Etikett: personal

Landstingets personalpolitik måste bli bättre

Av , , Bli först att kommentera 8

Personalen inom sjukvården är helt avgörande för att kunna erbjuda god och patientsäker vård. Bristen på läkare och sjuksköterskor är redan idag ett stort problem såväl på länets sjukhus men även inom primärvården. Länet har dessutom ett universitetssjukhus för hela Norrland som ska ansvara för den högspecialiserade vården för hela regionen. Detta ställer givetvis extra krav.

Den personalpolitik som den Socialdemokratiskt styrda majoriteten fört under en mycket långt har inte fokuserat på att ta tillvara på den kompetens som finns och inte heller lyssnat på kritik. Idag känner många medarbetare att de har ett för högt arbetstempo, stress, oro samt en löneutveckling som är minimal över tid samt att specialistutbildning lönar sig dåligt. De senaste månaderna har även sjukskrivningarna ökat vilket visar på att situationen blivit värre. Även om de flesta älskar sitt jobb och känner att man gör skillnad är känslan trots allt att inte orka med.

Att situationen ser ut som den gör idag är resultatet av en negativ utveckling som pågått under en längre tid. En utveckling som måste brytas. Personalen är den viktigaste resursen som sjukvården har för att kunna erbjuda en god och patientsäker vård. Frågan är om de styrande Socialdemokraterna ser allvaret i situationen.

(denna text publicerades som en insändare i lördagens Folkbladet)

Sjukvården i länet behöver bli mer rättvis och tillgänglig

Av , , Bli först att kommentera 6

 

 
 
I dag ska landstingsfullmäktige behandla budget för 2013 med landstingsplan. Från Alliansen har vi ett annat förslag där vi gör andra prioriteringar och andra satsningar. Huvuddragen i vårt budgetförslag finns presenterat här nedanför i vår gemensamma Alliansdebattartikel som är publicerad i dagens VK. Du kan även följa debatten genom att gå in på vll.se och klicka dig fram alternativt lyssna på Umeås närradio på 102,3.
 
 
Sjukvården i länet behöver bli mer rättvis och tillgänglig
 
Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården som finns i länet idag är till delar världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots det är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli rättvisare och mer tillgänglig.
 
Vår omvärld upplever idag stora ekonomiska problem och dessa europeiska länder diskuterar därför hur stora åtstramningar och nedskärningar det ska bli i välfärden. Sverige är det enda land i Europa som dock kan fortsätta att göra välfärdsreformer. Alliansregeringen har skapat dessa goda förutsättningar genom en ansvarsfull ekonomisk politik och en utvecklad arbetslinje.
 
Denna ansvarsfulla ekonomiska politik gör att de samlade skatteintäkterna och statsbidragen för landstinget i Västerbotten är 51 miljoner kronor högre för 2013 än för 2012. Trots att förutsättningarna är bättre för år 2013 krävs fortsatta prioriteringar av vårdens samlade resurser. Det har främst sin förklaring i vårdens ständiga utveckling av nya behandlingsformer och läkemedel.
 
I årets budget väljer Alliansen i landstinget att göra besparningar, rationaliseringar och bortprioriteringar främst på administration, centrala anslag och Region Västerbotten.
 
Under hösten 2011 och våren 2012 genomfördes en tioprocentig minskning av vårdplatserna på länets tre sjukhus. Ett beslut som resulterat i en alltför hög arbetsbelastning för vårdpersonalen men även något som riskerar att leda till fler vårdskador. För att möta upp detta föreslår Alliansen 20 miljoner till fler vårdplatser.
 
Alliansen vill arbeta för att minska de vårdskador som sker i vården men även ett fokuserat arbete på bättre fungerade vårdkedjor. Västerbottens läns landsting har i tidigare mätningar haft fjärde högst andel av patienterna som drabbats av vårdskador och beräkningar visar på att detta kostar runt 225 miljoner i onödiga kostnader. Alliansen föreslår att arbete intensifieras ytterligare med en riktad satsning på 5 miljoner.
 
Förflyttningen av sjukhusvård till primärvård måste fortsätta. För att primärvården ska kunna möta upp dessa nya utmaningar föreslår Alliansen 50 miljoner kronor mer under kommande treårsperiod och 30 miljoner i ökade resurser för 2013. Vårdplatserna vid Dorotea sjukstuga och ambulansen i Åsele plockades bort är något som återställs med Allianens budgetförslag. Det är helt orimligt att en kommun blir helt utan ambulans och att de akutvårdsplatser som funnits i Dorotea plockas bort med en kraftigt minskad trygghet för befolkningen på orten.
 
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill därför att landstingets personal ska uppmuntras att jobba kvar längre och möjliggöra för de som är över 65 att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.
 
Det råder i dagsläget stor brist på vidareutbildade specialistsjuksköterskor samt AT/ST-block som möjliggör för läkarstudenter att få sin specialistlegitimation. För att möta upp dessa behov föreslår Alliansen 35 miljoner i resurstillskott. NUS:s profilområden får kommande treårsperiod ett resurstillskott på 20 miljoner. För att finansiera den utökade tågtrafiken i länet tillförs 18 miljoner.
 
Många landsting däribland Stockholm, Halland och Skåne har valt att införa vårdval också inom specialistsjukvård. Vårdval ger patienter större valfrihet och bidrar till ökad kvalité och jämlik vård. Alliansen föreslår att införa vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt inom idrotts- och motionsskador.
 
Alliansen tar genom sitt budgetförslag ansvar för en trygg och säker vård med mycket hög kvalité i hela Västerbotten. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i alliansen det mandatet.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 

 

Utan personal ingen vård

Av , , 4 kommentarer 2

I dag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor i Norran om vikten av en god politik för en bra personaförsörjning i framtidens vård. Hela artikeln finns även att läsa här nedan:

Utan personal ingen vård

Personalförsörjningen är den största strategiska frågan för Västerbottens läns landsting för att säkra vård för västerbottningen och norra regionens invånare. Den höga medelåldern hos många av landstingets medarbetare i kombination med en allt äldre befolkning kommer att öka trycket på sjukvården.

Bristen på specialistläkare och specialistsjuksköterskor är redan ett stort problem i många verksamheter. Landstinget har dessutom ett universitetssjukhus som ska svara för den högspecialiserade vården i hela norra regionen. Detta ställer givetvis krav på personal med hög kompetens. Personalens kunskap är patienternas vårdkvalité. Det handlar givetvis inte bara om rekrytering utan även om att behålla den kompetenta personalen genom att vara en god arbetsgivare.

Den lösning på problemet med personalförsörjningen som den socialdemokratiska majoriteten använt sig av är dyr stafettpersonal på en kostnad av över 50 miljoner per år. Denna lösning är varken kostnadseffektiv eller långsiktigt hållbar. Den innebär dessutom en bristande kontinuitet och tillgänglighet för länets patienter. Dessutom har landstingsmajoriteten inte satsat på specialistutbildningsplatser för läkare (ST) i tillräcklig utsträckning vilket är den huvudsakliga förklaringen till bristen på specialistläkare. Det råder även stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor vilket grundar sig på att vidareutbildning lönar sig allt för dåligt såväl under som efter utbildningen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle för länge sedan insett de kommande problemen. Alliansen har återkommande haft förslag på att öka resurserna till detta viktiga område.

Det är dags för (S) och (MP) att agera. Allians för Västerbotten har i flera år påpekat vikten av en långsiktig lösning på personalförsörjningen och att detta är en ödesfråga för att kunna driva sjukvård nu och i framtiden.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare