Etikett: årsredovisning

Köerna till sjukvården i länet måste bort!

Av , , Bli först att kommentera 1

 
Under 2012 var det en fjärdedel av länsborna som behövde komma i kontakt med vården men fick vänta längre än två månader. Nästan varannan som behövde få en åtgärd/operation fick vänta längre än två månader. Av åtta indikationer om god sjukvård som mäter tillängligheten till sjukvården som används i årsredovisningen försämrades sju av dem och den åttonde förblev oförändrad.(Se bild. Röd färg har det skett en försämring och gul oförändrad samt grön färg förbättring)
 
Landstinget i Västerbotten är bland det sämsta i hela landet när det gäller tillgång till sjukvård. Till exempel klarade landstinget av att uppfylla kömiljardens krav för åtgärd/operation endast en enda månad under hela 2012. Totalt tappade landstinget 15 miljoner mot det som var budgeterat från kömiljarden.
 
Den onödiga väntan och bristen på tillgänglighet är något som i första hand drabbar den enskilde. I andra landsting ser det betydligt bättre ut.
 
För mig som företrädare för Moderaterna är det inte rimligt att västerbottningarna ska behöva vänta längre än andra för att få tillgång till god hälso- och sjukvård. Från Moderaterna och Alliansen har vi en annan politik med förslag på hur sjukvården kan bli mer tillgänglig.
 

Fortsatta ekonomiska problem för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 2
Vid dagens landstingsfullmäktige kommer årsredovisningen för år 2012 att diskuteras. Från Alliansen kan vi konstatera att Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Den är till delar världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots det är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas, bli rättvisare och mer tillgänglig för patienterna.
 
Årsredovisningen speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2012 i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag och ett eget förslag på kostnadsreduceringar och satsningar som vi är övertygade om hade gett landstinget bättre ekonomiska förutsättningar.
 
Enligt årsredovisningen fortsätter landstinget verksamheter att gå med underskott. Hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde ett underskott på 19 miljoner samt landstingsstyrelsen med 9,5 miljoner. Det mest anmärkningsvärda och i allra högsta grad oroande är att underskottet i den sjukvårdande verksamheten går med 89 miljoner i underskott.
 
Även med det justerade resultatet uppnås inte heller målsättningen om god ekonomisk hushållning. Totalt saknas det runt 30 miljoner för att klara den målsättningen. Mellan perioden 2005-2012 uppnådde landstinget endast i genomsnitt 0,4 procent i god ekonomisk hushållning av en uppsatt målsättning på 2 procent. Detta ser Alliansen mycket allvarligt på.
 
Den totala sjukfrånvarotiden samt långtidssjukskrivningarna över 60 dagar ökade under 2012. Att personalen i högre utsträckning är sjuka är alarmerande. Bristen på läkare och en organisation som inte fungerar som den ska medför att tillgänglighet till sjukvård idag är långt ifrån tillfredsställande. Under 2012 var det en fjärdedel av länsborna som behövde komma i kontakt med vården som fick vänta längre än två månader. Nästan varannan som behövde få en åtgärd/operation fick vänta längre än två månader. Den onödiga väntan är något som ytterst drabbar den enskilde. I andra landsting ser det betydligt bättre ut.
 
Det är inte rimligt att Västerbottningarna ska behöva vänta längre än andra för att få vård. Landstinget är bland det sämsta i landet när det gäller tillgång till sjukvård. Till exempel klarar landstinget att uppfylla kömiljardens krav för åtgärd/operation endast en enda månad under hela 2012. Totalt tappade landstinget 15 miljoner mot budgeterat från kömiljarden.
 
Allians för Västerbotten var och är övertygad om att resurser kan överföras från sådant som inte är sjukvård till den direkta sjukvården. Alliansen har en tydlig färdriktning med de politiska förslag som presenteras. Förslagen tar sin utgångspunkt i en solidariskt finansierad sjukvård som ska erbjuda alla länsbor vård på lika villkor efter eget val. En vård som ökar tryggheten, inte skapar otrygghet med till exempel indragna ambulanser och vårdplatser.
 
Rätten till en likvärdig vård får aldrig sättas i fara av politisk godtycklighet, geografiska eller sociala gränsdragningar eller begränsningar av valfriheten. Politik ska inte vara ett hinder som stoppar utveckling. Politik ska uppmuntra till att göra annorlunda och bättre. Kvalitén inom vården påverkas positivt av att människor själva får göra egna val. Kvalitén i vården förstärks också då personalen i verksamheterna får vara med och påverka.
 
Från Alliansen har det varit överordnat att ha en långsiktighet i det ekonomiskt ansvarstagande, först då undviks tvära kast och panikåtgärder. Eftersom socialdemokraterna inte åtgärdat problemen tidigare har de samlats på hög. I kombination med att vården ständigt utvecklas kommer behoven av kostnadsreduceringar bli allt större.
 
Alliansen anser att omstruktureringar i vårdkedjan är helt nödvändiga men att primärvården måste få förutsättningar för att klara de 15 000 nya besök som överförts från slutenvården. Primärvården ska dessutom, utan större framförhållning, ta hand psykisk ohälsa bland barn och unga. Det är orättvist att som Socialdemokraterna ställa orimliga krav på primärvården utan att tillräckliga resurser tillförs.
 
Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en ekonomi i balans och en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal. Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att vid nästa val ta över styret för landstinget i Västerbotten. 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd     
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 

Fortsatt minus för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 3

I går rapporterades årsredovisningen och månadsrapporten för februari för landstingsstyrelsen. Trots alla åtgärder inom ramen för Projekt balans är ekonomin fortfarande inte i balans. Förra året redovisade sjukvårdsverksamheten ett underskott på 89 miljoner och efter två månader i år skenar ekonomin med ett underskott på 24 miljoner. Den bedömda ”ryggsäcken” (det verksamheterna måste åtgärda) för år 2013 ligger vid ingången av året på 75 miljoner. Det saknas inte utmaningar för landstinget kommande år.
 
Till årsredovisningen hade Moderaterna och Alliansen detta särskilda yttrande för att just beskriva hur vi såg på det år som varit.

Ärende 23 Årsredovisning 2012
 
Årsredovisningen speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2012 i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag och ett eget förslag på kostnadsreduceringar och satsningar som vi är övertygade hade gett landstinget bättre ekonomiska förutsättningar för 2012.
 
Allians för Västerbotten var och är övertygad om att resurser kan överföras från administration och annan verksamhet i landstinget till den direkta sjukvården. Trots fortsatta satsningar från regeringen på den psykiatriska vården har inte Västerbottens läns landsting lyckats erbjuda en psykiatrisk vård med god kvalitet och tillgänglighet. Situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin är särskilt bekymmersam. Dessutom är den bristande utvecklingen av äldresjukvården oroande, särskilt med tanke på de alltfler multisjuka äldre och minskande resurser för äldresjukvård. Likaså ökningen av väntetiderna för vård- och behandling.
 
Enligt årsredovisningen fortsätter landstinget verksamheter att gå med underskott. Hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde ett underskott på 19 miljoner samt landstingsstyrelsen med 9,5 miljoner. Det mest anmärkningsvärda och i allra högsta grad oroande är att underskottet i den sjukvårdande verksamheten går med 89 miljoner i underskott.
 
Även med det justerade resultatet uppnås inte heller målsättningen om god ekonomisk hushållning. Totalt saknas det runt 30 miljoner för att klara av målsättningen. Mellan perioden konjunkturcykeln 2005-2012 klarade landstinget endast av att uppnå i genomsnitt 0,4 procent av god ekonomisk hushållning av en uppsatt målsättning på 2 procent.  Detta ser Alliansen mycket allvarligt på.
 
Kostnader för köp av personaltjänster, främst så kallade stafettläkare har ökat vilket är alarmerande.
 
Den totala sjukfrånvarotiden samt långtidssjukskrivningarna över 60 dagar ökade under 2012. Att personalen i högre utsträckning är sjuka är alarmerande. Landstinget är bland de sämsta i landet i uppfyllande av kömiljarden. Endast en enda månad lyckade målsättningen uppnås för att erhålla ersättning i kategorin ”åtgärd”. Totalt tappade landstinget 15 miljoner mot budget i ej erhållna intäkter från kömiljarden.
 
Dagens medicins (11/13) kartläggning över samverkan mellan kommun och landsting över kostnader för kvarliggande patienter på sjukhusen visar på att Västerbotten placerar sig sämst i landet. Ett ansvar som faller tungt på Socialdemokraterna som styr de absolut flesta kommunerna samt landstinget i länet.
 
Situationen har förvärrats de senaste åren. Mellan åren 2011 till 2012 ökade antalet vårddygn så pass mycket att kommunerna måste betala en straffavgift till landstinget med en ökning som ligger nästan på 30 procent. År 2012 var det totalt 7290 vårddygn som kommunerna måste betala landstinget för kvarliggande patienter. För den enskilde, oftast äldre blir det ett onödigt lidande att behöva stanna kvar på ett sjukhus istället för att få omvårdnad på ett särskilt boende.
 
Årsredovisningen visar att för att vi ska få en trygg och skattefinansierad vård, behövs en politik med mer pengar till sjukvården. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården befinner sig i krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.
 
Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal samt för att få en ekonomi i balans.

Årsredovisning för år 2011

Av , , Bli först att kommentera 7

 

I onsdags förra veckan debatterades årsredovisningen för 2011 i landstingsfullmäktige. Det blev en rätt bra och intensiv debatt om årets om varit. För det var ett rätt händelsrikt år förra året. Dels så genomfördes prioriteringsarbetet som tog mycket kraft och energi sedan så sjösattes även Projekt balans. Ett rätt omdiskuterat sparpaket för att få ekonomin i balans. En ytterligare händelse var att majoriteten mellan S, MP och V sprack, detta knappt efter ett års samarbete.
 
Annars bjuder årsredovisningen på mycket läsning om fortsatta goda medicinska resultat som ligger mycket bra till i jämförelse med andra landsting. NUS fortsätter även behålla och stärka sin position som universitetssjukhus. Så även om ekonomin ser mörk ut så finns det trots allt ljusglimtar.  
 
Här nedan de inledningsanförande som jag höll under debatten.
 
Årsredovisningsanförande 2012
 
Ordförande, ledamöter och åhörare
 
Det sägs att årsredovisningen är historia. Det är förvisso sant. Däremot sägs det i ett klokt ordspråk att man ska ta lärdom av historien. Att så inte är fallet när det gäller landstinget är helt uppenbart. Tänkte bjuda fullmäktige på en historieexposé i någorlunda samtid för att få perspektiv på årets årsredovisning.
 
1979 Socialdemokratin tar över det fulla ansvaret för hälso- och sjukvården i länet
 
1986 Utdrag från Årsredovisningen: ”Från och med budgetåret 1986 förändrades väsentligt den ekonomiska situationen för sjukvårdsdistriktet. Besparingar, omfördelning av resurser mm erforades för att ej budgetrammarna skulle överskridas.”
 
1991 ”Vi går med andra ord in i 1992 med balans i ekonomin och väl förberedd att möta årets reduceringskrav.”
 
1995 underskott på 100 miljoner.
 
1996 skattehöjning med 60 öre.
 
1998 underskott på 215 miljoner
 
2000 skattehöjning på 50 öre.
 
2001 ”Under målområde 7: med namnet Vår ekonomi är i balans. Basenheterna har tagit fram reservplaner för införande vid ev problem att hålla budgeten. ”
 
2002 ”Nämnden konstaterar att Skellefteå sjukvård går in i år 2002 med ett för högt kostnadsläge. Mot bakgrund därav förutsätts att nämnden informeras om den planerings som finns för att komma till rätta med situationen.”
 
2004 underskott på 68,2 miljoner
 
2005 skattehöjning på 80 öre.
 
2006 ”För att nå målet om god ekonomisk hushållning ska kunna upprätthållas 2009 krävs effektiviseringar i verksamheten.”
 
2008 underskott på 296 miljoner
 
Mellan åren 1995 och 2004 har landstinget ett ackumulerat underskott på 924 miljoner kronor. Mellan åren 2005 och 2011 har verksamheten gjort ett genomsnittsunderskott på 80-90 miljoner.
 
Fullmäktigeledamöter efter denna historiska exposé vad tror ni att årets resultat är? Skulle någon bli förvånad om det är ett minus och fortsatt underskott i sjukvården?
 
Årsredovisningen för år 2011visar inte helt oväntat på ett underskott på 186 miljoner på sista raden och fortsatt underskott i sjukvården på 89 miljoner. Inte heller klaras målsättningen om god ekonomisk hushållning för landstinget vilket gör att betingen att klara av nästa års utmaningar blir större.
 
År, på år, på år med underskott och kortsiktiga skattehöjningar har inte hjälpt.  Det är dags att pröva en annan medicin för att råda bot på dessa ständiga återkommanden ekonomiska problem. Alliansen ville med sitt budgetförslag ordinera annan medicin. En kurativ behandling istället för Socialdemokraternas homeopatiska behandlingsmodell.
 
En av de viktigaste förklaringarna till att landstinget gör ett någorlunda resultat trots allt är att skatteintäkterna är 103 miljoner högre än budget. Något som är ett direkt resultat av Alliansregeringens jobbpolitik i en orolig omvärld.
 
Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet.
 
Avsluta med att yrka bifall till upprättad årsredovisning.
 

 

Fortsatt mycket ekonomiskt bekymmersamt för landstinget

Av , , 2 kommentarer 2

Under gårdagens landstingsstyrelse hade Alliansens följande särskilda yttrande på årsredovisningen:

                                                                                                     

 
Särskilt yttrande
                                                                                                              Landstingsstyrelsen
                                                                                                               2012-04-03
 
 
Ärende 18 Årsredovisning 2011
VLL 46-2012
 
Årsredovisningen speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2011 i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag och ett eget förslag på kostnadsreduceringar som vi är övertygade hade gett landstinget bättre förutsättningar. Allians för Västerbotten var och är övertygad om att resurser kan överföras från administration och annan verksamhet i landstinget till den direkta sjukvården. Trots fortsatta satsningar från regeringen på den psykiatriska vården har inte Västerbottens läns landsting lyckats erbjuda en psykiatrisk vård med god kvalitet och tillgänglighet. Situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin är särskilt bekymmersam. Dessutom är den bristande utvecklingen av äldresjukvården oroande, särskilt med tanke på de alltfler multisjuka äldre och minskande resurser för äldresjukvård.
 
Enligt årsredovisningen fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftiga underskott på totalt 186 miljoner. Personalkostnaderna slutade på -40 Mkr, en ökning med 3,5 % jämfört med föregående år. Kostnader för köp av personaltjänster, främst så kallade stafettläkare har ökat med 14 % jämfört med 2010. Kostnaden för utomlänsvården har en budgetavvikelse på – 26 Mkr. Resultatet för verksamhetens nettokostnader hade en negativ avvikelse på hela 89 miljoner kronor. Även med det justerade resultatet uppnås inte målsättningen om god ekonomisk hushållning. Detta ser Alliansen mycket allvarligt på. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år.
 
Årsredovisningen visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en politik med mer pengar till sjukvården. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården befinner sig i krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.
 
Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för befolkningen i Västerbotten, landstingets personal samt för en ekonomi i balans.
 
 
Nicklas Sandström (M) Oppositionslandstingsråd                            
Marianne Normark (FP) Gruppledare
Olle Edblom (C) Gruppledare                                                            
Jonny Kärrkäinen (KD)Ledamot
Liv Granbom (M) Ledamot                                                                 
Margareta Carlbäck (FP) Ledamot

 

 

Stora underskott i landstingets verksamhet

Av , , Bli först att kommentera 5

 
 
Idag på landstingsfullmäktige är den stora diskussionspunkten årsredovisningen för år 2010. Västerbottens läns landstinget fortsätter att år efter år gå med stora underskott i verksamheten. I år gör verksamheten -143 miljoner vilket alls är tillfreds. Nu är det upp till den nya socialdemokratiska ledningen att visa politiskt mod och göra skillnad.
 
Mitt manus för anförande finns här:
 
Årsredovisningsanförande 2011
 
Ordförande, ledamöter och åhörare
 
Det sägs att årsredovisningen är historia. Det är förvisso sant. Däremot sägs det i ett klokt ordspråk att man ska ta lärdom av historien. Att så inte är fallet när det gäller landstinget är helt uppenbart.
 
Från Alliansen hade vi ett annat budgetförslag som hade andra idéer och förslag på den färdriktning som landstinget skulle behöva färdas. Är alldeles övertygad om att om de idéerna tillsammans med alliansföreträdare på ordförandeposterna så hade det inte sett ut som det gör nu.
 
Den viktigaste iakttagelsen när det gäller bokslutet är att det inte är landstinget själva som har sett till att sista raden hamnar på plus. Det har vi faktiskt alliansregeringen att tacka för. Främsta orsaken är att Sverige har klarat den ekonomiska krisen så väl och därmed har den aktieportfölj som landstinget haft kunnat skrivas upp och därmed så påverkas de finansiella posterna positivt. Den andra är de extra statsbidrag som regeringen betalt ut. Aldrig tidigare har nivån på statsbidrag höjts så mycket som det har gjorts under föregående mandatperiod. Totalt har kommunsektorn tillförts 38 miljarder kronor i nivåhöjning 2010 jämfört med 2006.
 
Nästa del är den kritik som revisionen riktar mot styrelsen. Inom landstingsstyrelsens ansvarsområde har revisorerna för år 2010 tagit fram ett 25-tal granskningsrapporter. I 24 av dessa granskningar finns iakttagelser om svagt utvecklad uppföljning och kontroll över verksamheten.
 
Verksamheten gör ett underskott på 143 miljoner i förhållande till budget. Ekonomistyrningen är otillräcklig! Ett perspektiv på frågan får man då räknar med de långsiktiga pensionsåtagandena. Om man gör det blir landstinget soliditet minus 70 procent!
 
Om nu inte den socialdemokratiskt styrda landstingsskutan vidtar åtgärder och visar politiskt mod så är jag mycket orolig för att det kommer att sluta mycket illa även de kommande åren.