Etikett: SKL

Nationell beredning på Västerbottensbesök

Av , , 1 kommentar 5

Onsdag och torsdag hade jag bjudit upp min SKL beredning för Primärvård och äldreomsorg till Västerbotten. Under de två dagarna så besökte vi först Glesbygdsmedicinskt centrum och sjukstugan i Storuman samt det virtuella vårdrummet i Slussfors. Att förutsättningarna är annorlunda där mot övriga delar av Sverige råder det inga tvivel om. Men att dessa förutsättningar med extrem glesbygd och åldrande befolkning har vänts till en konkurrensfördel imponerade. Dag två besökte vi ”Sveriges bästa äldreboende” Smedberget i Lycksele som berättade om lärdom och erfarenhet från TV-serien som hade miljonpublik. Efter det besöket hälsade vi på Lycksele lasarett som berättade mer om verksamheten där. Att få vissa upp Västerbotten på det sättet var riktigt kul och något som även uppskattades av beredningen.

 

 

 

Förbättringspotential för sjukvården i länet

Av , , Bli först att kommentera 3

I början av månaden kom den åttonde upplagan av öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting producerar. Huvudsyftet med rapporten är att kunna skapa förutsättningar att kunna jämföra sjukvården i landet. På övergripande nivå har sjukvården förbättrats över tid. Det gäller även till exempel dödlighet i hjärtsjukdomar och cancer. När det gäller resultaten för Västerbotten så har vi Sveriges tredje dyrast sjukvård och bland den sämsta tillgängligheten. Däremot när det gäller de medicinska resultaten så är rätt många goda och inom vissa områden finns det förbättringspotential. Rapporten är ett viktigt underlag att kunna jobba vidare med att förbättra sjukvården i länet genom att lära av goda exempel och våga jämföra med andra.

SKL och snart partistämma

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag är jag nere i Stockholm för att delta på SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg. En av de frågor som vi har uppe för diskussion är resultat från enkätundersökning angående hyrläkare som ska bli spännande att få ta del av den informationen. En annan intressant remiss som ska upp för diskussion och information om patientmaktsutredningen som i grunden handlar om att tydliggöra hälso- och sjuvårdens uppdrag och de krav och förväntningar som medborgare kan ställa på sjukvården.

 

När väl mötet är avslutat blir det avfärd mot Norrköping och moderaternas partistämma vilket ska bli oerhört kul och intressant. På stämman är det över 200 konkreta politiska förslag för att utveckla moderaternas politik.

Bättre med följsamhet till hygienrutiner

Av , , Bli först att kommentera 1

Sveriges landsting har blivit bättre på att följa hygienrutinerna det visar Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, senaste mätning av vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner och klädregler. I landstingen följde totalt 76 procent alla basala hygienrutiner i våras, jämfört med 74 procent hösten 2012. Uppgången har varit stadig sedan hösten 2010, då totalt 62 procent följde de basala hygienrutinerna.

Följsamheten är allra främst en patientsäkerhetsfråga där det sker många vårdrelaterade infektioner inom sjukvården på grund av dålig hygien. Dessa vårdrelaterade infektioner innebär extra lidande för den enskilda patienten men det innebär även extra omkostnader för sjukvården i form av extra vårddygn och onödiga operationer.
 
Landstinget i Jönköpings län toppar listan. Där följde totalt 88 procent alla basala hygienrutiner våren 2013, en procentenhet mer än tvåan Landstinget Västmanland. I Västerbotten följde 83 procent hygienrutinerna. Region Halland låg sämst till i den senaste mätningen. Där följde 59 procent alla basala hygienrutiner.
 
Slår man ihop både klädregler och hygienrutiner följer 72 procent av alla i landstingen dessa, en ökning från 70 procent sedan förra mätningen hösten 2012. Att en vårdanställd inte uppfyller kraven beror oftast på att han eller hon inte spritar händerna före kontakt med patienter, uppger SKL.
 
Läkare har blivit betydligt bättre på att följa basala hygienrutiner och klädregler. Hösten 2010 gjorde 44 procent av läkarna det, att jämföra med 63 procent vid den senaste mätningen. Bland sjuksköterskor/barnmorskor har andelen ökat från 58 procent hösten 2010 till 74 procent våren 2013. Sjukgymnaster var inte med i mätningen hösten 2010, men sedan våren 2011 har andelen som följer rutinerna och reglerna ökat från 68 till 81 procent.
 
I basala hygienrutiner och klädregler ingår bland annat desinfektion före och efter kontakt med patienter, att vara fri från ringar, klockor och armband, korrekt arbetsdräkt samt kort eller uppsatt hår.
 
Totalt ingår 133 sjukhus/enheter och 2 291 avdelningar/mottagningar i mätningen.
 
 

Lärdomar från Spaninen

Av , , 2 kommentarer 3

Förra veckan var jag i Barcelona med Sveriges kommuner och landstings beredning för primärvård och äldreomsorg. Det blev minst sagt intressanta dagar där med en rad olika spännande och lärorika besök. Något som sammanfattar intrycken mest är att Spanien står inför exakt samma utmaningar som vi gör hemma i Sverige. De har en allt äldre befolkning, svårigheter att finansiera välfärden och hur samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen ska förbättras.
 
En stor skillnad är hur hårt Spanien drabbats av finanskrisen jämfört med Sverige. Vi fick bland annat träffa Barcelonas sjukvårdsborgarmästare som berättade att över en natt fick de sätta in ett ”chock”-program där de drog ned sjukvårdskostnaderna med 10 procent. För Västerbotten skulle de motsvara cirka 800 miljoner eller runt 5 stycken projekt balans i omfattning. Att vi haft en ansvarsfull regering som förvaltat skattemedlen under de här åren är givetvis en stark bidragande orsak till klarar sig så väl i den internationella lågkonjunkturen.

Besök i Barcelona

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag åker jag till Barcelona inom ramen för mitt uppdrag för SKL i den nationella beredning för Primärvård- och äldreomsorg. Varje beredning gör under mandatperiod en studieresa för att få nya intryck av hur verksamheter fungerar på andra platser. I Barcelona ska vi göra ett antal studiebesök och diskutera strategiska frågor kring samverkan mellan primärvård och äldreomsorg.

På programmet är det en rad olika företrädare på plats som ska ge sin bild av samverkansfrågor, IT i vården och sjukvårdsfrågor. Beredningen ska även ett studiebesök på ett primärvådcenter. Det ska bli väldigt intressant och programmet är fullbokat med programpunkter vilket gör att det kommer bli ett kort och intensivt besök där.

Alldeles för många överbeläggningar i sjukvården i länet

Av , , Bli först att kommentera 2

 
Ny statistik från SKL visar att sjukvården i Västerbotten är tredje värst i landet på antalet överbeläggningar av patienter sett till det antalet vårdplatser som finns. På hundra vårdplatser så är det i genomsnitt 104 inskrivna patienter. Att det förhåller sig på det här sättet kommer inte direkt som någon överraskning då det inom ramen för Projekt balans reducerades 10 procent av länets vårdplatser. Att vårdplatserna inte räcker till efter en sådan kraftigt och snabb reduktion är inte oväntat.
 
Från Alliansen föreslogs inte en lika kraftig vårdplatsreduktion och i senaste budget avsattes 20 miljoner till ytterligare vårdplatser vilket skulle ha minskat antalet överbeläggningar kraftigt. Patienter försvinner inte bara för att vårdplatserna tas bort. Jag vill samtidigt framhålla att antalet vårdplatser detsamma ett mått bra på sjukvård.

Nederlag för S och MP i folkomröstningsfrågan

Av , , 1 kommentar 8

Efter en intensiv och stundtals mycket tuff debatt igår på landstingsfullmäktige blev det ett nederlag i folkomröstningsfrågan för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Landstingsfullmäktige beslutade mot majoritetens vilja att dels att en folkomröstnings skall genomföras samt att återremitera frågorna kring hur det skall gå till. Att återremissen drevs igenom av Alliansen och Vänsterpartiet (se utförlig motivtext längre ned) var framförallt att frågeställningen inte alls svarar upp mot de intentioner som finns till lagstiftningen. Frågan skiljer helt enkelt i allt för hög grad från den som medborgarna skrivit under på för att kräva en folkomröstning.
 
Nu finns det möjlighet att bättre processa fram en frågeställning i samråd med folkinitiativet kring en fråga som alla kan enas om. Även val av valdagen går att fortsätta att diskutera om för att få fram en valdag som ger den legitimitet som folkomröstningen förtjänar.
 
 
 
 
Yrkande
 
Landstingsfullmäktige 2013-02-19
 
 
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på:
 
Återremiss ärende 15: Förslag om rådgivande folkomröstning
                  
Motiv
 
Vi gör en samlad bedömning att frågan måste beredas ytterligare med följande inriktning:  
 
Frågeställningen som majoriteten går fram med är inte överensstämmande med de intentioner som finns till lagstiftningen. Frågan skiljer sig i allt för hög grad från den som medborgarna skrivit under på för att kräva en folkomröstning.
 
Den extra beredningstiden ger möjlighet för landstingsstyrelsen att samråda med folkinitiativet för att få till stånd en ny frågeställning med tydliga svarsalternativ som har ett brett parlamentariskt stöd.
 
Att genomföra folkomröstningen i maj månad då det trots allt bara är ett år kvar till valet är något som behöver beredas ytterligare.
 
Sammantaget finns det ingen brådska att genomföra folkomröstningen så omgående som det är föreslaget.
 
 
 

Alliansen i Västerbotten föreslår återremiss i folkomröstningsfrågan

Av , , Bli först att kommentera 6

Pressmeddelande 130218: Alliansen i Västerbotten föreslår återremiss i folkomröstningsfrågan
För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070-254 45 15, Marianne Normark (FP) 070-243 57 04, Olle Edblom (C) 070-564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070-278 58 10.
Allians för Västerbotten kommer vid dagens sammanträde i landstingsstyrelsen och under landstingsfullmäktige yrka på att frågan om folkomröstning och valdag återremitteras. Alliansen drar efter en samlad bedömning slutsatsen att frågan måste beredas ytterligare.
Valsedelns frågeställning som majoriteten går fram med överensstämmer inte med de intentioner som de förarbeten som finns till lagstiftningen gör gällande, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare. Frågan skiljer sig alltför mycket från den som medborgarna i Dorotea och övriga länet skrivit under på för att kräva en folkomröstning, menar Alliansen.
 
Att genomföra folkomröstningen i maj månad när det trots allt är bara ett år kvar till valet är inte försvarbart. SKL:s jurister rekommenderar att folkomröstningen sker i samband med de allmänna valen 2014, som är inom skälig tid. Det finns praktiska och ekonomiska fördelar med detta och det möjliggör också ett högre valdeltagande, säger Alliansen. 
 
Sedan igår står det klart att Doroteaupproret kommer att överklaga fullmäktiges beslut om Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till frågeställning går igenom. Sammantaget finns det ingen brådska att genomföra folkomröstningen så pass omgående som majoriteten föreslår, menar Alliansens gruppledare.
 
 

Expertstöd rekommenderar annan frågeställning och valdag för folkomröstningen

Av , , 2 kommentarer 6

Pressmeddelande 130218: Expertstöd rekommenderar annan frågeställning och valdag för folkomröstningen
För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070-254 45 15, Marianne Normark (FP) 070-243 57 04, Olle Edblom (C) 070-564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070-278 58 10.
 
 
Landstinget i Västerbotten har köpt konsulthjälp i form av juriststöd från Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Juristerna rekommenderar en annorlunda frågeformulering samt att folkomröstningen bör genomföras i samband med de allmänna valen 2014. Majoriteten i landstinget tar dock ingen hänsyn till expertstödets rekommendationer vilket Alliansen anser vara anmärkningsvärt, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiets frågeställning på valsedeln handlar om att deras beslut ska gälla tills vidare. Denna formulering avråder experterna på SKL ifrån. Expertstödet föreslår istället att befolkningen svarar (ja) till att nuvarande beslut skall upphävas vilket betyder att man svarar (ja) till att akutvårdplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele återinförs. Konsekvensen av detta är att den linjen majoriteten skulle företräda blir ett (nej) i folkomröstningen. Detta har uppenbarligen inte fallit socialdemokraterna och miljöpartiet i smaken, konstaterar Alliansen.
 
När det gäller val av dag för folkomröstningen är juristernas rekommendation att den ska ske i samband med de allmänna valen 2014, då detta kan bedömas vara inom skälig tid. Det finns både praktiska och ekonomiska skäl för detta samt skulle ge ett högre valdeltagande. På grund av den tolkning som Sveriges kommuner och landstings jurister gör anser Alliansens att majoritetens argument för att folkomröstningen måste ske i maj månad faller.
 
Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte lyssnar på den expertis som finns på Sveriges kommuner och landsting är allvarligt och det blir ännu mer tydligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet manipulerar för att genomföra folkomröstningen på sina egna villkor, menar Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.
 
De olika förslagen till frågeställningar:
 
Juristernas rekommendation:
 
”För att minska underskottet i landstinget budget beslutades att minska antalet vårdplatser i Dorotea från fyra till två och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med akutbil. – Ska detta budgetbeslut med ovan nämnda åtgärder upphävas?” 
 
Majoritetens (S+Mp) förslag:
 
”För att minska underskottet i landstinget budget beslutades att minska antalet vårdplatser i Dorotea från fyra till två och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med akutbil. – Ska detta budgetbeslut med ovan nämnda åtgärder gälla tillsvidare?” 
 
Alliansens förslag:
 
”Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?”