Etikett: AT/ST

Sjukvården i länet behöver bli mer rättvis och tillgänglig

Av , , Bli först att kommentera 6

 

 
 
I dag ska landstingsfullmäktige behandla budget för 2013 med landstingsplan. Från Alliansen har vi ett annat förslag där vi gör andra prioriteringar och andra satsningar. Huvuddragen i vårt budgetförslag finns presenterat här nedanför i vår gemensamma Alliansdebattartikel som är publicerad i dagens VK. Du kan även följa debatten genom att gå in på vll.se och klicka dig fram alternativt lyssna på Umeås närradio på 102,3.
 
 
Sjukvården i länet behöver bli mer rättvis och tillgänglig
 
Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården som finns i länet idag är till delar världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots det är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli rättvisare och mer tillgänglig.
 
Vår omvärld upplever idag stora ekonomiska problem och dessa europeiska länder diskuterar därför hur stora åtstramningar och nedskärningar det ska bli i välfärden. Sverige är det enda land i Europa som dock kan fortsätta att göra välfärdsreformer. Alliansregeringen har skapat dessa goda förutsättningar genom en ansvarsfull ekonomisk politik och en utvecklad arbetslinje.
 
Denna ansvarsfulla ekonomiska politik gör att de samlade skatteintäkterna och statsbidragen för landstinget i Västerbotten är 51 miljoner kronor högre för 2013 än för 2012. Trots att förutsättningarna är bättre för år 2013 krävs fortsatta prioriteringar av vårdens samlade resurser. Det har främst sin förklaring i vårdens ständiga utveckling av nya behandlingsformer och läkemedel.
 
I årets budget väljer Alliansen i landstinget att göra besparningar, rationaliseringar och bortprioriteringar främst på administration, centrala anslag och Region Västerbotten.
 
Under hösten 2011 och våren 2012 genomfördes en tioprocentig minskning av vårdplatserna på länets tre sjukhus. Ett beslut som resulterat i en alltför hög arbetsbelastning för vårdpersonalen men även något som riskerar att leda till fler vårdskador. För att möta upp detta föreslår Alliansen 20 miljoner till fler vårdplatser.
 
Alliansen vill arbeta för att minska de vårdskador som sker i vården men även ett fokuserat arbete på bättre fungerade vårdkedjor. Västerbottens läns landsting har i tidigare mätningar haft fjärde högst andel av patienterna som drabbats av vårdskador och beräkningar visar på att detta kostar runt 225 miljoner i onödiga kostnader. Alliansen föreslår att arbete intensifieras ytterligare med en riktad satsning på 5 miljoner.
 
Förflyttningen av sjukhusvård till primärvård måste fortsätta. För att primärvården ska kunna möta upp dessa nya utmaningar föreslår Alliansen 50 miljoner kronor mer under kommande treårsperiod och 30 miljoner i ökade resurser för 2013. Vårdplatserna vid Dorotea sjukstuga och ambulansen i Åsele plockades bort är något som återställs med Allianens budgetförslag. Det är helt orimligt att en kommun blir helt utan ambulans och att de akutvårdsplatser som funnits i Dorotea plockas bort med en kraftigt minskad trygghet för befolkningen på orten.
 
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill därför att landstingets personal ska uppmuntras att jobba kvar längre och möjliggöra för de som är över 65 att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.
 
Det råder i dagsläget stor brist på vidareutbildade specialistsjuksköterskor samt AT/ST-block som möjliggör för läkarstudenter att få sin specialistlegitimation. För att möta upp dessa behov föreslår Alliansen 35 miljoner i resurstillskott. NUS:s profilområden får kommande treårsperiod ett resurstillskott på 20 miljoner. För att finansiera den utökade tågtrafiken i länet tillförs 18 miljoner.
 
Många landsting däribland Stockholm, Halland och Skåne har valt att införa vårdval också inom specialistsjukvård. Vårdval ger patienter större valfrihet och bidrar till ökad kvalité och jämlik vård. Alliansen föreslår att införa vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt inom idrotts- och motionsskador.
 
Alliansen tar genom sitt budgetförslag ansvar för en trygg och säker vård med mycket hög kvalité i hela Västerbotten. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i alliansen det mandatet.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 

 

Det råder stor brist på specialistläkare

Av , , Bli först att kommentera 3

Från lördagens VK där Allians för Västerbotten skriver om bristen på specialistläkare:

I landstingets verksamheter finns en mycket stor rädsla för att i framtiden inte klara personalförsörjningen när det gäller nya specialistläkare. Fyrtio procent av specialistläkarna är idag äldre än 55 år, samtidigt som läkarbristen redan nu är ett stort problem i många verksamheter.
 
 
Sedan våren 1999 har läkarutbildningen i Sverige ökat från 365 intagna studenter per termin till 805 stycken vårterminen 2011. Det är mer än en dubblering på 12 år. Hela Sverige behöver fler läkare. Därför är det bra att utbildningen finns i hela landet och att alliansregeringen satsat på fler utbildningsplatser bland annat i Umeå. Samtidigt är det hela 3000 svenska studenter som årligen väljer att studera till läkare utomlands. Därmed finns en risk att dessa väljer att inte tjänstgöra i Sverige.
 
 
En nyexaminerad läkare kan naturligtvis inte gå direkt in i sjukvården och ersätta de allt äldre specialistläkarna. Först behöver man två års allmäntjänstgöring (AT) och därefter fem års specialistutbildning (ST). Detta tar alltså minst sju år. Idag är snittåldern för personer som tar läkarexamen 27 år och specialistlegitimation 42 år.
 
 
Problemet är att den socialdemokratiska landstingsledningen inte har utökat antalet AT/ST-platser i samma takt som läkarutbildningsplatserna ökat under de senaste tolv åren.  Här finns den huvudsakliga förklaringen till bristen på specialistutbildade läkare. Landstingets politiska ledning måste agera nu. Redan till nästa år bör ytterligare 20 miljoner kronor för nya AT/ST-tjänster avsättas. Om inget sker nu kommer det om några år vara mycket svårt att lösa bristen på duktiga specialistläkare.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
Olle Edblom (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare