppdrag som den självklara basen i svensk hälso- och sjukvård. Detta leder till en tryggare och bättre sjukvård med kortare köer.

En annan viktig åtgärd för att komma åt de växande köerna är att säkerställa att det finns personal. Då måste situationen förbättras för vårdens merarbete samt att det behövs fler anställda.

Vi kan se att allt fler som jobbar inom vården känner att de inte räcker till. Detta måste tas på allvar. För att komma tillrätta med situationen måste det till ett batteri av åtgärder som ökad delaktighet, prioritera arbetsmiljö, primära erfarenhet, garantera kompetensutveckling med tillhörande löneutveckling, fler karriärvägar, renodla arbetsuppgifter samt fler utbildningsplatser.

Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter och att vårdnära service byggs ut.

Det skulle till exempel innebära att sjuksköterskor inte ska behöva diska, bre smörgåsar eller städa toaletter. Med en personalpolitik som håller måttet kan vi dessutom lösa vårdplatsbristen. När personal trivs och vill jobba går det att lyckas lösa rekrytering som gör att det går att bemanna för de vårdplatser som behövs.

Nicklas Sandström oppositionsråd (M)
Liv Granbom – vice gruppledare (M)

Bli först att kommentera
18153552

Moderaterna vill etablera hälsocentral på campus med fokus på studenter

Av , , Bli först att kommentera 0

Exploateringen kring campus har varit hög senaste åren med många nya studentstäder och Umeå är en av Sveriges största lärosäten i landet med strax över 33 000 studenter.

På campusområdet idag finns sedan tidigare Psykologmottagningen och Studenthälsan. Psykologmottagningen som drivs av Institutionen för psykologi erbjuder psykologisk behandling, främst psykoterapi under handledning av legitimerad personal. Redan idag avlastar Psykologmottagningen första linjens psykiatri främst genom individuella insatser, men även genom gruppinsatser.

På campus finns även studenthälsan som erbjuder alla studenter stöd i frågor kring fysiska, psykiska och psykosociala hälsosituation genom kortare insatser och där kompetensen finns kring de speciella behov som studenters livssituation kan medföra.

Nu vill vi genom en motion till landstingsfullmäktige att landstinget utreder möjligheten att etablera en ny hälsocentral i campusområdet med fokus på studenthälsa.

Alla skulle vinna på ett fördjupat samarbete med landstinget i den här frågan. Ett fördjupat samarbete med inrättandet av en hälsocentral på campus skulle även innebära ytterligare avlastning för landstingets nuvarande verksamheter. Inte minst med tanke på att expansionen av området runt campus och utvecklingen av Universitetsstaden medför ett ökat tryck på befintliga hälsocentraler i närområdet genom ökat patientunderlag.

Bli först att kommentera
18153552

Bort med vårdköerna!

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi har lanserat en valfilm i Västerbotten där vi förklarar hur köerna fördubblats och om alla i Sverige som står i en vårdkö ställer sig på rad från Västerbotten kommer kön räcka till Ryssland.

Länk till filmen: https://www.facebook.com/moderaternavasterbotten/videos/543178559414166/?hc_ref=ARTxQbvTAv4i7DUcweXaZQIpwR9IBmzG6iwD2FONeSighv7Jq2RE9fnjzsVfjeMW1Zc

Västerbotten är en av landets sämsta landsting när det kommer till tillgänglighet och vi går till val på ett batteri av åtgärder för att halvera vårdköerna.

Tre av förslagen som också presenteras i filmen kan du läsa nedan:

BORT MED VÅRDKÖERNA! 

 Inför en tredubblad och utvecklad kömiljard
 Vårdens medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar att erbjuda bra vård
 Prioritera vårdkedjan för de mest sjuka äldre – ingen ska behövas bollas runt i vården

Källor:
1. Vantetider.se
2. Budgetpropositionen för 2011, prop. 2010/11:1

Bli först att kommentera
28279954_10155990032495446_626994619198983421_n

Prao på MAVA

Av , , 2 kommentarer 7

Under förra veckan praoade jag på Norrlands universitetssjukhus medicinska akutvårdsavdelning (MAVA). Det blev ett mycket positivt återbesök på den avdelningen. Det var kul att se hur mycket bättre arbetsmiljön blivit där och nu var de till och med fullbemannade med sjuksköterskor. Jag hade möjlighet att följa med sjuksköterskan Pål som var relativt nyexaminerad. Han och hans kollegor gav deras bild av hur arbetet var. Det var påtagligt att det fanns problem med att hitta kvalificerade undersköterskor till avdelningen. Jag fick även höra hur arbetet fortlöpte med arbetet att vara en av tre innovationskliniker för att pröva nya metoder och arbetssätt.

 

Ett jättebra besök och ett stort tack till Pål och all personal som jag fick träffa under besöket!

 

 

 

2 kommentarer
18153552

Alliansen kräver svar om tandvården i länets inlandskommuner

Av , , 2 kommentarer 3

Alliansen kräver svar om tandvården i länets inlandskommuner

Folktandvården har varslat tre av fyra tandsköterskor om uppsägning på kliniken i Sorsele på grund av svårigheter att bemanna kliniken med tandläkare.  Situationen är även problematisk i Norsjö och Malå. kräver alliansens gruppledare i landstinget svar från den S-ledda majoriteten.

Som det ser ut just nu kommer inte alla ha tillgång till vanlig planerad tandvård. Därför kräver vi svar om landstinget kommer att kunna hålla ingångna tandvårdsavtal till invånare i alla länets kommuner. Det vore en stor skandal om till exempel Sorseleborna blir utan tandvård i kommunen.

Interpellationen i sin helhet:

När blir tandvården likvärdig igen i hela länet?

Folktandvården har varslat tre av fyra tandsköterskor om uppsägning på kliniken i Sorsele på grund av svårigheter att bemanna kliniken med tandläkare. Situationen är även problematisk i Norsjö och Malå.

 

Enligt uppgift kommer endast barntandvård att prioriteras. Det innebär att befolkningen i övrigt inte kommer att ha tillgång till ordinarie planerad tandvård. Det innebär att ingångna tandvårdsavtal inte kommer att kunna hållas.

 

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S):

 

1.  När kommer befolkningen i hela länet ha tillgång till likvärd tandvård?

2.  Hur många tandsköterskor är varslade om uppsägning på berörda orter?

3.  Hur många tandläkare saknas på berörda orter?

4.  Planerar landstinget att säga upp tandvårdsabonnemang för delar av befolkningen i Västerbotten?

Allians för Västerbotten

 

Nicklas Sandström (M)               Ewa-May Karlsson (C)

Oppositionslandstingsråd            Gruppledare

 

 

Marianne Normark (L)                Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare                         Gruppledare

 

2 kommentarer
bild

Prao på cancercentrum

Av , , Bli först att kommentera 5

I veckan proade jag på Cancercentrum där jag fick ta del av arbetet i bedömningsenhet, inskrivningsteam, samverkan med kirurgen kring veckovårdsavdelning samt den patientnära vården. Det var väldigt glädjande att se hur positivt de lyckats förändra arbetssätt och skapat en god arbetsmiljö. En positiv nyhet var att de lyckats med bemanningen av sjuksköterskor. Cancercentrum var för stunden fulltaliga med sjuksköterskor, däremot fanns den en utmaning att rekrytera kvalificerade undersköterskor.

En mycket givande eftermiddag! Tack till Charlotta Hellström som planerade upp besöket samt all fantastisk personal jag fick träffa!

 

Bli först att kommentera
18153552

Psykiskt sjuka måste få vård i tid

Av , , 1 kommentar 1


En ny rapport från
 Socialstyrelsen visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna ökar. I ett land där ekonomin går på högvarv och där vården håller en hög kvalitet, är det oacceptabelt att unga och deras familjer möts av långa väntetider för att få ta del av den.

Tyvärr har vårdköerna fördubblats under denna regering och att man kan få vänta i månader för att komma i kontakt med psykiatrin.


Västerbottens läns landsting
 når under hela 2017 siffror som är allt annat än positiva. Vi ligger i botten i landet under de flesta av månaderna.

Omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män har någon form av psykisk ohälsa, enligt Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister 2016. Motsvarande siffra för unga kvinnor är 15 procent.

Förra året slog även Barnens rätt i samhället (Bris) larm om att psykisk ohälsa ökar bland barn och unga. 39 procent av deras samtal berör numer psykisk ohälsa, ångest, uppgivenhet, oro, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar.

Den här utvecklingen behöver brytas – i tid. Regeringen pratar gärna vitt och brett om välfärd men tillåter samtidigt vårdköerna att växa i brinnande högkonjunktur. Svensk sjukvård, som håller mycket hög kvalitet, behöver vara tillgänglig för dem som behöver den allra mest.

I Moderaternas budget nationellt för 2018 gör vi tydliga prioriteringar för att stärka vården.

Vi satsar tre miljarder kronor för att halvera köerna till sjukvården och psykiatrin och vi gör även en satsning för att stärka primärvården. 500 miljoner kronor avsätts till förebyggande insatser inom psykisk ohälsa.

Under budgetperioden satsar Moderaterna sammantaget mer pengar på sjukvård än regeringen.

I vårt Sverige ska unga som mår dåligt snabbt få hjälp så att de kan komma vidare i livet. Det kräver prioriteringar. Våra satsningar på sjukvården och på psykisk ohälsa möjliggörs av att vi, till skillnad från regeringen, prioriterar med skattepengarna.

Till exempel prioriterar vi annorlunda än regeringen när det gäller ineffektiva byggsubventioner och arbetsmarknadsåtgärder.

Den frustration och vanmakt som finns hos de föräldrar som tvingas se sina barn må psykiskt dåligt dag in och dag ut, utan att möjlighet för diagnos eller hjälp ges, är svår att föreställa sig.

Kärnan i Moderaternas politik är att de som kan jobba ska vara med och bidra till det gemensamma. Då kan vi vara ett starkt land som kan ta hand om och skydda det vi håller kärt.

Inget kan vara viktigare än att våra barn och unga får hjälp och stöd att må bra och kliva in i vuxenlivet med hälsan i behåll.

Lena Riedl (M)
ledamot i landstingsfullmäktige

1 kommentar
Ulf om cancerlöftet

Löfven och Olofsson har svikit löftet till cancerpatienterna

Av , , Bli först att kommentera 5

För fyra år sedan lovade Stefan Löfven att korta vårdköerna i allmänhet och fokusera på cancervården i synnerhet. Ingen skulle behöva vänta längre en fyra veckor på en behandling. Två miljard från staten för perioden 2015-2018 skulle säkerställa detta vallöfte i alla landsting.[1] Tittar man på kötider som går att hitta kan man konstatera att många patienter behöver vänta betydligt längre än fyra veckor på behandling.[2]

Det går efter en enkel genomgång av statistiken, att konstatera, att man är långt ifrån vallöftet om att ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än fyra veckor på behandling.  Löftet om max fyra veckors tid mellan remiss och cancervård är lika bortblåst som regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet.


[1] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socialdemokraterna-presenterar-vardloften

[2] http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/resultat-och-statistik/vantetider-redovisning/

 

 

 

 

Bli först att kommentera